Traktorių rinkos lyderius lemia ES parama

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-14 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-14 06:00
Naudotų traktorių rinkoje baltarusiškiems "Belarus" (MTZ) rimtą konkurenciją jau sudaro japoniški traktoriai "Kubota". Gamintojo nuotrauka
Ba­lan­dį Lie­tu­vo­je su­kles­tė­jo trak­to­rių pir­ki­mas – jų ša­lies ūki­nin­kai, že­mės ūkio bend­ro­vės ir ki­ti fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys įsi­gi­jo 632, ar­ba net 36,6 proc. vi­sų per pir­mus ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius įsi­gy­tų šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių. Trak­to­rių rin­kos ly­de­riai – „John Dee­re“ ir „Be­la­rus“ (MTZ).

To­kį vaiz­dą at­sklei­džia nau­jau­sia Že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos in­for­ma­ci­nės sis­te­mos (ŽŪMP­RIS) at­as­kai­ta. Iš jos aiš­kė­ja, kad ba­lan­džio mė­ne­sį taip pat su­in­ten­sy­vė­jo nau­jų trak­to­rių pir­ki­mas – jų bu­vo nu­pirk­ta 160, ar­ba 25,3 proc. bend­ro nu­pirk­tų šios ka­te­go­ri­jos tech­ni­kos skai­čiaus (632). ŽŪMP­RIS duo­me­ni­mis, sau­sį Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys nu­pir­ko 65 (26,1 proc. vi­sų tą mė­ne­sį par­duo­tų nau­jų trak­to­rių), va­sa­rį – 61 (13,9 proc.), ko­vą – 109 (26,7 proc.) nau­jus ra­ti­nius trak­to­rius. Iš vi­so per ke­tu­ris pir­muo­sius 2016 me­tų mė­ne­sius ša­lies ūki­nin­kai ir bend­ro­vės įsi­gi­jo 1728 trak­to­rius, 395 (22,9 proc.) iš jų – nau­jus.

ES par­ama vėl pa­gy­vi­no rinką

Kaip jau įpras­ta, sau­sį-ba­lan­dį iš nau­jų trak­to­rių mar­kių rin­ko­je do­mi­na­vo ame­ri­kie­tiš­kos, iš nau­do­tų – Bal­ta­ru­si­jos „Be­la­rus“ (MTZ) mar­kė.

Renaldas Pelanis: „Gavę ES paramą ūkininkai perka galingesnius ir brangesnius traktorius, prie kurių priskiriami ir amerikietiški."/LŽ archyvo nuotrauka

Iš 395 per ke­tu­ris mė­ne­sius Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­tų nau­jų trak­to­rių net 104 (26,3 proc.) bu­vo Ame­ri­kos ga­min­to­jo „John Dee­re“ mar­kės. An­trą vie­tą po­pu­lia­riau­sių nau­jų šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių rei­tin­ge uži­ma dar vie­nas Ame­ri­kos ga­min­to­jas „Ca­se“. Šios mar­kės nau­jų trak­to­rių sau­sį-ba­lan­dį lie­tu­viai nu­pir­ko 54, ar­ba 13,7 pro­cen­to. Pa­gal ke­tu­rių pir­mų­jų 2016 me­tų mė­ne­sių par­da­vi­mo re­zul­ta­tus tre­čią vie­tą užė­mė če­kiš­ki „Ze­tor“, ku­rių mū­sų ša­lies ūkiai ir bend­ro­vės įsi­gi­jo 35.

Pa­sak „Ze­tor“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Spe­cag­ra“ di­rek­to­riaus Re­nal­do Pe­la­nio, nau­jų trak­to­rių rin­ką mū­sų ša­ly­je šiais me­tais la­bai pa­gy­vi­no pa­ga­liau Lie­tu­vą pa­sie­ku­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio par­ama kai­mui.

„Že­mės ūkio tech­ni­kos par­da­vi­mą daug le­mia se­zo­niš­ku­mas. Esu ana­li­za­vęs dau­ge­lio me­tų pre­ky­bos že­mės ūkio tech­ni­ka re­zul­ta­tus ir iš­kart kri­to į akis, jog pa­pras­tai pir­ki­mų krei­vė smar­kiai pa­ky­la pa­va­sa­rį, ypač – ba­lan­dį, kai ūki­nin­kai ren­gia­si nau­jam der­liaus se­zo­nui. Aiš­ku, šiais me­tais ge­res­nį pir­ki­mą lė­mė ir į mū­sų ša­lį at­ke­lia­vu­si ES 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio ES par­ama kai­mo plė­trai“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Trau­ka galingesniems

Vers­li­nin­kas tei­gė pa­ste­bė­jęs ir dar vie­ną su ES par­ama su­si­ju­sį da­ly­ką. „Ga­vę par­amą ūki­nin­kai per­ka ga­lin­ges­nius ir bran­ges­nius trak­to­rius, prie ku­rių pri­ski­ria­mi ir ame­ri­kie­tiš­ki. Da­bar mes (če­kiš­kų „Ze­tor“ par­da­vė­jai – aut.) tarp nau­jų trak­to­rių par­da­vė­jų uži­ma­me tre­čią vie­tą. Ta­čiau 2014 me­tais, kai iš­se­ko anks­tes­nio 2007–2013 me­tų eu­ro­pi­nės par­amos pi­ni­gų srau­tas ir ūki­nin­kai pra­dė­jo pirk­ti trak­to­rius vien iš nuo­sa­vų lė­šų, „Ze­tor“ po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vos nau­jų trak­to­rių rei­tin­ge užė­mė pir­mą vie­tą. Pre­kiau­ja­me trak­to­riais, ku­rių ga­lia svy­ruo­ja nuo 60 iki 160 AG. Pa­tir­tis ro­do, kad vi­siems mū­sų ūkiams – ir ma­žiems, ir vi­du­ti­niams, ir ne­tgi di­de­liems – už­ten­ka trak­to­rių, ku­rių ga­lin­gu­mas ne­vir­ši­ja 140 AG. Ta­čiau tuo­met, kai ūki­nin­kams at­si­ran­da ga­li­my­bė pirk­ti trak­to­rius ne vien už sa­vus pi­ni­gus, o ir pa­nau­do­jant ES par­amos lė­šas, jie ne­re­tai ren­ka­si 200 AG ir di­des­nės ga­lios trak­to­rius“, – kal­bė­jo R.Pe­la­nis.

Tech­no­lo­gi­jas go­žia pigumas

2016 me­tų pir­mus ke­tu­ris mė­ne­sius rin­ko­je pir­ma­vo ame­ri­kie­tiš­kos mar­kės „John Dee­re“ ir „Ca­se“, o tarp nau­do­tų šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių ir to­liau ly­gių sau ne­tu­rė­jo Bal­ta­ru­si­jos Mins­ko trak­to­rių ga­myk­los tech­ni­ka. ŽŪMP­RIS duo­me­ni­mis, nuo sau­sio pra­džios iki ge­gu­žės 1 die­nos iš Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų re­gis­tre įre­gis­truo­tų 1333 nau­do­tų trak­to­rių 222 (16,7 proc.) bu­vo „Be­la­rus“ (MTZ). „Šių trak­to­rių po­pu­lia­ru­mo prie­žas­tis se­niai ži­no­ma – tai yra pi­gi ir pa­ly­gin­ti pa­ti­ki­ma tech­ni­ka, ku­rią pa­pras­ta nau­do­ti. Vi­sa tai su kau­pu at­sve­ria tech­no­lo­gi­nius pra­na­šu­mus, ku­riais pa­si­žy­mi va­ka­rie­tiš­ki trak­to­riai“, – dien­raš­čiui aiš­ki­no vie­nas sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­jęs vie­šin­ti Pa­ne­vė­žio aps­kri­ties ūki­nin­kas, ku­rio ga­ra­žuo­se do­mi­nuo­ja bal­ta­ru­siš­ki trak­to­riai.

Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu nau­do­tų trak­to­rių rin­ko­je ly­de­rius spar­čiai ve­ja­si, o kai ku­riais mė­ne­siais pa­gal par­da­vi­mą ne­tgi len­kia Ame­ri­kos bend­ro­vės „John Dee­re“, taip pat – Ja­po­ni­jos „Yan­mar“ ir „Ku­bo­ta“ pa­ga­min­ti nau­do­ti trak­to­riai.

De­šim­tu­kas po­pu­lia­riau­sių nau­jų trak­to­rių, 2016 me­tų sau­sis-balandis

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„John Deere“104
2.„Ca­se IH“54
3.„Zetor“35
4.„Mas­sey-Ferguson“30
5–6.„Valtra“25
5–6.„New Holland“25
7.„Deutz-Fahr“22
8.„Foton“16
9.„Claas“13
10.„Belarus“11

Šal­ti­nis: ŽŪMP­RIS.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami