Traktoriukai gadina valomus šaligatvius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-01 06:00
Nesant įšalo šaligatvius valantys traktoriukai lengvai išklaipo sniego užklotas gatvių plyteles. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Žie­mai ar­tė­jant į pa­bai­gą da­lis sos­ti­nės ir ki­tų ša­lies mies­tų gy­ven­to­jų at­sar­giau vaikš­čio­ja ša­li­gat­viais, ku­riuos snin­gant va­lo trak­to­riu­kai, mat ant jų de­for­muo­tos dan­gos ga­li­ma leng­vai iš­si­suk­ti ko­ją ar­ba par­griū­ti ir su­si­žeis­ti.

Ati­džiau po ko­jo­mis žiū­rin­tys Vil­niaus Ga­bi­jos gat­vės gy­ven­to­jai pa­sa­ko­ja, kad kai oro tem­pe­ra­tū­ra nuo­lat svy­ruo­ja apie nu­lį, oras tai at­šą­la, tai – at­šy­la, nu­tir­pus snie­gui ir le­dui po pra­ei­vių ko­jo­mis iš­ky­la gąs­di­nan­tis vaiz­das: ša­li­gat­vių ply­te­lės į vi­sas pu­ses iš­si­krai­piu­sios, tarp jų žio­ji di­džiu­lės sky­lės. Žen­gus ne­at­sar­gų žings­nį leng­va par­griū­ti ar ne­tgi gau­ti su­nkes­nę ko­jos trau­mą. Ypač ne­pa­to­gu to­kiu ša­li­gat­viu žings­niuo­ti se­ny­viems ir ne­įga­liems žmo­nėms.

Gy­ven­to­jai įsi­ti­ki­nę – ar­tė­jant pa­va­sa­riui ša­li­gat­vių ply­te­lės iš­si­krai­pė po snie­gą va­liu­sių trak­to­riu­kų ra­tais. Ši tech­ni­ka daug kur pa­kei­tė gat­vių šla­vė­jus su šluo­tra­žiais. Pa­si­ro­do, ša­li­gat­viai ne­iš­lai­ko tech­ni­kos svo­rio.

Vaikščioti technikos išklaipytais šaligatviais tampa pavojinga.Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotrauka

Re­mon­tas – balandį

Vil­niaus gat­ves pri­žiū­rin­čios mies­to sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Grin­da“ di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Vi­lū­nas su­tin­ka, kad taip ir yra, jis tei­gia, jog ir ki­tus ša­lies mies­tus ka­muo­ja pa­na­šios prob­le­mos. A. Vi­lū­no nuo­mo­ne, „kal­čiau­sia ne­įti­ki­mai šil­ta žie­ma – be įša­lo“.

Ki­tuo­se mies­tuo­se, kur „Grin­da“ yra lai­mė­ju­si sa­vi­val­dy­bių kon­kur­sus, pa­dė­tis pa­na­ši.

Vil­niaus gat­ves pri­žiū­ri dvi „Grin­dos“ su­bran­go­vės – bend­ro­vės „Ma­no ap­lin­ka“ ir „Ste­bu­lė“. „Sub­ran­go­vėms tos prob­le­mos ge­rai ži­no­mos. Kai žie­mos bu­vo šal­tos ir su­si­da­ry­da­vo nor­ma­lus įša­las, gat­vių ply­te­lių ne­iš­ju­din­da­vo net su­nkes­nė tech­ni­ka. Ki­to­kia pa­dė­tis bu­vo per­nai ir ypač šiais me­tais. Tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja apie nu­lį, nor­ma­laus įša­lo nė­ra, bet snin­ga, tad va­ly­ti ša­li­gat­vius rei­kia. Ta­da va­žiuo­jant trak­to­riu­kams at­si­ran­da ša­li­gat­vių de­for­ma­ci­jų“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės „Grin­da“ va­do­vas.

A. Vi­lū­nas sa­kė, kad gat­vių šla­vė­jai čia pa­dė­ti ne­ga­li – jų pa­pras­čiau­siai nė­ra. „Šian­dien tiek daug šla­vė­jų su­rink­ti į dar­bą jau nie­kas ne­ga­li. Dėl to dar­bas at­lie­ka­mas me­cha­ni­zuo­tai. Mū­sų su­bran­go­vės per dve­jus me­tus in­ves­ta­vo 2 mln. eu­rų į nau­ją tech­ni­ką“, – pa­sa­ko­jo „Grin­dos“ va­do­vas.

„Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas ža­dė­jo, kad Vil­niu­je ir ki­tuo­se mies­tuo­se, kur dir­ba „Grin­da“, tech­ni­kos pa­žeis­tų ša­li­gat­vių ko­ky­bė bus pa­ge­rin­ta vos su­ši­lus orui. „Pa­na­šiai at­si­ti­ko ir pra­ėju­sio šal­to­jo se­zo­no pa­bai­go­je. At­ši­lus orams pa­žeis­ti ša­li­gat­viai iš kar­to bu­vo su­tvar­ky­ti. Taip pat bus pa­da­ry­ta ir šiais me­tais. De­fek­tai pa­pras­tai pra­de­da­mi ša­lin­ti ba­lan­džio mė­ne­sį. Be abe­jo­nės, orus su­nku taip to­li nu­ma­ty­ti, to­dėl įsi­bė­gė­jant pa­va­sa­riui ter­mi­nus dar per­žiū­rė­sim“, – kal­bė­jo A. Vi­lū­nas.

Algimantas Vilūnas: "Kai žiemos buvo šaltos ir susidarydavo normalus įšalas, gatvių plytelių neišjudindavo net sunkesnė technika."/LŽ archyvo nuotrauka

Rei­ka­la­vi­mų trak­to­riu­kams nėra

An­tra ver­tus, „Grin­dos“ di­rek­to­rius ne­slė­pė, kad jei­gu su­bran­go­vės gat­ves va­ly­ti nau­do­tų tik pa­čią nau­jau­sią tech­ni­ką, gal­būt ir šil­ti žie­mos orai ne­tap­tų lem­tin­gu fak­to­riu­mi, nuo ku­rio la­bai pri­klau­so va­lo­mų ša­li­gat­vių dan­gos ko­ky­bė. „Pa­ti nau­jau­sia tech­ni­ka yra itin ma­žo svo­rio ir ma­žų ga­ba­ri­tų. Jei trak­to­riai bent kiek di­des­ni ir su­nkes­ni, ran­da­si bė­dų. Ypač ne­re­ko­men­duo­ti­na ša­li­gat­vius va­ly­ti se­nais ir pa­ly­gin­ti su­nkiais bal­ta­ru­siš­kais ar ru­siš­kais trak­to­riais. Ta­čiau ką da­ry­si, jei ki­tų ne­tu­ri­me“, – aiš­ki­no A. Vi­lū­nas.

Jis sa­kė, kad po tre­jų me­tų tu­rė­tų ne­lik­ti to­kios prob­le­mos. „Pla­nuo­ja­me, kad per tiek lai­ko vi­sa per su­nki tech­ni­ka bus pa­keis­ta – at­si­ras ma­ža­ga­ba­ri­tė ir leng­ves­nė“, – sa­kė „Grin­dos“ va­do­vas.

Vil­niaus gat­ves ir ša­li­gat­vius va­lan­čios bend­ro­vės „Ste­bu­lė“ va­do­vas Sta­nis­lo­vas Ta­mu­le­vi­čius at­sklei­dė ki­tą prie­žas­tį, ko­dėl va­lo­mo­se gat­vė­se dir­ba per su­nki tech­ni­ka. „Kai ku­rios mies­tų sa­vi­val­dy­bės kon­kur­so są­ly­go­se ne­nu­ro­do, ko­kios tu­rė­tų bū­ti dar­bui nau­do­ja­mų me­cha­niz­mų svo­rio ap­kro­vos į ke­lio dan­gą, tai­gi aš net ne­ga­lė­čiau at­sa­ky­ti, ar mū­sų trak­to­riu­kai yra per su­nkūs. Bet pa­gal ga­li­my­bes vis tiek sten­gia­mės, kad įsi­gy­ja­mi nau­jes­ni trak­to­riu­kai bū­tų leng­ves­ni“, – ti­ki­no vers­li­nin­kas.

Jis tei­gė, kad at­ši­lus orams įmo­nė su­tai­sys tik tuos mies­tų gat­vių de­fek­tus, dėl ku­rių yra kal­ta pa­ti „Ste­bu­lė“. S. Ta­mu­le­vi­čius ne­su­ti­ko ir su tuo, jog pės­tie­siems pa­vo­jin­gi ša­li­gat­vių de­fek­tai bus pa­ša­lin­ti jau ki­tą mė­ne­sį. „Ma­nau, de­fek­tų ne­liks ge­gu­žę“, – sa­kė „Ste­bu­lės“ va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami