Tramdomieji marškiniai kelių nusikaltėliams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-11 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-11 06:00
10-čiai metų netekti vairuotojo pažymėjimo gresia tiems vairuotojams, kurie būdami neblaivūs dukart sukels avarijas. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Mėgs­tan­tiems sės­tis prie vai­ro gir­tiems chu­li­ga­nams gre­sia ne­tek­ti tei­sės vai­ruo­ti 10 me­tų. To­kia pers­pek­ty­va lau­kia pa­kar­to­ti­nai prie vai­ro sė­sian­čių aps­vai­gu­sių nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­kų vai­ruo­to­jų.

Griež­tą baus­mę vai­ruo­jan­tiems stik­liu­ko mė­gė­jams nu­ma­to nuo lie­pos 1-osios įsi­ga­lio­ju­sios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­sos.

Vis dėl­to daž­nas vai­ruo­to­jas apie to­kią baus­mę net vie­na au­si­mi ne­bu­vo gir­dė­jęs, nes tuos tris mė­ne­sius, kai ga­lio­ja nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ci­ja, dau­giau­sia bu­vo kal­ba­ma apie prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mas jos nuo­sta­tas dėl au­to­mo­bi­lių įre­gis­tra­vi­mo ir iš­re­gis­tra­vi­mo. Ta­čiau vie­na įsta­ty­mo pa­tai­sa ga­li tap­ti bau­bu gir­tau­jan­tiems vai­ruo­to­jams. Jo­je sa­ko­ma, kad „...as­me­niui, iš ku­rio pa­gal įsta­ty­mus tei­sė vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes bu­vo ati­mta du kar­tus už tai, kad jis pa­da­rė tei­sės pa­žei­di­mą bū­da­mas ne­blai­vus ar­ba aps­vai­gęs nuo nar­ko­ti­kų, vais­tų ar ki­tų svai­gių­jų me­džia­gų, ar­ba tei­sė vai­ruo­ti bu­vo ati­mta tris kar­tus, to­kia tei­sė grą­ži­na­ma ne anks­čiau kaip po 10 me­tų“.

Įspė­ji­mas jauniems

Dien­raš­čiui LŽ Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ry­tis Vo­sy­lius pri­pa­ži­no, kad nau­jo­ji Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­ta pir­miau­sia skir­ta jau­niems vai­ruo­to­jams, ku­rie esą ne­ma­to di­de­lio blo­gio, jei at­ei­ty­je ne tik vy­res­ni jų drau­gai ar gi­mi­nai­čiai, bet ir jie pa­tys at­si­sės­tų prie vai­ro aps­vai­gę nuo al­ko­ho­lio ar nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

„Gai­la, bet dau­gu­mos vy­res­nio am­žiaus žmo­nių, tu­rin­čių įpro­tį nuo­lat pik­ty­biš­kai vai­ruo­ti aps­vai­gus, jau ne­pa­tai­sy­si. Jie vai­ruo­ja bū­da­mi ne­blai­vūs ne­tgi ta­da, kai iš jų už tą pa­čią vei­ką jau yra ati­mti vai­ra­vi­mo pa­žy­mė­ji­mai, o po­li­ci­jos ir teis­mų skir­tos baus­mės skai­čiuo­ja­mos tūks­tan­čiais ar de­šim­ti­mis tūks­tan­čių. Įsta­ty­mo pa­tai­sa sie­kia­ma vi­sų pir­ma pa­pro­tin­ti jau­nus, dar ne­su­ga­din­tus žmo­nes, ku­riuos blo­gas vy­res­nių vai­ruo­to­jų pa­vyz­dys įti­ki­na, kad vai­ruo­da­mas aps­vai­gęs ne­va ne­da­rai nie­ko ne­tei­sė­to. La­bai ti­kiuo­si, jog grės­mė 10 me­tų lik­ti be vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ti­krai at­gra­sys di­de­lę da­lį jau­nų žmo­nių kil­no­ti stik­liu­ką prieš sė­dant prie vai­ro“, - sa­kė R. Vo­sy­lius.

Bau­dos ne­blai­viems ir aps­vai­gu­siems nuo nar­ko­ti­nių ar psi­cho­tro­pi­nių me­džia­gų vai­ruo­to­jams iki lie­pos 1-osios bu­vo tai­ko­mos va­do­vau­jan­tis vien tik Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­mis (KET). Pir­mą­kart įkliu­vęs, at­si­sa­kęs blai­vu­mą pa­si­ti­krin­ti vai­ruo­to­jas ga­li ti­kė­tis di­džiau­sios 3000 li­tų bau­dos ir pers­pek­ty­vos ne­tek­ti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo 36 mė­ne­siams su 10-30 par­ų areš­tu ar be jo.

Rytis Vosylius: "Įstatymo pataisa siekiama visų pirma paprotinti jaunus žmones."

Baus­mė – dar per švel­ni?

KET nu­ma­to, kad pa­kar­to­ti­nai įkliu­vu­siam ne­blai­viam ar aps­vai­gu­siam nuo nar­ko­ti­kų vai­ruo­to­jui, ku­riam jau bu­vo ati­mtas pa­žy­mė­ji­mas, ga­li bū­ti ati­mta tei­sė vai­ruo­ti 36-48 mė­ne­siams su trans­por­to prie­mo­nės kon­fis­ka­vi­mu. Nau­ja­sis 10 me­tų baus­mės ter­mi­nas ga­li bū­ti pri­dė­tas prie anks­čiau gau­tos nuo­bau­dos.

Pa­sak R. Vo­sy­liaus, kol kas Lie­tu­vo­je dar nė­ra nė vie­no vai­ruo­to­jo, ku­riam bū­tų ati­mtas vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mas de­šim­čiai me­tų.

Kaip pa­žy­mė­jo LKPT Ad­mi­nis­tra­ci­nės veik­los ir eis­mo prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­kas Dai­nius Ša­loms­kas, nuo lie­pos 1 die­nos įsi­ga­lio­ju­sios Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo nuo­sta­tos ne­bus tai­ko­mos at­ga­li­ne da­ta. 10 me­tų tei­sės vai­ruo­ti at­ėmi­mo sank­ci­ja gre­sia tik tiems "ke­lių ere­liams", ku­rie įklius jau pra­dė­jus ga­lio­ti pa­tai­soms. Ki­taip ta­riant, jei­gu jie nuo šių me­tų bū­da­mi ne­blai­vūs ar aps­vai­gę pa­da­rys du eis­mo įvy­kius ar­ba tris kar­tus aps­vai­gi­mo bū­se­nos pa­teks par­ei­gū­nams į ran­kas. Ga­li bū­ti, jog dėl to kol kas ir nė­ra nu­baus­tų griež­čiau­sia baus­me vai­ruo­to­jų.

Be­je, D. Ša­loms­kas ir to­kią baus­mę lai­ko ne­pa­kan­ka­ma, kad bū­tų su­tram­dy­ti mėgs­tan­tys iš­ger­ti ir vė­liau vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lius as­me­nys. „Gai­la, jog nė­ra nu­ma­ty­ta pa­pil­do­mos pi­ni­gi­nės bau­dos, nes to­kiems ke­lių nu­si­kal­tė­liams bet ku­ri baus­mė yra švel­ni“, - sa­kė par­ei­gū­nas.

Bau­dų – už 63 tūkst. litų

LKPT duo­me­ni­mis, nuo 2014 me­tų sau­sio iki rug­sė­jo ša­ly­je įvy­ko 2422 eis­mo įvy­kiai, ar­ba 1 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką 2013-ai­siais (2399). Dėl ne­blai­vių eis­mo da­ly­vių kal­tės per 9 šių me­tų mė­ne­sius įvy­ko 213 ava­ri­jų, ar­ba 8,7 proc. vi­sų eis­mo įvy­kių. Dar 2 ava­ri­jas su­kė­lė aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų as­me­nys, 2013 me­tais nuo sau­sio iki rug­sė­jo to­kių eis­mo įvy­kių ne­bu­vo už­fik­suo­ta.

Nors ne­blai­vių ar aps­vai­gu­sių nuo nar­ko­ti­kų vai­ruo­to­jų su­ke­lia­mų eis­mo įvy­kių skai­čius nuo­šim­čiais nė­ra di­de­lis, ta­čiau jos len­kia vi­sas ki­tas žū­čių ir su­žei­di­mų gau­sa.

R. Vo­sy­lius ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kiek vai­ruo­to­jų Lie­tu­vo­je ati­mta tei­sė vai­ruo­ti po ke­lis kar­tus dėl to, kad jie sė­do prie vai­ro ne­blai­vūs ar­ba aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­kų. Ži­no­ma tik tiek, kad tarp jų yra to­kių, ku­rie nuo­lat pa­žei­di­nė­da­mi KET me­tų me­tais ne­at­gau­na tei­sės vai­ruo­ti.

Vie­šo­jo­je erd­vė­je apie to­kius vai­ruo­to­jus gar­siau­siai šne­ka­ma kaip apie va­di­na­muo­sius bau­dų re­kor­di­nin­kus. Pa­vyz­džiui, 2010 me­tais bu­vo daug ra­šo­ma apie Pa­ne­vė­žio gy­ven­to­ją, ku­ris už vai­ra­vi­mą ne­blai­vus ir be vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo bu­vo "su­si­rin­kęs" net 63 tūkst. li­tų bau­dų.

2014-ųjų pra­džio­je Ma­žei­kiuo­se po­li­ci­jos eki­pa­žas su­lai­kė 35-erių N.G., jam bu­vo nu­sta­ty­tas 2,22 pro­mi­lės gir­tu­mas. Pa­ti­kri­nę duo­me­nų ba­zę par­ei­gū­nai nu­sta­tė, jog ma­žei­kiš­kis nuo­lat įkliū­va gir­tas vai­ruo­da­mas ma­ši­ną. Nuo 2002 me­tų jam bu­vo skir­ta bau­dų, ku­rių bend­ra su­ma - dau­giau kaip 28 tūkst. li­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
patikslinimas  78.56.209.93 2014-11-12 05:07:06
10 metu atimamos teises 3 (!) Ikliuvus tada, kai neblaivus padarai avarija, ir 4-kart (!), kai esi sulaikomas neblaivus.
1 0  Netinkamas komentaras
Algi  178.16.42.158 2014-11-11 22:18:09
Reikia imti pavyzdį iš Turkijos. Ten beveik visi baudas sumoka pirmąją savaitę po jos gavimo, nes antrąją - bauda dvigubėja, o trečiąją dvigubėja nuo antrosios. Taip bauda auga visą mėnesį. Po mėnesio iškarto atvyksta antstoliai ir dėl nieko nesismulkina. Aprašomas turtas ir priedo, tą pačią dieną paimamas automobilis. Valstybės ir visuomeninis interesas ginamas kietai. Lietuvoje baudas kaupia, nemoka. O kam jas mokėti jeigu galima ir nemokėti.
1 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami