Transportininkus Minske subūrė nerimas dėl ateities

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-15 11:09
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-15 11:09
Spalio pradžioje įvykusi Baltarusijos transporto savaitė buvo gausiausia iš iki tol vykusių pagal dalyvių skaičių. LŽ archyvo nuotraukos
Spa­lio 7-9 die­no­mis Mins­ke vy­ko Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to sa­vai­tė. Tarp fo­ru­mo ren­gi­nių – VIII-to­ji tarp­tau­ti­nė spe­cia­li­zuo­ta par­oda „Trans­por­tas ir lo­gis­ti­ka 2014“, III-oji Tarp­tau­ti­nė spe­cia­li­zuo­ta par­oda „Lo­gis­ti­nė in­ži­ne­ri­ja 2014“, VIII-ta­sis Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kong­re­sas, taip pat – dau­gy­bė tarp­tau­ti­nių ren­gi­nių, se­mi­na­rų, kon­fe­ren­ci­jų ir ap­va­lių­jų sta­lų.

Trans­por­to sa­vai­tės į dis­ku­si­jas su­bu­ria įvai­rių ša­lių – Bal­ta­ru­si­jos kai­my­nių – trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riaus va­do­vus. Jie at­sto­vau­ja ir vals­ty­bėms, ir pri­va­čiam vers­lui. Šie­met Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to sa­vai­tė­je Lie­tu­vą at­sto­va­vo na­cio­na­li­nės eks­pe­di­to­rių ir lo­gis­tų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Taut­gi­nas San­kaus­kas ir vi­cep­re­zi­den­tas Da­rius Bre­kys, ku­ris at­sa­kė į dien­raš­čio "Lie­tu­vos Ži­nios" klau­si­mus.

Ne­ri­mas­tin­gi ženklai

- Vis la­biau įsi­lieps­no­jant eko­no­mi­niam ka­rui tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų, tran­zi­ti­nių vals­ty­bių, taip pat - ir Lie­tu­vos ve­žė­jai bei eks­pe­di­to­riai gy­ve­na ne pa­čius ge­riau­sius lai­kus. Ar tai la­bai jau­tė­si Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to sa­vai­tė­je? - LŽ klau­sė Da­riaus Bre­kio.

- Ne­ri­mas dėl at­ei­ties bu­vo pa­ti svar­biau­sia Trans­por­to sa­vai­tės ak­tua­li­ja. Apie tai bu­vo kal­ba­ma dip­lo­ma­tiš­kai, ta­čiau pa­kan­ka­mai gar­siai. Vi­sų pir­ma ne­ri­mau­ja­ma dėl vis la­biau stag­nuo­jan­čių eko­no­mi­nių pro­ce­sų Vo­kie­ti­jo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se. Eko­no­mi­kos lė­tė­ji­mas to­ly­gus kro­vi­nių srau­tų ma­žė­ji­mui. Kro­vi­nių ve­ži­mo vers­las sau­su­mos ke­liais tai pa­jun­ta žy­miai anks­čiau nei ofi­cia­liai pa­skel­bia­ma apie at­ėju­sią kri­zę. Mū­sų re­gio­no ve­žė­jai re­gi smun­kan­čius im­por­to kro­vi­nių ga­be­ni­mo ta­ri­fus ir ne­be­ži­no, kaip rei­kės iš­gy­ven­ti.

O dar pri­si­min­ki­me, koks bu­vo Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to sa­vai­tės fo­nas: Ru­si­ja to­liau žvan­gi­no gink­lais, vie­šo­je erd­vė­je ne­tgi gra­si­no at­omi­niu gink­lu, aro­gan­tiš­kai el­gė­si net ir su sa­vo są­jun­gi­nin­kais.

Par­adok­sas, bet įtam­pa pa­čio­je Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Są­jun­go­je (NVS) ir Mui­tų Są­jun­go­je, gal net dar di­des­nė nei vi­sa­me li­ku­sia­me pa­sau­ly­je. Ka­dan­gi lo­gis­ti­kos sek­to­rius yra be­tar­piš­kai su­sie­tas tiek su geog­ra­fi­ja, tiek su eko­no­mi­ka, na­tū­ra­lu, kad man­da­gaus ofi­cia­laus at­sar­gu­mo Mins­ke bū­ta daug dau­giau nei pra­ėju­sio­se fo­ru­muo­se ir par­odo­se.

- Kuo Lie­tu­vos ūkio su­bjek­tams ga­li pa­si­tar­nau­ti pa­sta­ro­ji Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to sa­vai­tė?

- Par­odos iš­va­ka­rė­se įvy­ko tarp­tau­ti­nė kon­fe­ren­ci­ja “Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­dė­tis ir pers­pek­ty­vos”. Kiek pa­me­nu, to­kio aukš­to ly­gio pra­ne­šė­jų ir da­ly­vių ne­te­ko ma­ty­ti nė vie­no­je iki tol bu­vu­sio­je Bal­ta­ru­si­jos trans­por­to sa­vai­tė­je, ku­rios vyks­ta Mins­ke kas­met.

Ir tai ge­rai, nes nie­kam ne pa­slap­tis, ką reiš­kia bal­ta­ru­siš­ki kro­vi­niai Klai­pė­dos uos­tui, mū­sų ge­le­žin­ke­liams ir lo­gis­ti­kos cen­trams. Am­ba­sa­do­rių, mi­nis­trų, vi­ce­mi­nis­trų, di­džiau­sių lo­gis­ti­kos įmo­nių va­do­vų bend­ra­vi­mas bei žiū­rė­ji­mas vie­na kryp­ti­mi – ge­ro mū­sų ša­lies tran­zi­to gy­va­vi­mo ga­ran­tas.

Mi­nė­ta kon­fe­ren­ci­ja, ku­rią or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos vers­lo kon­fe­de­ra­ci­ja su jos va­do­vu Al­gi­man­tu Aks­ti­nu prieš­aky­je, bu­vo laip­te­lis į aukš­tes­nį Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo lo­gis­ti­kos sri­ty­je ly­gį. Ka­dan­gi fo­ru­mo mo­de­ra­to­rius bu­vo „Li­ne­kos“ pre­zi­den­tas T. San­kaus­kas, ry­šys tarp teo­ri­nio ir pra­kti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo nie­kur ne­dings. Pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti aso­cia­ci­jos „Li­ne­ka“ ir BA­ME (Bal­ta­ru­si­jos eks­pe­di­to­rių aso­cia­ci­ja), ku­rios plė­to­ja la­bai glau­džius ir ge­ra­no­riš­kus ry­šius nuo se­no.

Darius Brekys: "Nerimas dėl ateities buvo pati svarbiausia Baltarusijos transporto savaitės aktualija, o apie tai buvo kalbama diplomatiškai, tačiau pakankamai garsiai".

Ru­si­jos šešėlis

- Op­ti­mis­ti­nės dek­la­ra­ci­jos, ži­no­ma, yra ge­rai. Ta­čiau dar ge­riau, kai jos par­em­tos pra­kti­niais dar­bais...

- Su­pran­tu, ką jūs tu­ri­te ome­ny­je. Bend­ra­dar­bia­vi­mo tarp lie­tu­vių ir bal­ta­ru­sių sėk­mės is­to­ri­ją jau ga­li ra­šy­ti grei­ta­sis trau­ki­nys, va­ži­nė­jan­tis marš­ru­tu Vil­nius-Mins­kas. Marš­ru­tas bu­vo ati­da­ry­tas per­nai, da­bar jis įvei­kia­mas vos per 2,5 val. Nors mui­ti­nės pro­ce­dū­ros dar nė­ra to­kio pra­lai­du­mo, ko­kio no­rė­tu­me, ta­čiau pa­sie­nio tar­ny­bos jau dir­ba la­bai ge­rai. At­min­ki­me, kad pro­ce­dū­ros at­lie­ka­mos ne prie Bal­ta­ru­si­jos-Lie­tu­vos, bet prie ES ir NVS sie­nų. Tu­rė­da­mi ome­ny­je šį fak­tą su­pra­si­me, kad ir mui­ti­nin­kai, ir pa­sie­nie­čiai dir­ba ge­rai. Ir ne vien ge­rai, bet ir yra ma­lo­nūs, pa­slau­gūs, man­da­gūs, kas ypač ma­lo­nu iš Ry­tų at­vy­ku­siam žmo­gui. Ir par­ei­gū­nų ap­ran­gos ko­das ke­lia tik­tai po­zi­ty­vias emo­ci­jas.

O jei­gu vi­sai rim­tai, la­biau­siai Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos trans­por­ti­nin­kai bei lo­gis­tai tu­rė­tų do­mė­tis „Vi­kin­go” ir “Ne­mu­no” pro­jek­tais. Jie taip pat yra bend­ro su bal­ta­ru­siais dar­bo vai­siai.

“Ne­mu­nas” yra dar vi­sai jau­nas pro­jek­tas. Ta­čiau šį kon­tei­ne­ri­nį trau­ki­nį iš­ban­džiu­sios įmo­nės jau už­duo­da la­bai kon­kre­čius klau­si­mus, ku­rie by­lo­ja apie švie­sias marš­ru­to pers­pek­ty­vas. Ma­ty­ti, kad jau Ru­si­jai įve­dus sank­ci­jas vil­ki­kų ir pusp­rie­ka­bių ga­be­ni­mas „Ne­mu­nu“ ga­lė­tų trans­for­muo­tis į tik pusp­rie­ka­bių per­ve­ži­mus. Bet čia jau kro­vi­nių srau­tų, eks­pe­di­to­rių po­žiū­rio, ve­žė­jų lanks­tu­mo klau­si­mas.

Šian­dien tik ne­daug kas yra ne­gir­dė­jęs apie “Vi­kin­gą”. Jo pers­pek­ty­va – ve­žio­ti vis di­dė­jan­čius kro­vi­nių srau­tus tarp Skan­di­na­vi­jos ir Azi­jos. “Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai” yra la­bai di­de­lė, bet ne lė­ta bend­ro­vė, to­dėl ma­nau, kad jiems pa­vyks.

Kon­fe­ren­ci­jo­je lai­ko sa­vo ino­va­ci­jas pri­sta­ty­ti tu­rė­jo ir in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų įmo­nes vie­ni­jan­ti or­ga­ni­za­ci­ja „In­fo­balt“. Šiais lai­kais lo­gis­ti­ka be in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pri­lygs­ta že­mės įdir­bi­mui kaup­tu­ku.

Ma­nau, ver­ta pa­mi­nė­ti ir tai, kad mū­sų na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su Bal­ta­ru­si­jos ve­žė­jų aso­cia­ci­ja (BA­MAP).

- Kaip ma­no­te, ar at­ei­ty­je ne­pa­lan­ki geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis ne­truk­dys plė­to­ti abi­pu­siai nau­din­gų san­ty­kių su bal­ta­ru­siais?

- Bū­tų ge­rai, jei taip ne­at­si­tik­tų. De­ja, bet dvie­jų kai­my­nų san­ty­kiai daug pri­klau­so ir nuo tre­čio­jo kai­my­no. Kiek bal­ta­ru­siai yra su­ve­re­nūs, spręs­da­mi sa­vo ūkio, po­li­ti­kos ir ka­riuo­me­nės klau­si­mus, par­odys at­ei­tis. Ti­kiuo­si, kad mū­sų kai­my­nai ne tik her­buo­se ger­bia mū­sų ku­ni­gaikš­čius (juo­kia­si - aut.).

Mū­sų in­te­re­sas yra iš­lai­ky­ti mums nau­din­gus eko­no­mi­nius ro­dik­lius, - juk per 9 šių me­tų mė­ne­sius eks­por­tas į Bal­ta­ru­si­ją su­da­rė 8,3 proc. vi­so Lie­tu­vos eks­por­to. Pa­slau­gų eks­por­te do­mi­nuo­ja ke­lio­nių pa­slau­gos, sta­ty­bos pa­slau­gos bei trans­por­to pa­slau­gos. Trum­piau sa­kant, Bal­ta­ru­si­jai ati­ten­ka bron­zi­nė vie­ta pa­gal lie­tu­viš­kų pa­slau­gų eks­por­to apim­tis.

Be­je, Mins­ke da­ly­va­vo ne tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lo­gis­ti­kos ir dip­lo­ma­ti­nio kor­pu­so di­džia­vy­riai. Į Trans­por­to sa­vai­tės ren­gi­nius "ne­pa­tin­gė­jo" at­vyk­ti ir mū­sų bro­liai lat­viai, mol­da­vai, ukrai­nie­čiai, vo­kie­čiai. O Len­ki­jos am­ba­sa­da net tu­rė­jo sa­vo sten­dą par­odo­je. Tarp­tau­ti­nei kon­ku­ren­ci­jai ar­šė­jant mū­sų trans­por­to ir lo­gis­ti­kos sek­to­riui ne­bus ka­da il­sė­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami