Transporto įmonės atnaujina techniką tiek ES rytuose, tiek vakaruose

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-06-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-06-29 06:00
Gamintojo nuotrauka
Sau­sį-ge­gu­žę Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­tos 3809 nau­jos su­nkio­sios ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 64,2 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ką 2015 me­tais.

Pa­gal šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių rin­kos au­gi­mą per pen­kis pir­muo­sius šių me­tų mė­ne­sius iš 27 (be Mal­tos) Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lių mū­sų ša­lies šios tech­ni­kos par­da­vė­jai užė­mė pir­mą­ją vie­tą.

Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to prie­mo­nių yra pri­ski­ria­mos: leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis ko­mer­ci­nis trans­por­tas.

Nau­jau­sia Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) at­as­kai­ta ro­do, kad nuo sau­sio iki ge­gu­žės Lie­tu­va dvie­jo­se iš ke­tu­rių nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jų pa­gal rin­kos di­na­mi­ką užė­mė pir­mą vie­tą, li­ku­sio­se dvie­jo­se – ket­vir­tą ir dvi­de­šimt pir­mą. Įspū­din­giau­sią re­zul­ta­tą mū­sų ša­lis par­odė re­gis­truo­da­ma nau­jus 3,5 t ir su­nkes­nius ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius, taip pat – nau­jus 16 to­nų ir di­des­nio svo­rio vil­ki­kus, ku­rių rin­kos au­gi­mas nuo sau­sio mė­ne­sio pra­džios iki bir­že­lio 1 die­nos Lie­tu­vo­je su­da­rė ati­tin­ka­mai 89,9 ir 91 pro­cen­tą. Ket­vir­to­je vie­to­je at­si­dū­rė­me pa­gal ma­žiau nei 3,5 t sve­rian­čių nau­jų ko­mer­ci­nių ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mą (+41 proc.), o nau­jų au­to­bu­sų sek­to­riu­je už­fik­suo­tas kri­ti­mas (-5,1 proc.).

Par­da­vi­mą ska­ti­na ar­ši konkurencija

2016-ie­ji ES su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ga­min­to­jams ir par­da­vė­jams yra iš­skir­ti­nai sėk­min­gi. ACEA duo­me­ni­mis, per pir­mus pen­kis šių me­tų mė­ne­sius ES bu­vo įre­gis­truo­tos 946 128 nau­jos su­nkio­jo trans­por­to ko­mer­ci­nės ma­ši­nos, ar­ba 13,5 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį 2015 me­tais. Ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas au­go 26-io­se ES vals­ty­bė­se, iš­sky­rus Grai­ki­ją, ku­ri fik­sa­vo 20,6 proc. rin­kos nuo­smu­kį.

Iš de­šim­ties ge­riau­sią au­gi­mo re­zul­ta­tą par­odžiu­sių Bend­ri­jos na­rių – ab­so­liu­ti ly­gy­bė tarp ES sen­bu­vių ir nau­jo­kių. Pen­kių mė­ne­sių ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ke iš Bend­ri­jos sen­bu­vių at­si­dū­rė Kip­ras, Ita­li­ja, Ai­ri­ja, Olan­di­ja ir Luk­sem­bur­gas, iš nau­jo­kių – Lie­tu­va, Ru­mu­ni­ja, Slo­vė­ni­ja, Len­ki­ja ir Kroa­ti­ja. „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas, sa­vo pa­var­dės ne­pa­no­ręs vie­šin­ti šal­ti­nis ti­ki­no, kad to­kia pu­siaus­vy­ra ro­do di­dė­jan­čią kon­ku­ren­ci­ją tarp ES na­rė­se sen­bu­vė­se vei­kian­čių kro­vi­nių ve­ži­mo kom­pa­ni­jų ir į jos rin­ką įsi­ver­žu­sių ve­žė­jų iš Ry­tų. „Vi­si no­ri eksp­loa­tuo­ti pa­čią nau­jau­sią, mo­der­niau­sią, tau­piau­sią tech­ni­ką, kad klien­tams ga­lė­tų pa­siū­ly­ti kuo ma­žes­nius ve­ži­mo ta­ri­fus. Ži­no­ma, dėl Va­ka­rų klien­tų ar­šiai tar­pu­sa­vy­je ko­vo­ja ir lie­tu­viai, len­kai, slo­vė­nai bei ru­mu­nai“, – aiš­ki­no dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

2016-ųjų pradžioje konkuruodami dėl užsakovų iš Vakarų Europos vežėjai ypač intensyviai pirko sunkvežimius. /Romo Jurgaičio nuotrauka

Sku­ba ir di­džio­sios valstybės

Sau­sį-ge­gu­žę nuo ma­žų­jų Bend­ri­jos ša­lių sten­gė­si ne­at­si­lik­ti ir di­džio­sios. Vis dėl­to dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ šal­ti­nis ne­si­ry­žo teig­ti, kad ir stam­biau­sių Se­no­jo že­my­no rin­kų – Pra­ncū­zi­jos, Vo­kie­ti­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos, Ita­li­jos ir Is­pa­ni­jos – ve­žė­jai taip pat įsi­trau­kė į be­komp­ro­mi­sę ko­vą dėl dau­giau­sia šio­se ša­ly­se vei­kian­čių už­sa­ko­vų. Ga­li bū­ti, kad di­džio­sios ša­lys pa­si­bai­gus kri­zei pa­pras­čiau­siai at­nau­ji­na mo­ra­liai ir fi­ziš­kai pa­se­nu­sius sa­vo su­nkio­sios ko­mer­ci­nės tech­ni­kos par­kus.

ACEA duo­me­ni­mis, nuo sau­sio iki bir­že­lio 1 die­nos pen­kio­se di­džio­sio­se ES vals­ty­bė­se įre­gis­truo­tos 670 033 nau­jos su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 70,8 proc. vi­so Bend­ri­jo­je re­gis­truo­to su­nkio­jo trans­por­to skai­čiaus (946 128). Tai – 10,5 proc. dau­giau nei per tą pa­tį pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­pį (600 080).

Ta­čiau pa­ly­gin­ti kuk­lus nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to au­gi­mo pro­cen­tas pa­sa­ko to­li gra­žu ne vis­ką. 2016 me­tų sau­sio-ge­gu­žės mė­ne­siais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų to pa­ties lai­ko­tar­pio re­zul­ta­tu, ES bu­vo įre­gis­truo­ta 112 599 nau­jais ko­mer­ci­niais au­to­mo­bi­liais dau­giau, iš jų net 69 953 (62,1 proc.) te­ko pen­kioms vals­ty­bėms – Pra­ncū­zi­jai, Vo­kie­ti­jai, Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai, Ita­li­jai ir Is­pa­ni­jai.

Dėl to į šių vals­ty­bių rin­kas par­da­vė­jai žiū­ri per di­di­na­mą­jį stik­lą. Ta­čiau kol kas jos trykš­ta op­ti­miz­mu. Pa­sak ACEA, per pir­mus pen­kis mė­ne­sius ma­žiau­siai (3,8 proc.) au­go Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos rin­ka, bet ši ša­lis ir taip bu­vo an­tra ES pa­gal re­gis­truo­tų šios ka­te­go­ri­jos au­to­mo­bi­lių skai­čių (177 258). Tuo pat me­tu rin­kos au­gi­mas Vo­kie­ti­jo­je su­da­rė 10,2 proc., Pra­ncū­zi­jo­je 13,1 proc., Is­pa­ni­jo­je 13,9 proc., Ita­li­jo­je – net 30,6 pro­cen­to.

De­šimt ES vals­ty­bių, ku­rio­se bu­vo fik­suo­tas di­džiau­sias nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos au­gi­mas 2016 m. I-V mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1.Lietuva3806 (2318)**+64,2
2.Rumunija9340 (6700)+39,4
3.Slovėnija5203 (3762)+38,3
4.Kipras678 (504)34,5
5.Italija77 504 (59 629)+30,6
6.Airija19 239 (14 961)+28,6
7.Olandija40 900 (32 874)+24,4
8.Lenkija35 734 (29 317)+23,1
9.Luksemburgas2519 (2078)+21,2
10.Kroatija3957 (3310)+19,5

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­siu-ge­gu­že.

**2015 m. I-V mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA.

Pen­kios di­džiau­sios ES su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos 2016 m. I-V mėn.

VietaŠalisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis* (proc.)
1.Prancūzija192 474 (171 170)**+13,1
2.Di­džio­ji Britanija177 258 (170 840)+3,8
3.Vokietija141 815 (128 687)+10,2
4.Ispanija80 582 (70 754)+13,9
5.Italija77 904 (59 629)+10,2

*Pa­ly­gin­ti su 2015 m. sau­siu-ge­gu­že.

**2015 m. I-V mėn. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami