Transporto ir logistikos verslas laukia startinio šūvio

Dr. Algirdas ŠAKALYS 2014-05-28 06:00
Dr. Algirdas ŠAKALYS
2014-05-28 06:00
Algirdas Šakalys: "Lietuva tikrai nėra tokia bejėgė, kad galėtų atsisakyti didelių ir ateityje jai būsiančių naudingų idėjų." Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Nu­ma­tant Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­mos pers­pek­ty­vas pir­miau­sia bū­ti­na de­ra­mai įver­tin­ti šian­die­nos iš­šū­kius, į ku­riuos trans­por­to sek­to­rius pri­va­lo rea­guo­ti sa­vo plė­tros pri­ori­te­tais ir ino­va­ci­jo­mis. Ta­čiau da­bar ten­ka ste­bė­ti, kad mū­sų eko­no­mi­kos ir ban­kų eks­per­tai ša­lies trans­por­to sek­to­riaus plė­trą pa­pras­tai sie­ja tik su bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP) di­na­mi­kos ten­den­ci­jo­mis ir vers­lo eks­por­to ga­li­my­bė­mis. Ar toks po­žiū­ris nė­ra per siau­ras?

Lie­tu­vos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jos šian­dien sa­vo pa­slau­gas tei­kia ne tik Lie­tu­vos ūkiui ar ša­lies kom­pa­ni­joms. Pa­sau­liui glo­ba­lė­jant trans­por­to ir lo­gis­ti­kos pa­slau­gų eks­por­tas tu­ri ten­den­ci­ją aug­ti. Daug ką sa­ko fak­tas, kad Lie­tu­vos trans­por­to ir san­dė­lia­vi­mo sek­to­riaus su­ku­ria­ma BVP da­lis be­veik dvi­gu­bai len­kia Eu­ro­pos Są­jun­gos vi­dur­kį. Jei­gu bū­tų ap­si­ri­bo­ja­ma vien pa­slau­go­mis Lie­tu­vos ūkiui ir jo su­bjek­tams, aki­vaiz­du, kad to­kių ge­rų ro­dik­lių ne­tu­rė­tu­me. To­dėl ir Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riaus pa­grin­di­nių žai­dė­jų iš­šū­kiai yra daug glo­ba­les­ni už tuos, ku­riuos daž­niau­siai ap­tin­ka­me įvai­rių eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų eks­per­tų ana­li­ti­niuo­se straips­niuo­se ar vie­šo­se kal­bo­se.

Di­dė­jan­ti tarp­tau­ti­nė kon­ku­ren­ci­ja, ypač pri­žiū­rint Azi­jos-Eu­ro­pos pre­ky­bos srau­tus, taip pat grės­mė pra­ras­ti po­zi­ci­jas tarp­tau­ti­nė­se trans­por­to ir lo­gis­ti­kos rin­ko­se, ma­no gal­va, yra vie­nas svar­biau­sių iš­šū­kių. Į jį pri­va­lo­me rea­guo­ti ne­dels­da­mi.

Pi­gių de­ga­lų lai­kas baigėsi

Mums bū­ti­na efek­ty­viai įsi­kom­po­nuo­ti į nau­jo ti­po tarp­tau­ti­nes trans­por­to jung­tis ir ko­ri­do­rius, ku­rie, vei­kiant glo­ba­li­za­ci­jos pro­ce­sams, pe­rei­na nuo už­da­ro prie at­vi­ro mo­de­lio lo­gis­ti­kos gran­di­nių ir trans­por­to ko­ri­do­rių. Mo­der­nios lo­gis­ti­kos ir tie­ki­mo gran­di­nių val­dy­mo sis­te­mos vis daž­niau tam­pa di­džiau­sios svar­bos veiks­niu, le­mian­čiu bend­rą ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą. Va­di­na­mo­sios just-in-ti­me (JIT) ir just-in-sequence (JIS) tie­ki­mo, ga­my­bos bei skirs­ty­mo ir pla­ti­ni­mo sis­te­mos ke­lia vis di­des­nius pa­slau­gų ko­ky­bės rei­ka­la­vi­mus trans­por­ta­vi­mo tink­lams ir ver­čia juos tap­ti pa­ti­ki­mes­nius, lanks­tes­nius, grei­tes­nius bei efek­ty­ves­nius.

Kar­tu la­bai svar­bu at­siž­velg­ti į tai, kad mo­der­nių tie­ki­mo ir lo­gis­ti­kos gran­di­nių rei­ka­la­vi­mų ne­ga­li ri­bo­ti vals­ty­bių sie­nos. Prieš­in­gai, na­cio­na­li­nę trans­por­to po­li­ti­ką for­muo­jan­tys stra­te­gai pri­va­lo įver­tin­ti nau­jau­sius glo­ba­li­za­ci­jos iš­šū­kius ir at­si­liep­ti į juos, o tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je siek­ti bend­rų pa­stan­gų har­mo­ni­zuo­jant sa­vo veiks­mus, kai su­da­ro­mos pa­žan­gios tarp­tau­ti­nės trans­por­to gran­di­nės bei ko­ri­do­riai.

Iki šiol tie­ki­mo ir lo­gis­ti­kos gran­di­nių plė­tra dau­giau­sia rė­mė­si prie­lai­do­mis, kad ga­li­ma ne­ri­bo­tai nau­do­tis pi­gius de­ga­lus de­gi­nan­čio trans­por­to ga­li­my­bė­mis, bet šian­dien si­tua­ci­ja vi­siš­kai ki­to­kia. Dėl glo­ba­li­za­ci­jos pa­il­gė­jo trans­por­ta­vi­mo at­stu­mai, at­si­ra­do bū­ti­ny­bė griež­tai tau­py­ti ener­gi­jos iš­tek­lius ir ge­riau pa­nau­do­ti tu­ri­mą trans­por­to inf­ras­truk­tū­rą, nes to­les­nė jos plė­tra vis daž­niau su­si­du­ria su fi­nan­si­nė­mis prob­le­mo­mis.

Trans­por­ta­vi­mo pa­slau­gų po­rei­kis te­bė­ra di­de­lis, ta­čiau jų apim­ties jau ne­įma­no­ma di­din­ti, jei nė­ra die­gia­ma ino­va­ci­jų. Pir­miau­sia tu­ri­ma gal­vo­je lo­gis­ti­kos ir tie­ki­mo gran­di­nių val­dy­mo sis­te­mų mo­der­ni­za­vi­mą, ku­rio tiks­las – už­ti­krin­ti, kad bū­tų kuo efek­ty­viau pa­nau­do­ja­ma jau eg­zis­tuo­jan­ti inf­ras­truk­tū­ra. Drau­ge pri­va­lu kon­so­li­duo­ti ga­be­na­mų kro­vi­nių apim­tį ir tai­ky­ti in­ter­mo­da­li­nio trans­por­to spren­di­mus, lei­džian­čius op­ti­ma­liai pa­nau­do­ti vi­sas trans­por­to rū­šis, at­siž­vel­giant į jų pra­na­šu­mus.

Ne­bi­jo­ki­me am­bi­cin­gų planų

Į šiuos iš­šū­kius tu­ri bū­ti pa­si­ren­gę at­si­liep­ti ne tik pri­va­taus sek­to­riaus at­sto­vai (ve­žė­jai, tie­ki­mo gran­di­nių val­dy­to­jai, lo­gis­ti­kos pa­slau­gų tei­kė­jai, ter­mi­na­lų ope­ra­to­riai), bet ir at­sa­kin­gos val­džios ins­ti­tu­ci­jos. Tai ypač svar­bu da­bar, kai vyks­ta spar­ti tarp­tau­ti­nių trans­por­ta­vi­mo ir lo­gis­ti­kos gran­di­nių plė­tra. Kad bū­tų kuo efek­ty­viau rea­guo­ja­ma į glo­ba­li­za­ci­jos iš­šū­kius, pri­va­lu pa­gal ga­li­my­bes na­cio­na­li­nės trans­por­to po­li­ti­kos sie­kius de­rin­ti su ki­tų ša­lių pa­na­šio­mis trans­por­to stra­te­gi­jo­mis.

Su­pran­ta­ma, tai la­bai su­dė­tin­gi, glau­daus vers­lo, moks­lo ir val­džios ins­ti­tu­ci­jų bend­ra­dar­bia­vi­mo rei­ka­lau­jan­tys dar­bai. Be to, juos su­nki­na ir po­li­ti­nė su­iru­tė gre­ti­mo­se vals­ty­bė­se. Ta­čiau jei Lie­tu­va ne­no­ri at­si­dur­ti nuo­ša­lė­je tų pro­ce­sų, ku­rie da­bar vyks­ta glo­ba­lio­je trans­por­to ir lo­gis­ti­kos erd­vė­je, jai lie­ka tik vie­nas pa­si­rin­ki­mas - tęs­ti jau pra­dė­tus dar­bus.

Pir­miau­sia tu­riu gal­vo­je koor­di­nuo­tą in­ter­mo­da­li­nio Ry­tų-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riaus plė­to­tę pie­ti­nia­me Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne. Aso­cia­ci­ja „East-West Trans­port Cor­ri­dor“ (EWT­CA) kar­tu su par­tne­riais iš Šve­di­jos, Da­ni­jos ir Vo­kie­ti­jos jau yra par­en­gu­si ko­ri­do­riaus plė­tros stra­te­gi­ją bei veiks­mų pla­ną iki 2030 me­tų.

Šve­di­jos kom­pa­ni­jos „Swe­co“ trans­por­to eks­per­tų ver­ti­ni­mu, da­bar pie­ti­nio Bal­ti­jos re­gio­no Ry­tų-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riui ten­ka apie 2,3 proc. Azi­jos-Eu­ro­pos tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos srau­tų. Jų bend­ra apim­tis sie­kia maž­daug 552 mlrd. eu­rų (1,9 trln. li­tų). Jei­gu bus sėk­min­gai įgy­ven­din­tos ko­ri­do­riaus plė­tros stra­te­gi­jo­je ir veiks­mų pla­ne nu­ma­ty­tos prie­mo­nės, 2030 me­tais šiuo trans­por­to ko­ri­do­riu­mi, ku­riam pri­klau­so ir Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­ma, plūs dvi­gu­bai di­des­ni tarp­tau­ti­nės pre­ky­bos srau­tai. Aki­vaiz­du, jog tai daug am­bi­cin­ges­nė Lie­tu­vos trans­por­to sis­te­mos pers­pek­ty­va nei ta, ku­ri sie­ja­ma su ša­lies bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fliuk­tua­ci­jo­mis (ar prog­no­zė­mis) ir ku­rią daž­niau­siai vos ne pe­si­mis­tiš­kai pie­šia mū­sų eko­no­mi­kos ir ban­kų eks­per­tai. Ta­čiau Lie­tu­va ti­krai nė­ra to­kia be­jė­gė, kad ga­lė­tų at­si­sa­ky­ti di­de­lių ir at­ei­ty­je jai bū­sian­čių nau­din­gų idė­jų.

Di­džiau­sia nau­da – vi­du­ti­nėms įmonėms

Ži­no­ma, trans­por­to vers­las ir trans­por­to tai­ko­ma­sis moks­las tu­ri at­lik­ti na­mų dar­bus. Čia mums pui­kiai ga­lė­tų tal­kin­ti Lie­tu­vos su­ma­nios spe­cia­li­za­ci­jos prog­ra­ma (SSP), ku­rios pri­ori­te­tus ne­se­niai pa­tvir­ti­no Vy­riau­sy­bė. Vie­nas tų pri­ori­te­tų sa­ko, kad nau­do­jan­tis tarp­tau­ti­nių trans­por­to ko­ri­do­rių va­dy­bos ir trans­por­to rū­šių in­teg­ra­ci­jos ino­va­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis bei mo­de­liais bū­tų ga­li­ma efek­ty­viai įtrauk­ti Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­rių į tarp­tau­ti­nes trans­por­to lo­gis­ti­kos ir tie­ki­mo gran­di­nes. Pa­vyz­džiui, ra­cio­na­lūs spren­di­mai ir mo­de­liai in­teg­ruo­jant bei har­mo­ni­zuo­jant ve­ži­mus il­gais nuo­to­liais su pa­sku­ti­nės my­lios ve­ži­mais pa­dė­tų ma­žoms ir vi­du­ti­nio dy­džio trans­por­to įmo­nėms efek­ty­viau in­teg­ruo­tis į tarp­tau­ti­nių trans­por­to ir lo­gis­ti­kos pa­slau­gų rin­ką. Tuo pat me­tu bū­tų ieš­ko­ma ino­va­ty­vių spren­di­mų, kaip pla­čiau pa­nau­do­ti ne to­kias tar­šias ir kar­tu ener­gi­jos iš­tek­lius tau­so­jan­čios trans­por­to prie­mo­nes pre­kėms ga­lu­ti­niams var­to­to­jams iš­ve­žio­ti.

Vie­na pers­pek­ty­viau­sių ir daug pra­kti­nės nau­dos ža­dan­čių tai­ko­mų­jų ty­ri­mų kryp­čių - skir­tin­gų trans­por­to rū­šių in­teg­ra­vi­mo ir dau­gia­rū­šio trans­por­to ter­mi­na­lų bei plat­for­mų tink­lo, už­ti­kri­nan­čio sklan­dų ke­lei­vių ir kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mą nuo "du­rų iki du­rų", for­ma­vi­mas.

Jei­gu mums pa­vyk­tų tai­ko­mo­jo moks­lo ty­ri­mų pa­grin­du par­eng­ti ra­cio­na­lius spren­di­mus, o vers­las im­tų­si ini­cia­ty­vos juos įgy­ven­din­ti, iki 2030 me­tų, kaip jau mi­nė­jau, per Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ga­be­na­mų tran­zi­ti­nių kro­vi­nių apim­tį (kar­tu kur­da­mi ir pri­dė­ti­nę ver­tę) ga­lė­tu­me pa­dvi­gu­bin­ti.

Da­bar la­bai svar­bu, kad SSP ne­bū­tų da­ro­ma dirb­ti­nių kliū­čių ir kad kuo sku­biau bū­tų pra­dė­tos įgy­ven­din­ti prog­ra­mo­je nu­ma­ty­tos nuo­sta­tos. Kaip par­odė pa­tir­tis, įgy­ta ren­giant SSP, trans­por­to ir lo­gis­ti­kos vers­las bei tai­ko­ma­sis moks­las jau yra su­bren­dę efek­ty­viai bend­ra­dar­biau­ti par­en­kant prie­mo­nes, ku­rio­mis ope­ra­ty­viai bū­tų rea­guo­ja­ma į glo­ba­lius iš­šū­kius. Spor­ti­niais ter­mi­nais kal­bant, be­lie­ka lauk­ti star­ti­nio šū­vio.

Au­to­rius yra Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to In­ter­mo­da­li­nio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro direktorius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami