Transporto priemonėms prie Medininkų – laukimo aikštelė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-12-04 09:36
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-12-04 09:36
Valstybės sienos apsaugos tarnybos nuotrauka
Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­ja pra­ne­ša, kad nuo šian­dien ma­gis­tra­li­nio ke­lio A3 Vil­nius–­Mins­kas 29,7 km pra­de­da veik­ti trans­por­to prie­mo­nių, ker­tan­čių Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną, pa­lau­ki­mo aikš­te­lė, pri­klau­san­ti UAB „Dur­ga“.

At­vy­ku­sios į aikš­te­lę trans­por­to prie­mo­nės re­gis­truo­ja­mos į ei­lę vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mui. Už­re­gis­truo­tos trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mui kvie­čia­mos pa­lau­ki­mo aikš­te­lė­je įreng­tų in­for­ma­ci­nių švies­len­čių pa­gal­ba.

Jei­gu ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je A3 Vil­nius–­Mins­kas prieš­ais Me­di­nin­kų pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tą (Me­di­nin­kų PKP) nė­ra su­si­for­ma­vu­sių ei­lių, trans­por­to prie­mo­nės, vyks­tan­čios kirs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną per Me­di­nin­kų PKP, vyks­ta ne­už­suk­da­mos į pa­lau­ki­mo aikš­te­lę, ar­ba, vai­ruo­to­jams pa­gei­dau­jant, už­va­žiuo­ja į pa­lau­ki­mo aikš­te­lę, ku­rio­je il­si­si, o nu­spren­dę kirs­ti vals­ty­bės sie­ną, re­gis­truo­ja­si vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mui ir lau­kia, kol bus iš­kvies­tos.

Jei­gu ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je A3 Vil­nius–­Mins­kas prieš­ais Me­di­nin­kų PKP su­si­for­muo­ja trans­por­to prie­mo­nių ei­lės, truk­dan­čios eis­mo sau­gu­mui, kro­vi­ni­nės, o jei­gu bū­ti­na ir leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nės, vyks­tan­čios kirs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną per Me­di­nin­kų PKP, ma­gis­tra­li­nio ke­lio A3 Vil­nius – Mins­kas 29,7 km įreng­tais lai­ki­nais ke­lio ženk­lais nu­krei­pia­mos į pa­lau­ki­mo aikš­te­lę.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir už­sie­nio vals­ty­bių ofi­cia­lių de­le­ga­ci­jų na­rių trans­por­to prie­mo­nės, trans­por­to prie­mo­nės, ku­rio­mis vyks­ta as­me­nys, tu­rin­tys dip­lo­ma­ti­nius pa­sus, trans­por­to prie­mo­nės, ve­žan­čios ke­lei­vius re­gu­lia­riais rei­sais ar ke­lio­nės lei­di­muo­se nu­ro­dy­tu lai­ku bei ne­ga­ba­ri­ti­nius kro­vi­nius ve­žan­čios trans­por­to prie­mo­nės vi­sa­da ga­li vyk­ti tie­siai į Me­di­nin­kų PKP, ne­už­suk­da­mos į pa­lau­ki­mo aikš­te­lę.

Rei­ka­la­vi­mas, ka­da nu­ro­do­ma ke­lio ženk­lais už­va­žiuo­ti į pa­lau­ki­mo aikš­te­lę taip pat tai­ko­mas iš anks­to in­ter­ne­tu vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mui re­gis­truo­toms trans­por­to prie­mo­nėms, dėl ga­be­na­mo kro­vi­nio tei­sę vals­ty­bės sie­ną kirs­ti be ei­lės tu­rin­čioms trans­por­to prie­mo­nėms bei ki­toms tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka tei­sę vals­ty­bės sie­ną kirs­ti be ei­lės tu­rin­čioms trans­por­to prie­mo­nėms.

Įva­žia­vi­mas į aikš­te­lę, re­gis­tra­vi­mas vals­ty­bės sie­nos kir­ti­mui ir iki vie­nos va­lan­dos sto­vė­ji­mas aikš­te­lė­je yra ne­mo­ka­mi. Ap­mo­kė­ji­mo už il­ges­nį nei va­lan­dos sto­vė­ji­mą pa­lau­ki­mo aikš­te­lė­je dy­dį ir bū­dą nu­sta­to ir skel­bia aikš­te­lės val­dy­to­jas UAB „Dur­ga“.

Šian­dien ry­te, Pa­sie­nio kon­tro­lės punk­tų di­rek­ci­jos duo­me­ni­mis, ties Me­di­nin­kų PKP bu­vo su­si­kau­pu­si 263 kro­vi­ni­nių vil­ki­kų ei­lė. Kol ga­lės kirs­ti vals­ty­bi­nę Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­ną jiems ten­ka lauk­ti net iki pu­san­tros par­os.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Tadas, vairuotojas  10.0.46.182 2014-12-16 16:53:04
Svieslentes 16.12.2014 neveikia, yra per mazo dydzio, WC turetu buti nuolatos valomi, nes kaip ten bebutu ne visi vairuotojai sugeba oataikyti i skyle :) aikstele gerai, bet va kad niekas ten normaliai neveikia.is daugelio vairuotoju teko girdeti kad ten tiek nedaug bereikia padaryti, bet.... Vykdo visokias tushcias apklausas aiksteleje ir tiek. Pinigu plovejai, dviracio nebereik isradineti, pas brolius latviukus laukimo sistema senai veikia ir ji veikia idealiai: vairuotojai ir psmiegot ramiai gali, o ne kaip medininkuose, privaloma viena ausim girdeti ka kalba radija- tas pats kas dirbti judancioje eileje. Pinigus imat gan didelius, bet va uz ka?????? Uz asfalta:))) - tai t.b. Nemokama, o kitos paslaugos arba neveik, arba ju nera. Sios nakties kysio dydis buvo 100lt Exkomisaru burio darbuotojui kad nereiktu laukti aikstele savo normalios eiles. Bet buna ir didesniu rinklevu, tai priklauso nuo kiek masinu yra eileje. Aciu ir geros dienos.
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami