Transporto sektorius – stabilus ir pelningas

LŽ red@lzinios.lt 2015-11-17 06:00

red@lzinios.lt 2015-11-17 06:00
Transporto paslaugų sektorius 2015 metų pirmąjį pusmetį pagal pardavimo apimtį tebėra vienas stabiliausių. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Už­puo­lu­sios ne­gan­dos Lie­tu­vos trans­por­ti­nin­kų ne­įvei­kė, o kaip tik juos užg­rū­di­no. Ban­kro­tų ir areš­tų ve­žė­jai pa­ty­rė ma­žiau nei ša­lies ūkis aps­kri­tai. Ta­čiau ma­žė­jo dar­buo­to­jų, la­biau­siai nu­ken­tė­jo tarp­tau­ti­niu ve­ži­mu už­sii­man­čios įmo­nės, o au­gi­mas ta­po van­ges­nis.

To­kias įžval­gas skel­bia įmo­nių ri­zi­kin­gu­mą ver­ti­nan­čios UAB „Cre­di­tre­form Lie­tu­va“ ana­li­ti­kai, iš­ty­rę Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riaus si­tua­ci­ją. „Ke­le­ri pa­sta­rie­ji me­tai Lie­tu­vos trans­por­ti­nin­kams at­ne­šė kaip nie­kad daug iš­ban­dy­mų“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­kė bend­ro­vės vers­lo ana­li­ti­kė Ali­na Rauk­ty­tė.

Šių me­tų spa­lio pra­džio­je Lie­tu­vos trans­por­to sek­to­riu­je dir­bo 7524 įmo­nės. Tai su­da­rė 7,3 proc. vi­sų Lie­tu­vo­je vei­kian­čių vers­lų. Ve­ži­mu sau­su­mos trans­por­tu už­siė­mė dau­giau­sia – net 71,9 proc. vi­sų trans­por­to sek­to­riaus įmo­nių, san­dė­lia­vi­mu – 26,5 proc., oro, van­dens trans­por­tui bei pa­što ir pa­siun­ti­nių įmo­nėms te­ko 1,7 pro­cen­to.

Nau­jų rin­kų pa­ieš­ka, ban­dy­mai sėk­min­gai jo­se kon­ku­ruo­ti pri­stab­dė Lie­tu­vos ve­žė­jų pa­ja­mų au­gi­mą. Vie­na to prie­žas­čių – ir vers­lo per­kė­li­mas į už­sie­nio vals­ty­bes. 2015 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį trans­por­ti­nin­kų par­da­vi­mas kri­to 0,8 proc., pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu ket­vir­čiu prieš me­tus, o an­trą­jį ket­vir­tį ūg­te­lė­jo tik 0,4 pro­cen­to. Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, da­lies kro­vi­nių ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu pa­slau­gas tei­kian­čių įmo­nių apy­var­tos ma­žė­ji­mas, įga­vęs pa­grei­tį 2014 me­tais, per 2015 me­tų 8 mė­ne­sius kri­to 13 pro­cen­tų. Be­veik tiek pat, apie 12 proc., su­ma­žė­jo ir aš­tuo­nių mė­ne­sių pa­ja­mos iš kro­vi­nių ve­ži­mo ke­lių trans­por­tu veik­los. Tuo tar­pu vi­so ša­lies ūkio par­da­vi­mas pra­ėju­sį ket­vir­tį au­go 4,4 pro­cen­to.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, pa­ly­gin­ti su ki­tais Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riais vers­lais (sta­ty­ba ir ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas; pre­ky­ba ir trans­por­to prie­mo­nių re­mon­tas, vie­ša­sis mai­ti­ni­mas), trans­por­to pa­slau­gų sek­to­rius 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį pa­gal par­da­vi­mo apim­tį te­bė­ra vie­nas sta­bi­liau­sių. Pa­sta­rai­siais me­tais ga­na sta­bi­li yra ir pel­nin­gų įmo­nių da­lis (be­veik 73 proc. ke­lių trans­por­to ir 69 proc. lo­gis­ti­kos sek­to­riuo­se).

2015 me­tų pir­mą pus­me­tį kro­vi­nių apim­tis iš­au­go 4,6 pro­cen­to. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­mu pus­me­čiu, šie­met la­biau­siai ūg­te­lė­jo (nuo 5573 iki 6445 tūkst. to­nų) tarp­tau­ti­nis ve­ži­mas tarp už­sie­nio ša­lių, ne­už­su­kant į Lie­tu­vą. Ta­čiau tarp­tau­ti­nis ve­ži­mas, kai kro­vi­niai iš­krau­na­mi ar pa­krau­na­mi Lie­tu­vo­je, su­si­trau­kė. Kils­te­lė­jo vi­daus ve­ži­mo apim­tis (nuo 9240 iki 9750 tūkst. to­nų).

Prie rin­kos po­ky­čių trans­por­ti­nin­kai tai­kė­si ir ma­žin­da­mi dar­buo­to­jų skai­čių. Per­so­na­lą la­biau­siai kar­pė ve­ži­mo įmo­nės, mat ne­ma­ža jų da­lis vers­lą ar­ba jo da­lį iš­kė­lė į už­sie­nį. Tik lo­gis­ti­kos sek­to­riu­je 2015 me­tais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais, bu­vo ma­ty­ti šioks toks dar­buo­to­jų skai­čiaus au­gi­mas.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, ly­gi­nant per­nai ir šių me­tų tris ket­vir­čius, tur­to areš­tą pa­ty­ru­sių įmo­nių ša­lies ūky­je ma­žė­jo 4,1 proc., trans­por­to sek­to­riu­je – net 18,8 pro­cen­to. Vi­sa­me Lie­tu­vos ūky­je ban­kru­ta­vo 26 proc. dau­giau įmo­nių, o trans­por­to sek­to­riu­je – 2 proc. ma­žiau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami