Trijų ketvirtadalių Lietuvos automobilių rida atsukta?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-11 10:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-11 10:49
Dažniausiai sukčiai „patobulina“ daugiau nei 200 tūkt. kilometrų nuriedėjusių automobilių odometrų rodmenis. LŽ archyvo nuotrauka
15 me­tų sie­kian­tis vi­du­ti­nis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­ko am­žius le­mia, jog iš Bal­ti­jos ša­lių pa­gal šį ro­dik­lį esa­me „čem­pio­nai“. Tū­las lie­tu­vis ma­no esąs pa­kan­ka­mai gud­rus se­ną gra­be­lį pa­vers­ti ka­rie­ta. Bet rin­kos eks­per­tai pa­ste­bi, kad tau­tie­čiai daž­nai ap­sik­vai­li­na ir už nau­do­tas trans­por­to prie­mo­nes per­mo­ka vien dėl to, kad di­džios dau­gu­mos ma­ši­nų ri­da bū­na at­suk­ta.

VĮ „Re­gi­tra“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių par­kas yra se­niau­sias Bal­ti­jos ša­ly­se. Vi­du­ti­nis leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio am­žius Lie­tu­vo­je – 15 me­tų. Pra­ėju­siais me­tais ša­lies au­to­mo­bi­lių par­kas pa­si­pil­dė dau­giau kaip 118 tūkst. au­to­mo­bi­lių, pir­mą kar­tą re­gis­truo­tais Lie­tu­vo­je, ta­čiau tik ma­žiau nei penk­ta­da­lis jų bu­vo nau­ji.

VĮ „Re­gi­tra“ sta­tis­ti­ka at­spin­di, jog dau­gu­ma nau­do­tų au­to­mo­bi­lių at­ke­liau­ja iš Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bių – Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, Ita­li­jos. Tarp Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų jie itin po­pu­lia­rūs, jei­gu yra apy­nau­jai – 3-5 me­tų se­nu­mo, o ri­da ne­vir­ši­ja 200 tūkst. ki­lo­me­trų. Pa­sak au­to­mo­bi­lių pir­ki­mą iš­si­mo­kė­ti­nai fi­nan­suo­jan­čios „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je par­da­vi­mų di­rek­to­riaus Au­ri­mo Kun­cos, mū­sų ša­ly­je au­to­mo­bi­liai, ne­pra­va­žia­vę 200 tūkst. ki­lo­me­trų ri­bos, at­ro­do kaip ga­na pa­trauk­lus pa­siū­ly­mas. Ta­čiau su­si­mąs­ty­ti ver­čia tai, kad, tar­ki­me, Vo­kie­ti­jo­je, to pa­ties ga­min­to­jo, pa­na­šios būk­lės ir am­žiaus leng­va­sis au­to­mo­bi­lis, kai­nuo­ja ge­ro­kai bran­giau. O juk Lie­tu­vo­je jo kai­na tu­rė­tų bū­ti di­des­nė, nes par­ga­ben­ti iš Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lį ne­ma­žai kai­nuo­ja.

„At­sa­ky­mas ga­na pa­pras­tas – į Lie­tu­vą at­vež­ti au­to­mo­bi­liai yra pra­va­žia­vę ženk­liai dau­giau nei nu­ro­do daž­nas par­da­vė­jas. Ne pa­slap­tis, kad Lie­tu­vos nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je odo­me­tro duo­me­nų klas­to­ji­mas – ga­na pa­pli­tęs reiš­ki­nys. Skai­čiuo­ja­ma, jog per­kant au­to­mo­bi­lį, ku­rio ri­da su­klas­to­ta, pra­ran­da­ma iki 30 proc. jo ver­tės, to­dėl vai­ruo­to­jai, ku­rie ne­no­ri per­mo­kė­ti ne­są­ži­nin­giems par­da­vė­jams, tu­rė­tų bū­ti itin at­sar­gūs ir įsi­ti­kin­ti, jog ne­bus ap­gau­ti dėl nu­ro­dy­tos ri­dos“, – tei­gė bend­ro­vės at­sto­vas.

At­su­ka nuo 200 tūkst. kilometrų

Pa­klaus­tas apie tai, kiek Lie­tu­vo­je par­duo­da­mų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių ga­li­mai yra su­klas­to­ti odo­me­tro rod­me­nys, UAB „Pa­ti­ki­mi au­to­mo­bi­liai“ di­rek­to­rius Vis­man­tas Bar­šys dės­tė, kad į šį klau­si­mą tiks­liai at­sa­ky­ti ne­įma­no­ma. „To­kios sta­tis­ti­kos tie­siog ne­ga­li bū­ti, ka­dan­gi pri­si­pa­žįs­tan­čių apie at­suk­tą ma­ši­nos ri­dą yra la­bai ne­daug. Ta­čiau ne­nus­teb­čiau, jei­gu at­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­tų, jog Lie­tu­vos rin­ko­je to­kie au­to­mo­bi­liai su­da­ry­tų tris ket­vir­ta­da­lius. Daž­niau­siai pir­kė­jai ne­no­ri įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lio nu­rie­dė­ju­sio dau­giau ne­gu 200 tūkst. ki­lo­me­trų. Tai­gi, vir­ši­ju­siems to­kią ri­bą daž­niau­siai ir da­ro­mos ko­rek­ci­jos. O tiek ki­lo­me­trų ga­li­ma nu­va­žiuo­ti ir grei­čiau nei per dve­jus me­tus“, – at­krei­pė dė­me­sį V. Bar­šys.

A. Kun­ca pri­ta­ria, jog Vo­kie­ti­jo­je vi­siš­kai nor­ma­lu, kad au­to­mo­bi­lis per 2–3 me­tus nu­va­žiuo­ja per 180 tūkst. ki­lo­me­trų. „Vo­kie­ti­jo­je at­stu­mai tiek ki­lo­me­trų įveik­ti nė­ra kaž­kas ypa­tin­go. Ta­čiau ten au­to­mo­bi­liai la­biau pri­žiū­ri­mi, ne­gai­li­ma nei lai­ko, nei iš­lai­dų kas­me­ti­nei pa­ti­krai. Pra­ėjus ga­ran­ti­niam lai­ko­tar­piui, po 2–3 me­tų au­to­mo­bi­lis kei­čia­mas nau­ju, o se­na­sis daž­nai at­ve­ža­mas į Lie­tu­vą ir at­su­kus ri­dą par­duo­da­ma už iš­pūs­tą kai­ną“, – pa­sa­ko­jo A. Kun­ca.

Tik po de­ta­lios patikros

Tiek „U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je, tiek „Pa­ti­ki­mi au­to­mo­bi­liai“ at­sto­vai ti­ki­no, jog ap­ga­vys­tės leng­viau­sia iš­veng­ti tuo­met, kai ma­ši­na įsi­gy­ja­ma iš pa­ti­ki­mų par­da­vė­jų, dar ge­riau – nau­jų au­to­mo­bi­lių di­le­rių. „Net tu­rint di­džiu­lę pa­tir­tį su­nku at­skir­ti, ar au­to­mo­bi­lis rea­liai yra nu­va­žia­vęs 200 tūkst., ar 500 tūkst. ki­lo­me­trų, jei­gu bu­vęs jo šei­mi­nin­kas prieš par­duo­da­mas at­lie­ka kos­me­ti­nį re­mon­tą. Taip pat vie­nas pa­pras­tes­nių bū­dų iš­veng­ti to­kio pir­ki­nio – pa­si­žiū­rė­ti, kiek toks tvar­kin­gas au­to­mo­bi­lis kai­nuo­ja ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Jei nu­si­žiū­rė­tas au­to­mo­bi­lis pi­ges­nis – di­de­lė ti­ki­my­bė, kad bū­si­te ap­gau­tas“, – ti­ki­no V. Bar­šys.

„U­niC­re­dit Lea­sing“ Lie­tu­vo­je par­da­vi­mų di­rek­to­rius A. Kun­ca sa­ko, kad ri­zi­kuo­ti ne­ten­ka per­kant au­to­mo­bi­lį, ku­ris iš sa­lo­no nau­jas bu­vo pirk­tas Lie­tu­vo­je ir ku­rio vi­sa ser­vi­so is­to­ri­ja yra čia. „Taip pat pir­kė­jams vi­suo­met siū­lo­me at­lik­ti pla­nuo­ja­mo pirk­ti au­to­mo­bi­lio pa­ti­krą pa­ti­ki­ma­me au­to­ser­vi­se, taip ženk­liai su­ma­ži­nant ti­ki­my­bę įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį su klas­to­tais duo­me­ni­mis“, – tei­gė A. Kun­ca.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kadaise  78.56.136.10 2015-03-14 20:03:02
Raišo arklio pardavėjas įkaldavo vinį ir arklys ėjo nešlubuodamas.
0 0  Netinkamas komentaras
Lietuvis  87.247.64.88 2015-03-13 23:50:26
Vel jie su savo naujom plasmasinem skardinem.
0 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami