Turgų nustebino šnekos apie brangstančias mašinas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-02-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-02-24 06:00
Naudotų transporto priemonių vidutinė kaina praėjusių metų pabaigoje siekė 3,8 tūkst. eurų. LŽ archyvo nuotrauka
Po­pu­lia­riam au­to­mo­bi­lių por­ta­lui pa­skel­bus, kad pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį nau­do­ti au­to­mo­bi­liai Lie­tu­vo­je pa­bran­go vi­du­ti­niš­kai 483 eu­rus, su­ju­do tur­gaus pre­kei­viai – esą tur­guo­se ma­ši­nos pin­ga. Pa­si­ro­do, tei­sy­bės čia daug.

Dėl por­ta­lo Au­top­lius.lt pa­skelb­tos in­for­ma­ci­jos su­ju­do ir ne­ma­ža da­lis nau­do­tų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jų. Kai ku­rie jų ne­tgi nu­si­pir­ko ma­ši­nas, nors anks­čiau to da­ry­ti ne­pla­na­vo. Iš­si­gan­do, kad au­to­mo­bi­liai dar la­biau brangs.

„Tur­gaus pre­ky­bi­nin­kams in­for­ma­ci­ja apie smar­kiai pa­bran­gu­sias ma­ši­nas gal ir bu­vo pa­lan­ki, nes pa­gy­vė­jo jų par­da­vi­mas. Ta­čiau pa­tys vers­li­nin­kai ti­ki­na, kad tur­gu­je au­to­mo­bi­liai ne bran­go, o pi­go. Tie­są sa­kant, aš ir­gi ne­la­bai su­pran­tu, kaip por­ta­las tą pa­bran­gi­mą skai­čia­vo? Juk daž­nai nie­kas, net vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­ži­no tiks­lios su­mos, dėl ku­rios ga­liau­siai su­si­de­ra pir­kė­jas su par­da­vė­ju. Nie­kas Lie­tu­vo­je ne­ga­li tiks­liai ži­no­ti, kiek nau­do­tų au­to­mo­bi­lių yra par­duo­ta ir už ko­kią su­mą“, – kons­ta­ta­vo Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gų val­dan­čios bend­ro­vės „Va­ra­nas“ di­rek­to­rius Va­len­ti­nas Nau­ja­nis.

Iš tie­sų, nu­sta­ty­ti tur­guo­se par­duo­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vi­du­ti­nę kai­ną yra ne­pap­ras­tai su­nku, o gal ir vi­sai ne­įma­no­ma.

Valentinas Naujanis: "Niekas tiksliai negali žinoti, kiek naudotų mašinų ir už kiek Lietuvoje buvo parduota."/Rekvizitai.lt nuotrauka

Kai­nas ma­ži­na štilis

„Va­ra­no“ va­do­vas tvir­ti­no gir­dė­jęs, kad Au­top­lius.lt vi­du­ti­nę nau­do­tos ma­ši­nos kai­ną nu­sta­to ana­li­zuo­da­mas por­ta­le pa­tei­kia­mas par­duo­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­nas. „Ti­krai ne­ma­nau, kad tiks­lią par­da­vi­mo kai­ną ga­li­ma gau­ti vien ana­li­zuo­jant por­ta­lo duo­me­nis. Juk skel­bi­muo­se par­da­vė­jai daž­niau­siai nu­ro­do tik tai, kiek jie pa­gei­dau­tų gau­ti už trans­por­to prie­mo­nę, tad pa­gei­dau­ja­ma kai­na nuo rea­lios ga­li skir­tis šim­tais. Vyks­ta de­ry­bos, ku­rio­se da­ly­vau­ja tik par­da­vė­jas ir pir­kė­jas. Tad kas fik­suo­ja, kiek nu­si­de­ra­ma? Ne­tgi iš vals­ty­bės įmo­nei „Re­gi­tra“ pa­teik­tų duo­me­nų var­giai su­ži­no­si ti­krą par­da­vi­mo kai­ną, nes ji, švel­niai ta­riant, daž­nai nė­ra to­kia, ko­kia nu­ro­do­ma pir­ki­mo-par­da­vi­mo do­ku­men­tuo­se“, – sa­kė vers­li­nin­kas.

V. Nau­ja­nio tei­gi­mu, tur­guo­se po au­to­mo­bi­lio lan­go va­ly­tu­vu už­kiš­tas la­pas su kai­na ir­gi yra tik pa­siū­ly­mas.

Vers­li­nin­kas ti­ki­no, kad da­bar par­da­vė­jams nė­ra pats pa­lan­kiau­sias me­tas dik­tuo­ti kai­nas. „Dau­ge­lis par­da­vė­jų sa­ko, kad jų vers­las be­veik ne­duo­da jo­kio pel­no, o kar­tais da­ro­si ir nuo­sto­lin­gas. Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS) ša­lių eko­no­mi­ka smun­ka, la­bai blo­ga geo­po­li­ti­nė pa­dė­tis, ir taip vos gy­vuo­jan­tį reeks­por­tą smau­gia dra­ko­niš­ki mui­tų ir­/ar uti­li­za­ci­jos bei ki­ti mo­kes­čiai. To­dėl pir­kė­jų iš Ry­tų be­veik ne­li­ko. Par­da­vė­jui to­kio­mis są­ly­go­mis yra la­bai su­nku de­rė­tis“, – pa­sa­ko­jo „Va­ra­no“ va­do­vas.

Dings­ta net kirgizai

Dar vi­sai ne­se­niai, V. Nau­ja­nio tei­gi­mu, pa­čius pi­giau­sius nau­do­tus au­to­mo­bi­lius ma­siš­kai pir­ko at­vy­kė­liai iš Kir­gi­zi­jos, nes šiai ša­liai Ru­si­ja il­giau nei ki­toms NVS na­rėms ne­tai­kė uti­li­za­ci­jos mo­kes­čio. Ta­čiau lai­kai pa­si­kei­tė. Kir­gi­zai at­vyks­ta vis re­čiau ir daž­niau­siai ren­ka­si ko­mer­ci­nes ma­ši­nas, nes šių NVS pa­pil­do­mais mo­kes­čiais, at­ro­do, dar ne­ap­mo­kes­ti­no. „O iš eko­no­mi­nio nuo­smu­kio ka­muo­ja­mų Ru­si­jos ar Bal­ta­ru­si­jos už­su­ka tik pa­vie­niai pir­kė­jai, nu­per­kan­tys vos po ke­lis au­to­mo­bi­lius. Jie pa­klau­sos ti­krai ne­išau­gi­na tiek, kad kai­nos pra­dė­tų kil­ti“, – kons­ta­ta­vo vers­li­nin­kas.

Ki­tas pa­var­dės ne­no­rė­jęs vie­šin­ti nau­do­tų au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jas iš Pa­ne­vė­žio pri­ta­rė V. Nau­ja­niui sa­ky­da­mas, kad „šian­dien džiau­gie­si, jei iš nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vers­lo pa­vyks­ta šei­mą pa­val­gy­din­ti“. „Kai dėl bran­gi­mo, pa­sta­ruo­ju me­tu ga­lė­jo brang­ti ne­bent 3–5 me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­liai. Lie­tu­vo­je gy­ve­ni­mas ge­rė­ja, žmo­nės tu­ri dau­giau pi­ni­gų ir ieš­ko ge­res­nės ko­ky­bės. Tas pat ir Es­ti­jo­je bei Lat­vi­jo­je, iš ku­rių taip pat at­vyks­ta di­de­lė pir­kė­jų da­lis. Nors apy­nau­jų au­to­mo­bi­lių iš bend­ro nau­do­tų ma­ši­nų kie­kio ir nė­ra par­duo­da­ma la­bai daug, ta­čiau jie pa­ly­gin­ti bran­gūs, pre­kiau­jant jais su­si­da­ro di­džiu­lės su­mos. Gal­būt dėl jų ir pa­ki­lo vi­du­ti­nė nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­na?“ – spė­jo vers­li­nin­kas.

Tur­gu­je – sa­vos taisyklės

Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas Ma­tas Bu­ze­lis bent iš da­lies pri­pa­ži­no, kad tiks­liai nu­sta­ty­ti tur­guo­se par­da­vi­nė­ja­mų pi­gių, maž­daug iki 1–1,5 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­čių nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vi­du­ti­nę kai­ną ti­krai la­bai su­nku. „Žmo­nės to­kius pi­gius au­to­mo­bi­lius re­čiau siū­lo per skel­bi­mų por­ta­lus, o pa­pras­tai par­da­vi­nė­ja per feis­bu­ką ar tie­siog tur­guo­se. Tad at­sek­ti tų pi­ges­nių kai­nų vi­dur­kį ti­krai yra la­bai di­de­lė prob­le­ma“, – sa­kė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Ta­čiau jis at­kak­liai ti­ki­no, kad Au­top­lius.lt pa­tei­kia­mi bend­ri duo­me­nys apie kai­nas yra ga­nė­ti­nai tiks­lūs, kad at­spin­dė­tų rea­lią pa­dė­tį nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je. Por­ta­las jau anks­čiau skel­bė, kad per­nai Lie­tu­vo­je su­da­ry­ta 364,9 tūkst. nau­do­tų au­to­mo­bi­lių san­do­rių, ku­rių ver­tė 1,607 mlrd. eu­rų. Iš­ei­tų, kad vi­du­ti­niš­kai vie­na nau­do­ta ma­ši­na Lie­tu­vo­je tu­rė­jo kai­nuo­ti 4,4 tūkst. eu­rų. Tačiau Au­top­lius.lt tiks­li­no skai­čia­vi­mus ir ga­liau­siai pa­aiš­kė­jo, kad nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių vi­du­ti­nė kai­na pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je sie­kė 3,8 tūkst. eu­rų. Pa­sak por­ta­lo, gau­tas skai­čius bu­vo 14,7 proc., ar­ba net 483 eu­rais, di­des­nis nei prieš me­tus.

M.Bu­ze­lis tei­gė, kad skai­čiuo­jant vi­du­ti­nę nau­do­to au­to­mo­bi­lio kai­ną Au­top­lius.lt tai­ko pa­ti­ki­mą, lai­ko pa­ti­krin­tą me­to­do­lo­gi­ją. „Pir­miau­sia au­to­mo­bi­lių kai­nų po­ky­čius se­ka­me sa­vo por­ta­le. Pa­pil­do­mai gau­tus duo­me­nis gre­ti­na­me su ty­ri­mų bend­ro­vės „Au­to­ty­ri­mai“ ir vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ sta­tis­ti­ka. Gau­ti kai­nų duo­me­nys yra ga­na tiks­lūs, var­gu ar Lie­tu­vo­je dar kas nors ga­li su­rink­ti tiks­les­nius“, – ti­ki­no „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Ta­čiau jis pa­tvir­ti­no V. Nau­ja­nio spė­ji­mą, kad vi­du­ti­nę par­duo­to nau­do­to au­to­mo­bi­lio kai­ną Au­top­lius.lt pir­miau­sia iš­ve­da pa­da­ly­da­mas bend­rą san­do­rių ver­tę iš jų skai­čiaus. „Skai­čiuo­da­mi nau­do­ja­me ir sa­vo tu­ri­mus duo­me­nis. Sa­ky­kim, at­me­ta­me san­do­rius, ku­rie yra aki­vaiz­džiai ne­lo­giš­ki. Pa­vyz­džiui, kai dek­la­ruo­ja­ma, kad se­nos ma­ši­nos bu­vo par­duo­tos už kos­mi­nes kai­nas, ar, prieš­in­gai, už, tar­ki­me, 10 eu­rų“, – kal­bė­jo jis.

2010–2015 me­tais Lie­tu­vo­je su­da­ry­tų san­do­rių par­duo­dant nau­do­tus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius skai­čius ir kiek ma­ši­nų pa­si­li­ko mū­sų šalyje

MetaiSan­do­riai (tūkst. vnt.)Re­gis­tra­ci­ja Lie­tu­vo­je (tūkst. vnt.)
2010328153,8
2011353,7204,3
2012378,1194,5
2013388,5200,5
2014392165,5
2015364,9146

Šal­ti­nis: Au­top­lius.lt, VĮ „Re­gi­tra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami