Turizmo departamentas sutepė prezidentūrą aptarnaujančios turizmo agentūros mundurą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-11-28 13:24
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-11-28 13:24
Raimonda Balnienė: „Garantuoju, kad su prezidentūra tai niekaip nesusiję“. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Šian­dien Vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas (VTD) sa­vo tink­la­la­py­je vie­šai at­sip­ra­šė ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rės „AAA Wris­lit“, nes de­par­ta­men­to pa­vie­šin­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja ga­lė­jo pa­kenk­ti pri­va­čios įmo­nės da­ly­ki­nei re­pu­ta­ci­jai.

Lap­kri­čio 27-ąją VTD raš­tu įspė­jo spė­jo 38 ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rius dėl to, kad jie ne­ati­tin­ka Tu­riz­mo įsta­ty­mo, mat jų nuo­sa­vas ka­pi­ta­las ne­ga­li bū­ti ma­žes­nis ne­gu pu­sė įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo dy­džio. De­par­ta­men­tas griež­tų pre­ven­ci­nių prie­mo­nių ėmė­si ban­kru­tuo­jan­čio­mis pa­sis­kel­bus tu­riz­mo or­ga­ni­za­to­rėms „Fresh Tra­vel“ ir „Plus Tra­vel“, nuo ku­rių veik­los nu­ken­tė­jo tūks­tan­čiai tu­ris­tų. De­par­ta­men­tas įspė­jo, kad jei­gu per še­šis mė­ne­sius, tai yra iki ki­tų me­tų ge­gu­žės 24 die­nos, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riai ne­at­kurs nuo­sa­vo ka­pi­ta­lo iki įsta­ty­me rei­ka­lau­ja­mo dy­džio ir ofi­cia­liu raš­tu ne­pa­teiks VTD tai pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų, ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mas bus pa­nai­kin­tas. Įspė­ta bu­vo ir Vil­niu­je re­gis­truo­ta „AAA Wris­lit“.

Dir­ba su prezidentūra

Ta­čiau ne­praė­jus ir par­ai šios bend­ro­vės pa­va­di­ni­mas din­go iš ri­zi­kin­gų ke­lio­nių są­ra­šo, va­kar pa­skelb­to VTD in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je.

Gal­būt šis fak­tas ir ne­bū­tų kri­tęs į akis, jei „AAA Wris­lit“ tu­riz­mo pa­sau­ly­je ne­bū­tų ži­no­ma kaip įmo­nė, ku­ri jau tre­jus me­tus ap­tar­nau­ja pre­zi­den­tū­rą. Ši vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­ja iš „AAA Wris­lit“ pirks pa­slau­gas ir iki 2017 me­tų lap­kri­čio, ka­dan­gi bend­ro­vė lai­mė­jo ir dar vie­ną 900 tūkst. li­tų ver­tės lie­pos vi­du­ry­je pa­si­bai­gu­sį pre­zi­den­tū­ros skelb­tą kon­kur­są.

Kaip prieš ke­lis mė­ne­sius agen­tū­rai BNS nu­ro­dė pre­zi­den­tū­ra, kon­kur­se iš vi­so da­ly­va­vo 10 bend­ro­vių, o „AAA Wris­lit“ bu­vo pa­si­rink­ta, ka­dan­gi pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną.

„Su­da­rant nau­ją su­tar­tį dėl tar­ny­bi­nių ke­lio­nių or­ga­ni­za­vi­mo pre­li­mi­na­ri pir­ki­mo ver­tė bu­vo skai­čiuo­ja­ma at­siž­vel­giant į anks­tes­niais me­tais vy­ku­sių ke­lio­nių skai­čių ir bend­rą pa­slau­gų kai­ną“, – nu­ro­do­ma ko­men­ta­re.

Pra­ne­ši­me taip pat pa­žy­mė­ta, kad Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja skry­džiams daž­niau­siai nau­do­ja­si Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų pa­slau­go­mis ir, re­tais at­ve­jais, ci­vi­li­nių oro ve­žė­jų pa­slau­go­mis.

Są­my­šis tik dėl „tech­ni­nės klai­dos“?

Iš gė­din­go są­ra­šo iš­brau­kus „AAA Wris­lit“, VTD tink­la­la­py­je pa­si­ro­dė ir to­kio tu­ri­nio pra­ne­ši­mas: „In­for­muo­ja­me, kad UAB „AAA Wris­lit“ pil­nai ati­tin­ka ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riams ke­lia­mus Tu­riz­mo įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus. Į są­ra­šą įmo­nių, tu­rin­čių ne­pa­kan­ka­mą nuo­sa­vo ir įsta­ti­nio ka­pi­ta­lo san­ty­kį, pa­skelb­tą Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to in­ter­ne­to tinklapyje. UAB „AAA Wris­lit“ bu­vo įtrauk­ta dėl tech­ni­nės klai­dos, ku­ri ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­rių są­ra­še jau yra iš­tai­sy­ta“.

„Taip, bu­vo pa­da­ry­ta tech­ni­nė klai­da. Dėl to nė­ra ko ste­bė­tis, nes są­ra­šą su­da­ri­nė­ję žmo­nės ir taip tu­ri la­bai di­de­les dar­bų apim­tis“, - dien­raš­čiui LŽ pa­tvir­ti­no ir l.e. VTD di­rek­to­riaus Juo­zo Ra­guc­ko vy­riau­sio­sios pa­ta­rė­jos par­ei­gas Rai­mon­da Bal­nie­nė.

Ji sa­kė ne­ži­nan­ti, ar dėl to, kad ne­gra­žus še­šė­lis bu­vo mes­tas ant ge­rą var­dą vers­lo pa­sau­ly­je tu­rin­čios bend­ro­vės, kas nors at­sa­kys iš VTD dar­buo­to­jų. Kar­tu R. Bal­nie­nė ga­ran­ta­vo, kad įve­liant klai­dą ne­bu­vo jo­kios ty­čios, pa­vyz­džiui, no­rint komp­ro­mi­tuo­ti ne­va ne­pa­ti­ki­mą bend­ro­vę pa­si­rin­ku­sią pre­zi­den­tū­rą. „Ga­ran­tuo­ju, kad su pre­zi­den­tū­ra tai nie­kaip ne­su­si­ję“, - sa­kė vie­na de­par­ta­men­to va­do­vių.

Nė­ra pa­slap­tis, kad pa­sta­ruo­ju lai­ku pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne kar­tą kri­ti­ka­vo VTD va­do­vy­bė dėl ga­li­mai ap­lai­daus jų dar­bo.

Į są­moks­lo teo­ri­jas ne­bu­vo lin­kęs vel­tis ir „AAA Wris­lit“ va­do­vas Egi­di­jus Vaiš­vi­las. „Ty­či­nės klai­dos čia ti­krai nė­ra. De­par­ta­men­te gal­būt dir­ba žmo­nės dar nė­ra vi­siš­kai pa­ty­rę, gal­būt dar ne­mo­ka ko­ky­biš­kai ir grei­tai su­da­ri­nė­ti at­as­kai­tų. Ki­ta ver­tus, de­par­ta­men­tas yra re­gu­liuo­jan­ti ins­ti­tu­ci­ja, nuo ku­rios po­zi­ci­jos la­bai daug kas pri­klau­so, dėl to jos dar­buo­to­jai tu­rė­tų ko­ky­biš­kiau at­lik­ti sa­vo dar­bą. Val­di­nin­kų pa­da­ry­ta klai­da at­krei­pė ir mū­sų klien­tų dė­me­sį, te­ko aiš­kin­tis. Aiš­ku, esa­me dė­kin­gi, jog klai­da bu­vo la­bai ope­ra­ty­viai iš­tai­sy­ta“, - dien­raš­čiui LŽ sa­kė vers­li­nin­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami