Turkiška automobilių pirkėjų rizika

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-22 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-22 06:00
Teigiama, kad net iki 70 proc. iš užsienio anksčiau įvežtų ir dabar Lietuvos keliais važinėjančių naudotų automobilių rida juos parduodant buvo suklastota. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos
Apy­nau­jį au­to­mo­bi­lį nu­ta­ręs įsi­gy­ti vil­nie­tis Ta­das (ti­kra­sis var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.) įsi­ti­ki­nęs: per­kant nau­do­tą ma­ši­ną ne tik iš ne­pa­žįs­ta­mo pri­va­taus as­mens, bet ir iš tuo už­sii­man­čių le­ga­lių įmo­nių bū­ti­nas at­sar­gu­mas, an­traip leng­va nu­ken­tė­ti.

Vil­niaus gy­ven­to­jas vos ne­įsi­gi­jo apy­nau­jo „O­pel“, ku­rio ne tik ri­da su­klas­to­ta, bet ir pats au­to­mo­bi­lis pra­ei­ty­je dauž­tas, nors do­ku­men­tuo­se to ne­bu­vo nu­ro­dy­ta.

Ta­das "Lie­tu­vos ži­nioms" pa­sa­ko­jo, kad 40 tūkst. li­tų nu­ta­rė skir­ti apy­nau­jam au­to­mo­bi­liui pirk­ti. Vil­nie­tis krei­pė­si į Pa­ne­vė­žio įmo­nę „Ko­ky­biš­ki au­to“, su ku­ria pa­si­ra­šė su­tar­tį. Vy­ro tei­gi­mu, įmo­nė jį įti­ki­no so­li­džia rek­la­ma sa­vo in­ter­ne­ti­nia­me pus­la­py­je. Jo­je bu­vo ža­da­ma Vo­kie­ti­jo­je su­ras­ti ir par­ga­ben­ti klien­tui nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ku­ris iki tol nie­kuo­met ne­bu­vo pa­te­kęs į ava­ri­ją, tech­niš­kai su­tvar­ky­tas, o jo odo­me­tras ro­do tiks­lią ri­dą. Jei bent vie­nas šių punk­tų bū­tų pa­žeis­tas, „Ko­ky­biš­ki au­to“, kaip tei­gia­ma jos rek­la­mo­je, pri­sii­ma vi­są su san­do­riu su­si­ju­sią fi­nan­si­nę ri­zi­ką.

Dėl to Ta­das ra­miai įtei­kė pa­ne­vė­žie­čiams iš anks­to su­tar­tą 5 tūkst. li­tų avan­są. Bir­že­lio vi­du­ry­je į Lie­tu­vą at­ga­ben­tas 2009 me­tų „O­pel In­sig­nia“, ku­rį Pa­ne­vė­žio bend­ro­vei su­ra­do jos par­tne­riai iš Vo­kie­ti­jos - įmo­nė „Ra Au­to“. Ta­das tei­gė bu­vęs pa­ten­kin­tas jam pa­siū­ly­tu au­to­mo­bi­liu, ta­čiau vis tiek nu­ta­rė jį pa­ti­krin­ti.

Daug tech­ni­nių trūkumų

Au­to­mo­bi­lio pa­ti­krą at­li­ko ofi­cia­lios „O­pel“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Au­to­di­na“ dirb­tu­vė­se. Po pa­ti­kros, pa­sak vil­nie­čio, jam bu­vo įteik­tas ak­tas, ku­rio tu­ri­nys pri­bloš­kė. Bu­vo tei­gia­ma, kad bu­vo su­klas­to­ti ne tik „O­pel In­sig­nia“ ri­dos duo­me­nys, bet ir nu­slėp­ta tai, kad ma­ši­na anks­čiau bu­vo dauž­ta. Iš eks­per­tų ak­to ma­ty­ti, kad au­to­mo­bi­ly­je ras­ta daug ir ki­tų pa­slėp­tų tech­ni­nių trū­ku­mų.

Ta­das par­ei­ka­la­vo iš par­da­vė­jų nu­trauk­ti su­tar­tį ir grą­žin­ti su­mo­kė­tą avan­są. „Jei ne­bū­čiau par­ei­ka­la­vęs pa­pil­do­mos pa­ti­kros, grei­čiau­siai bū­čiau li­kęs ap­gau­tas. Krei­piau­si į re­dak­ci­ją tik dėl to, kad ki­tiems pa­sa­ky­čiau: pirk­da­mi nau­do­tą au­to­mo­bi­lį vi­sa­da rei­ka­lau­ki­te jį pa­pil­do­mai pa­ti­krin­ti. Net tais at­ve­jais, jei par­da­vė­jas at­ro­do pa­ti­ki­mas ir so­li­dus“, - dės­tė vil­nie­tis.

Jo tei­gi­mu, bend­ro­vė „Ko­ky­biš­ki au­to“ su­ti­ko nu­trauk­ti su­tar­tį be di­des­nių prieš­gy­nia­vi­mų. Ta­čiau Vil­niaus gy­ven­to­jui at­si­ra­do rū­pes­čių at­gau­ti avan­są. „Su­si­ta­rė­me, kad pi­ni­gus at­gau­siu bir­že­lio 30 die­ną. Ta­čiau juos at­ga­vau aš­tuo­nio­mis die­no­mis vė­liau, - kal­bė­jo jis. - Vers­li­nin­kai su­sku­bo at­sis­kai­ty­ti, kai pa­gra­si­nau kreip­tis į vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas ir ži­niask­lai­dą.“

„To­kių at­ve­jų pasitaiko“

„Mes vis­ką la­bai gra­žiai ap­kal­bė­jo­me, jo­kių pre­ten­zi­jų pir­kė­jas sa­kė mums ne­tu­rįs, o da­bar krei­pė­si į spau­dą“, - ste­bė­jo­si bend­ro­vės „Ko­ky­biš­ki au­to“ va­dy­bi­nin­kas Sau­lius Jun­du­las. Vers­li­nin­kas ir ne­ma­nė slėp­ti tu­rė­jęs konf­lik­tą su pir­kė­ju iš Vil­niaus. Ta­čiau, pa­ne­vė­žie­čio ma­ny­mu, jis ne­bu­vo toks, kad rei­kė­tų kel­ti triukš­mą vie­šu­mo­je.

Pir­miau­sia S. Jun­du­las at­krei­pė dė­me­sį, kad bend­ro­vės „Au­to­di­na“ pa­teik­ta iš­va­da dėl su­klas­to­tos ri­dos ju­ri­diš­kai esan­ti nie­ki­nė. „Ta „Au­to­di­nos“ iš­va­da ab­so­liu­čiai nie­ko ne­ga­li (tu­ri­ma ome­ny­je, kad ji ne­va ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­ma kaip įro­dy­mas – aut.)“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas. Ta­čiau jis nė ne­ban­dė ne­ig­ti, kad jo įmo­nės at­ga­ben­tas „O­pel In­sig­nia“ tu­rė­jo trū­ku­mų, dėl ku­rių nu­trau­kęs su­tar­tį Ta­das bu­vo tei­sus.

S. Jun­du­las ne­su­ti­ko tik su tuo, kad il­go­kai lauk­da­mas grą­ži­nant avan­są klien­tas ga­lė­jo kaip nors nu­ken­tė­ti. „Kai ta­rė­mės dėl avan­so grą­ži­ni­mo, bu­vo pa­sku­ti­nė ma­no dar­bo die­na, bir­že­lio 21-oji, ma­no gim­ta­die­nis. Sa­kiau jam (Ta­dui - aut.), kad de­šim­čiai die­nų iš­ei­nu at­os­to­gų, to­dėl nie­ko iki bir­že­lio 30 ar lie­pos 1 die­nos ne­si­ti­kėk. Ir ka­dan­gi mū­sų kom­pa­ni­jo­je tai yra ČP (iš­ver­tus iš iš ru­sų kal­bos - „y­pa­tin­gas įvy­kis“ – aut.), o ma­no par­tne­ris (vė­liau S. Jun­du­las šį bend­ra­dar­bį va­di­no An­ta­nu – aut.), ku­ris už­sii­ma fi­nan­sais, yra la­bai pe­dan­tas, tai, sa­kau, nie­ko jam ne­išaiš­kin­si. Tai­gi pa­da­rom tai su­tar­tą die­ną. Duo­du žo­dį. Grį­žau iš at­os­to­gų. Die­na pra­ėjo, skam­bi­na jis. Klau­siu An­ta­no – tu klien­tui su­mo­kė­jai? Oi, sa­ko, už­mir­šau. Aš, ti­ki­no, da­bar so­dy­bo­je, pa­lauk sa­vai­tę, sa­ko, nie­ko per tą lai­ką jam (klien­tui – aut.) ne­at­si­tiks. Pir­ma­die­nį (lie­pos 7 d. - aut.) jis grį­žo iš so­dy­bos, an­tra­die­nį (lie­pos 8 d. - aut.) pi­ni­gus ati­da­vė­me. Ką ga­liu pa­da­ry­ti, jei nuo ma­nęs tas gai­ši­ni­mas vi­siš­kai ne­prik­lau­sė? O pa­ve­di­mas juk bu­vo pa­da­ry­tas, - sa­vi­tą at­sis­kai­ty­mų su klien­tais tvar­ką at­sklei­dė S. Jun­du­las ir ti­ki­no, kad vil­nie­čiui at­si­sa­kius „O­pel In­sig­nia“ jo bend­ro­vė pa­ty­rė di­džiu­lį nuo­sto­lį: - Juk ti­kė­jo­mės, kad tą ma­ši­ną nu­pirks.“

S. Jun­du­las sa­kė, kad ap­gau­ti klien­to nie­kas ne­si­ren­gė. Jis ti­ki­no pa­si­ti­kė­jęs par­tne­riais iš Vo­kie­ti­jos - įmo­ne „Ra Au­to“. „To­je įmo­nė­je dir­ba lat­vis ir tur­kas. Va­dy­bi­nin­kas tur­kas ke­lis kar­tus va­žia­vo ap­žiū­rė­ti ma­ši­nos, bet ne­pas­te­bė­jo tam ti­krų trū­ku­mų“, - sa­kė vers­li­nin­kas ir tei­si­no­si, kad Lie­tu­vo­je 1 iš 10 nau­do­tų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių yra su de­fek­tais, o tarp nau­jai at­ga­be­na­mų iš Vo­kie­ti­jos – 1 iš 15, o gal net iš 10 at­ve­ža­mi su­klas­to­tos ri­dos.

Darius Zasas: "Jeigu tarpininkai yra Turkijos piliečiai, dažniausiai ir būna manipuliuojama rida."

LŽ pa­šne­ko­vas pri­si­pa­ži­no, jog Ta­das ne­bu­vo vie­nin­te­lis klien­tas, ku­riam „Ko­ky­biš­ki au­to“ siū­lė au­to­mo­bi­lį, kai jo ti­kro­ji ko­ky­bė ne­ati­ti­ko ofi­cia­liai dek­la­ruo­tos. „To­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko. Iš ti­krų­jų to­kia yra rin­ka pa­ly­gin­ti pi­gių (au­to­mo­bi­lių – aut.)...“ - at­vi­ra­vo S. Jun­du­las.

Tur­kiš­kas faktorius

Da­rius Za­sas, Lie­tu­vos kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo vy­riau­sio­sios val­dy­bos 2-ojo sky­riaus vir­ši­nin­kas, dien­raš­čiui LŽ sa­kė, kad ma­ni­pu­lia­vi­mo nau­do­tų au­to­mo­bi­lių klien­tais sche­mos nuo­lat kei­čia­si, to­bu­lė­ja. Dar vi­sai ne­se­niai bu­vo po­pu­lia­rus su­kčia­vi­mo bū­das, kai in­ter­ne­te pa­siū­lę įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį ne­rea­liai ma­ža kai­na pik­ta­da­riai pa­pra­šy­da­vo pir­kė­jo kuo grei­čiau per­ves­ti į nu­ro­dy­tą sąs­kai­tą avan­są, nes esą ei­lė­je prie tos pa­čios ma­ši­nos jau iš­si­ri­kia­vę klien­tai. Vė­liau par­da­vė­jai pra­pul­da­vo lyg į van­de­nį kar­tu su pi­ni­gais.

„Per­kant au­to­mo­bi­lį vi­sa­da rei­kia pra­šy­ti par­da­vė­jo do­ku­men­tų ar ki­tais bū­dais nu­sta­ty­ti jo ta­pa­ty­bę. Daž­nai, sie­kiant iš­veng­ti mo­kes­čių, do­ku­men­tai įfor­mi­na­mi taip, ta­ry­tum tar­pi­nin­ko – fi­zi­nio as­mens ar ne­tgi įmo­nės - ir ne­bu­vo, o pir­kė­jas pats nu­va­žia­vo į už­sie­nį ir įsi­gi­jo ma­ši­ną. Prob­le­mų at­si­ran­da ta­da, kai pa­ste­bi­mi de­fek­tai ar ma­ni­pu­lia­ci­jos. Tik­tai tu­rint par­da­vė­jo duo­me­nis vė­liau ga­li­ma rei­ka­lau­ti iš jo at­ly­gin­ti nuo­sto­lius“, - kal­bė­jo par­ei­gū­nas.

Iš­gir­dęs ne­sėk­min­gą Ta­do ma­ši­nos pir­ki­mo is­to­ri­ją jis at­krei­pė dė­me­sį į šit ką: „Jei­gu tar­pi­nin­kai yra Tur­ki­jos pi­lie­čiai, daž­niau­siai bū­na ma­ni­pu­liuo­ja­ma ri­da. Vo­kie­ti­jo­je yra tur­kų aikš­te­lės (per­par­duo­ti skir­tų ma­ši­nų – aut.). Vo­kie­ti­jo­je ri­dos duo­me­nų klas­to­ji­mas už­trau­kia at­sa­ko­my­bę – tik ne­ži­nau, bau­džia­mą­ją ar ad­mi­nis­tra­ci­nę. Bus griež­ti­na­ma at­sa­ko­my­bė už ri­dos klas­to­ji­mą ir Lie­tu­vo­je. Po lie­pos 1 die­nos dauž­tą au­to­mo­bi­lį įsi­gi­jęs pir­kė­jas ir­gi ga­li nu­ken­tė­ti, nes jo tech­ni­nės būk­lės ati­tik­ties do­ku­men­to, va­di­na­mo­jo ser­ti­fi­ka­to, ne­tu­rin­tis au­to­mo­bi­lis ga­li bū­ti aps­kri­tai ne­re­gis­truo­ja­mas“, - dės­tė D. Za­sas.

Tiks­liai ži­no­ti nau­do­to au­to­mo­bi­lio par­da­vė­jo ta­pa­ty­bę ir tai, kur jį su­ras­ti, pri­myg­ti­nai re­ko­men­duo­ja ir ma­ši­nas re­gis­truo­jan­čios vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ Trans­por­to prie­mo­nių iden­ti­fi­ka­vi­mo sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Da­rius Jur­gu­tis. „Nuo šio mė­ne­sio pra­džios Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jus nau­joms Sau­gaus eis­mo įsta­ty­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, „Re­gi­tra“ at­si­sa­ko re­gis­truo­ti au­to­mo­bi­lius dviem at­ve­jais. Pir­mu at­ve­ju ma­ši­na ne­re­gis­truo­ja­ma ta­da, kai tu­ri­me iš ko­kios nors kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos – už­sie­nio ša­lių re­gis­tra­ci­jos tar­ny­bų ar kt. - in­for­ma­ci­jos, jog iš sve­tur at­ga­ben­ta trans­por­to prie­mo­nė ki­to­je ša­ly­je bu­vo baig­ta eksp­loa­tuo­ti dėl su­ga­di­ni­mo. An­tras at­ve­jis - Lie­tu­vo­je anks­čiau įre­gis­truo­tos, bet vė­liau ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­tos trans­por­to prie­mo­nės. Kai iš drau­di­kų gau­na­me in­for­ma­ci­ją, kad už to­kią trans­por­to prie­mo­nę jau yra iš­mo­kė­ta drau­di­mo iš­mo­ka, au­to­mo­bi­lį iš­re­gis­truo­ja­me ir dau­giau jo ne­įre­gis­truo­ja­me. Vi­sais at­ve­jais už tei­sin­gą duo­me­nų pa­tei­ki­mą at­sa­ko par­da­vė­jai. Pir­kė­jas sa­vo ki­še­ne ri­zi­kuo­ja tik ta­da, kai ma­ši­ną per­ką iš tar­pi­nin­ko, bet ne­su­da­ro su juo su­tar­ties. Ta­da iš­ei­na, kad pir­kė­jas au­to­mo­bi­lį įsi­gi­jo už­sie­ny­je, o tar­pi­nin­kas lie­ka už nie­ką ne­at­sa­kin­gas“, - ko­men­ta­vo LŽ pa­šne­ko­vas.

At­ei­ty­je, anot D. Za­so, ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir vi­so­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) bus griež­tai ko­vo­ja­ma ir su ma­ni­pu­liuo­to­jais au­to­mo­bi­lių ri­da. Par­ei­gū­no tei­gi­mu, už to­kias ma­ni­pu­lia­ci­jas grės ne tik ad­mi­nis­tra­ci­nė, bet ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, o ri­dos pa­ti­kra bus at­lie­ka­ma per ES kon­tak­ti­nių punk­tų eks­per­tų tink­lą CAR­POL .

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Robertas  188.69.211.176 2014-07-22 23:43:33
Kiek laikraščiui "autorizuotas atstovas" už straipsniuką sumokėjo?
3 0  Netinkamas komentaras
Robertas  188.69.215.100 2014-07-22 23:39:43
Kiek "autorizuotas atstovas" už straipsniuką sumokėjo?
3 0  Netinkamas komentaras
joo  78.56.76.42 2014-07-22 11:05:37
atsakomybė už ridos klastojimą, žinoma, skamba labai rūsčiai ir teisingai. Tik labai įdomu, kaip ji bus padalinta tarp visos grandinės buvusių savininkų ir (tarsi labiausiai niekuo dėtų) tarpininkų? Va, žmogelis būtų nepatikrinęs, po 5 metų dar kam nors pardavęs (nes automobilis šiandien dar apynaujis), ir ką, maža to, kad pats buvo apgautas, tai dar būtų likęs kaltas ir dėl ridos klastojimo? O žiūrint principingai, tai analogiška situacija gresia ko ne visiems, pirkusiems automobilį, pravažiavusį iki 250-300 tūkst. km., taip kad čia ketinama lazdą gerokai perlenkti, nes teismai bus užversti neteisingai nubaustų sąžiningų įgijėjų skundais - valstybei lengvai pasipiniguoti čia nepavyks (nebent baudos būtų tokios, į kurias ranka numotų net įperkantieji tik naudotus automobilius), o galvos skaudulys kažin ar ne milijonui vairuotojų bus ilgam garantuotas.
3 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami