Tvarkomos miestų gatvės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-23 06:00
Miestų gatvėse startuoja asfalto dangos tvarkymo darbų metas. LŽ archyvo nuotrauka
Kaip ir kiek­vie­ną pa­va­sa­rį, su­ši­lus orams, ke­liuo­se ir mies­tų gat­vė­se pra­si­de­da di­dy­sis re­mon­to dar­bų se­zo­nas. Kad re­kons­truk­ci­ja ne­nuei­tų per­niek, gat­ves im­ama­si lo­py­ti, kai vi­du­ti­nė par­os tem­pe­ra­tū­ra sa­vai­tę lai­ko bū­na ne že­mes­nė nei +5 laips­niai. Daug dė­me­sio po žie­mos ski­ria­ma ir nau­jų tech­ni­nių prie­mo­nių, skir­tų eis­mo sau­gai, įren­gi­mui.

Kaip in­for­ma­vo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD), nors šių me­tų žie­ma ne­bu­vo la­bai šal­ta, di­de­li tem­pe­ra­tū­ros po­ky­čiai gan pa­ste­bi­mai įta­ko­jo ke­lių būk­lę. Kaip ir kiek­vie­ną pa­va­sa­rį, su­silp­nė­ja ir pa­si­da­ro itin pa­žei­džia­mos dan­gų kons­truk­ci­jos, ypač iš­ryš­kė­ja vi­sų ke­lio ele­men­tų de­for­ma­ci­jos. Di­džiau­sią įta­ką ke­lių dan­gos pa­žei­di­mams da­ro daž­na tem­pe­ra­tū­ros kai­ta per 0 laips­nių ri­bą. Mat daž­nai at­šy­lan­tis ir už­šą­lan­tis van­duo spar­čiau ga­di­na as­fal­to dan­gą. Šią žie­mą to­kių svy­ra­vi­mų iš pliu­so į mi­nu­są me­teo­ro­lo­gai už­fik­sa­vo apie 100 kar­tų.

Iš­va­lė jau treč­da­lį gatvių

Šie­met vi­so­je ša­ly­je vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ir gat­vėms ties­ti, tai­sy­ti, pri­žiū­rė­ti ir sau­gaus eis­mo są­ly­goms už­ti­krin­ti, iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos (KPP) fon­do sa­vi­val­dy­bėms pa­tvir­tin­ta 116,6 mln. eu­rų lė­šų.

Vil­niaus mies­to gat­vių re­mon­tui šie­met iš fon­do lė­šų skir­ta 11,7 mln. eu­rų. Pa­pil­do­mai pla­nuo­ja­ma gau­ti apie 1,5 mln. eu­rų tiks­li­nių lė­šų. Lie­tu­vos sos­ti­nė­je jau pra­dė­ti ir gat­vių va­ly­mo dar­bai. Šiuo me­tu iš­va­ly­ta be­veik treč­da­lis gat­vių – skai­čiuo­ja­ma, kad jau iš­vež­ti 2000 kub. m smė­lio. Šiuos dar­bus ti­ki­mą­si baig­ti iki ba­lan­džio 4 d., o pės­čių­jų zo­nos – iki ba­lan­džio 17 die­nos.

Pur­vas iš gat­vių bu­vo pra­dė­tos va­ly­ti jau ko­vo pra­džio­je, dar­bai tuo­met bu­vo at­lie­ka­mi ran­ki­niu bū­du. Pa­ge­rė­jus oro są­ly­goms, nuo ko­vo 10 d., gat­vės bu­vo pra­dė­tos va­ly­ti tech­ni­ka. Nak­ti­mis sos­ti­nė­je šiuos dar­bus at­lie­ka 10 va­kuu­mi­nių siurb­lių. Tarp jau su­tvar­ky­tų gat­vių - Kons­ti­tu­ci­jos ir Ge­di­mi­no pros­pek­tai, An­ta­kal­nio, Da­riaus ir Gi­rė­no, Ka­rei­vių, Liep­kal­nio, Pe­le­sos, Ra­sų, Pa­ber­žės, Šeš­ki­nės, Gel­vo­nų ir ki­tos gat­vės.

Ky­la Pa­ne­mu­nės tiltas

Kau­ne tarp pa­grin­di­nių šių me­tų dar­bų nu­ma­ty­ta Rau­dond­va­rio plen­to re­kons­truk­ci­ja, ki­tų pa­grin­di­nių mies­to gat­vių ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas ir dau­gia­bu­čių na­mų kie­mų bei įva­žų re­mon­tas – tai įra­šy­ta tech­ni­ką jau ruo­šian­čių Kau­no ke­li­nin­kų pri­ori­te­ti­nių dar­bų są­ra­še.

Pa­sak Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Mies­to tvar­ky­mo sky­riaus ve­dė­jo Aloy­zo Pa­kal­niš­kio, per šiuos me­tus pla­nuo­ja­ma ka­pi­ta­liai su­tvar­ky­ti K. Bar­šaus­ko g., Pra­mo­nės pr., Tai­kos pr, Tvir­to­vės al., li­ku­sią K. Pe­traus­ko g. at­kar­pą, Sa­va­no­rių p. ir Vei­ve­rių g. pra­sčiau­sios būk­lės at­kar­pas. Re­mon­to dar­bus šį­met pla­nuo­ja­ma vyk­dy­ti ir ke­lio­li­ko­je ki­tų gat­vių. Šį­met iš vi­so Kau­nui šiems dar­bams tu­rė­tų bū­ti skir­ta apie 7 mln. eu­rų lė­šų.

Kau­nie­čiai jau ga­li aiš­kiai ma­ty­ti ir nau­jo­jo Že­muo­sius Šan­čius bei Pa­ne­mu­nę jung­sian­čio Pa­ne­mu­nės til­to kon­tū­rus. Kaip ir nu­ma­ty­ta til­tas bus ati­da­ry­tas šių me­tų spa­lio pir­mą­ją.

Di­de­lės ke­li­nin­kų pa­jė­gos dar­buo­sis ne tik Kau­no mies­to gat­vė­se, bet ir dau­gia­bu­čių na­mų kie­muo­se bei įva­žo­se į juos. Pa­sta­rie­siems dar­bams nu­ma­ty­ta 1,33 mln. eu­rų. Pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas tų dau­gia­bu­čių kie­mams, ku­rių gy­ven­to­jai fi­nan­siš­kai pri­si­dės prie tvar­ky­mo dar­bų.

Kryp­ti­nis apš­vie­ti­mas - sau­ges­nės perėjos

Tre­čia­die­nį vy­ku­sio Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Eis­mo sau­gu­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je pri­tar­ta siū­ly­mui ava­rin­giau­sio­se mies­to gat­vė­se įreng­ti pa­pil­do­mą kryp­ti­nį apš­vie­ti­mą. Taip sie­kia­ma pa­ge­rin­ti ma­to­mu­mą vai­ruo­to­jams ir pės­tie­siems.

Pe­rė­jų su kryp­ti­niu apš­vie­ti­mu skai­čių mies­te šie­met di­dins ir Pa­ne­vė­žys. Pe­rė­jos bus re­kons­truo­tos Ra­my­ga­los, Ber­žų, J. Til­vy­čio, Uk­mer­gės g. De­šim­tį ne­sau­giau­sių šio mies­to pe­rė­jų į po­sė­dį Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė­je su­si­rin­ku­si Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­ja nu­ta­rė aps­kri­tai pa­nai­kin­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami