Tviskantis automobilis puošia kelią ir vairuotoją

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-11 06:00
Poliruoti automobilį kur kas patogiau, naudojant mašinėlę, tačiau tą patį darbą sėkmingai galite atlikti ir su specialia šluoste rankose. LŽ archyvo nuotrauka
Jei žie­mą pri­tin­gi­te ar ne­ma­to­te pra­smės plau­ti au­to­mo­bi­lį, tai ryš­kiai švie­čiant va­sa­ros sau­lei net ir di­džiau­siems ap­si­lei­dė­liams niež­ti ran­kas iš­bliz­gin­ti sa­vo ma­ši­ną. Šva­riu au­to­mo­bi­liu va­žiuo­ti ne tik jums sma­giau, bet ir "svei­kiau" pa­čiai ma­ši­nai.

Vie­nas iš kė­bu­lo il­gaam­žiš­ku­mą le­mian­čių veiks­nių - re­gu­lia­rus au­to­mo­bi­lio plo­vi­mas. Ant ne­plau­na­mo au­to­mo­bi­lio pri­kim­ba įvai­rių ap­na­šų, dul­kių, žie­da­dul­kių, ku­rios ne­igia­mai vei­kia jo kė­bu­lą ir da­žy­tus pa­vir­šius. Dėl to ma­ši­ną pa­ta­ria­ma plau­ti bent kar­tą ar du per mė­ne­sį.

Pri­klau­so nuo pa­vir­šiaus nusidėvėjimo

Jei no­ri­te, kad au­to­mo­bi­lis švy­tė­tų, vien įpras­ti­nis plo­vi­mas ga­li ne­pa­dė­ti. Tuo­met ver­ta pa­nau­do­ti po­li­ra­vi­mo prie­mo­nes. Ko­ky­biš­kai at­lik­ta vaš­ka­vi­mo pro­ce­dū­ra ne tik su­tei­kia au­to­mo­bi­liui na­tū­ra­lų bliz­ge­sį, bet ir pa­ša­li­na smul­kius įbrė­ži­mus, at­gai­vi­na spal­vą bei ap­sau­go da­žų sluoks­nį nuo eks­tre­ma­lių oro są­ly­gų, ko­ro­zi­jos. Au­to­mo­bi­lį po­li­ruo­jant ke­lis­kart per me­tus, kė­bu­las mak­si­ma­liai ap­sau­go­mas nuo ne­igia­mo ap­lin­kos po­vei­kio.

Prieš pra­de­dant vaš­kuo­ti la­bai svar­bu nuo au­to­mo­bi­lio nu­va­ly­ti ke­lio ap­na­šas, der­vą, vabz­džių lie­ka­nas, ne­prie­kaiš­tin­gai jį nu­plau­ti ir nu­džio­vin­ti. Kai šie dar­bai at­lik­ti, ga­li­ma pra­dė­ti po­li­ruo­ti.

„Po­li­ra­vi­mo prie­mo­nes re­ko­men­duo­ja­me rink­tis at­siž­vel­giant į au­to­mo­bi­lio kė­bu­lo da­žų iš­blu­ki­mo laips­nį. Nau­jiems ir ma­žai iš­blu­ku­siems da­žams po­li­ruo­ti bei ap­sau­go­ti nuo ža­lin­gų oro są­ly­gų po­vei­kio re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti ap­sau­gi­nį vaš­ką. Jo su­dė­ty­je esan­čios spe­cia­lios ab­ra­zy­vi­nės da­le­lės švel­niai po­li­ruo­ja pa­vir­šių, o vaš­ko sluoks­nis už­ti­kri­na pa­vir­šiaus šva­rą ir ap­sau­gą“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių kos­me­ti­ka pre­kiau­jan­čio sa­lo­no kon­sul­tan­tas Ro­kas Juo­dvir­šis.

Tru­pu­tį nu­si­dė­vė­ju­siems ar vi­du­ti­niš­kai iš­blu­ku­siems pa­vir­šiams at­nau­jin­ti LŽ pa­šne­ko­vas siū­lė nau­do­ti po­li­ra­vi­mo prie­mo­nę su kie­tu vaš­ku. Kie­tas vaš­kas pa­si­žy­mi stip­riu po­vei­kiu, iš­ly­gi­na ma­žus įbrė­ži­mus, at­ku­ria pra­di­nės spal­vos in­ten­sy­vu­mą ir bliz­ge­sį.

Se­niems, smar­kiai iš­blu­ku­siems da­žams re­ko­men­duo­ja­ma po­li­ra­vi­mo prie­mo­nė su va­lik­liu. Ji tin­ka vi­siems stan­dar­ti­niams ir metallic ti­po da­žams: iš­ly­gi­na smul­kius įbrė­ži­mus, su­tei­kia da­žams ori­gi­na­lią spal­vą ir bliz­ge­sį bei sau­go nuo kenks­min­go ap­lin­kos po­vei­kio.

Pa­leng­vi­na kė­bu­lo priežiūrą

Vaš­kuo­jant au­to­mo­bi­lį bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, jog po­li­ra­vi­mo prie­mo­nių ne­ga­li­ma nau­do­ti ant įkai­tu­sių pa­vir­šių ar esant stip­riems tie­sio­gi­niams sau­lės spin­du­liams. Taip pat rei­kia ati­džiai sau­go­ti plas­ti­ki­nes de­ta­les.

„Jei au­to­mo­bi­lį nu­spren­dė­te po­li­ruo­ti pa­tys, kad dirb­ti bū­tų leng­viau, ap­si­ri­bo­ki­te ne­di­de­liais plo­tais. Re­ko­men­duo­čiau pra­dė­ti nuo aukš­čiau­sių au­to­mo­bi­lio vie­tų ir pa­bai­gai pa­lik­ti ma­ši­nos apa­čią. Ne­di­de­lį kie­kį pa­si­rink­tos po­li­ra­vi­mo pa­stos už­tep­ki­te ant minkš­tos po­li­ra­vi­mo šluos­tės ir su­ka­mai­siais ju­de­siais pa­den­ki­te ja pa­vir­šių. Kai šis nu­džius ir su­si­da­rys ma­ti­nė plė­ve­lė, su­ka­mai­siais ju­de­siais, ne­stip­riai spaus­da­mi šluos­te nu­po­li­ruo­ki­te pa­vir­šių iki bliz­ge­sio. Tiek pa­vir­šiui pa­deng­ti pa­sta, tiek ir iš­bliz­gin­ti re­ko­men­duo­čiau nau­do­ti spe­cia­lias po­li­ra­vi­mo šluos­tes, ku­rios yra la­bai minkš­tos, ne­pa­lie­ka pū­kų ir yra at­spa­rios tir­pik­lių po­vei­kiui“, - aiš­ki­no R.Juo­dvir­šis.

Nu­po­li­ra­vę au­to­mo­bi­lį ne­pa­mirš­ki­te nu­va­ly­ti vaš­ko li­ku­čių nuo plast­ma­si­nių au­to­mo­bi­lio de­ta­lių – po­li­ra­vi­mo prie­mo­nė ant jų ga­li pa­lik­ti bal­tas dė­mes. „Po­li­ruo­jant au­to­mo­bi­lis pa­den­gia­mas ap­sau­gi­niu sluoks­niu, ku­ris ap­sau­go nuo kai­trių sau­lės spin­du­lių, ne­lei­džia taip grei­tai pri­kib­ti pur­vui, drus­koms. Au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ra tam­pa la­bai leng­va ir pa­pras­ta, plau­nant jį už­ten­ka nau­do­ti tik aukš­to slė­gio įren­gi­nį“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Iš­bliz­gin­tą leng­viau parduoti

R. Juo­dvir­šio tei­gi­mu, ne­pa­ty­rę po­li­ruo­to­jai ne­re­tai pa­da­ro vie­ną pa­grin­di­nių klai­dų – vaš­kuo­da­mi metallic ar perlamutr da­žais da­žy­tą au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą pa­nau­do­ja švei­čia­muo­sius va­lik­lius.

„Švei­čia­mie­ji va­lik­liai tu­ri me­džia­gų, nu­grem­žian­čių dėl ap­lin­kos po­vei­kio pa­žeis­tą vir­šu­ti­nį da­žų sluoks­nį. Jie užg­lais­to smul­kius įbrė­ži­mus, pa­gy­vi­na ir iš­ly­gi­na spal­vą. Ta­čiau me­tal­lic ir perlamutr da­žais da­žy­tiems pa­vir­šiams nau­do­ja­mi tik spe­cia­lūs švei­tik­liai, ku­rie ne­pa­žeis va­lo­mo pa­vir­šiaus. Jo­kiu bū­du ne­ga­li­ma nau­do­ti pa­pras­tų švei­čia­mų­jų va­lik­lių, nes pa­vir­šius vi­sam lai­kui taps ma­ti­nis“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių kos­me­ti­kos par­da­vė­jas.

No­rint ne­pa­žeis­ti da­žų sluoks­nio, aps­kri­tai ne­de­rė­tų daž­nai pikt­nau­džiau­ti švei­čia­mo­sio­mis va­lo­mo­sio­mis prie­mo­nė­mis ir grieb­tis jų kas­kart va­lant au­to­mo­bi­lį. Ne­trin­ki­te vi­so au­to­mo­bi­lio, jei yra ga­li­my­bė ap­si­ri­bo­ti vie­nos vie­tos va­ly­mu. Jei­gu švei­tik­lių ne­iš­ven­gia­mai rei­kia, ver­čiau va­lo­mą vie­tą du kar­tus nu­va­ly­ti smul­kes­niu va­lik­liu ne­gu vie­ną kar­tą stam­bes­niu. Tai ne­reiš­kia, kad švei­tik­liai ken­kia ma­ši­nai. Tie­siog juos rei­kia nau­do­ti ap­gal­vo­tai.

„Ma­ši­nai nu­bliz­gin­ti pa­čios po­pu­lia­riau­sios yra vaš­ki­nės bes­pal­vės po­li­ra­vi­mo prie­mo­nės, ku­rio­se yra prie­dų, su­tei­kian­čių pa­vir­šiui aki­na­mą bliz­ge­sį. Nors jie ne­tu­ri ap­sau­gi­nių sa­vy­bių, bet su­tei­kia da­žams drėg­ną at­spal­vį ir pa­de­da pa­slėp­ti smul­kius da­žų dan­gos įtrū­ki­mus“, - sa­kė R. Juo­dvir­šis.

Kaip ir va­di­na­mie­ji eksp­re­so po­li­ro­liai, vaš­ki­niai yra la­bai po­pu­lia­rūs ruo­šian­tis au­to­mo­bi­lį par­duo­ti, nes pui­kiai ir grei­tai at­nau­ji­na dan­gą. Ne pa­slap­tis, kad iš­bliz­gin­tą ma­ši­ną ga­li­ma ne tik leng­viau, bet ir bran­giau par­duo­ti, to­dėl to­kių gro­žio pro­ce­dū­rų im­asi daž­nas au­to­mo­bi­lių pre­kei­vis.

Sau­giau šveis­ti rankomis

Po­li­ruo­ti ga­li­ma ne tik au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą, bet ir ži­bin­tus, ku­rie vei­kia­mi ap­lin­kos lai­kui bė­gant pra­de­da gels­ti, tam­pa ma­ti­niai ar net at­si­ran­da įbrė­ži­mų. To­kie de­fek­tai ne tik ga­di­na bend­rą ma­ši­nos vaiz­dą, bet ir pra­sti­na ži­bin­to vei­ki­mo ko­ky­bę.

„Grei­čiau­sias ir, ži­no­ma, bran­giau­sias vais­tas nuo ši­tos li­gos bū­tų nau­ji ži­bin­tai, bet ga­li­ma iš­si­suk­ti ir ki­taip. Pats veiks­min­giau­sias ir tau­piau­sias bū­das - ži­bin­tų po­li­ra­vi­mas. Jei no­ri­te šį pro­ce­są at­lik­ti pa­tys, tam jums pri­reiks 2000 ir 2500 šiurkš­tu­mo švi­tri­nio po­pie­riaus, leng­vos po­li­ra­vi­mo pa­stos, kem­pi­nės, da­žy­mo juo­stos ir van­dens“, - pa­aiš­ki­no R. Juo­dvir­šis.

Kai tu­ri­te šias rei­ka­lin­gas prie­mo­nes, be­lie­ka at­si­rai­ty­ti ran­ko­ves, pa­si­sem­ti kan­try­bės ir kib­ti į dar­bą. Pir­miau­sia rei­kė­tų ži­bin­tą ge­rai nu­plau­ti ir apk­li­ja­vus da­žy­mo juo­sta ap­sau­go­ti jo kraš­tus. Kai tai pa­da­rė­te, pra­dė­ki­te ži­bin­tą trin­ti su šiurkš­te­niu, 2000 šiurkš­tu­mo švi­tri­niu po­pie­riu­mi. Ta­da rei­kė­tų dar kar­tą vis­ką pa­kar­to­ti su švel­nes­niu 2500 šiurkš­tu­mo po­pie­riu­mi.

„Tri­nant bū­ti­na nuo­lat šla­pin­ti ži­bin­tą van­de­niu, kad nuo trin­ties ne­įkais­tų plas­ti­kas. Trin­ki­te, kol ži­bin­tai taps ma­ti­niai - jie taps blan­kūs, kaip pa­deng­ti rū­ko, o ta­da dar kar­tą vis­ką nu­plau­ki­te“, - mo­kė pa­šne­ko­vas. Kai ži­bin­tas tam­pa ma­ti­nis, ne­di­de­lį kie­kį po­li­ra­vi­mo pa­stos rei­kia už­tep­ti ant po­li­ra­vi­mui skir­tos kem­pi­nės ir ant ži­bin­to. Ta­da su­ka­mai­siais ju­de­siais trin­ti tol, kol gau­na­mas no­ri­mas re­zul­ta­tas. Ži­bin­tą ga­li­ma va­ly­ti ir nau­do­jant po­li­ra­vi­mo ma­ši­nė­lę: taip dirb­ti daug grei­čiau, ta­čiau ri­zi­ka ne­pa­ty­ru­siais ju­de­siais su­ga­din­ti ži­bin­to ref­lek­to­rių yra la­bai di­de­lė. To­dėl ma­ši­nė­lę R.Juo­dvir­šis siū­lė nau­do­ti tik ta­da, jei esa­te įgu­dę ją val­dy­ti. Ki­tu at­ve­ju dar­bą sau­giau at­lik­ti ran­ko­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
prasau rasykit profesionaliau  5.20.205.100 2014-06-11 23:34:06
tai kaip tas kietas vaskas skiriasi nuo minksto vasko perkant poliravimo priemone Kaip tai vadinasi brangieji ir su kuo tai valgoma
3 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami