Ūkininkai neabejingi baltarusiškiems ir amerikietiškiems

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-15 06:00
Pernai Lietuvoje populiariausi buvo "Belarus 80" ir "Belarus 82" modelių traktoriai (nuotraukoje). LŽ archyvo nuotrauka
Per­nai Lie­tu­vos bend­ro­je nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių rin­ko­je do­mi­na­vo Bal­ta­ru­si­jo­je ga­mi­na­mi „Be­la­rus“, iš tik nau­jų – ame­ri­kie­tiš­ki „John Deer“, iš nau­jų ir nau­do­ja­mų že­mės ūky­je – „Ca­se“ iš Ame­ri­kos.

Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tro duo­me­ni­mis, per­nai mū­sų ša­ly­je bu­vo įre­gis­truo­ti 4363 trak­to­riai, iš jų – 4141 (94,9 proc.) že­mės ūkio reik­mėms. Iš to skai­čiaus nau­jų trak­to­rių įre­gis­truo­ta vos 791 (19,1 proc.). Ta­čiau jų par­da­vė­jai pra­ėju­siais me­tais tu­rė­jo kuo džiaug­tis – per­nai, pa­ly­gin­ti su 2014-ai­siais, nau­jų trak­to­rių rin­ka ūg­te­lė­jo net 30,7 pro­cen­to.

Bend­ro­je rin­ko­je bal­ta­ru­siš­kiems nė­ra konkurentų

Iš bend­ro 2015 me­tais Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų trak­to­rių skai­čiaus (4363) net 705 (16,2 proc.) šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nės bu­vo bal­ta­ru­siš­kos. Tai – nau­ji ir nau­do­ti MTZ („Be­la­rus“) trak­to­riai. 1690 (38,7 proc.) nau­jų ir ne­nau­jų trak­to­rių at­vež­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), 980 (22,5 proc.) – iš Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos (NVS) ša­lių. Dar 1694 trans­por­to prie­mo­nės (38,8 proc.) bu­vo ame­ri­kie­tiš­kos, tur­kiš­kos ir ki­to­kios.

Nau­jų trak­to­rių seg­men­te san­ty­kis jau vi­sai ki­toks. Iš 2015-ai­siais Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų 887 nau­jų trak­to­rių net 760 (85,7 proc.) bu­vo pa­ga­min­ti Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Iš Bal­ta­ru­si­jos ir ki­tų NVS vals­ty­bių at­ke­lia­vo vos 56 (6,3 proc.), iš ne ES ir ne NVS ša­lių – 71 (8 proc.) nau­ja trans­por­to prie­mo­nė.

Iš pra­ėju­siais me­tais įre­gis­truo­tų nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių (4141), ku­riais da­bar dir­ba­ma že­mės ūky­je, iš ES at­vež­ta 1541 (37,2 proc.), iš NVS ša­lių – 675 (16,3 proc.), iš ki­tų vals­ty­bių – 1925 (46,5 proc.). Iš nau­jų trak­to­rių (791) net 672 (85 proc.) bu­vo at­ga­ben­ti iš ES, 54 (6,8 proc.) – iš NVS, 65 (7,2 proc.) – iš ki­tur.

Ūki­nin­kus pa­ver­gė nau­jie­ji „Case“

Tarp Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tų že­mės ūkio reik­mėms skir­tų nau­jų trak­to­rių (791) mar­kių per­nai pir­ma­vo ame­ri­kie­tiš­kie­ji „Ca­se“ (2015 me­tais įre­gis­truo­tos 145 to­kios trans­por­to prie­mo­nės, ar­ba 18,3 proc. vi­sų ūki­nin­kų įsi­gy­tų nau­jų trak­to­rių). An­trą­ją vie­tą šio­je ka­te­go­ri­jo­je užė­mė dar vie­na ame­ri­kie­čių mar­kė „John Deer“ (137, 17,3 proc.), tre­čią­ją – bel­gų „New Hol­land“ (117, 14,8 proc.). Aiš­kūs bend­ros nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių rin­kos ly­de­riai bal­ta­ru­siš­ki MTZ („Be­la­rus“) po­pu­lia­riau­sių Lie­tu­vo­je pra­ėju­siais me­tais nau­jų trans­por­to prie­mo­nių rei­tin­ge li­ko penk­ti (54, 6,8 proc.).

Nuo ta­da, kai bu­vo at­kur­ta ne­prik­lau­so­my­bė, nau­jų trak­to­rių par­da­vė­jams pa­tys ge­riau­si me­tai bu­vo 2008-ie­ji. Ta­da Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo net 2185 šios ka­te­go­ri­jos ma­ši­nas. Nors 2015-ai­siais nuo ge­riau­sio re­zul­ta­to at­si­lik­ta net 2,8 kar­to, dien­raš­čio kal­bin­ti nau­jų trak­to­rių par­da­vė­jai me­tus va­di­no „neb­lo­gais“.

Marius Pranaitis: "Ūkininkai perka techniką ne vien už europinės paramos lėšas." /LŽ archyvo nuotrauka

Prog­no­zės – atsargios

Vis dėl­to apie nu­ma­to­mą 2016 me­tų par­da­vi­mą šne­ka­ma la­bai at­sar­giai. „Steng­si­mės, kad šie­met re­zul­ta­tai bū­tų ne blo­ges­ni nei 2015-ai­siais“, – sa­kė „Ca­se“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Dot­nu­vos pro­jek­tai“ pro­duk­tų va­dy­bi­nin­kas Ma­rius Pra­nai­tis.

Jis su­ti­ko, kad rin­ką grei­čiau­siai pa­gy­vins į Lie­tu­vą at­ke­liau­jan­tys mū­sų kai­mui skir­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio par­amos pi­ni­gai. „Ta­čiau ūki­nin­kai per­ka tech­ni­ką ne vien už par­amos lė­šas. Svar­būs ir iš ūki­nės veik­los gau­na­mi pi­ni­gai“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

M. Pra­nai­tis ne­ri­ma­vo, kad šių me­tų pra­džio­je že­mės ūkio pro­duk­ci­jos kai­nos pa­sau­li­nė­je rin­ko­je smar­kiai kri­to, o tai ga­li ne­igia­mai at­si­liep­ti nau­jų trak­to­rių pre­ky­bai. „Vie­nas mū­sų klien­tas ūki­nin­kas liūd­nai juo­ka­vo, kad jei bū­tų par­da­vęs sa­vo der­lių pra­ėju­sį ru­de­nį, iš gau­tų pa­ja­mų bū­tų įsi­gi­jęs nau­ją trak­to­rių. Ta­čiau lau­kė dar di­des­nių kai­nų, ne­par­da­vė. O da­bar pa­dė­tis to­kia, kad lė­šų už pra­ėju­sių me­tų der­lių trak­to­riui jau ne­beuž­tek­tų“, – kal­bė­jo „Dot­nu­vos pro­jek­tų“ va­do­vas.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų ir nau­do­tų trak­to­rių mar­kės Lie­tu­vo­je 2015 metais

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„Belarus“705
2.„John Deer“405
3.„Case“315
4.„New Holland“181
5.„Zetor“121
6.„Deutz Fahr“105
7.„Mas­sey Ferguson“120
8.„Valtra“109
9.„Fendt“81
10.„Claas“52

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų že­mės ūky­je nau­do­ja­mų trak­to­rių mar­kės Lie­tu­vo­je 2015 metais

VietaMarkėRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
1.„Case“145
2.„John Deer“137
3.„New Holland“117
4.„Zetor“88
5.MTZ („Be­la­rus“)54
6.„Deutz Fahr“51
7.„Valtra“43
8.„Mas­sey Ferguson“31
9.„Fendt“22
10.„Claas“19

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Nau­jų že­mės ūkiui skir­tų trak­to­rių re­gis­tra­vi­mas 2004–2015 metais

MetaiRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)
2004981
20051373
20061532
20071580
20082185
20091490
20101477
20111222
2012935
20131831
2014548
2015791

Šal­ti­nis: Lie­tu­vos trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų ir jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami