Ūkininkai vis labiau vertina „Belarus“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-03 06:00
Baltarusiški traktoriai pirkėjus vilioja pirmiausia maža savo kaina.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Pir­mie­ji sep­ty­ni me­tų mė­ne­siai pa­tei­kė staig­me­ną – po tam ti­kros per­trau­kos ge­riau­si per­ka­mi Lie­tu­vo­je nau­ji ra­ti­niai bu­vo at­ke­lia­vę iš Mins­ko (Bal­ta­ru­si­ja) trak­to­rių ga­myk­los.

Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro, ku­rį pri­žiū­ri Že­mės ūkio in­for­ma­ci­jos ir kai­mo vers­lo cen­tras, duo­me­ni­mis, nuo sau­sio mė­ne­sio pra­džios iki rugp­jū­čio pra­džios Lie­tu­vos bend­ro­vės, že­mės ūkio įmo­nės ir ūki­nin­kai nu­pir­ko to­je pa­čio­je Mins­ko ga­myk­lo­je ren­ka­mus nau­jus 73 MTZ („Be­la­rus“) trak­to­rius. Tai ga­ran­ta­vo pir­mą vie­tą tarp ki­tų mū­sų ša­ly­je par­duo­da­mų trak­to­rių mar­kių. An­tro­je vie­to­je at­si­dū­rė ame­ri­kie­tiš­ki „John Deer“, tre­čio­je – ita­liš­ki „Ca­se“. Iš vi­so per sau­sį-lie­pą Lie­tu­vo­je bu­vo par­duo­ti 444 nau­ji trak­to­riai, pa­ga­min­ti Bal­ta­ru­si­jo­je iš jų su­da­rė 16,4 pro­cen­to.

Lau­kia bumo

2014 me­tais Lie­tu­vos ra­ti­nių trak­to­rių rin­ko­je do­mi­na­vo iš Če­ki­jos im­por­tuo­ja­mi „Ze­tor“. Anot Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro, per­nai Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ti 548 nau­ji ra­ti­niai trak­to­riai. Iš jų 105 bu­vo „Ze­tor“, šis ir ta­po po­pu­lia­riau­siu me­tų ra­ti­niu trak­to­riu­mi. Par­da­vę po 78 trak­to­rius an­trą ir tre­čią vie­tas pa­si­da­li­jo MTZ („Be­la­rus“) ir „Ca­se“.

Re­gis­tro duo­me­ni­mis, me­tų pra­džia ra­ti­nių trak­to­rių par­da­vė­jams ne­ža­dė­jo nie­ko ge­ro. Sau­sio mė­ne­sį ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys šių trans­por­to prie­mo­nių nu­pir­ko 48, ko­vą – 39, va­sa­rį – aps­kri­tai tik 19. Tei­gia­ma, kad vė­liau nau­jų trak­to­rių rin­ką iš­ju­di­no jau­niems ūki­nin­kams skir­ta eu­ro­pi­nė par­ama. Bir­že­lį Lie­tu­vo­je jau įre­gis­truo­ti 92, lie­pą – 86 nau­ji trak­to­riai.

Ti­ki­ma­si, kad rin­ka vi­siš­kai at­si­gaus, kai šių me­tų pa­bai­go­je ir ki­tų me­tų pra­džio­je mū­sų kai­mą pa­sieks pa­grin­di­nės 2014–2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šos pa­gal Kai­mo plė­tros prog­ra­mą, nes nau­ji trak­to­riai daž­niau­siai per­ka­mi tik­tai už­si­ti­kri­nus to­kią par­amą.

Pa­sak trak­to­rių par­da­vė­jų, pa­skui vei­kiau­siai bus ak­ty­viau pra­dė­ti pirk­ti ir di­des­nės ga­lios, dau­giau kaip 100 AG, ra­ti­niai trak­to­riai, nes jau­nie­ji ūki­nin­kai šiais me­tais rin­ko­si ne to­kias ga­lin­gas, to­dėl pi­ges­nes trans­por­to prie­mo­nes.

At­si­ga­vo nau­do­tos tech­ni­kos pardavimas

Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tras skel­bia, kad 2015 me­tais nuo sau­sio 1 die­nos iki rugp­jū­čio 1-osios Lie­tu­vo­je įre­gis­truo­ti ir 3184 nau­do­ti ra­ti­niai trak­to­riai. Įdo­mu, kad anks­tes­niais me­tais nuo­lat šio­je rin­ko­je do­mi­na­vę „Be­la­rus“ pir­mus šių me­tų pen­kis mė­ne­sius bu­vo ta­ry­tum pa­mirš­ti. Tar­kim, ge­gu­žę iš re­gis­truo­tų Lie­tu­vo­je 383 nau­do­tų trak­to­rių tik 46 (12 proc.) bu­vo tie, ku­riuos ka­dai­se pa­ga­mi­no Mins­ko trak­to­rių ga­myk­la.

Ta­čiau bir­že­lį ir lie­pą vėl vis­kas sto­jo į se­nas vė­žes. Pa­sak Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tro, bir­že­lio mė­ne­sį Lie­tu­vos fi­zi­niai bei ju­ri­di­niai as­me­nys įsi­gi­jo 256 MTZ („Be­la­rus“) ir „Be­la­rus“ trak­to­rius, ar­ba 30,8 proc. vi­sų tą mė­ne­sį re­gis­truo­tų nau­do­tų ra­ti­nių trak­to­rių (290), lie­pą – 200 MTZ („Be­la­rus“) ir „Be­la­rus“, ar­ba 27,8 proc. vi­sų tą mė­ne­sį re­gis­truo­tų nau­do­tų trak­to­rių (832). At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad lie­pos mė­ne­sį smar­kiai iš­au­go nau­do­tų trak­to­rių pa­klau­sa – ji bu­vo dvi­gu­bai di­des­nė nei iki tol fik­suo­tas ge­riau­sias 2015 me­tų ba­lan­džio mė­ne­sį re­gis­truo­tas re­zul­ta­tas (383).

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų trak­to­rių mar­kės Lie­tu­vo­je 2015 m. 1–7 mėn.

VietaMarkėPar­duo­ta trak­to­rių (vnt.)
1.MTZ („Be­la­rus“)73
2.„John Deer„70
3.„Case„45
4.„Valtra„37
5.„New Holland„35

Šal­ti­nis: Trak­to­rių, sa­vaei­gių ir že­mės ūkio ma­ši­nų bei jų prie­ka­bų re­gis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
penketukas  78.60.168.138 2015-09-03 07:53:30
Idomus geriausiu traktoriu penketukas: 2 amerikieciai, 1 italas. 1 suomis is 1 baltarusis. At Baltarusija jau pride Vakaru?
0 1  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami