Ukraina jau negamina lengvųjų automobilių

LŽ 2015-09-23 06:00

2015-09-23 06:00
Nors ir labai sunkiomis sąlygomis, Ukraina vis dar gamina komercinius automobilius.  LŽ archyvo nuotrauka
Rugp­jū­tį ukrai­nie­čiai sa­vo au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­se nu­sto­jo nuo kon­ve­je­rių ri­den­ti leng­vą­sias ma­ši­nas, o la­biau­siai dėl to džiū­gau­ja Ru­si­jos ži­niask­lai­da.

Pa­bė­gė­lių iš ki­to že­my­no prob­le­mų liū­ne pa­sken­du­si Se­no­ji Eu­ro­pa, at­ro­do, jau vi­sai ne­krei­pia dė­me­sio, kas de­da­si jos prie­an­gy­je, Ukrai­no­je. Ru­si­ja to­liau spau­džia ukrai­nie­čius, pir­miau­sia siek­da­ma su­žlug­dy­ti ša­lies ūkį. Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ru­sams se­ka­si. Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ru­si­jos ži­niask­lai­da su pa­si­mė­ga­vi­mu džiū­ga­vo, kad Ukrai­no­je vi­siš­kai su­sto­jo leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba. Tie­sa, ko­mer­ci­nis trans­por­tas su­ren­ka­mas ir to­liau, ta­čiau skai­čiai - mi­kros­ko­piš­kai ma­ži.

Ru­sai tyčiojasi

Ru­si­jos por­ta­las ko­le­sa.ru tei­gia, kad leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba Ukrai­no­je yra su­sto­ju­si: „Pre­li­mi­na­riais Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos „U­krav­top­rom“ duo­me­ni­mis, rugp­jū­čio mė­ne­sį vie­tos ga­myk­lo­se bu­vo pa­ga­min­tos 193 trans­por­to prie­mo­nės, o tai net 77,1 proc. ma­žiau nei šių me­tų lie­pos mė­ne­sį ir 56 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sį (ta­da nuo kon­ve­je­rių Ukrai­no­je nu­rie­dė­jo 444 au­to­mo­bi­liai).“ Por­ta­las ra­šo, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį ukrai­nie­čių ga­myk­los ne­su­rin­ko nė vie­no leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio, o tai, ko­le­sa.ru tvir­ti­ni­mu, glau­džiai su­si­ję su vi­siš­ku to­kių trans­por­to prie­mo­nių pa­klau­sos Ukrai­no­je žlu­gi­mu.

Ta pro­ga pro­pa­gan­di­nis Ru­si­jos por­ta­las po­lit­puzz­le.ru ne­pra­lei­do pro­gos pa­si­ty­čio­ti iš pa­čių ru­sų try­pia­mos Ukrai­nos: „Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė nė­ra vie­nin­te­lė pra­mo­nės ša­ka, ku­ri žlun­ga dėl nau­jo­sios val­džios ne­kom­pe­ten­ci­jos ir ne­ge­bė­ji­mo spręs­ti prob­le­mų. Pa­vyz­džiui, be­veik su­sto­jo Dnep­ro­pe­trovs­ko ga­myk­la „Juž­maš“, ka­dai­se Ukrai­nai pel­niu­si kos­mi­nės vals­ty­bės re­pu­ta­ci­ją. Ir kas liks iš Ukrai­nos nuo po­li­ti­nės are­nos pa­si­trau­kus šios ša­lies pre­zi­den­tui Pe­tro Po­ro­šen­kai ir jo ko­man­dai, jau ne­jau­di­na nei pa­čios ko­man­dos, nei jų par­tne­rių iš Va­ka­rų.“

Puo­la ir melu

Po­lit­puzz­le.ru ne­pa­mir­šo pa­mi­nė­ti ir to, kad nuo 2011 me­tų Ukrai­no­je nė­ra ga­mi­na­mas nė vie­nas ukrai­nie­tiš­kos kil­mės au­to­mo­bi­lis. „Pas­ku­ti­nis „Tav­ri­ja“ nuo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo prieš ket­ve­rius me­tus. Vė­liau ukrai­nie­čiai rin­ko tik už­sie­nio mar­kių ma­ši­nas“, - sma­gi­na­si por­ta­las.

Anot jo, pa­sta­ruo­ju me­tu ukrai­nie­čiai ga­mi­no tik li­cen­ci­juo­tus už­sie­nio mo­de­lius - „Chev­ro­let“, „Kia“, „Hyun­dai“, „Ssan­gYong“, „La­da“, „Ško­da“, ki­niš­kus „Gee­ly“, „Che­ry“. Su­prask, na­cio­na­li­nę Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nę už­sie­nio bend­ro­vės tie­siog pa­smau­gė. Tik kaž­ko­dėl po­lit­puzz­le.ru pa­mir­šo pa­mi­nė­ti, kad tuo­met, kai Ukrai­no­je, anot por­ta­lo, bu­vo su­stab­dy­ta vie­ti­nių au­to­mo­bi­lių mar­kių ga­my­ba, ša­lį val­dė pro­ru­siš­kas pre­zi­den­tas Vik­to­ras Ja­nu­ko­vy­čius.

Dar įdo­miau, kad pro­pa­gan­di­nis por­ta­las me­luo­ja. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais, ki­taip ta­riant, pra­ėjus dve­jiems me­tams, kai, pa­sak por­ta­lo, nuo Ukrai­nos kon­ve­je­rių pra­din­go vie­ti­niai mo­de­liai, Ukrai­nos bend­ro­vė­je ZAZ (JSC ZAZ) bu­vo pra­dė­ti rink­ti ukrai­nie­tiš­kos kil­mės „ZAZ Za­po­ro­žiec Vi­da“, ku­rių ga­my­ba nu­trauk­ta tik pra­si­dė­jus ag­re­si­jai Ukrai­nos Kry­me.

Tie­sa, „U­krav­top­rom“ tink­la­la­py­je pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja iš tie­sų pa­tvir­ti­na, jog pra­ėju­sį rugp­jū­tį nė vie­nas iš 9 (JSC ZAZ, PJSC „Au­toK­raz“, „Bog­dan Cor­po­ra­tion“, „E­ta­lon Cor­po­ra­tion: PJSC „Chrer­ni­hiv Au­top­lant“, JSC PA KrASZ, PrJSC „Eu­ro­car“, PJSC „Cha­siv Yar Bu­ses Plant“, JSC „Cher­kas­sy Bus“) Ukrai­no­je vei­kian­čių nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų ne­su­rin­ko nė vie­no leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio. Bu­vo pa­ga­min­tos tik 625 ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės, iš ku­rių – 141 su­nkve­ži­mis ir 78 au­to­bu­sai. Ma­tyt, Ukrai­nos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė at­gims tik ta­da, kai šio­je ša­ly­je bus vi­siš­kai su­stab­dy­ta įžū­li Ru­si­jos ag­re­si­ja.

FAKTAI

Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius, skel­bia "Ukrav­top­rom", Ukrai­no­je bu­vo pa­ga­min­ta 4218 nau­jų au­to­mo­bi­lių, ar­ba net 83 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų sau­sį-rugp­jū­tį (24 850).

Iš jų leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai su­da­rė 2914, ar­ba 69,1 pro­cen­to. 2015 me­tais nuo sau­sio pra­džios iki rug­sė­jo 1 die­nos, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, ma­žiau­siai kri­to su­nkve­ži­mių ga­my­ba - 18,6 pro­cen­to.

Aš­tuo­nių mė­ne­sių re­zul­ta­tas ro­do, kad ukrai­nie­tiš­kų au­to­bu­sų ga­my­ba šie­met su­si­trau­kė 38,8 proc., leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių - 87,4 pro­cen­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami