Uosto dovana miesto gimtadieniui – atnaujinta magistralė

Ona ZINKEVIČIŪTĖ 2014-08-05 06:00
Ona ZINKEVIČIŪTĖ
2014-08-05 06:00
Kairių gatve naudojasi pietinės uosto dalies kompanijos ir iš užsienio atvykstantys keltų keleiviai bei krovinių vežėjai. KVJUD nuotraukos
Jū­rų kel­tais į Klai­pė­dos uos­tą at­plau­kian­tiems tu­ris­tams Lie­tu­va pra­si­de­da nuo Kai­rių gat­vės. Il­gus me­tus Klai­pė­dos tu­ris­ti­nį įvaiz­dį ga­di­nęs pie­ti­nis uos­to ke­lias po re­kons­truk­ci­jos įgi­jo nau­ją vei­dą.

Tre­ji me­tai ran­go­vų dar­bo ir be­maž 30 mln. li­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) bei Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos (KVJUD) in­ves­ti­ci­jų į 2,5 ki­lo­me­tro il­gio 4 eis­mo juo­stų gat­vės ruo­žą – taip trum­pai ga­li­ma cha­rak­te­ri­zuo­ti šį lai­ku baig­tą pro­jek­tą.

Ką tik 762 me­tų su­kak­tį at­šven­tu­sio mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pa­brė­žė, kad jū­rų per­kė­los jung­tis su Jū­ri­nin­kų pros­pek­tu – tai dau­giau ne­gu pa­pras­ta gat­vė, jos reikš­mė - ša­lies ry­šys su pa­sau­liu. Kar­tu ji yra sa­vi­val­dy­bės ir uos­to ad­mi­nis­tra­ci­jos po­žiū­rių bend­ru­mo at­spin­dys. „Kiek­vie­na nau­ja ar­te­ri­ja tarp uos­to ir mies­to ge­ri­na bend­rą krau­jo­ta­ką“, - ati­da­ry­da­mas gat­vę pa­žy­mė­jo Klai­pė­dos me­ras.

Kai­rių gat­ve, gre­ta ku­rios drie­kia­si prieš ke­le­rius me­tus re­kons­truo­ta Per­kė­los gat­vė, nau­do­ja­si pie­ti­nės uos­to da­lies kom­pa­ni­jos ir iš už­sie­nio at­vyks­tan­tys kel­tų ke­lei­viai bei kro­vi­nių ve­žė­jai. Ji yra vie­na la­biau­siai ap­krau­tų Klai­pė­dos vie­tų. Vai­ruo­to­jai, dau­ge­lį me­tų plū­dę tik kos­me­tiš­kai par­emon­tuo­ja­mą to­kią svar­bią gat­vę, da­bar, skrie­da­mi ly­giu as­fal­tu, jau spė­jo pa­mirš­ti bu­vu­sius ne­pa­to­gu­mus.

KVJUD generalinis direktorius Arvydas Vaitkus (kairėje) ir miesto meras Vytautas Grubliauskas pabrėžė Kairių gatvės svarbą uostui, miestui ir visai šaliai.

„Tai pui­ki ša­lies vi­zi­ti­nė kor­te­lė tu­ris­tams, at­vyks­tan­tiems iš Šve­di­jos, Da­ni­jos ir Vo­kie­ti­jos. Kai­rių gat­ve mes pri­sta­to­me ir puo­šia­me mies­tą, ku­ria­me Eu­ro­pos Są­jun­gos stan­dar­tus ati­tin­kan­čios vals­ty­bės įvaiz­dį. Ši vie­ta bu­vo ta­pu­si skau­du­liu tiek mies­tui, tiek uos­tui. Tai gat­vė, ku­ri su­da­ro pir­mą įspū­dį sve­čiams, at­plau­ku­siems iš ki­tų ša­lių į tarp­tau­ti­nę per­kė­lą. Šio­je da­ly­je yra pa­grin­di­niai Klai­pė­dos uos­to mul­ti­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai, to­dėl su­tvar­ky­ti Kai­rių gat­vę bu­vo gy­vy­biš­kai svar­bu“, – per sim­bo­li­nės juo­ste­lės kir­pi­mo ce­re­mo­ni­ją kal­bė­jo KVJUD ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ar­vy­das Vait­kus. Jis pa­juo­ka­vo, kad nu­ties­ti dvi­ra­čių ta­kai at­ei­ty­je driek­sis per til­tą į Kur­šių ne­ri­ją, to­dėl Kai­rių gat­vė yra tar­si įva­di­nė til­to pro­jek­to da­lis.

Jū­rų per­kė­lą val­dan­čios Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jos (KLAS­CO) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Aud­rius Pa­uža pa­ten­kin­tas, kad be­veik 5 mln. to­nų kro­vi­nių apy­var­tą pa­sie­ku­sio pa­da­li­nio dar­buo­to­jams ne­be­rei­kės va­ži­nė­ti duo­bė­ta gat­ve ir ne­be­bus gė­da prieš klien­tus – per­kė­los nau­do­to­jus. Per me­tus kel­tais pluk­do­ma maž­daug 250 tūkst. ro-ro tech­ni­kos vie­ne­tų, vi­si au­to­mo­bi­liai at­vyks­ta ir iš­vyks­ta Kai­rių gat­ve. A. Pa­uža sie­ja šią gat­vę su to­les­ne uos­to pers­pek­ty­va – pro­jek­tuo­ja­mu pie­ti­niu Klai­pė­dos ap­link­ke­liu, ku­ris pra­si­dės nuo Kai­rių gat­vės, prie via­du­ko per ge­le­žin­ke­lį.

Kai­rių gat­vės re­kons­truk­ci­ja vy­ko eta­pais tre­jus me­tus. Va­ka­ri­nia­me ke­ly­je nu­ties­ta nau­ja as­fal­to dan­ga, ša­li­gat­viai, su­tvar­ky­tos, re­kons­truo­tos ar nau­jai įreng­tos nuo­va­žos, dvi švie­so­fo­rais re­gu­liuo­ja­mos san­kry­žos, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ir au­to­bu­sų sto­te­lės su pe­ro­nais. Re­kons­truo­to ke­lio ruo­žo il­gis – 1666 me­trai. Nuo Klai­pė­dos ka­na­lo 865 me­trų il­gio Kai­rių gat­vės ruo­že yra dvi va­žiuo­ja­mo­sios da­lys (po 2 eis­mo juo­stas) su ski­ria­mą­ja juo­sta. Li­ku­sio­je gat­vės da­ly­je įreng­ta vie­nos va­žiuo­ja­mo­sios da­lies su dviš­lai­čiu nuo­ly­džiu dan­ga. To­liau vi­sas trans­por­to srau­tas įsi­lie­ja jau į re­kons­truo­tą Kai­rių gat­vės ruo­žą su 3 eis­mo juo­sto­mis, ku­rių kraš­ti­nės juo­stos skir­tos prieš­in­gų kryp­čių eis­mui, o vi­du­ri­nė – ma­nev­rams.

Su­tar­tį dėl ran­gos dar­bų, ku­rių ver­tė tuo me­tu su­da­rė 32,7 mln. li­tų, 2011 me­tų rug­sė­jo 27 die­ną pa­si­ra­šė Uos­to di­rek­ci­ja ir bend­ro­vių „Hid­ros­ta­ty­ba“, „Že­mai­ti­jos ke­liai“ bei „Lem­min­kai­nen Lie­tu­va“ kon­sor­ciu­mas. Sta­ty­bos dar­bų bai­gi­mo ak­tas pa­si­ra­šy­tas šie­met lie­pos 18-ąją. Ga­lu­ti­nė ran­gos dar­bų ver­tė - 29,6 mln. li­tų. Pa­vy­ko su­tau­py­ti be­veik 3 mln. li­tų. ES fi­nan­si­nė par­ama – 85,76 proc., KVJUD lė­šos - 15,24 pro­cen­to.

Pro­jek­tas įgy­ven­din­tas pa­gal 2007-2013 me­tų ES struk­tū­ri­nės par­amos Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ad­mi­nis­truo­ja­mą prie­mo­nę "Kro­vi­nių ir ke­lei­vių ap­tar­na­vi­mo inf­ras­truk­tū­ros plė­tra Klai­pė­dos vals­ty­bi­nia­me jū­rų uos­te". Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu uos­tui bu­vo per­duo­tas 3,8 hek­ta­ro že­mės skly­pas, rei­ka­lin­gas pa­pil­do­mai 30 me­trų plo­čio juo­stai per vi­są gat­vės pe­ri­me­trą.

Va­kar, kai bu­vo ap­žiū­ri­ma gat­vė, "Hid­ros­ta­ty­bos" val­dy­bos pir­mi­nin­kas Jo­nas Du­ma­šius įtei­kė uos­to va­do­vui gar­saus uos­ta­mies­čio me­ni­nin­ko Vy­tau­to Kar­čiaus­ko kur­tą skulp­tū­rė­lę „Už­ko­duo­ta stip­ry­bė“, vaiz­duo­jan­čią ąžuo­lo gi­lę. Jis lin­kė­jo, kad ši sėk­la pa­sė­tų nau­jus KVJUD pro­jek­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami