Už 20 milijonų – nauji mikroautobusai be keikūnų vairuotojų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-02 16:16
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-02 16:16
Keleivius kaip bulves vežantys mikroautobusai didžiųjų Lietuvos miestų gatvėse tampa praeitimi.  Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vi­siš­kai nau­ji marš­ru­ti­niai tak­si ir vie­no­das uni­for­mas vil­kin­tys vai­ruo­to­jai – tai kau­nie­čiai ir mies­to sve­čiai iš­vys nuo rugp­jū­čio 1 d. Šį penk­ta­die­nį Kau­no sa­vi­val­dy­bė pa­si­ra­šė su­tar­tį su marš­ru­ti­nių tak­si pa­slau­gą Kau­ne teik­sian­čia bend­ro­ve „Kau­tra".

Va­žiuos 7 maršrutais

Pa­gal su­tar­tį iki šių me­tų pa­bai­gos į Kau­no gat­ves iš­rie­dės 70 spe­cia­liai ke­lei­vių ve­ži­mui pri­tai­ky­tų „Mer­ce­des Benz Sprin­ter" mi­kroau­to­bu­sų. Pir­mie­ji mo­der­nūs ir šiuo­lai­kiš­ki mi­kroau­to­bu­sai pa­si­ro­dys jau rugp­jū­čio pra­džio­je. Kon­kur­są lai­mė­ju­si bend­ro­vė „Kau­tra" į šį pro­jek­tą in­ves­tuos apie 20 mln. Lt.

„Džiu­gu, kad nau­jie­ji marš­ru­ti­niai tak­si ati­tiks eu­ro­pie­tiš­ką lyg­me­nį. Pa­gal nū­die­nos ten­den­ci­jas ši pert­var­ka bu­vo bū­ti­na sie­kiant ženk­liai pa­ge­rin­ti tiek pa­čias trans­por­to prie­mo­nes, tiek ke­lei­vių ve­ži­mo ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę", - ak­cen­ta­vo Kau­no me­ras And­rius Kup­čins­kas.

Nau­jie­ji marš­ru­ti­niai tak­si kur­suos 7 skir­tin­gais marš­ru­tais, su­žy­mė­tais nuo 51 iki 57 nu­me­rio. Po pert­var­kos iš­liks po­pu­lia­riau­si marš­ru­ti­nių tak­si marš­ru­tai ir pa­grin­di­nės kryp­tys, ku­rio­mis šiuo me­tu va­žiuo­ja di­džiau­sia da­lis marš­ru­ti­nių tak­si ke­lei­vių. Tiks­lūs tvar­ka­raš­čiai bus pa­skelb­ti Kau­no vie­šo­jo trans­por­to tink­la­py­je www.kvt.lt nuo ge­gu­žės 15 die­nos.

Pri­tai­ky­ti ir ne­įga­lie­siems

Sep­ty­nis marš­ru­tus ap­tar­naus 70 nau­jų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rio­se įreng­ti kon­di­cio­nie­riai, tra­pai ne­įga­lių­jų ve­ži­mė­liams, au­to­ma­ti­nės ke­lei­vių du­rys, ke­lei­vių in­for­ma­vi­mo švies­len­tės sa­lo­no iš­orė­je ir ki­ti pri­va­lu­mui.

„Vi­si mi­kroau­to­bu­sai bus že­mag­rin­džiai ir pri­tai­ky­ti ne­įga­lie­siems, au­to­ma­tiš­kai at­si­ve­rian­čios du­rys ir iš­trau­kia­ma ram­pa bus kom­for­ta­bi­li ir pa­to­gi žmo­nėms su ne­ga­lia ir juos ly­din­tiems as­me­nims. Nau­jų­jų mi­kroau­to­bu­sų sa­lo­nas bus švie­sus, dvi­gu­bi lan­gai ir kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma ke­lei­viams už­ti­krins tin­ka­mą kli­ma­tą tiek va­sa­ros, tiek žie­mos me­tu. Be to, ins­ta­liuo­ta fil­ma­vi­mo ir ke­lei­vių skai­čia­vi­mo įran­ga už­ti­krins są­ži­nin­gą ir tiks­lią žmo­nių aps­kai­tą", - tei­gė bend­ro­vės „Kau­tra" va­do­vas Li­nas Skar­džiu­kas.

Pa­brė­žia­ma, kad nau­juo­siuo­se marš­ru­ti­niuo­se tak­si bus už­ti­kri­na­ma aukš­ta vai­ruo­to­jų dar­bo, bend­ra­vi­mo su klien­tais ir vai­ra­vi­mo kul­tū­ra. Vi­si vai­ruo­to­jai dar­bo me­tu dė­vės tar­ny­bi­nes uni­for­mas, ne re­čiau kaip kas dve­jus me­tus bus vyk­do­mi vai­ruo­to­jų mo­ky­mai. Trans­por­to prie­mo­nių iš­orė­je ir vi­du­je bus nu­ro­dy­tas ne­mo­ka­mas tel. nu­me­ris, skir­tas in­for­muo­ti apie ne­tin­ka­mą vai­ruo­to­jų el­ge­sį ar vai­ra­vi­mą. Be to, kiek­vie­ną die­ną prieš vai­ruo­to­jams iš­vyks­tant į rei­są, bus ti­kri­na­mas jų blai­vu­mas ir svei­ka­tos būk­lė, taip pat nuo­lat ti­kri­na­ma trans­por­to prie­mo­nių tech­ni­nė būk­lė.

Vi­so­se trans­por­to prie­mo­nė­se bus įreng­ta GPS įran­ga, lei­džian­ti už­ti­krin­ti marš­ru­to ir tvar­ka­raš­čio lai­ky­mą­si. Taip pat ši įran­ga leis teik­ti in­for­ma­ci­ją apie marš­ru­ti­nių tak­si at­vy­ki­mą sto­te­lių švies­len­tė­se bei ki­to­mis elek­tro­ni­nė­mis prie­mo­nė­mis. Nau­juo­se mi­kroau­to­bu­suo­se bus 16 sė­di­mų ir 6 sto­vi­mos vie­tos. Marš­ru­ti­nių tak­si vai­ruo­to­jams - vi­sos so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos

Še­šė­lis liks praeityje

Pla­nuo­ja­ma, kad nau­jas trans­por­to prie­mo­nes vai­ruos maž­daug apie 170 vai­ruo­to­jų, ku­rių vi­du­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis sieks 2400 Lt. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas dėl to kas­met bus pa­pil­do­mas apie 0,5 mln. Lt gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio. Vai­ruo­to­jai gaus vi­sas so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas, bus už­ti­kri­na­mas rei­kia­mas dar­bo ir poil­sio re­ži­mas.

„Praei­ty­je liks še­šė­lis, kuo­met vai­ruo­to­jai vie­niems ke­lei­viams duo­da­vo bi­lie­tė­lį, o ki­tiems ne. Taip pat žmo­nės lai­ku su­lauks at­va­žiuo­jan­čių mi­kroau­to­bu­sų, jie ne­vė­luos. Iš tie­sų pa­tys kau­nie­čiai ne­tru­kus ga­lės pa­jus­ti eu­ro­pie­tiš­ko ly­gio sis­te­mos pri­va­lu­mus", - pa­brė­žė Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Dai­nius Rat­ke­lis.

Pla­nuo­ja­ma, kad nuo ki­tų me­tų pra­džios marš­ru­ti­niuo­se tak­si bus ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti elek­tro­ni­nio bi­lie­to kor­te­le. At­ei­ty­je taip pat pla­nuo­ja­ma įdieg­ti ter­mi­nuo­tą­jį marš­ru­ti­nių tak­si bi­lie­tą.

„Marš­ru­ti­niai tak­si kaip ir da­bar stos, ten kur bus stab­do­mi, o nau­jo­ji jų nu­me­ra­ci­ja įves­ta tam, jog mi­kroau­to­bu­sų nu­me­riai ne­si­dub­liuo­tų su au­to­bu­sų", - aiš­ki­no Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jas Pa­ulius Ke­ras.

Pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su ve­žė­jų marš­ru­ti­niais tak­si Kau­ne kon­kur­so lai­mė­to­ju ga­lios 5 me­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kristina  88.119.128.127 2014-07-29 10:11:57
Ner baisiau kaip dabar,stovi garliavoje puse ar valanda kad galetum pasiekti miesto centra,o jau paskui persesti i kita autobusa ar mikroautobusa (savaime aisku kelione kainuoja dvigubai)trenktis iki kauno kliniku.ar Jus pagalvojote apie paprasta darbo zmogu?anksciau per 15min pasiekdavome bet kokia miesto istaiga,o dabar ...ne tik pinigu atzvilgiu bet svarbiausia laiko svaistymas veltui,nes Jums ,Ponai,taip vargti nereikia-Jus turite asmeninius vairuotojus.geda
5 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami