Už gerą geru: mandagus elgesys kelyje užkrečiamas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-25 08:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-25 08:26
LŽ archyvo nuotrauka
Šven­ti­nę Ka­lė­dų sa­vai­tę mies­tų gat­ves už­kim­šu­sios spūs­tys vai­ruo­to­jams ta­po ti­kru kan­try­bės iš­ban­dy­mu. Jei pa­te­kus į kamš­tį ima pyk­tis, vis­gi ge­riau pa­da­ry­si­te nu­si­šyp­so­ję. Kaip ro­do „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­lik­ta apk­lau­sa, už­leis­da­mi ki­tą vai­ruo­to­ją į sa­vo va­žia­vi­mo juo­stą reikš­min­gai pa­ska­tin­si­te ki­tus vai­ruo­ti drau­giš­kiau.

„Man­da­gus el­ge­sys ke­ly­je yra už­kre­čia­mas – 8 iš 10 vai­ruo­to­jų, ku­riuos ke­ly­je pra­lei­do ki­ti vai­ruo­to­jai, yra pa­ska­ti­na­mi ir la­biau lin­kę pa­tys už­leis­ti ki­tus. Tai reiš­kia, kad po­zi­ty­vaus el­ge­sio ke­ly­je ban­gą ga­li su­kel­ti at­ski­ri man­da­gūs kiek­vie­no vai­ruo­to­jo ges­tai. Tas itin ak­tua­lu šiuo prieš­šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, kai sku­ba­me už­baig­ti pa­sku­ti­nius me­tų dar­bus, ne­kan­trau­da­mi lū­ku­riuo­ja­me di­des­nė­se nei įpras­ta spūs­ty­se, ban­dy­da­mi nu­si­gau­ti iki pre­ky­bos cen­trų nu­pirk­ti pa­sku­ti­nės mi­nu­tės do­va­nų“, – pa­ste­bė­jo „Lie­tu­vos drau­di­mo“, įgy­ven­di­nan­čio pyk­čio ke­liuo­se ma­ži­ni­mo ini­cia­ty­vą „Nu­lis pyk­čio“, val­dy­bos na­rys Rai­mon­das Ge­le­že­vi­čius.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ ini­ci­juo­to­je apk­lau­so­je vai­ruo­to­jų bu­vo klau­sia­ma, kaip jie rea­guo­ja į si­tua­ci­jas, kai ki­ti eis­mo da­ly­viai jiems už­lei­džia vie­tą ar pra­lei­džia juos į prie­kį. Dau­giau nei 80 proc. res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad to­kios si­tua­ci­jos ir juos pa­ska­ti­na pa­sielg­ti ly­giai taip pat. Dar 7 proc. vai­ruo­to­jų tei­gė, kad pa­ska­ta vai­ruo­ti drau­giš­kiau iš­lie­ka bent trum­pą lai­ką. Ir kiek ma­žiau nei 10 proc. res­pon­den­tų nu­ro­dė, kad toks ki­tų eis­mo da­ly­vių el­ge­sys jo­kios įta­kos jų vai­ra­vi­mui ne­tu­ri.

Bent mirk­te­li ava­ri­nė­mis šviesomis

Psi­cho­lo­gės ir „Lie­tu­vos drau­di­mo“ pyk­čio ke­liuo­se val­dy­mo kon­sul­tan­tės Eg­lės Ma­sals­kie­nės tei­gi­mu, šios apk­lau­sos re­zul­ta­tai su­tei­kia vil­tį, kad si­tua­ci­ja ša­lies ke­liuo­se tu­ri daug ga­li­my­bių pa­si­keis­ti į ge­rą­ją pu­sę. Pa­sak eks­per­tės, di­džio­ji da­lis lie­tu­vių yra bend­ruo­me­niš­ki ir sie­kia ly­giuo­tis į ge­rus pa­vyz­džius, tie­sa, no­rin­čių­jų pri­siim­ti tą ge­rą­ją ly­de­rys­tę dar nė­ra tiek, kiek rei­kė­tų, kad pa­slau­gus ir at­sar­gus el­ge­sys ke­ly­je tap­tų vi­suo­ti­ne nor­ma.

Ne­man­da­giai vai­ruo­jan­tys ar ke­lių eis­mo tai­syk­les pa­žei­džian­tys eis­mo da­ly­viai to­kį sa­vo el­ge­sį daž­nai ban­do pa­tei­sin­ti sa­ky­da­mi, kad taip įpras­ta elg­tis juos su­pan­čio­je ap­lin­ko­je. „Sa­vo ag­re­sy­vų va­žia­vi­mą pa­tei­si­nu sa­ky­da­mas, kad vi­si šio­je ša­ly­je ar šia­me mies­te taip va­žiuo­ja, nes ki­taip tie­siog ne­įma­no­ma. Pa­vyz­džiui, jei jud­rio­je mies­to gat­vė­je va­žiuo­siu ne­vir­šy­da­mas leis­ti­no grei­čio, tai truk­dy­siu eis­mo srau­tui ir su­lauk­siu pa­šai­pių žvilgs­nių iš ki­tų eis­mo da­ly­vių“, – sa­ko E. Ma­sals­kie­nė.

Ki­tas svar­bus as­pek­tas – pa­pil­do­mos pa­ska­tos pa­vyz­din­gą el­ge­sį de­mons­truo­jan­tiems eis­mo da­ly­viams. Ša­lies ke­liuo­se, ypač di­des­niuo­siuo­se mies­tuo­se, jau ke­le­tą me­tų ga­li­ma ste­bė­ti be­si­for­muo­jan­čią tra­di­ci­ją už pa­slau­gų ki­to vai­ruo­to­jo poel­gį at­si­dė­ko­ti tam ti­kru man­da­gu­mo ges­tu – gal­vos link­te­lė­ji­mu ar ava­ri­nių švie­sų mirk­te­lė­ji­mu. Pa­sak spe­cia­lis­tės, toks iš­reikš­tos pa­dė­kos ges­tas ska­ti­na tei­gia­mas emo­ci­jas ir vi­siems eis­mo da­ly­viams de­mons­truo­ja, kad už ge­rą el­ge­sį taip pat ga­li bū­ti at­ly­gin­ta.

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ ini­ci­juo­to­je in­ter­ne­to apk­lau­so­je da­ly­va­vo apie 1800 gy­ven­to­jų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
shoferis nuo 1968  188.69.192.109 2015-12-28 00:29:57
Sutinku su teiginiu, kad uzkreciantis.Teko apkeliauti ne tik Europa,bet ir S.Amerika,bet musu vairavimo maniera tikrai isskirtine.Pirmiausia tenka sau atsakyti i klausima,su kelyje turi reikalu.Ar su beprociu,ar su nachalu,ar su nemoksa ir nesiorentuojanciu aplikoje,ar su vairuotoju turinciu vairavimo teise,bet nemokanciu taidaryti.Be abejo yra ir padoriu vairuotoju,ir mandagiu.Butent jie ir aukleja buti pilnaverciais eismo dalyviais,bet...Labai daznai nemandagu ar agresyvu eisma demonstruoja taksi vairuotojai,moterys,o apie nuklerusius ar apynaujus BMW net nekalbu.Prie ju pridekime visureigius,prestizinius auto,kaimiecius atvykusius studentauti ar padirbeti,keliu gaidelius ir sumoje turime ka turime...Nemandagiu visada bus zymiai daugiau.
0 0  Netinkamas komentaras
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami