Už grynuosius – vis dar pigesni degalai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-10-27 06:00
Degalų pardavėjai nuolat priversti ieškoti klientams patogesnių, o jeigu įmanoma - pigesnių ir greitesnių atsiskaitymo būdų. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Di­džiau­si ša­lies ban­kai ak­ty­viai ra­gi­na gy­ven­to­jus ir vers­lą pe­rei­ti prie elek­tro­ni­nių mo­kė­ji­mų, pa­žy­mė­da­mi ban­ko kor­te­lių pra­na­šu­mus. Kin­tan­čius klien­tų at­sis­kai­ty­mo už de­ga­lus įpro­čius pa­ste­bi ir Lie­tu­vo­je vei­kian­tys de­ga­li­nių tink­lai.

Ne­pai­sant mo­kė­ji­mo ban­ko kor­te­le pa­to­gu­mo, kiek­vie­nas toks at­sis­kai­ty­mas kai­nuo­ja: jei ne pa­čiam klien­tui, tai jį ap­tar­nau­jan­čiam vers­li­nin­kui. Dėl šios prie­žas­ties ne tik smul­kie­ji vers­li­nin­kai, bet ir stam­bes­ni rin­kos žai­dė­jai ieš­ko bū­dų, kaip su­tau­py­ti. Vie­na po­pu­lia­res­nių prie­mo­nių iki šiol bu­vo siū­ly­ti pi­ges­nių de­ga­lų at­sis­kai­tan­tiems gry­nai­siais pi­ni­gais.

„Ta­čiau 2015 me­tų pa­va­sa­rį pa­ste­bė­jo­me, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jų įpro­čiai kei­čia­si. Lie­tu­viai pa­si­ren­gę kor­te­le mo­kė­ti to­se vie­to­se, kur anks­čiau at­sis­kai­ty­da­vo tik gry­nai­siais. 2015 me­tų lie­pos 9 die­ną di­die­ji ko­mer­ci­niai ban­kai pa­kei­tė ban­ko mo­kė­ji­mo kor­te­lių iš­da­vi­mo ir nau­do­ji­mo įkai­nius bei kai ku­rias nau­do­ji­mo są­ly­gas. Ma­to­me, kad tai tu­rė­jo įta­kos Lie­tu­vo­je „Cash & Dri­ve“ (liet. „Mo­kėk gry­nai­siais ir va­žiuok“) sis­te­mos pri­nci­pu vei­kian­čioms de­ga­li­nėms. Tad mū­sų pa­siū­ly­mas ta­po ne­be toks ak­tua­lus klien­tams“, – tei­gė „Lu­koil Bal­ti­jos“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­mas Tur­lins­kas.

Po­pu­lia­rė­ja savitarna

De­ga­li­nių tink­las „Lu­koil“ šiuo me­tu di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se val­do sep­ty­nias „Cash & Dri­ve“ de­ga­li­nes, ku­rio­se ga­li­ma at­sis­kai­ty­ti tik gry­nai­siais pi­ni­gais ir įmo­nių iš­duo­to­mis de­ga­lų kor­te­lė­mis, o at­sis­kai­tant gry­nai­siais šio­se de­ga­li­nė­se vis dar tai­ko­ma 0,05 eu­ro už li­trą de­ga­lų nuo­lai­da.

Pa­sak R. Tur­lins­ko, pre­ky­bi­nin­kai nuo­lat pri­vers­ti ieš­ko­ti klien­tams pa­to­ges­nių, o jei­gu įma­no­ma – pi­ges­nių ir grei­tes­nių at­sis­kai­ty­mo bū­dų. Vis la­biau po­pu­lia­rė­ja de­ga­li­nė­se įreng­tos sa­vi­tar­nos ka­sos, lei­džian­čios de­ga­li­nėms veik­ti vi­są par­ą, taip pat ir vals­ty­bi­nių šven­čių me­tu. Šiuo me­tu grei­tuo­ju bū­du už de­ga­lus at­sis­kai­to 18 proc. „Lu­koil“ klien­tų.

„Sa­vi­tar­nos ka­sos lei­džia pa­di­din­ti ap­tar­na­vi­mo taš­kų skai­čių mū­sų de­ga­li­nė­se ir to­kiu bū­du tau­py­ti klien­tų lai­ką – at­vy­ku­sie­ji įsi­pil­ti de­ga­lų už juos ga­li at­sis­kai­ty­ti grei­čiau nei per mi­nu­tę“, – pa­žy­mė­jo R.Tur­lins­kas.

Pa­grin­di­nė „Lu­koil“ kon­ku­ren­tė „Sta­toil“ ban­ko kor­te­lė­mis vie­toj gry­nų­jų pi­ni­gų at­sis­kai­tan­čių klien­tų pa­gau­sė­ji­mo pa­sta­ruo­ju me­tu ne­fik­sa­vo. Tie­sa, kaip ir „Lu­koil“ tink­le, po­pu­lia­rė­ja at­sis­kai­ty­mas sa­vi­tar­nos ka­so­se. Šiuo me­tu 30 „Sta­toil“ de­ga­li­nių yra įreng­tos 68 sa­vi­tar­nos ko­lo­nė­lės, o at­ei­ty­je jų, „Sta­toil“ tei­gi­mu, tik dau­gės. Tink­las taip pat val­do 13 au­to­ma­ti­nių de­ga­li­nių.

„Ver­tin­da­mi klien­tų lai­ką, sie­kia­me su­teik­ti ga­li­my­bę grei­tai ir pa­to­giai at­sis­kai­ty­ti už įsi­pil­tus de­ga­lus, tad ke­lin­ti me­tai iš ei­lės ple­čia­me sa­vi­tar­nos ko­lo­nė­lių skai­čių. Au­to­ma­ti­nės de­ga­li­nės – taip pat vie­na iš vers­lo stra­te­gi­jų ir kryp­čių, ta­čiau su jo­mis su­si­ju­sių at­ei­ties pla­nų kol kas ne­ko­men­tuo­si­me“, – sa­kė „Sta­toil Fuel Re­tail Lie­tu­va“ mar­ke­tin­go ir ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vė Ind­rė Če­sū­nie­nė.

Svar­biau­sia – pre­ky­ba degalais

Vis dėl­to ban­kų pa­gei­da­vi­mui ska­tin­ti at­sis­kai­ty­mą ban­ko kor­te­lė­mis ir at­si­sa­ky­ti gry­nų­jų sku­ba pri­tar­ti ne vi­si. Lie­tu­viš­kas de­ga­li­nių tink­las „Sau­ri­da“ ne­se­niai nu­ste­bi­no rin­ką pa­siū­ly­da­mas gry­nai­siais pi­ni­gais mo­kan­tiems klien­tams su­tau­py­ti iki 0,15 eu­ro už li­trą.

„E­sa­me lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo tink­las, to­dėl kon­ku­ruo­da­mi su di­džiai­siais ša­ly­je vei­kian­čiais už­sie­nio bend­ro­vių tink­lais tu­ri­me bū­ti iš­ra­din­gi. No­rė­da­mi iš­lai­ky­ti esa­mus klien­tus ir pri­trauk­ti nau­jų, pri­va­lo­me de­ga­lais pre­kiau­ti pi­giau nei kon­ku­ren­tai. Šiuo at­ve­ju, jei vai­ruo­to­jai pa­si­ren­ka at­sis­kai­ty­mą gry­nai­siais, jie su­tau­po ban­ko kor­te­lės mo­kes­tį. Taip klien­tai – vai­ruo­to­jai ir įmo­nės – ga­li įsi­gy­ti de­ga­lų ge­ro­kai pi­giau“, – pa­žy­mė­jo „Sau­ri­dos“ naf­tos pro­duk­tų par­da­vi­mo va­do­vas Vy­te­nis Mi­ka­šaus­kas.

Naf­tos ža­lia­vos ir did­me­ni­nės de­ga­lų kai­nos po­ky­čiai kas­dien dik­tuo­ja ir kai­nas de­ga­li­nių švies­len­tė­se. To­dėl, pa­sak V. Mi­ka­šaus­ko, siū­lo­ma iki 0,15 eu­ro už li­trą ma­žes­nė dy­ze­li­no, ben­zi­no ar au­to­mo­bi­li­nių du­jų kai­na yra orien­ta­ci­nis skai­čius. Nuo­lai­da kon­kre­čią die­ną, pri­klau­so­mai nuo de­ga­li­nės ir po­ky­čių rin­ko­je, ga­li svy­ruo­ti.

„Kuo pi­ges­nių de­ga­lų su­lau­kia­me iš did­me­ni­nin­kų, tuo ge­res­nę kai­ną siū­lo­me fi­zi­niams ir vers­lo klien­tams. Ka­dan­gi ne­sa­me mil­ži­niš­ka įmo­nė, ga­li­me lanks­čiau įsi­gy­ti de­ga­lus ma­žes­niais kie­kiais, kai jie bran­ges­ni, ir iš­lau­kę pi­ges­nių de­ga­lų rin­ko­je pirk­ti di­des­nius kie­kius. Taip pat sėk­min­gai val­do­me kaš­tus, ne­ap­si­krau­da­mi an­traei­lių pa­slau­gų tei­ki­mu. Ne pa­slap­tis, kad da­lis di­džių­jų de­ga­li­nių ima pa­na­šė­ti ne į de­ga­lų pre­ky­bos taš­kus, o į grei­to­jo mais­to res­to­ra­nus. Tai­gi sis­te­min­ga kon­cen­tra­ci­ja į sa­vo veik­lą lei­džia pa­siū­ly­ti klien­tams tik tai, ko rei­kia, ir ma­žiau­sia kai­na“, – pa­žy­mė­jo de­ga­li­nių tink­lo „Sau­ri­da“ at­sto­vas.

V. Mi­ka­šaus­ko tei­gi­mu, vie­šo­jo­je erd­vė­je pa­si­girs­tan­tys at­gar­siai, esą gry­nie­ji pi­ni­gai par­an­kiau­si tiems pre­ky­bi­nin­kams, ku­rie lin­kę slėp­ti mo­kes­čius, yra iš pirš­to lauž­ti.

„Maž­me­ni­niai de­ga­lų par­da­vė­jai yra vie­ni iš la­biau­siai kon­tro­liuo­ja­mų vers­lo at­sto­vų. Mus nuo­lat ti­kri­na at­sa­kin­gos ins­pek­ci­jos. Ka­sos kvi­tus pa­tei­kia­me vi­sa­da ir vi­siems be iš­im­ties klien­tams. Ka­sos apa­ra­to duo­me­nys ke­liau­ja tie­siai į Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos sis­te­mą, tad apie ne­šva­rius žai­di­mus ne­ga­li bū­ti jo­kios kal­bos“, – sa­kė pa­šne­ko­vas.

Siū­lė ge­rai apskaičiuoti

Lie­tu­viš­kų de­ga­li­nių są­jun­gos vyk­dan­ty­sis di­rek­to­rius Vi­das Šu­kys pa­brė­žė, kad lanks­čiau vei­kian­čios lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo de­ga­li­nės, ma­žiau in­ves­tuo­da­mos į ša­lu­ti­nius da­ly­kus, ge­ba klien­tams pa­siū­ly­ti ge­res­nes de­ga­lų kai­nas.

„Kai­nos maž­me­ni­nė­je pre­ky­bo­je de­ga­lais yra la­bai ne­pas­to­vus da­ly­kas. La­bai daug pri­klau­so nuo de­ga­lų ga­min­to­jų dik­tuo­ja­mų są­ly­gų. Vie­ną die­ną tu­ri­me erd­vę la­vi­ruo­ti, ki­tą – jau ne­be. Jei kon­kre­tus de­ga­li­nių tink­las ra­do bū­dą, kaip su­ma­žin­ti kai­nas klien­tams, tai pui­ku. Ta­čiau ne­ma­nau, kad to­kia at­sis­kai­ty­mo gry­nai­siais pra­kti­ka pa­plis pla­čiai, mat ban­kai ska­ti­na prieš­in­gai ir vis la­biau ap­mo­kes­ti­na gry­nų­jų pi­ni­gų iš­ėmi­mą. Vis­gi kuo dau­giau ga­li­my­bių rink­tis, tuo klien­tui ge­riau“, – svars­tė V. Šu­kys.

Anot LDS di­rek­to­riaus, jei mo­kes­čiai už pi­ni­gų iš­gry­ni­ni­mą ban­ko­ma­tuo­se ir to­liau augs, teks ge­rai aps­kai­čiuo­ti, ar at­sis­kai­tant už de­ga­lus gry­nai­siais pa­vyks su­tau­py­ti. Ki­ta ver­tus, kaip pa­mi­nė­jo jis, at­si­ran­da ir al­ter­na­ty­vių mo­kė­ji­mo sis­te­mų, to­kių kaip „Pay­se­ra“, „Wo­ra­pay“.

Pir­mie­ji per­nai už įsi­pil­tus de­ga­lus mo­kė­ti iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu per „Wo­ra­pay“ mo­bi­lio­sios pi­ni­gi­nės sis­te­mą klien­tams pa­siū­lę „Lu­koil“ at­krei­pė dė­me­sį, kad šia pa­slau­ga daž­niau­siai nau­do­ja­si vers­li­nin­kai ir biu­rų dar­buo­to­jai, la­biau­siai tau­pan­tys lai­ką. Klien­tui pa­kan­ka nu­ske­nuo­ti ant de­ga­lų ko­lo­nė­lės esan­tį QR ko­dą ir sąs­kai­tą už de­ga­lus ga­li­ma iš­kart ma­ty­ti sa­vo te­le­fo­no ekra­ne.

„I­dė­ja rin­kai pri­sta­ty­ti to­kią pa­slau­gą ki­lo rea­guo­jant į klien­tų po­rei­kius ir įpro­čius: skai­čiuo­ja­ma, kad Lie­tu­vo­je iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus tu­ri dau­giau nei pu­sė ša­lies gy­ven­to­jų, o apie treč­da­lis jų nau­do­ja­si ne tik skam­bi­ni­mo, bet ir nuo­lai­dų kor­te­lių, lai­ko pla­na­vi­mo bei ki­to­mis funk­ci­jo­mis. Ino­va­ty­vūs „Lu­koil“ klien­tai ne­gaiš­ta lai­ko ei­lė­se prie ka­sų, o at­sis­kai­ty­da­mi mo­bi­lią­ja prog­ra­mė­le už de­ga­lų li­trą jie mo­ka 0,03 eu­ro už li­trą pi­giau“, – tei­gia­mai mo­bi­lių­jų at­sis­kai­ty­mų pers­pek­ty­vas ver­ti­no R.Tur­lins­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Embargo  217.147.36.231 2015-10-28 15:35:50
Astokiems kaip prorusu Lukoil jau seniai padariau bana ir piluosi lietuviskuose Emsi, Saurida, Apsagoj..
2 0  Netinkamas komentaras
Piguva  213.252.196.2 2015-10-28 12:20:56
Saurida šiaip laiko vienas geriausių kainų, dar Juozita yra labai gerai.
3 0  Netinkamas komentaras
Tadas  212.59.11.213 2015-10-28 09:33:44
Kokius 3 menesius piluosi Sauridoje, kai pamačiau grynujų akciją. Supers sprendimas, paskaičiavau kad per mėnesį apie 60€ sutaupau!
4 0  Netinkamas komentaras
Protingas kortele nemokės  78.61.77.161 2015-10-27 21:23:10
Aš nepjaunu šakos ant kurios sėdžiu pats ir kiti. Pastatys automatus-atleis degalinių operatorius...
1 0  Netinkamas komentaras
Worapay  88.118.134.153 2015-10-27 09:27:48
Bėda, kad Lukoilas išparceliuojamas, t.y., BalticPetroleum degalinėse nebepalieka WoraPay pasirinkimo, gerai, kad bent savitarnos kasų nenugriauna.
1 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami