Už prabangius visureigius PVM nemoka

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-16 06:00
Sunkusis visureigis yra nepakeičiama transporto priemonė žvejyboje ar medžioklėje.   "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Bran­gių „Toyo­ta Land Crui­ser“ re­gis­tra­vi­mas pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį iš­au­go net 2950 proc., nors bend­ras Lie­tu­vos leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių (N1 kla­sės), prie ku­rių bu­vo pri­skir­tas ir mū­sų ša­ly­je sau­sį-bir­že­lį re­gis­truo­tas 61 ja­po­niš­kas vi­su­rei­gis, au­gi­mas su­da­rė 32,4 pro­cen­to.

To­kius duo­me­nis, pa­ly­gi­nu­si 2016-ųjų ir pra­ėju­sių me­tų pir­mų še­šių mė­ne­sių re­zul­ta­tus, at­sklei­dė ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­ta. Iš jos taip pat ma­ty­ti, kad dar 50 „Toyo­ta Land Crui­ser“ mū­sų ša­ly­je bu­vo re­gis­truo­ti kaip leng­vie­ji ke­lei­vi­niai ar­ba as­me­ni­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­liai. Sau­sį-bir­že­lį tai bu­vo pats di­na­miš­kiau­sias ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių mo­de­lis ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir Bal­ti­jos ša­ly­se.

Gal­būt čia ne­bū­tų nie­ko keis­to, jei ne vie­nas da­ly­kas. Dau­gu­mai vai­ruo­to­jų le­gen­di­niai „Toyo­ta Land Crui­ser“ ma­žai aso­ci­juo­ja­si su ko­mer­ci­ja. Dėl to di­de­lis pra­ban­gių ja­po­niš­kų vi­su­rei­gių sa­vi­nin­kų no­ras re­gis­truo­ti „Toyo­ta Land Crui­ser“ kaip ko­mer­ci­nes ma­ši­nas kiek šo­ki­ruo­ja.

Pra­ban­gaus vi­su­rei­gio kai­na Lie­tu­vo­je pra­si­de­da nuo 39 020 eu­rų, įskai­tant ir 21 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­tį (PVM). Bet toks re­gis­tra­vi­mo bū­das pir­kė­jui su­tau­po krū­vą pi­ni­gų. Juk net nuo ba­zi­nės „Toyo­ta Land Crui­ser“ ver­si­jos ga­li­ma su­tau­py­ti apie 8,2 tūkst. PVM mo­kes­čio, jei ma­ši­na bus re­gis­truo­ja­ma kaip ko­mer­ci­nė.

„Toyo­ta Land Crui­ser“ – iš­lai­da­vi­mo herojus

Yra ir tam­sio­ji me­da­lio pu­sė. Ko­mer­ci­nio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui at­si­ran­da pa­pil­do­mų par­ei­gų – kas­met ar ne­tgi daž­niau rei­kia at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (nau­joms as­me­ni­nės pa­skir­ties ma­ši­noms į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trus pri­va­lu už­suk­ti po 3 me­tų, vė­liau – kas 2 me­tai), va­ži­nė­jant vals­ty­bi­niais ke­liais mo­kė­ti ke­lių mo­kes­tį. To­dėl di­des­niems kro­vi­niams vež­ti ne­pri­tai­ky­tų au­to­mo­bi­lių pa­ver­ti­mas po­pie­riu­je ko­mer­ci­niais vi­suo­met ke­lia įta­ri­mų, kad ga­li bū­ti grobs­to­mas PVM, sle­pia­mi mo­kes­čiai ar švais­to­mi vals­ty­bės pi­ni­gai dėl go­džių val­di­nin­kų įgei­džių.

Šių me­tų pa­va­sa­rį dėl dvie­jų iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bū­du įsi­gy­tų 2013 me­tų ir vi­sai nau­jo 2015 me­tų vi­su­rei­gių „Toyo­ta Land Crui­ser“ bu­vo ki­lęs skan­da­las sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­je Vil­niaus mies­to ke­lių prie­žiū­ros ir eksp­loa­ta­vi­mo įmo­nė­je „Grin­da“. Pra­ban­gio­mis ma­ši­no­mis nau­do­jo­si tuo­me­tis „Grin­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Vi­lū­nas ir tech­ni­kos di­rek­to­rius Vla­di­mi­ras Gros­ma­nas. Nau­jų­jų „Toyo­ta Land Crui­ser“ kai­na sie­kė 88 tūkst. eu­rų, tad kas mė­ne­sį įmo­nė iš vil­nie­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vei at­sei­kė­da­vo 1732 eu­rus.

Gal­būt į šį fak­tą nie­kas per daug dė­me­sio ir ne­bū­tų at­krei­pęs, jei Vil­niu­je ne­bū­tų pa­si­kei­tu­si val­džia. Nau­jiems sos­ti­nės va­do­vams iš kar­to ki­lo klau­si­mas, ko­dėl nuo­sto­lin­gai dir­ban­ti „Grin­da“ (2015 me­tais nuo sau­sio iki rug­sė­jo im­ti­nai jos gry­nie­ji nuo­sto­liai su­da­rė 750 tūkst. eu­rų) lei­do sau pra­ban­gą pirk­ti to­kius vi­su­rei­gius. Ne­tru­kus „Grin­dos“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius A. Vi­lū­nas bu­vo at­leis­tas iš par­ei­gų. Ofi­cia­liai bu­vo pa­skelb­ta, kad nau­jos su­dė­ties įmo­nės val­dy­ba to­kį spren­di­mą pri­ėmė „į­ver­ti­nu­si įmo­nės veik­lą bei sa­vi­val­dy­bės (Vil­niaus mies­to – aut.) kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos at­as­kai­tą“. „Grin­dos“ val­dy­bos spren­di­mui ga­lė­jo tu­rė­ti įta­kos ir skan­da­lin­ga dvie­jų „Toyo­ta Land Crui­ser“ įsi­gi­ji­mo is­to­ri­ja.

Bran­gius au­to­mo­bi­lius įkin­ko versle

Ne­ofi­cia­liais „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį vals­ty­bei pri­klau­san­ti įmo­nė nu­pir­ko dar ma­žiau­siai vie­ną „Toyo­ta Land Crui­ser“. Bet tei­gia, kad – ne pra­ban­gai.

„Lie­tu­vos ži­nios“ ga­vo in­for­ma­ci­jos, kad pra­ban­gų vi­su­rei­gį įsi­gi­jo bend­ro­vės „Lie­tu­vos ener­gi­ja“ (ak­ci­jas val­do Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja) an­tri­nė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų UAB „NT Val­dos“. Jos l. e. p. ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Mar­ty­nas Ne­nė­nas sa­vo raš­tiš­ka­me at­sa­ky­me dien­raš­čiui aiš­ki­no, kad pra­ban­gus vi­su­rei­gis bu­vo nu­pirk­tas ne­įvar­dy­tam bend­ro­vės klien­tui. Esą „NT Val­dos“ tei­kia su­si­sie­ki­mo pa­slau­gas ne tik „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ gru­pės, bet ir ki­toms įmo­nėms, fi­zi­niams as­me­nims, ir tai va­di­na­ma ko­mer­ci­ne veik­la, ku­rios įsta­ty­mai vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mai bend­ro­vei ne­drau­džia.

„NT Val­dos“ yra ko­mer­ci­nė­je rin­ko­je vei­kian­ti, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ir trans­por­to nuo­mos pa­slau­gas tei­kian­ti bend­ro­vė. Per 2016 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį „NT Val­dos“ už­re­gis­tra­vo 241 leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį. „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ gru­pės reik­mėms, įgy­ven­di­nus vie­šą­jį pir­ki­mą, ma­žiau­sios kai­nos bū­du įsi­gy­ti 182 au­to­mo­bi­liai. Įsi­gy­da­ma nau­jas ma­ši­nas gru­pė at­nau­ji­na au­to­mo­bi­lių par­ką. Ki­ti au­to­mo­bi­liai yra iš­nuo­mo­ja­mi klien­tams, ne­su­si­ju­siems su ener­ge­ti­kos įmo­nių gru­pe“, – dės­tė M. Ne­nė­nas.

Jo tvir­ti­ni­mu, vie­na to­kių ma­ši­nų yra ir „NT Val­dos“ įsi­gy­tas vi­su­rei­gis „Toyo­ta Land Crui­ser“.

Pri­va­čios bend­ro­vės taip pat skel­bia­si bran­gių ma­ši­nų įsi­gy­jan­čios dau­giau­sia nuo­mai. Ir ne vien „Toyo­ta Land Crui­ser“. Šis mo­de­lis at­krei­pė dė­me­sį tik dėl to, kad pir­mą­jį pus­me­tį be­veik 3 tūkst. proc. iš­au­go jo re­gis­tra­vi­mas. Tuo pat me­tu ki­tos ša­lies įmo­nės nu­si­per­ka ir de­šim­ti­mis kar­tų bran­ges­nių au­to­mo­bi­lių. Tar­kim, 2013 ir 2014 me­tais ar­mė­nų kil­mės vers­li­nin­kui pri­klau­san­ti Vil­niaus bend­ro­vė „Mya­no nuo­ma“ įsi­gi­jo du kab­rio­le­tus „Bu­gat­ti Vey­ron Grand Sport Vi­tes­se“. Pir­ma­sis kai­na­vo dau­giau nei mi­li­jo­ną eu­rų, an­tra­sis – dvi­gu­bai bran­giau.

Prieš po­rą me­tų „Mya­no nuo­mos“ at­sto­vai net ne­ban­dė slėp­ti, kad pa­sa­kiš­kai bran­gius vo­kiš­kus bo­li­dus įsi­gi­jo tu­rė­da­mi tiks­lą juos nuo­mo­ti tur­tin­giems už­sie­nie­čiams. Esą mū­sų ša­ly­je su­pe­rau­to­mo­bi­liai bu­vo re­gis­truo­ja­mi to­dėl, kad ki­to­se vals­ty­bė­se tek­tų pa­klo­ti daug dau­giau pi­ni­gų dėl bran­giau kai­nuo­jan­čių re­gis­tra­ci­jos bei tar­šos mo­kes­čių. „Mya­no nuo­ma“ ir su ja su­si­ju­si ki­ta bend­ro­vė „Myan Ma­na­ge­ment“ ti­ki­no pi­ni­gin­giems klien­tams nuo­mo­jan­ti ir dau­giau pra­ban­gių ma­ši­nų.

Vis dėl­to pri­va­čios bend­ro­vės po sen­sa­cin­gų pir­ki­mų su­ge­bė­jo pa­tek­ti į Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) ir Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos (VMI) aki­ra­tį. Aks­ti­ną tam da­vė Vo­kie­ti­jos lei­di­nys „Sud­deuts­che Zei­tung“ ir tarp­tau­ti­nis ti­ria­mo­sios žur­na­lis­ti­kos cen­tras „In­ter­na­tio­nal Con­sor­tium of In­ves­ti­ga­ti­ve Jour­na­lists“ (ICIJ), kai pa­vie­ši­no slap­tus Pa­na­mos tei­si­nin­kų kon­to­ros „Mos­sack Fon­se­ca“ do­ku­men­tus. Šios tei­si­nin­kų kon­to­ros klien­tai bu­vo leng­va­ti­nio ap­mo­kes­ti­ni­mo ša­ly­se įmo­nes tu­rin­tys vers­li­nin­kai, lin­kę slėp­ti mo­kes­čius.

Ke­liuo­se iš do­ku­men­tų bu­vo mi­ni­ma ir „Myan Ma­na­ge­ment“ bei jos tu­ri­mi „Bu­gat­ti Vey­ron“.

Vė­liau jau mū­sų ži­niask­lai­da pra­ne­šė, kad iš­ana­li­za­vus „Mos­sack Fon­se­ca“ me­džia­gą bu­vo pa­da­ry­ta iš­va­da, jog per­kant su­per­bo­li­dus ga­lė­jo bū­ti nu­slėp­tas PVM. Ta­ria­mai po ope­ra­ty­vi­nio pa­ti­kri­ni­mo Lie­tu­vos VMI bend­ro­vei „Myan Ma­na­ge­ment“ pa­siū­lė aps­kai­čiuo­ti dau­giau nei 229 tūkst. eu­rų PVM už par­duo­tas ma­ši­nas. Ins­pek­ci­ja taip pat ti­ki­no pa­pil­do­mai su pa­gal­bos pra­šy­mu krei­pu­sis į ko­le­gas Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Bel­gi­jo­je.

Pra­ban­ga ma­siš­kai at­ei­na į komerciją

Po skan­da­lo dau­giau nau­jų „Bu­gat­ti Vey­ron“, ku­rie Lie­tu­vo­je bū­tų re­gis­truo­ti kaip ko­mer­ci­niai, į mū­sų ša­lį ne­pa­te­ko. Ta­čiau ir pas mus, ir ša­lia esan­čio­je Lat­vi­jo­je bei Es­ti­jo­je re­gis­truo­ja­ma dau­gy­bė ki­tų la­bai bran­gių, ne­tgi – iš­skir­ti­nių nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, ku­rie tech­ni­niuo­se pa­suo­se bu­vo įvar­dy­ti kaip N1 kla­sės.

Šių me­tų sau­sį-bir­že­lį, „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je kaip nau­ji leng­vie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai bu­vo re­gis­truo­tos 103 nau­jos la­bai bran­gios ma­ši­nos, iš ku­rių 61 – jau mi­nė­ti „Toyo­ta Land Crui­ser“. Dar mū­sų įmo­nės ir fi­zi­niai as­me­nys re­gis­tra­vo kaip ko­mer­ci­nius 39 „Au­di Q7“, 2 BMW X5 ir 1 „Pors­che Ma­can“.

Pir­mą­jį pus­me­tį es­tai re­gis­tra­vo kaip N1 kla­sės 57 la­bai bran­gias nau­jas ma­ši­nas. Iš jų 50 bu­vo „Toyo­ta Land Crui­ser“, 3 „Pors­che Ma­can“, 2 BMW X5, po vie­ną „Land Ro­ver De­fen­der“ ir „Pors­che Cayen­ne“.

Ma­žiau­siai la­bai bran­gių nau­jų au­to­mo­bi­lių per pir­mą­jį pus­me­tį ko­mer­ci­niais pa­ver­tė lat­viai – iš vi­so 22. „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, iš jų 13 bu­vo „Toyo­ta Land Crui­ser“, 5 „Au­di Q7“, 3 „Pors­che Cayen­ne“, 1 „Pors­che Ma­can“.

De­šim­tu­kas pa­čių di­na­miš­kiau­sių leng­vų­jų ko­mer­ci­nių (iki 3,5 t) au­to­mo­bi­lių at­ski­rai kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je 2016 m. I pusm.

VietaModelisRe­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*Re­gis­tra­vi­mo vieta
1.„Toyo­ta Land Cruiser“61 (2)**+2950Lietuva
2.„Ško­da Fabia“14 (1)+1300Lietuva
3.„Ško­da Superb“72 (10)+620Estija
4.„O­pel Combo“11 (2)+450Lietuva
5.„Ško­da Superb“86 (15)+406Lietuva
6–7.„Peu­geot Expert“5 (1)+400Lietuva
6–7.„Peu­geot 5008“5 (1)+400Estija
8.„Ford Tran­sit/­Tour­neo Courier“14 (3)+367Latvija
9.„I­su­zu D-MAX“28 (8)+250Lietuva
10.„Da­cia Duster“10 (3)+234Estija

*Ly­gi­nant su 2015 m. sau­siu-bir­že­liu.

**2015 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: „Da­ta Center“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami