Už vairavimą išgėrus siūlo taikyti baudžiamąją atsakomybę

BNS 2014-11-21 10:45
BNS
2014-11-21 10:45
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Už su­nkų ar vi­du­ti­nį gir­tu­mą vai­ruo­to­jams ga­lė­tų bū­ti tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė, siū­lo so­cial­de­mo­kra­tai.

To­kį siū­ly­mą Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to va­do­vas so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas penk­ta­die­nį iš­sa­kė sau­giam eis­mui skir­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je Sei­me. Anot jo, tai bū­tų vie­na prie­mo­nių, ko­vo­jant su „ka­ru“ ke­liuo­se. Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­tas tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis pra­ne­šė re­gis­tra­vęs pa­siū­ly­mą Bau­džia­ma­jam ko­dek­sui, kad ne­blai­vūs prie vai­ro su dau­giau kaip 1,5 pro­mi­lės vai­ruo­to­jai ri­zi­kuo­tų bū­ti bau­džia­mi iki dvie­jų me­tų ne­lais­vės.

J.Sa­ba­taus­kas tei­gė, kad si­tua­ci­ja Lie­tu­vos ke­liuo­se ge­rė­ja, bet ša­lis dar iš­lie­ka tarp tu­rin­čių­jų di­džiau­sią žu­vu­sių­jų per ava­ri­jas skai­čių Eu­ro­po­je.

„Ne­ma­žai įvy­kių įvyks­ta dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų. Šiuo me­tu Sei­me dis­ku­tuo­ja­ma dėl Ad­mi­nis­tra­ci­nių pa­žei­di­mų ko­dek­so ir at­sa­ko­my­bę siū­lo­ma tai­ky­ti tiems ne­blai­viems vai­ruo­jan­tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie vai­ruo­ja iki 1,5 pro­mi­lės. Ku­rių bū­tų ne­blai­vu­mas di­des­nis, for­muo­ja­si nuo­mo­nė, kad gir­to vai­ra­vi­mas yra ty­či­nis veiks­mas“, - sa­kė J.Sa­ba­taus­kas.

“Šiuo me­tu (dėl ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo - BNS) at­si­ti­kus eis­mo ne­lai­mei, Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas trak­tuo­ja kaip ne­at­sar­gią nu­si­kals­ta­mą vei­ką. Vis dėl­to gir­tu­mas nė­ra ne­at­sar­gus ar ne­ty­či­nis. Yra to­kia nuo­mo­nė, gal­būt rei­kia di­des­niam ne­gu 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mui tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę. Ar pa­vyks mums pri­im­ti to­kį pa­kei­ti­mą, par­odys gy­ve­ni­mas“, - kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­vo­je žu­vu­sių­jų per de­šimt­me­tį skai­čius yra su­ma­žė­jęs nuo maž­daug 700 iki 250 per me­tus, bet tai - vis tiek vie­nas di­džiau­sių ro­dik­lių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Šie­met Lie­tu­vos ke­liuo­se jau žu­vo 220 žmo­nių, nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją pra­ne­šė J.Sa­ba­taus­kas.

Per­nai Lie­tu­vos ke­liuo­se žu­vo ma­žiau­siai žmo­nių, pa­ly­gin­ti su ki­tais Bep­rik­lau­so­my­bės me­tais - nu­trū­ko 258 gy­vy­bės. Me­tais anks­čiau žu­vu­sių­jų bu­vo 302.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis sa­vo ruo­žtu pra­ne­šė re­gis­tra­vęs siū­ly­mą dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės ne­blai­viems vai­ruo­to­jams. Pa­sak jo, pa­sta­rų­jų me­tų sta­tis­ti­ka ro­do, kad eg­zis­tuo­jan­čios prie­mo­nės ne­atg­ra­so vai­ruo­to­jų ne­sės­ti prie vai­ro iš­gė­rus.

„Tai­ko­mos ad­mi­nis­tra­ci­nės prie­mo­nės ne vi­suo­met pa­de­da pa­siek­ti tiks­lų. At­si­ran­da po­rei­kis svars­ty­ti griež­tes­nės at­sa­ko­my­bės klau­si­mą. Ma­ny­ti­na, kad bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už to­kio po­bū­džio veiks­mus bū­tų kur kas efek­ty­ves­nė nei ad­mi­nis­tra­ci­nė“, - sa­kė mi­nis­tras.

Jis pa­skel­bė re­gis­tra­vęs siū­ly­mą nu­sta­ty­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę tiems as­me­nis, ku­rie vai­ra­vo bū­da­mi aps­vai­gę nuo al­ko­ho­lio, kai jų krau­jy­je yra dau­giau kaip 1,5 pro­mi­lės al­ko­ho­lio, taip pat tiems, ku­rie ven­gė pa­si­ti­krin­ti blai­vu­mą, taip pat al­ko­ho­lį var­to­ju­siems, kai su­kė­lė įvy­kį, - už tai as­me­niui grės­tų bau­da, ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki dvie­jų me­tų.

Mi­nis­tras pa­brė­žė, kad lais­vės at­ėmi­mas bū­tų kraš­tu­ti­nė prie­mo­nė, o pre­ven­ciš­kai vai­ruo­to­jus veik­ti tu­rė­tų ga­li­my­bė gau­ti teis­tu­mą.

„Pri­tai­kius as­me­niui bau­džia­mą­ją prie­mo­nę at­si­ran­da teis­tu­mas, o su tuo - ne­igia­mi su­si­ję pa­da­ri­niai. Aš ma­nau, tai bū­tų pa­kan­ka­mai efek­ty­vi prie­mo­nė, nes vi­sos ki­tos ne­duo­da re­zul­ta­to, ir per daug daž­nai vai­ruo­to­jai dar sė­da prie vai­ro iš­gė­rę, o kai ku­rie tuo dar ir pui­kuo­ja­si. Rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad lais­vės at­ėmi­mo baus­mė tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­ma kaip pa­sku­ti­nė prie­mo­nė, kai ki­tos al­ter­na­ty­vios baus­mės ne­pa­dė­tų pa­siek­ti baus­mės tiks­lų - su­lai­ky­ti as­me­nį nuo nu­si­kals­ta­mo vei­kos da­ry­mo“, - sa­kė J.Ber­na­to­nis.

„Sta­tis­ti­ka ro­do, kad ne­blai­vių as­me­nų vai­ra­vi­mas dar yra la­bai pla­čiai pa­pli­tęs reiš­ki­nys Lie­tu­vo­je. Pa­vyz­džiui, 2013 me­tais dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kal­tės įvy­kę eis­mo įvy­kiai su­da­rė 8 proc. vi­sų re­gis­truo­tų įvy­kių, ku­riuo­se nu­ken­tė­jo žmo­nės. 2013 me­tais iš­aiš­kin­ta 365 tūkst. ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mai, iš ku­rių 13 tūkst. - pa­da­ry­ti ne­blai­vių vai­ruo­to­jų“, - sta­tis­ti­ką pa­tei­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
Nau­ja­ja­me Džer­sy­je ket­vir­ta­die­nį ry­ti­nio pi­ko me­tu trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį, žu­vo ma­žiau­sia trys žmo­nės, par­ei­gū­nams pa­tvir­ti­nus, kad su­žeis­tų­jų yra dau­giau negu 100, dau­ge­lio [...]
Ru­si­ja ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė te­be­tę­sian­ti bom­bar­da­vi­mo kam­pa­ni­ją Si­ri­jo­je, ne­pai­sy­da­ma JAV pers­pė­ji­mo, kad Va­šing­to­nas nu­trauks de­ry­bas dėl šio konf­lik­to, jei­gu Mask­va nesustabdys Ale­po puo­li­mo.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami