Užmaršuolius vairuotojus auklėja sumaniau

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-07 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-05-07 06:00
D.Kaminskaitė pasidžiaugė, kad galimybe sumokėti užmaršties mokestį pasinaudoja beveik pusė apie prasižengimą įspėtų vairuotojų. Alinos Ožič nuotrauka
Vil­niu­je ir Klai­pė­do­je jau pus­me­tį, o Kau­ne du mė­ne­sius vei­kia nau­ja rink­lia­vos už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą ne­su­mo­kė­ju­sių vai­ruo­to­jų draus­mi­ni­mo prie­mo­nė, va­di­na­ma­sis už­marš­ties mo­kes­tis.

Pa­mir­šę su­mo­kė­ti už sa­vo au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą gat­vė­je ar­ba pa­li­kę jį ten il­ges­niam lai­kui nei su­mo­kė­ję vai­ruo­to­jai tu­ri ga­li­my­bę iš­veng­ti bau­dos - iki ki­tos die­nos 24 va­lan­dos, t.y. il­giau nei per par­ą, jie ga­li per­ves­ti į sa­vi­val­dy­bės sąs­kai­tą tam ti­krą rink­lia­vą, ku­rios dy­dis pri­klau­so nuo kon­kre­čios sto­vė­ji­mo zo­nos. Taip vai­ruo­to­jams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė iš­tai­sy­ti pra­si­žen­gi­mą, kar­tu su­tau­py­ti lai­ko ir pi­ni­gų, o sa­vi­val­dy­bei ma­žė­ja ad­mi­nis­tra­ci­nės iš­lai­dos, ku­rių par­ei­ka­lau­ja Lie­tu­vo­je ga­na komp­li­kuo­ta ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų nag­ri­nė­ji­mo tvar­ka.

Su­mo­ka pu­sė vairuotojų

Sos­ti­nė­je yra ke­tu­rios skir­tin­go ta­ri­fo sto­vė­ji­mo zo­nos – ža­lio­ji, gel­to­no­ji, rau­do­no­ji ir mė­ly­no­ji. Už­marš­ties mo­kes­tis, ne­prik­lau­so­mai nuo to, kiek lai­ko po už­fik­suo­to pa­žei­di­mo tą­dien sto­vė­ji­mo vie­to­je dar sto­vė­jo au­to­mo­bi­lis, už ku­rio lai­ky­mą ne­su­mo­kė­ta – yra ati­tin­ka­mai 12, 24, 36 ir 84 li­tai. Zo­ną, ku­rio­je bu­vo už­fik­suo­tas „zui­kis“, nu­ro­do eis­mo kon­tro­lie­rius.

„Nuo ru­dens apie pu­sė kon­tro­lie­rių "pa­gau­tų" vai­ruo­to­jų pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be su­mo­kė­ti už­marš­ties rink­lia­vą ir taip iš­veng­ti bau­dos už pa­žei­di­mą. Gau­da­vo­me daug vai­ruo­to­jų pra­šy­mų su­pap­ras­tin­ti at­sis­kai­ty­mo tvar­ką, to­dėl ir įve­dė­me ne­pik­ty­bi­niams vai­ruo­to­jams to­kią ga­li­my­bę at­sis­kai­ty­ti. Ne­ma­nau, kad dėl už­marš­ties mo­kes­čio pa­dau­gė­jo ma­nan­čių­jų, ne­va gal ne­pa­gaus - iš­kart ne­mo­kė­siu. Esa­me su­stip­ri­nę kon­tro­lę, per mė­ne­sį kon­tro­lie­riai už­fik­suo­ja apie 5 tūkst. pa­žei­dė­jų. Iš vi­so mo­ka­mo sto­vė­ji­mo zo­no­se Vil­niu­je dir­ba dvy­li­ka kon­tro­lie­rių, vie­nu me­tu – aš­tuo­ni“, - LŽ sa­kė SĮ „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gos“ Mies­to eis­mo de­par­ta­men­to va­do­vė Dai­va Ka­mins­kai­tė.

Pa­šne­ko­vė at­krei­pė dė­me­sį, kad at­si­ra­do ga­li­my­bė įsi­gy­ti „a­bo­ne­men­tą“ - su­mo­kė­ti mė­ne­sio rink­lia­vą už sto­vė­ji­mą ža­lio­jo­je ar­ba gel­to­no­jo­je zo­no­je. Ža­lia­jai zo­nai Vil­niaus ta­ry­ba nu­sta­tė 150 li­tų mė­ne­sio mo­kes­tį, gel­to­na­jai, ku­rios lei­di­mas ga­lio­ja ir ža­lio­jo­je zo­no­je – 300 li­tų mo­kes­tį. Ir už­marš­ties rink­lia­va, ir mė­ne­sio rink­lia­va mo­ka­mos in­ter­ne­tu.

Iš­ma­niai mo­kan­čių daugėja

Už au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mą vil­nie­čiai ga­li su­mo­kė­ti ir iš­ma­nio­jo te­le­fo­no prog­ra­mė­le ar­ba SMS ži­nu­te. Iš­ma­nie­ji mo­kė­ji­mo bū­dai po­pu­lia­rė­ja. Per­nai, „Su­si­sie­ki­mo pa­slau­gų“ duo­me­ni­mis, mo­bi­liai­siais įren­gi­niais bu­vo at­lie­ka­ma 35 proc. sto­vė­ji­mo rink­lia­vos mo­kė­ji­mų, šie­met - jau 39 pro­cen­tai.

m.Par­king prog­ra­mė­lė, ku­rią per­nai gruo­dį Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įmo­nė pa­siū­lė vil­nie­čiams ir mies­to sve­čiams, lei­džia la­bai grei­tai ir pa­to­giai su­mo­kė­ti rink­lia­vą. Ja ga­li nau­do­tis vi­si iš­ma­niuo­sius te­le­fo­nus ar plan­še­ti­nius kom­piu­te­rius su „And­roid“ ar­ba „iOS“ ope­ra­ci­nė­mis sis­te­mo­mis tu­rin­tys vai­ruo­to­jai.

„Taip mo­kė­ti la­bai pa­to­gu, nes vai­ruo­to­jas, pa­li­kęs au­to­mo­bi­lį mo­ka­mo­je sto­vė­ji­mo vie­to­je, ke­liais myg­tu­kų pa­spau­di­mais pra­de­da lai­ky­mo lai­ką, o kai iš­va­žiuo­ja – nu­trau­kia. Rink­lia­va su­mo­ka­ma kar­tu su mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus pa­tei­kia­ma sąs­kai­ta. Nė­ra iš­anks­ti­nio mo­kė­ji­mo ar di­de­lio gal­vos skaus­mo ban­dant at­spė­ti, kiek lai­ko sto­vė­si­te. Pa­gal rea­lų sto­vė­ji­mo lai­ką mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas kas 12 mi­nu­čių. Jei iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ne­tu­ri­te, ga­li­te SMS ži­nu­tę su už­ra­šu „Start <> mo­kė­ji­mo zo­nos rai­dė <> au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­me­ris“ siųs­ti nu­me­riu 1322, o kai bai­gia­te sto­vė­ji­mą, tuo pa­čiu nu­me­riu siun­čia­te ži­nu­tę STOP“, - de­ta­liai pa­aiš­ki­no D.Ka­mins­kai­tė.

Tie­sa, jei iš­va­žiuo­da­mi sto­vė­ji­mo ne­nu­trau­kė­te, jis au­to­ma­tiš­kai nu­trūks tik die­nos ga­le, kai bai­gia­si mo­ka­mas zo­nos sto­vė­ji­mo lai­kas. Vi­są in­for­ma­ci­ją apie iš­ma­nią­sias m.Trans­port pa­slau­gas ga­li­te ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je M-trans­por­tas.lt

„Šiuo me­tu svars­to­me ga­li­my­bę pa­ko­re­guo­ti au­to­mo­bi­lių mo­ka­mo sto­vė­ji­mo lai­ką - rau­do­no­jo­je zo­no­je pra­il­gin­ti iki 22 val., o ža­lio­jo­je su­trum­pin­ti iki 18 val. Taip pat pla­nuo­ja­ma lai­ki­nai Upės ir Žve­jų gat­vė­se au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mą pa­da­ry­ti ne­mo­ka­mą ir taip ska­tin­ti vai­ruo­to­jus au­to­mo­bi­lius pa­lik­ti de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te, o į mies­to cen­trą ei­ti pės­čio­mis, va­žiuo­ti oran­ži­niais dvi­ra­čiais ar vie­šuo­ju trans­por­tu“, - apie pa­kei­ti­mus sto­vė­ji­mo zo­no­se LŽ in­for­ma­vo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės Eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus va­do­vas To­mas Ka­mai­tis.

Ne­sku­ba bausti

Kau­ne, ki­taip nei Vil­niu­je, ras­ti sto­vė­ji­mo vie­tą au­to­mo­bi­liui nė­ra itin su­nku net ir dar­bo die­nos me­tu mies­to cen­tre. Ta­čiau prob­le­mų dėl mo­kė­ji­mo už sto­vė­ji­mą iki šiol bu­vo aps­tu. Per­nai Kau­no sa­vi­val­dy­bei at­li­kus jai pri­klau­san­čios VšĮ „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ au­di­tą pa­aiš­kė­jo, kad dėl ne­tin­ka­mos įstai­gos veik­los ir pa­žei­di­mų sa­vi­val­dy­bė pra­ra­do mi­li­jo­nus li­tų, šios įstai­gos va­do­vui Al­gi­man­tui Pui­do­kui iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la.

Ne­tu­rė­da­mos tam įga­lio­ji­mų „Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės“ at­leis­da­vo gy­ven­to­jus nuo nu­sta­ty­tos rink­lia­vos mo­kė­ji­mo ar tai­ky­da­vo ma­žes­nius rink­lia­vos dy­džius nei sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos nu­sta­ty­ti. Anot Kau­no sa­vi­val­dy­bės Trans­por­to ir eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo Pa­uliaus Ke­ro, jau pa­nai­kin­ta ydin­ga tvar­ka, kai už sto­vė­ji­mą ne­su­mo­kė­ję vai­ruo­to­jai vie­toj nuo­bau­dos ga­lė­da­vo iš mi­nė­to­sios įstai­gos už 60 li­tų įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lio sto­vė­ji­mo kor­te­lę.

„Dvip­ras­my­bių šian­dien nė­ra li­kę, ne­bė­ra nei kor­te­lių, nei ga­li­my­bės at­sis­kai­ty­ti gry­nai­siais pi­ni­gais. Vis­kas fik­suo­ja­ma ir re­gis­truo­ja­ma elek­tro­ni­niu bū­du, ap­mo­ka­ma ban­ko pa­ve­di­mais. Ga­li­my­bės su­kčiau­ti ne­be­li­ko, sis­te­ma vei­kia skaid­riai, - ti­ki­no P.Ke­ras. - Rem­da­mie­si Vil­niaus ir Klai­pė­dos pa­tir­ti­mi, nuo ko­vo Kau­ne taip pat pra­dė­jo­me tai­ky­ti už­marš­ties mo­kes­tį tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie ne­sie­kia pik­ty­biš­kai iš­veng­ti rink­lia­vos už ma­ši­nos sto­vė­ji­mą. Juk gy­ve­ni­me pa­si­tai­ko įvai­rių si­tua­ci­jų, ne­tu­rė­tu­me mies­to gy­ven­to­jų pul­ti iš kar­to baus­ti.“

Keb­liau­sia si­tua­ci­ja – prie klinikų

Kau­ne, kaip ir Vil­niu­je, yra ke­tu­rios mo­ka­mos sto­vė­ji­mo zo­nos, jo­se šiuo me­tu tai­ko­mas 10, 20, 30 ar­ba 40 li­tų už­marš­ties mo­kes­tis. Tei­gia­mai nau­ją­ją tvar­ką ver­ti­no ir sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ty­ri­mo pos­ky­rio ve­dė­jas Pio­tras La­gu­no­vas. „Vai­ruo­to­jams tai ti­krai pa­to­giau, o klai­dų kon­tro­lie­rių dar­be bus ma­žiau, nes skun­dų dėl ne­tei­sin­gai už­fik­suo­tų pa­žei­di­mų iš­girs­da­vo­me daž­nai. Ma­nau, kad dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ne­siel­gia pik­ty­biš­kai. Kai sa­vi­val­dy­bė pa­siū­lo są­ži­nin­gai su­si­mo­kė­ti už­mir­šu­sia­jam tai pa­da­ry­ti, tai ir pa­čiam žmo­gui sma­giau, kad jis iš­kart ne­lai­ko­mas pa­žei­dė­ju“, - įsi­ti­ki­nęs P.La­gu­no­vas.

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jo, dau­giau­sia prob­le­mų dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo yra prie Kau­no kli­ni­kų. Ten ne­re­tai už­tru­kę pas gy­dy­to­jus pa­cien­tai pa­mirš­da­vo už ma­ši­nos sto­vė­ji­mą pa­pil­do­mai pri­mo­kė­ti. Sto­vė­ji­mo vie­tų trū­ku­mą prie kli­ni­kų ti­ki­ma­si iš­spręs­ti sa­vi­val­dy­bės skir­ta­me skly­pe pa­sta­čius dau­giaaukš­tę sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Kau­nas taip pat ieš­ko in­ves­tuo­to­jo, ku­ris ga­lė­tų po Vie­ny­bės aikš­te įreng­ti po­že­mi­nę sto­vė­ji­mo aikš­te­lę. Įren­gus ją cen­tri­nės Mai­ro­nio ir A.Mic­ke­vi­čiaus gat­vės bū­tų at­lais­vin­tos pės­tie­siems.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo ko­mi­si­ja siū­lo ne­pri­tar­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami