Užšalo durelės, rasoja langai: kokius burtus naudoti?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-12-01 06:00
Rytinių šokių su arbatinuku prie užšalusių automobilio durelių galima išvengti iš anksto jas sutepus silikonu. LŽ archyvo nuotrauka
Ra­so­jan­tys lan­gai, po žie­mos nak­ties pri­ša­lu­sios du­re­lės ar pen­kio­li­ka mi­nu­čių anks­čiau nei įpras­tai iš lo­vos pa­ke­lian­ti min­tis, kad ir vėl teks prieš ke­lio­nę į dar­bą gram­dy­ti ap­le­dė­ju­sį au­to­mo­bi­lį – žie­ma į vai­ruo­to­jo kie­mą at­ke­liau­ja su vi­sais jai bū­din­gais kap­ri­zais.

Kai ku­rių dėl šal­to oro ki­lu­sių prob­le­mų ga­li­ma iš­veng­ti pa­si­tel­kus žie­mi­nes au­to­mo­bi­lių che­mi­jos prie­mo­nes.

Liau­dies che­mi­ja - actas

Ant au­to­mo­bi­lio stik­lų be­si­kau­pian­čios ra­sos kal­ti­nin­kė yra sa­lo­ne su­si­kau­pian­ti per­tek­li­nė drėg­mė. Jei šios drėg­mės per­tek­lius ryš­kus, au­to­mo­bi­lio stik­lai ga­li ne tik ra­so­ti ir ri­bo­ti ma­to­mu­mą, bet per nak­tį ir ap­le­dė­ti iš vi­daus. Vie­nu pa­grin­di­nių drėg­mės šal­ti­nių tam­pa su­šla­pę me­džia­gi­niai ki­li­mė­liai, to­dėl pri­myg­ti­nai rei­kė­tų juos žie­mos se­zo­nui iš­mai­ny­ti į gu­mi­nius, ku­rių sta­ti kraš­tai ne­lei­džia nu­te­kė­ti iš­tir­pu­siam snie­gui. Jei ant gu­mi­nio ki­li­mė­lio ba­tais pri­ne­šė­te daug snie­go, iš­li­pę iš au­to­mo­bi­lio iš­im­ki­te ki­li­mė­lį ir iš­pil­ki­te su­si­kau­pu­sį van­de­nį. La­bai daž­nai už stik­lų ra­so­ji­mą yra at­sa­kin­gas už­si­ki­šęs sa­lo­no fil­tras, ku­rį de­rė­tų pa­keis­ti bent kar­tą per me­tus. Juo­lab kad toks fil­tras nė­ra bran­gus, o pa­keis­ti jį pa­pras­ta ir dau­gu­ma at­ve­jų už­trun­ka ne il­giau nei pen­kias mi­nu­tes.

Jei stik­lai vis dėl­to net ir ėmu­sis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių ra­so­ja, ga­li­ma iš­ban­dy­ti che­mi­nes prie­mo­nes prieš ra­so­ji­mą. Spe­cia­laus ae­ro­zo­li­nio purš­ka­lo fla­ko­nė­liai kai­nuo­ja apie ke­lio­li­ka li­tų, ta­čiau api­purš­kus jais stik­lus iš vi­di­nės pu­sės bent ku­rį lai­ką tu­rė­tu­mė­te pa­mirš­ti apie ra­so­ji­mą. Te­rei­kia šva­rų stik­lą api­purkš­ti šia prie­mo­ne ir nu­va­ly­ti sau­sa ser­ve­tė­le. Šios prie­mo­nės ku­rį lai­ką ne­lei­džia drėg­mei kaup­tis ant vi­di­nės au­to­mo­bi­lio stik­lo pu­sės ir ga­ran­tuo­ja ge­rą ma­to­mu­mą bei sau­gų vai­ra­vi­mą.

„Prie­mo­nės ne­bran­gios, bet veiks­min­gos. Ži­no­ma, jei ne­siim­si­me pre­ven­ci­nių prie­mo­nių prieš žie­mos su­ke­lia­mus ne­pa­to­gu­mus, ne­pa­dės jo­kia au­to­che­mi­ja. Ta­čiau kar­tais nu­tin­ka taip, kad ge­di­mo jo­kio nė­ra, ki­li­mė­liai sau­si, sa­lo­no fil­tras pa­keis­tas, bet vis­tiek lan­gai ra­so­ja. Kiek esu pa­ste­bė­jęs, to­kia prob­le­ma daž­niau iš­tin­ka se­nes­nių, šil­tes­nei kli­ma­to zo­nai skir­tų, pra­ncū­ziš­kų ir ita­liš­kų au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kus. Kar­tais šiuo­se au­to­mo­bi­liuo­se api­pū­ti­mą at­su­kus mak­si­ma­liai, vis­tiek or­pū­tis vei­kia pra­sčiau nei vo­kiš­ka­me įjung­tas mi­ni­ma­liai. Vy­res­nės kar­tos vai­ruo­to­jai tu­ri ir liau­diš­kų re­cep­tų, skir­tų ko­vo­ti su lan­gų ra­so­ji­mu – pa­vyz­džiui, lan­gus kar­tą per sa­vai­tę iš vi­daus nu­plau­ti ac­to ir van­dens mi­ši­niu. Bet ma­no nuo­mo­ne, net ir pi­gūs au­to­che­mi­jos pro­duk­tai veiks ge­riau nei ac­tas“, - pa­ste­bė­jo au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nės pre­kiau­jan­čio sa­lo­no va­dy­bi­nin­kas Ro­kas Juo­dvir­šis.

Su­tep­tos neužšals

Dar vie­na žie­mą ne­re­tai iš­tin­kan­ti bė­da – pri­ša­lu­sios du­re­lės ar ba­ga­ži­nės dang­tis, taip pat už­ša­lu­sios jų spy­ne­lės. Tam kad ne­rei­kė­tų ry­te kie­me de­mons­truo­ti iš­ra­din­gu­mo šil­dant du­re­les žieb­tu­vė­liu ar krapš­ty­ti spy­ne­lę tu­ši­nu­ku, iš anks­to ap­sid­raus­ki­te, du­re­lių ir ba­ga­ži­nės at­ra­ki­ni­mo spy­ne­les su­tep­da­mi spe­cia­lia tam skir­ta si­li­ko­ni­ne prie­mo­ne. Tin­ka­mai pro­fi­lak­tiš­kai ne­pa­si­ruo­šę, ga­li­te ti­kė­tis pa­na­šaus efek­to, kaip ir ne­su­te­pę gu­mų. Re­ko­men­duo­ja­mi pro­fi­lak­tiš­kai su­tep­ti vi­sas du­re­lių, stog­lan­gio, ba­ga­ži­nės ir va­rik­lio dang­čių gu­mas.

„Tvir­tas su­ki­bi­mas svar­bus tarp ra­tų ir as­fal­to, o ne tarp du­re­lių gu­mų. Ge­riau­sia su­tep­ti vi­sas gu­mas spe­cia­liai tam skir­tu si­li­ko­nu, ku­ris be­si­kei­čiant oro tem­pe­ra­tū­rai – stip­riai pa­ša­lus ar pra­si­dė­jus at­ly­džiui, ga­ran­tuos, jos du­re­lės ne­pri­šals ir ne­pri­da­rys pa­pil­do­mų rū­pes­čių. Jei du­re­lės vis dėl­to pri­ša­lo, ga­li­ma pa­nau­do­ti įvai­rių par­duo­tu­vė­se siū­lo­mų le­do tir­pik­lių. Ge­riau pri­rei­kus tu­rė­ti le­dą tirp­dan­čio purš­ka­lo nei įsi­rė­žus ban­dy­ti iš­lauž­ti pri­ša­lu­sias du­re­les“, - tei­gė R. Juo­dvir­šis.

Spe­cia­liais skys­čiais re­ko­men­duo­ja­ma ap­do­ro­ti ne tik du­re­lių gu­mas, bet ga­li­ma ir va­ly­tu­vus. Juk įpras­ta, kad per di­de­lius šal­čius va­ly­tu­vai ar­ba su­kie­tė­ja, ar­ba pa­si­den­gia le­du. Tuo­met jie stik­lo ne­va­lo, grei­čiau prieš­in­gai – jį brai­žo. Va­ly­tu­vų ap­do­ro­ji­mas spe­cia­liais skys­čiais ga­li pa­dė­ti iš­veng­ti to­kių ne­ma­lo­nu­mų.

„Prieš va­lant au­to­mo­bi­lį ir už­ve­dant jo va­rik­lį, vi­sa­da rei­kė­tų pa­ti­krin­ti, ar va­ly­tu­vai nė­ra pri­ša­lę prie stik­lo. Ki­taip ne­ty­čia įjun­gus juos ga­li­ma su­lau­žy­ti pa­čius va­ly­tu­vus, su­de­gin­ti sau­gik­lį ar elek­tros va­rik­liu­ką. To­dėl vi­suo­met pir­miau­sia pri­ša­lu­sius va­ly­tu­vus at­ka­bin­ki­te ir tik ta­da va­ly­ki­te stik­lą. Stik­lo va­ly­mui nuo le­do ga­li pa­gel­bė­ti le­do tir­pik­liai. Jie tirp­do le­dą. Spau­džiant di­de­liems šal­čiams, su­trum­pin­si­te ne­sma­gią au­to­mo­bi­lio lan­gų sku­ti­mo pro­ce­dū­rą“, - pa­ta­rė spe­cia­lis­tas.

Vai­ruo­to­jai, pa­sak jo, daž­nai tei­rau­ja­si ir che­mi­nių pa­gal­bi­nių prie­mo­nių skir­tų va­rik­lio už­ve­di­mui. Šie purš­ka­lai vei­kia su­ma­žin­da­mi drėg­mės kie­kį sis­te­mo­je, bet spe­cia­lis­tas už­ve­di­mui skir­tus che­mi­ka­lus ver­ti­no kri­tiš­kai.

„To­kia ae­ro­zo­lių, įvai­rių spi­ri­tų ir ete­rių pa­vi­da­lo che­mi­ja užk­lu­pus smar­kiems šal­čiams, o tuo­met ir ky­la dau­giau­siai prob­le­mų, ne­bus la­bai veiks­min­gai. Mat ji pa­pras­tai gelbs­ti tik iki 5 laips­nių šal­čio. Pa­grin­di­nis šių au­to­che­mi­jos prie­mo­nių efek­tas yra sis­te­mo­je su­trau­kia­ma drėg­mė. Ta­čiau jei aku­mu­lia­to­rius bus prieš­mir­ti­nės bū­se­nos, už­ve­di­mui skir­tos prie­mo­nės rei­ka­lin­gos ki­birkš­ties ne­įžiebs. To­dėl šiuo at­ve­ju vi­sų pir­miau­sia siū­ly­čiau įsi­gy­ti tin­ka­mai vei­kian­tį aku­mu­lia­to­rių ar pa­ša­lin­ti ki­tas už­ve­di­mą ap­sun­ki­nan­čias tech­ni­nes kliū­tis“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami