Užsikimšęs oro filtras – švaistomi degalai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-20 06:00
Užsiteršęs ir laiku nepakeistas oro filtras gali lemti gerokai didesnes degalų sąnaudas.  LŽ archyvo nuotrauka
Vie­nas pa­grin­di­nių kri­te­ri­jų, ap­ta­riant sa­vo ar ap­lin­ki­nių au­to­mo­bi­lių duo­me­nis, yra tai, kiek de­ga­lų su­nau­do­ja ma­ši­na. Nors ir sie­kia­ma ra­cio­na­liai skai­čiuo­ti šias iš­lai­das, daug kas pa­mirš­ta pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, be ku­rių de­ga­lų są­nau­dos ga­li smar­kiai iš­aug­ti. Daž­niau­siai to prie­žas­tis bū­na lai­ku ne­pa­keis­tas už­si­ter­šęs oro fil­tras.

Nors nau­jas oro fil­tras yra pi­giau­sias iš vi­sų trans­por­to prie­mo­nė­se nau­do­ja­mų fil­trų – daž­niau­siai kai­nuo­ja apie 20 li­tų, jį tie­siog už­mirš­ta­me. Au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, pa­si­tai­ko ir prieš­in­gų at­ve­jų – itin kruopš­tūs au­to­mo­bi­li­nin­kai oro fil­trus kei­čia net ke­tu­ris kar­tus per me­tus.

Kar­tą ar du per metus

Jei daž­niau va­ži­nė­ja­te mies­to gat­vė­mis, o ne dul­kė­tais žvyr­ke­liais kur nors Lie­tu­vos glū­du­mo­je, toks skru­pu­lin­gu­mas bus ne­prak­tiš­kas. Jei per me­tus nu­va­žiuo­ja­te dau­giau nei 20 tūkst. ki­lo­me­trų, oro fil­trą ver­ta keis­ti du kar­tus per me­tus, jei ma­žiau – pa­kaks vie­ną kar­tą, ru­de­nį. Va­sa­rą daž­niau ke­liau­ja­me, tra­sos sau­ses­nės, to­dėl oro fil­tras aps­kren­ta ir dul­kė­mis ap­si­ne­ša spar­čiau, tad at­ėjus ru­de­niui de­rė­tų at­lik­ti šią au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ros prie­vo­lę.

„La­bai svar­bi oro fil­tro sa­vy­bė - su­ge­ria­mų dul­kių kie­kis. Jis pri­klau­so nuo su­lanks­ty­tos po­pie­ri­nės juo­stos il­gio. De­ja, dau­ge­lis ga­min­to­jų lin­kę tau­py­ti, o tai ne tik pra­sti­na fil­tro ko­ky­bę, bet ir su­trum­pė­ja jo nau­do­ji­mo lai­kas. Oro fil­trų kai­nos ne­si­kan­džio­ja, aš pats esu lin­kęs rink­tis žy­mes­nių ga­min­to­jų pro­duk­tus, nes tur­guo­se daž­niau­siai ran­da­me ne vi­sai ko­ky­biš­kus, ne­aiš­ku kur ir kie­no pa­ga­min­tus oro fil­trus“, - tei­gė au­to­mo­bi­lių de­ta­lių sa­lo­no kon­sul­tan­tas Vai­das Ger­vins­kas.

Už­ti­kri­na sandarumą

Jo tei­gi­mu, per­kant oro fil­trą ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį ir į jo san­da­ri­ni­mo žie­dų ko­ky­bę. Jie yra svar­bus fil­tro ele­men­tas, mat už­ti­kri­na fil­tro jung­ties san­da­ru­mą. Šie žie­dai ga­mi­na­mi ar­ba iš pu­tų po­liu­re­ta­no, ar­ba iš plas­ti­zo­lio.

Ga­my­bos me­tu for­muo­ja­mas plas­ti­zo­lis la­bai įkai­ti­na­mas. O jei­gu ga­my­bos bū­das ne vi­sai ti­kęs ar­ba nau­do­ja­ma ne­tin­ka­mos ko­ky­bės ža­lia­va, žie­das tam­pa tra­pus. Ne­at­sar­giai el­gian­tis jis ga­li su­skil­ti tie­siog ran­ko­se. Jei toks fil­tras bus įtai­sy­tas au­to­mo­bi­ly­je, ga­na grei­tai dul­kės, ap­lenk­da­mos fil­tra­vi­mo ele­men­tą, pra­dės skverb­tis į vi­dų.

„Ži­no­ma, vis­kas pri­klau­so nuo ke­lių ir ap­lin­kos, ku­rio­je eksp­loa­tuo­ja­mas au­to­mo­bi­lis. Fil­tras ga­li vi­siš­kai už­si­kimš­ti nu­va­žia­vus tik ke­lis tūks­tan­čius ki­lo­me­trų. Ūki­nin­kams ne nau­jie­na, kad kar­tais ja­vap­jū­tės me­tu der­lių nu­iman­čių kom­bai­nų fil­trai už­si­kem­ša per die­ną. To­dėl il­gai va­ži­nė­jant smė­lė­tais ar dul­kė­tais ke­liais rei­kė­tų pa­ti­krin­ti oro fil­trą: gal jau lai­kas jį keis­ti ar­ba bent va­ly­ti“, - pa­ta­rė V. Ger­vins­kas.

Fil­tro kei­ti­mas – ne­su­dė­tin­ga pro­ce­dū­ra. Ži­no­ma, jį kei­čiant pir­mą kar­tą ten­ka pa­si­krap­šy­ti po ka­po­tu ke­lio­li­ka mi­nu­čių, kol pa­vyks­ta nu­im­ti ap­sau­gi­nes tvir­ti­ni­mo de­ta­les. Pri­klau­so­mai nuo au­to­mo­bi­lio mar­kės ir mo­de­lio, oro fil­tro kei­ti­mo pro­ce­dū­ra ga­li šiek tiek skir­tis, ta­čiau jos es­mę ne­sun­ku pa­teik­ti kaip ke­lių žings­nių pro­ce­dū­rą.

No­rė­da­mi iš­im­ti se­ną­jį oro fil­trą, pir­miau­sia at­lais­vin­ki­te žar­nos spaus­tu­ką ir pa­trau­ki­te oro įsiur­bi­mo vamz­dį. Nu­im­ki­te spaus­tu­kus nuo oro va­ly­tu­vo, ku­ria­me ir yra fil­tras, gaub­to. At­sar­giai pa­kė­lę gaub­to dang­tį, pa­ša­lin­ki­te se­ną­jį už­si­ter­šu­sį oro fil­trą ir drėg­na šluos­te nu­va­ly­ki­te vi­di­nį oro va­ly­tu­vo gaub­to pa­vir­šių. Tuo­met be­lie­ka įtai­sy­ti nau­ją oro fil­trą ir pro­ce­dū­rą pa­kar­to­ti at­ga­li­ne tvar­ka.

Ga­mi­na iš ža­lios medvilnės

Už­si­kim­šę de­ga­lų ir oro fil­trai ap­sun­ki­na de­ga­lų siurb­lio ir va­rik­lio dar­bą, ne­tiks­liai do­zuo­ja­mi de­ga­lai. To pa­sek­mės – su­ma­žė­ju­si trau­ka ir di­des­nės de­ga­lų są­nau­dos. Oro fil­tras yra vie­nin­te­lė va­rik­lio ap­sau­ga nuo dul­kių.

Pa­te­kus ne­šva­ru­mų į va­rik­lį, jį su­ga­din­ti ga­li ir ke­li šim­tai gra­mų pri­si­kau­pu­sių dul­kių. Tai, kad gau­ses­nis oro įsiur­bi­mas le­mia ir di­des­nę ti­ki­my­bę už­terš­ti va­rik­lį, yra vie­nas pa­grin­di­nių su spor­ti­nių oro fil­trų nau­da ne­su­tin­kan­čių au­to­mo­bi­li­nin­kų ar­gu­men­tų. Juos ne tik au­to­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo en­tu­zias­tai yra pa­mė­gę, bet ir nau­do­ja kai ku­rie to­li gra­žu ne bo­li­dus vai­ruo­jan­tie­ji.

„Jei ap­žiū­rė­tu­mė­te oro tie­ki­mo sis­te­mą, pa­ste­bė­tu­mė­te, kad vie­to­mis vamz­de­liai sto­res­ni, kai kur – plo­nes­ni, o į kai ku­riuos nė pirš­to įkiš­ti ne­įma­no­ma. Juos ga­li­ma pa­keis­ti di­de­lio skers­mens oro įsiur­bi­mo vamz­džiu, ta­čiau tai jau ra­di­ka­lus po­ky­tis, ku­rio im­asi ti­kri tiuninguotojai. No­rint iš­ban­dy­ti ge­res­nio oro tie­ki­mo pra­na­šu­mus pa­kan­ka įsi­gy­ti spor­ti­nį oro fil­trą. Dau­ge­lį at­bai­do kur kas di­des­nė jo kai­na, sie­kian­ti ir ke­lis šim­tus li­tų, ta­čiau, ma­no nuo­mo­ne, iš­au­gęs va­rik­lio efek­ty­vu­mas tai at­per­ka“, - svars­tė au­to­mo­bi­lių to­bu­li­ni­mo spe­cia­lis­tas Man­tas Ruš­kus.

Spor­ti­niai oro fil­trai bū­na dvie­jų rū­šių: įpras­tos for­mos ir kū­gi­niai. Stan­dar­ti­niai spor­ti­niai oro fil­trai pa­na­šūs į pa­pras­tuo­sius sa­vo ana­lo­gus, taip ir nau­do­ja­mi. Kū­gi­niai oro fil­trai yra mon­tuo­ja­mi ant oro įsiur­bi­mo vamz­džio.

Kaip tei­gia ga­min­to­jai, stan­dar­ti­niai spor­ti­niai oro fil­trai de­gi­mui rei­ka­lin­gą oro sro­vę pra­lei­džia bent 10 proc. ge­riau. Jų ne­rei­kia keis­ti, tik kar­tais iš­plau­ti ir su­tep­ti spe­cia­liu te­pa­lu.

Kal­bant apie spor­ti­nius fil­trus, Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rūs yra va­di­na­mi ža­lie­ji fil­trai, jų fil­tra­vi­mo plo­tas yra penk­ta­da­liu di­des­nis nei stan­dar­ti­nių. Jie ga­mi­na­mi iš ža­lios med­vil­nės, ir, ga­min­to­jų tei­gi­mu, su­ge­ba iš­fil­truo­ti net pa­čias smul­kiau­sias 5 šim­tą­sias mi­kro­no sie­kian­čias da­le­les. To­dėl ne­ver­tė­tų bai­min­tis, kad su gau­ses­niu oro srau­tu va­rik­lis pri­siurbs šiukš­lių.

Pri­de­da bent po­rą „arklių“

Spor­ti­niai kū­gi­niai oro fil­trai yra iš­ori­niai, jie pri­jun­gia­mi per at­vamz­dį. Šių fil­trų taip pat ne­rei­kia keis­ti, tik ret­kar­čiais iš­plau­ti ir su­tep­ti. Jų pra­lai­du­mas, pa­ly­gin­ti su įpras­tu oro fil­tru, yra nuo ket­vir­ta­da­lio iki dvie­jų kar­tų di­des­nis.

Tie­sa, ir uni­ver­sa­laus kū­gi­nio fil­tro kai­na sie­kia 100-300 li­tų, o oro tie­ki­mo sis­te­mos, pri­tai­ky­tos kon­kre­čiam mo­de­liui, yra dar bran­ges­nės. Ži­no­miau­si ir au­to­mo­bi­lių pre­kių sa­lo­nuo­se daž­niau­siai ap­tin­ka­mi yra „K&N“ fir­mos kū­gi­niai oro fil­trai.

„Fil­tras tu­rė­tų bū­ti įtai­so­mas kuo vė­ses­nė­je vie­to­je, kad į jį pa­tek­tų kuo šal­tes­nis oras. Kar­tais įren­gia­ma ir pa­pil­do­ma sis­te­ma, kai į fil­trą pa­ten­ka šal­tas di­des­nio slė­gio oras nuo au­to­mo­bi­lio prie­kio. Kai kas tei­gia, kad šal­tas oras, ypač žie­mą, pa­ten­kan­tis tie­sio­giai į va­rik­lį, jam ken­kia. Tai jau pri­klau­so nuo pri­ori­te­tų: ko­kio au­to­mo­bi­lio no­ri­te ir kaip jums pa­tin­ka va­žiuo­ti“, - pa­žy­mė­jo M. Ruš­kus.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, kai ku­riuo­se au­to­mo­bi­liuo­se sie­kiant su­ma­žin­ti įsiur­bia­mo oro su­ke­lia­mą triukš­mą įtai­so­mi va­di­na­mie­ji rezonatoriai, ku­riuos ga­li­ma ras­ti pa­ti­kri­nus oro įsiur­bi­mo vamz­džio vi­dų. Pa­pras­tai rezonatorius – tai vamz­dy­je įtvir­tin­tas ko­kios nors įman­trios for­mos plast­ma­sės ga­ba­las. Jei no­ri­te pa­ge­rin­ti oro įsiur­bi­mą ir ne­si­bai­mi­na­te gal­būt di­des­nio triukš­mo, ra­dę oro tie­ki­mo sis­te­mo­je re­zo­na­to­rių, ga­li­te jį pa­ša­lin­ti. Triukš­mas šiek tiek pa­di­dės, bet bus pa­nai­kin­ta kliū­tis įsiur­bia­mo oro srau­tui ir va­rik­lio ga­lia šiek tiek pa­di­dės.

„Pa­di­din­ti oro tie­ki­mo sis­te­mos pra­lai­du­mą svar­bu ir dėl dar vie­no da­ly­ko – stip­riai pa­kė­lus slė­gį, tur­bi­nos an­go­je ga­li su­si­da­ry­ti to­kia stip­ri trau­ka, kad oro fil­tras ir ki­tos sis­te­mos da­lys tie­siog su­bliūkš kaip ba­lio­nė­lis ir ga­li bū­ti tie­siog įsiurb­tos į tur­bi­ną ar net į va­rik­lį. Ma­no re­ko­men­da­ci­ja: jei­gu į ma­ši­nos mo­de­lį tin­ka ir ki­še­nė lei­džia – te­bus kū­gi­nis oro fil­tras. Tie­sa, ne­ver­tė­tų ti­kė­tis, kad nuo pat jo pa­kei­ti­mo va­rik­lio ga­lia smar­kiai iš­augs, bet po­ra „ark­lių“ ti­krai pri­si­dės“, - ne­abe­jo­jo M. Ruš­kus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jonas  195.182.92.36 2014-08-25 11:43:40
Briedas. Yra automobiliuose tokia "oro srauto matuoklė". Jei filtras užsikišęs ir praeina mažiau oro, oro srauto matuoklė tai nustato ir atitinkamai kompiuteris purškia mažiau degalų. Šitas straipsnis tinka nebent seniems žiguliams.
8 0  Netinkamas komentaras
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami