Užvesti mašiną – iššūkis nerūpestingiems

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-28 06:00
Išsikrovęs akumuliatorius žiemą – dažniausias neužsivedančio automobilio problemų kaltininkas. LŽ archyvo nuotrauka
Už­ves­ti au­to­mo­bi­lį, tem­pe­ra­tū­rai smin­gant į mi­nu­so zo­ną, tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių šei­mi­nin­kams tam­pa gal­vos skaus­mu, ne men­kes­niu nei šil­dy­mo sąs­kai­tos. Šio gal­va­so­pio, ku­ris kur kas daž­niau kan­ki­na dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kus, pa­vyks iš­veng­ti, jei lai­ku pa­si­rū­pin­si­te už­ve­di­mo sis­te­mos būk­le.

Kal­ti­nin­kas nr. 1 – akumuliatorius

Pa­grin­di­nė prie­žas­tis, dėl ku­rios ne­pa­vyks­ta leng­vai už­ves­ti au­to­mo­bi­lio ar­ba jis iš vi­so ne­už­ve­da­mas, - už­ve­di­mo sis­te­mos ge­di­mai, ku­riuos nu­le­mia prob­le­mos dėl aku­mu­lia­to­riaus, už­de­gi­mo val­dy­mo blo­ko, ri­tės, skirs­ty­tu­vo, elek­tros lai­dų ar už­de­gi­mo žva­kių.

Be abe­jo­nės, pats pir­ma­sis kal­ti­nin­kas, į ku­rį kryps­ta dė­me­sys, au­to­mo­bi­lio va­rik­liui ka­te­go­riš­kai at­si­sa­kius burgz­ti, – aku­mu­lia­to­rius. Apie pra­stė­jan­čią jo būk­lę pra­ne­ša tiek at­ša­lus su­nkiai pa­lei­džia­mas va­rik­lis, tiek ir pri­slo­pęs gar­so sig­na­las, ži­bin­tų švie­sa, su­lė­tė­ję star­te­rio su­ki­mai.

Jei­gu gar­so sig­na­las silp­nas, ži­bin­tai švie­čia blan­kiai, o star­te­ris vos pa­su­ka va­rik­lio al­kū­ni­nį ve­le­ną, teks ar­ba krau­ti se­ną­jį aku­mu­lia­to­rių ar­ba pirk­ti nau­ją. Tu­rint kro­vik­lį aku­mu­lia­to­rių ga­li­ma įkrau­ti ir pa­čiam, ta­čiau jei va­žiuo­ti rei­kia sku­biai ir ki­tos al­ter­na­ty­vos ne­tu­ri­te, teks už­ves­ti au­to­mo­bi­lį stu­miant, trau­kiant ki­tu au­to­mo­bi­liu ar­ba lai­dais nuo gre­ta esan­čio au­to­mo­bi­lio, jei jo vai­ruo­to­jas su­ti­ko pa­dė­ti.

„Ti­krin­da­mi aku­mu­lia­to­rių, vi­suo­met ap­žiū­rė­ki­te jo po­lius. Jei pa­ste­bė­jo­te aki­vaiz­džių rū­džių ap­na­šų ant aku­mu­lia­to­riaus po­lių, ge­riau­sia bū­tų at­jung­ti lai­dų gnyb­tus, nu­va­ly­ti ko­ro­zi­jos pa­žeis­tas vie­tas švi­tri­niu po­pie­riu­mi, o tuo­met kon­tak­tuo­jan­čius pa­vir­šius pa­tep­ti uni­ver­sa­liu te­pa­lu, pa­vyz­džiui, daž­nai nau­do­ja­mu „WD-40“. Sen­kan­tį aku­mu­lia­to­rių bet ku­riuo at­ve­ju rei­kė­tų įkrau­ti. Jei įkro­vi­mas ne­pa­dės, teks pirk­ti nau­ją. Ne­bent esa­te vie­nas iš už­kie­tė­ju­sių tau­pių­jų ir ne­si­bo­di­te nuo­lat aku­mu­lia­to­rių krau­ti“, - sa­kė aku­mu­lia­to­rių cen­tro va­dy­bi­nin­kas Jev­ge­ni­jus Ja­nuš­ka.

Vi­du­ti­nė leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aku­mu­lia­to­rių kai­na šiuo me­tu sie­kia 150-300 li­tų. Ru­de­nį ir žie­mą tiek di­die­ji, tiek smul­kes­ni au­to­mo­bi­lių de­ta­lių par­da­vė­jai ne­re­tai tai­ko ir įvai­rias ak­ci­jas, skir­tas per­kan­tie­siems aku­mu­lia­to­rius. Jei ne­bi­jo­te ne­sma­gių siurp­ri­zų dėl ko­ky­bės, ga­li­te ban­dy­ti pirk­ti ir pi­ges­nius aku­mu­lia­to­rius, ku­riuos siū­lo pre­ky­bos cen­trai.

Diag­nos­ti­ka pa­gal kibirkštis

Nė­ra ki­birkš­ties tarp už­de­gi­mo žva­kės elek­tro­dų – ne­veiks ir pa­ti už­de­gi­mo sis­te­ma. Au­to­mo­bi­lio že­mos ir aukš­tos įtam­pos gran­di­nes ga­li­ma pre­li­mi­na­riai, be su­dė­tin­gų įran­kių, pa­si­tel­kus pa­grin­di­nes me­cha­ni­kos ži­nias, pa­ti­krin­ti ir pa­tiems.

No­rint diag­no­zuo­ti su­tri­ki­mą, pir­miau­sia rei­kia nuo žva­kės nu­im­ti lai­dą ir lai­ky­ti jį taip, kad tarp jo ant­ga­lio ir au­to­mo­bi­lio ma­sės bū­tų 5-7 mm tar­pe­lis. Jei pa­su­kus pa­lei­di­mo rak­te­lį star­te­ris pra­suks va­rik­lio al­kū­ni­nį ve­le­ną ir tar­pe­ly­je šok­te­lės ki­birkš­tis, va­di­na­si, že­mos įtam­pos gran­di­nė tvar­kin­ga.

Ti­kri­nant aukš­tos įtam­pos gran­di­nę re­ko­men­duo­ja­ma iš­trauk­ti cen­tri­nį lai­dą iš skirs­ty­tu­vo dang­te­lio – taip skirs­ty­tu­vas at­jun­gia­mas nuo gran­di­nės. Tuo­met rei­kia pri­kiš­ti lai­do ant­ga­lį per nu­ro­dy­tą at­stu­mą prie au­to­mo­bi­lio ma­sės. Jei­gu aukš­tos įtam­pos sro­vės gran­di­nė iki skirs­ty­tu­vo tvar­kin­ga, su­kant al­kū­ni­nį ve­le­ną, per tar­pe­lį šok­te­lės stip­ri ki­birkš­tis. Jei prob­le­ma ne ta, su­tri­ki­mo ieš­ko­ki­te lai­duo­se, ku­riais aukš­tos įtam­pos sro­vė te­ka į žva­kes, ati­džiai ap­žiū­rė­ki­te skirs­ty­tu­vo dang­te­lį, ro­to­rių.

„Skirs­ty­tu­vas – daž­na silp­no­ji už­ve­di­mo sis­te­mos vie­ta. To­dėl de­ra jį pri­žiū­rė­ti. Pir­miau­sia nu­im­ki­te per­trau­kik­lio - skirs­ty­tu­vo dang­te­lį ir šva­riai iš­šluos­ty­ki­te jį iš vi­daus ir iš­orės sau­su ne­pū­kuo­tu sku­du­rė­liu. Už­terš­tus lai­dų liz­dus iš­va­ly­ki­te švi­tri­niu po­pie­riu­mi, o įski­lu­sį dang­te­lį ar­ba ro­to­rių pa­keis­ki­te. Ati­džiai pa­ti­krin­ki­te aukš­tos įtam­pos lai­dų kon­tak­tus dang­te­lio vi­du­je. Ang­li­nis še­pe­tė­lis dang­te­lio cen­tre tu­ri lais­vai ju­dė­ti“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių ser­vi­so „Au­to­ser­vi­sas Tau“ meis­tras Va­le­ri­jus Si­nel­ni­ko­vas.

Ro­to­riaus būk­lė ti­kri­na­ma aukš­tos įtam­pos lai­dą nuo už­de­gi­mo ri­tės pri­ki­šus prie kon­tak­ti­nės plokš­te­lės. Pa­li­kę maž­daug 3 mm tar­pe­lį, ran­ka ati­da­ri­nė­ki­te per­trau­kik­lio kon­tak­tus. Jei tar­pe­ly­je šo­ka ki­birkš­tis, ro­to­rius su­ge­dęs, trum­pai jun­gia­si su ma­se, įtrū­kęs ar­ba už­terš­tas. Ar tvar­kin­gas aukš­tos įtam­pos lai­das, įsi­ti­kin­si­te pa­ma­ta­vę var­žą mul­ti­me­tru ar­ba pa­kei­tę lai­dą ki­tu.

„Jei už­de­gi­mo ri­tė tvar­kin­ga, rei­kė­tų pa­ti­krin­ti kon­den­sa­to­rių. Bū­din­gas su­ge­du­sio kon­den­sa­to­riaus po­žy­mis - smar­kus ki­birkš­čia­vi­mas tarp per­trau­kik­lio kon­tak­tų pa­lei­džiant va­rik­lį. Tru­pu­tį pa­pras­čiau vai­ruo­to­jams, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ta tran­zis­to­ri­nė už­de­gi­mo sis­te­ma, dir­ban­ti Ho­lo efek­to pri­nci­pu. Di­de­lis jos pra­na­šu­mas - nė­ra ki­birkš­čia­vi­mo, to­dėl pa­lei­džiant va­rik­lį ne­dy­la skirs­ty­tu­vo de­ta­lės. Ta­čiau, su­ge­dus tran­zis­to­ri­nei už­de­gi­mo sis­te­mai, tiks­liai pa­čiam diag­no­zuo­ti ar tuo la­biau su­re­mon­tuo­ti ge­di­mą su­nkiai pa­vyks. Rei­kia spe­cia­lių ži­nių ir įran­kių", - pa­ta­rė V. Si­nel­ni­ko­vas.

Su­ge­du­si ma­tuok­lė „per­py­li­nė­ja“ degalus

Vie­nas re­tes­nių ge­di­mų, dėl ku­rio ga­li ne­už­si­ves­ti tiek dy­ze­li­nis, tiek ben­zi­nu va­ro­mas au­to­mo­bi­lis, - ne­vei­kian­tis oro srau­to ma­tuok­lis (OSM), au­to­mo­bi­lių meis­trų žar­go­nu va­di­na­mas tie­siog „ma­fu“. Šio bei ki­tų da­vik­lių ge­di­mams ypač jau­trūs nau­ji au­to­mo­bi­liai su gau­sy­be elek­tro­ni­kos, ku­rių kom­piu­te­riai ne­dels­da­mi rea­guo­ja į pers­pė­ja­muo­sius sig­na­lus.

OSM tiks­liai pa­ma­tuo­ja oro ma­sę, pa­ten­kan­čią į vi­daus de­gi­mo va­rik­lį. Pa­gal šį bei ki­tų da­vik­lių sig­na­lus au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­ris aps­kai­čiuo­ja rei­ka­lin­gą įpurkš­ti de­ga­lų kie­kį, o dy­ze­li­niuo­se va­rik­liuo­se šie sig­na­lai taip pat nau­do­ja­mi iš­me­ta­mų­jų du­jų re­cir­ku­lia­ci­jai kon­tro­liuo­ti.

„Prieš ke­le­tą sa­vai­čių tu­rė­jo­me dar­bo su „Toyo­ta Pri­us“ hib­ri­du, kai dėl su­ge­du­sio „ma­fo“ net ne­bu­vo ga­li­ma pa­leis­ti va­rik­lio. Šiuo­lai­ki­nė­se oro srau­to ma­tuok­lė­se sen­so­riaus ele­men­tas – tai la­bai plo­na daž­niau­siai pla­ti­nos juo­ste­lė ant ke­ra­mi­kos ar ki­to­kio pa­grin­do. Jei ji už­si­ter­šu­si, OSM ga­li­ma pa­ban­dy­ti nu­va­ly­ti kar­biu­ra­to­riui skir­tu purš­kia­mu va­lik­liu. Iš­su­ka­te ma­tuok­lę, ku­ri įpras­tai įtai­sy­ta iš­kart už oro fil­tro, ir ją iš­purš­kia­te va­lik­liu, o tuo­met lei­džia­te na­tū­ra­liai nu­džiū­ti. At­min­ki­te, kad, pri­klau­so­mai nuo au­to­mo­bi­lio mo­de­lio, kom­piu­te­ris ir to­liau ga­li fik­suo­ti ge­di­mą, tuo­met teks, pri­si­jun­gus per diag­nos­ti­nę jung­tį, iš­trin­ti už­fik­suo­tą klai­dą. Jei „ma­fo“ iš­va­ly­mas ne­pa­dė­jo, teks ma­tuok­lę keis­ti. Nau­jos jos bran­giai kai­nuo­ja, to­dėl au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai daž­niau­siai ieš­ko šios de­ta­lės au­to­mo­bi­lių lau­žy­nuo­se“, - tvir­ti­no V. Si­nel­ni­ko­vas.

Jei oro srau­to ma­tuok­lė vei­kia blo­gai ar iš­vis ne­vei­kia, taip pat at­si­ran­da ne­pa­kan­ka­ma au­to­mo­bi­lio trau­ka, t. y. va­rik­lis ne­pa­sie­kia vi­so ga­lin­gu­mo. Stai­giau nu­spau­dus ak­ce­le­ra­to­riaus pe­da­lą, daž­nai va­rik­lis ne­di­di­na ap­su­kų, ar­ba ap­su­kos ky­la tik iki tam ti­kros ri­bos, pra­dė­jus va­žiuo­ti, au­to­mo­bi­lis trūk­čio­ja. Kar­tais dirb­da­mas lais­vą­ja ei­ga va­rik­lis ap­su­kas di­di­na lyg ir nor­ma­liai, ta­čiau pra­dė­jus va­žiuo­ti au­to­mo­bi­lis „ne­šo­ka“ į prie­kį taip, kaip tu­rė­tų, t. y. va­rik­lis ne­pa­sie­kia vi­sos ga­lios. Ki­ti po­žy­miai - la­bai pa­di­dė­ju­sios, ypač žie­mą, de­ga­lų są­nau­dos, iš­au­gęs dū­min­gu­mas, ne­sta­bi­li lais­vo­ji ei­ga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami