V. Gaidelys: Iš „Rail Baltica 2“ projekto išloš ir Kaunas, ir Vilnius

Agnė GARKAUSKIENĖ 2015-03-03 11:30
Agnė GARKAUSKIENĖ
2015-03-03 11:30
Vaidas Gaidelys KTU nuotrauka
Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Eko­no­mi­kos ir vers­lo fa­kul­te­to (KTU EVF) pro­fe­so­rius Vai­das Gai­de­lys tvir­ti­na, kad pla­čiai ap­ta­ri­nė­ja­mas pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca 2“ – Lie­tu­vai fi­nan­siš­kai nau­din­gas, o dirb­ti­nų prieš­prie­šų tarp dvie­jų di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų ieš­ko­ti ne­reik­tų.

Tarp­tau­ti­nis ge­le­žin­ke­lis „Rail Bal­ti­ca“ iki 2024 m. su­jungs Var­šu­vą, Kau­ną, Vil­nių, Ry­gą, Ta­li­ną ir, pa­si­tel­kus ge­le­žin­ke­lio kel­tą, – Hel­sin­kį. Di­džiau­siu ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je inf­ras­truk­tū­ri­niu pro­jek­tu va­di­na­mas „Rail Bal­ti­ca“ yra skai­do­mas į dvi da­lis:

„Rail Bal­ti­ca 1“ – tai pir­ma­sis eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio ruo­žas nuo Len­ki­jos – Lie­tu­vos sie­nos iki Kau­no, ku­rio mak­si­ma­lus grei­tis yra iki 120 km/val. bei ku­ris vyk­do­mas re­kons­truo­jant jau esa­mą ge­le­žin­ke­lio vė­žę. Dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki 2015 m. pa­bai­gos.

„Rail Bal­ti­ca 2“ – at­ski­ras eu­ro­pi­nės vė­žės grei­to­jo (iki 240 km/val.) ge­le­žin­ke­lio pro­jek­tas, ku­ris ne tęs esa­mos ge­le­žin­ke­lio vė­žės re­kons­truk­ci­ją, o ties nau­ją. Dau­giau­sia klau­si­mų ke­lia spren­di­mas į pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca 2“ įtrauk­ti Vil­nių, ku­rį su „Rail Bal­ti­ca“ su­jung­tų ge­le­žin­ke­lio at­ša­ka Kau­nas-Vil­nius.

Vie­no iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) pri­ori­te­tų „Rail Bal­ti­ca 2“ įgy­ven­di­ni­mą nuo Kau­no per Vil­nių, Ry­gą iki Ta­li­no koor­di­nuos per­nai įsteig­ta bend­ra tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nė „RB Rail“. Va­sa­rio 26 d. „RB Rail“ Ko­mi­si­jai pa­tei­kė bend­rą par­aiš­ką dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo. Pir­ma­jam jo įgy­ven­di­ni­mo eta­pui pra­šo­ma apie 620 mln. eu­rų.

– Ne­se­niai vy­ku­sio­je aps­kri­to­jo sta­lo dis­ku­si­jo­je Sei­me ap­ta­ri­nė­jo­te grei­to­sios eu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca 2“ da­bar­tį ir at­ei­tį. Kaip api­bū­din­tu­mė­te da­bar­ti­nę šio pro­jek­to si­tua­ci­ją?, – pa­klau­sė­me KTU Eko­no­mi­kos ka­ted­ros pro­fe­so­riaus V. Gai­de­lio.

– Šiuo me­tu pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca 1“ jau ei­na į pa­bai­gą, o pro­jek­te „Rail Bal­ti­ca 2“ yra įsteig­ta bend­ra įmo­nė, ku­rios ak­ci­nin­kė­mis yra vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių ge­le­žin­ke­lių bend­ro­vių duk­te­ri­nės įmo­nės.

Šiuo me­tu spren­džia­mas klau­si­mas dėl „Rail Bal­ti­ca 2“ fi­nan­sa­vi­mo da­lies, ga­li­my­bių. Bend­ro­vės „AE­COM Li­mi­ted“ at­lik­to­je stu­di­jo­je yra nu­ro­dy­ta, kad pro­jek­tas yra ko­mer­ciš­kai at­si­per­kan­tis. Iš­ana­li­za­vus su­rink­tą in­for­ma­ci­ją, su­nkiai ti­kė­ti­na to­kių iš­va­dų pa­grįs­tu­mu.

Ga­li­me pa­ste­bė­ti, kad Ru­si­jai pa­sta­čius Lo­gis­ti­kos ter­mi­na­lą „Ust Lu­ga“, Es­ti­jos ge­le­žin­ke­liai vie­to­je pla­nuo­tų 9,1 mln. eu­rų pel­no, dėl pra­ras­tų naf­tos pro­duk­tų per­ve­ži­mų, pa­ty­rė be­veik pu­sę mln. eu­rų nuo­sto­lių. Tad pa­pil­do­mų kro­vi­nių pri­trau­ki­mas iš Ru­si­jos yra ma­žai ti­kė­ti­nas.

Jei­gu šis pro­jek­tas bus trak­tuo­ja­mas kaip ko­mer­ciš­kai at­si­per­kan­tis, tai reikš­tų, kad „Rail Bal­ti­ca 2“ pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas ga­li siek­ti tik 55 proc., o esant ko­mer­ciš­kai ne­at­si­per­kan­čiam pro­jek­tui, fi­nan­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mas ga­li siek­ti ir 85 proc.

Ka­dan­gi bend­ro­vei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ fi­nan­siš­kai bū­tų per su­dė­tin­ga fi­nan­suo­ti to­kios apim­ties pro­jek­tą, re­ko­men­duo­ja­me ša­lies biu­dže­te at­ski­ra ei­lu­te nu­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mą „Rail Bal­ti­ca 2“ pro­jek­tui.

– Ar Bal­ti­jos ša­lių ne­su­ta­ri­mai dėl „Rail Bal­ti­ca 2“ jau bai­gė­si? Ar dar yra jam prieš­ta­rau­jan­čių?

– Šiuo me­tu vyks­ta in­ten­sy­vios de­ry­bos tarp par­tne­rių ir yra ti­ki­my­bė, kad pa­vyks su­si­tar­ti dėl fi­nan­sa­vi­mo nu­krei­pi­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je at­lie­ka­miems dar­bams per Lie­tu­vą.

Tai reiš­kia, kad mo­kes­čių for­ma vals­ty­bės biu­dže­tas pa­tirs tei­gia­mą po­vei­kį. Ki­tas svar­bus as­pek­tas, tai „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ elek­tri­fi­ka­vi­mo klau­si­mas, ku­ris pa­dė­tų ženk­liai su­ma­žin­ti per­ve­ži­mo kai­nas, o bend­ro­vei pa­dė­tų sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se.

– Ar „Rail Bal­ti­ca 2“ su­tei­kia eko­no­mi­nį sau­gik­lį Lie­tu­vai, ša­lies vers­li­nin­kams, eks­por­tuo­to­jams? Ko­kią nau­dą iš šio pro­jek­to gaus ša­lis at­ei­ty­je?

– Be abe­jo­nės, nes „Rail Bal­ti­ca“ 2 yra stra­te­gi­nis vals­ty­bės pro­jek­tas. Be stra­te­gi­nės nau­dos, bū­si­me bend­ro Eu­ro­pi­nio ge­le­žin­ke­lių žie­do da­lis, įgy­si­me ga­li­my­bę ga­ben­ti kro­vi­nius iš Skan­di­na­vi­jos vals­ty­bių į Lie­tu­vą, taip pat ženk­liai pri­si­dė­si­me prie eko­lo­giš­kes­nio (elek­tri­fi­ka­vi­mo at­ve­ju) trans­por­to plė­tros.

Pa­di­dė­jus tiek kro­vi­nių, tiek ke­lei­vių per­ve­ži­mo grei­čiams pa­di­dės Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių bend­ro­vės ir ki­tų Lie­tu­vos ūkio su­bjek­tų kon­ku­ren­cin­gu­mas ga­be­nant kro­vi­nius ir ke­lei­vius tiek į va­ka­rų Eu­ro­pą, tiek iš jos.

– Dėl Vil­niaus įtrau­ki­mo į eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės li­ni­ją pik­ti­no­si ir Kau­nas. Ne­va lai­ki­no­ji sos­ti­nė, ku­ri yra pa­lan­kes­nė trans­por­to srau­tams, dėl to ga­li nu­ken­tė­ti. Ar kon­ku­ren­ci­ja tarp dvie­jų di­džiau­sių ša­lies mies­tų dėl „Rail Bal­ti­ca 2“ pro­jek­to yra pa­grįs­ta? Ar prieš­in­gai abu mies­tai dėl to ga­li tik iš­loš­ti?

– Kau­nas pir­miau­siai bus įjung­tas į „Rail Bal­ti­ca 2“ ge­le­žin­ke­lio vė­žę, ta­čiau yra lo­giš­ka, jog ir Vil­nius, ku­ria­me su­ku­ria­ma apie 40 proc. BVP, ir­gi bū­tų pri­jung­tas prie „Rail Bal­ti­ca 2“ vė­žės. Tai nu­ma­ty­ta pa­da­ry­ti ki­tu eta­pu – po 2020 me­tų.

Taip pat pa­ste­bė­ti­na, kad tiek Lat­vi­ja, tiek Es­ti­ja ne tik sos­ti­nes Ry­gą ir Ta­li­ną pri­si­jun­gė į bend­rą vė­žę, bet ir mi­nė­tų vals­ty­bių uos­tai tu­ri pri­ėji­mą prie bend­ro „Rail Bal­ti­ca 2“ tink­lo. Ma­no nuo­mo­ne, abu mies­tai tik iš­loš­tų iš bu­vi­mo bend­ra­me tink­le.

– Ar ge­le­žin­ke­lio jung­ties su Vil­niu­mi tie­si­mas yra tik Lie­tu­vos rei­ka­las, ar šie dar­bai vis­gi tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mi ir iš ES lė­šų?

– Nė­ra abe­jo­nės, jog dar­bai tu­ri bū­ti fi­nan­suo­ja­mi iš ES lė­šų, ki­ta da­lis vals­ty­bės lė­šo­mis, o pats pri­jun­gi­mas tu­rė­tų bū­ti trak­tuo­ja­mas kaip pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ da­lis.

Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ir į bend­rą kon­ku­ren­ci­nę ap­lin­ką kur Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ka­zachs­ta­no ge­le­žin­ke­lių įmo­nės įstei­gė bend­rą įmo­nę, ku­rios 74 proc. pri­klau­so Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liams.

Ka­dan­gi bend­ros įmo­nės Bal­ta­ru­si­jos da­ly­je kaip įna­šas yra Bres­to ter­mi­na­lo ak­ci­jos, to­kiu at­ve­ju Ru­si­jos ge­le­žin­ke­liai įga­vo tie­sio­gi­nį iš­ėji­mą per Bres­tą į Len­ki­ją ir to­liau į Va­ka­rų Eu­ro­pą, o tai ga­li tap­ti tie­sio­gi­niu kon­ku­ren­tu „Rail Bal­ti­ca 2“ pro­jek­tui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami