Vagims sunkus metas: Rusijos rinka užsidarė

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-02 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-02 06:00
Vagys pastaruoju metu labiau gviešiasi ne automobilių, bet lengviau realizuojamų jų detalių, navigacijos įrangos. LŽ archyvo nuotrauka
Kas­met pa­va­gia­ma vis ma­žiau au­to­mo­bi­lių, ta­čiau il­ga­pirš­čiai vis daž­niau kė­si­na­si į jų de­ta­les. Į di­des­nės ri­zi­kos gru­pę pa­ten­ka „Volks­wa­gen“, „Au­di“ ir „Toyo­ta“ bei „Hon­da“ au­to­mo­bi­liai – mat šių de­ta­lės tarp va­gi­šių ir jų klien­tų pa­klau­siau­sios.

„Džiu­gu, kad au­to­mo­bi­lių va­gys­čių kas­met ma­žė­ja. Tai ga­li­ma sie­ti su ak­ty­viu Lie­tu­vos po­li­ci­jos dar­bu, to­bu­lė­jan­čio­mis au­to­mo­bi­lių ap­sau­gos sis­te­mo­mis bei su­ma­žė­ju­sia ne­aiš­kios kil­mės au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa. Tu­riu ome­ny­je už­si­da­riu­sias pa­grin­di­nes Ry­tų rin­kas. Ta­čiau vie­nai bė­dai ma­žė­jant, au­ga ki­ta. Pa­ste­bi­me, kad or­ga­ni­zuo­tos va­gių gru­puo­tės vis daž­niau plė­šia tam ti­krų mar­kių au­to­mo­bi­lių de­ta­les. Ne­re­tai jos va­gia­mos nu­si­kal­tė­liams iš anks­to tu­rint kon­kre­čių už­sa­ky­mų, to­dėl to­kios va­gys­tės ne­sun­kiai iš­aiš­ki­na­mos - te­rei­kia pa­si­do­mė­ti, ar ne­to­lie­se ne­bu­vo už­fik­suo­ta pa­na­šių nu­si­kal­ti­mų. Daž­nai va­gys ne­ap­si­ri­bo­ja vie­nu ban­dy­mu pa­grob­ti pa­klau­sią de­ta­lę, pa­si­tai­ko po ke­lias ana­lo­giš­kas va­gys­tes to­je vie­to­vė­je“, – tei­gė BTA Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas And­rius Žiu­ke­lis.

Spar­čiau va­gia katalizatorius

Pa­sak jo, daž­niau­siai va­gia­mos „Volks­wa­gen“ ir tam ti­krų „Au­di“ au­to­mo­bi­lių mo­de­lių na­vi­ga­ci­jos sis­te­mos, mu­zi­ki­niai gro­tu­vai. Ne­ma­žą pa­klau­są tu­ri ir ja­po­niš­kų au­to­mo­bi­lių, daž­niau­siai „Hon­da“ ir „Toyo­ta“ mar­kės, oro pa­gal­vės bei na­vi­ga­ci­jos sis­te­mos. Pa­sta­rų­jų de­ta­lių va­gys­čių itin daž­nai pa­si­tai­ky­da­vo prieš me­tus ar dve­jus, ta­čiau ir da­bar jų įvyk­do­ma ne­ma­žai. Tre­čio­ji il­ga­pirš­čių pa­mėg­ta au­to­mo­bi­lių de­ta­lių gru­pė - ka­ta­li­za­to­riai. Pa­sta­rų­jų va­gys­čių spar­čiai dau­gė­ja, o au­to­mo­bi­lių mar­kių pa­le­tė gan pla­ti.

A. Žiu­ke­lio tei­gi­mu, pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kai tie pa­tys au­to­mo­bi­liai apš­va­ri­na­mi ka­lis kar­tus iš ei­lės. Vie­no BTA klien­to na­vi­ga­ci­jos sis­te­mą va­gys iš­plė­šė tris kar­tus. Bend­ro­vės dar­buo­to­jams net bu­vo ki­lę įta­ri­mų, kad klien­tas su­kčiau­ja. Vis dėl­to pa­ti­kri­nus vi­sus do­ku­men­tus iš­aiš­kė­jo, kad jam tie­siog la­bai ne­pa­si­se­kė. Po pa­sku­ti­nio­jo re­mon­to šei­mi­nin­kas au­to­mo­bi­lį su­sku­bo par­duo­ti. Taip pat daž­nai pa­si­tai­ko, kad ir to pa­ties au­to­mo­bi­lio ka­ta­li­za­to­rius nu­pjau­na­mas ke­lis kar­tus. Va­gys ypač mėgs­ta aukš­tes­nius au­to­mo­bi­lius, po ku­riais leng­viau pa­lįs­ti ir įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mą.

Pa­sak BTA sky­riaus va­do­vo, va­gys ne­si­bo­di sa­vin­tis ir au­to­mo­bi­lių prieš­rū­ki­nių ži­bin­tų – šios de­ta­lės yra la­bai va­gia­mos jau dau­ge­lį me­tų. Daž­nai va­gia­mi au­to­mo­bi­lių veid­ro­dė­liai, ap­dai­los gro­te­lės, per se­zo­ną pa­va­gia­mas bent vie­nas ra­tų komp­lek­tas. Vi­du­ti­nė to­kios va­gys­tės ža­la ga­li svy­ruo­ti nuo 300 iki 3000 eu­rų.

Ban­do par­duo­ti lokaliai

A. Žiu­ke­lis pa­ste­bi, kad ne­re­tai plėš­da­mi vie­nas de­ta­les, il­ga­pirš­čiai ap­ga­di­na ir ki­tas. Pa­vyz­džiui, sa­vin­da­mie­si na­vi­ga­ci­jos sis­te­mas va­gys su­ga­di­na ir vi­są au­to­mo­bi­lio pa­ne­lę, ku­ri kai­nuo­ja tiek pat kiek ir pa­ti na­vi­ga­ci­ja, taip pat su­ga­di­na ir ki­tas ša­lia esan­čias au­to­mo­bi­lio da­lis. Taip ža­la iš­au­ga dvi­gu­bai ar net dau­giau.

Drau­di­kų tei­gi­mu, anks­čiau pa­grin­di­nė rin­ka, ku­rio­je va­gys rea­li­zuo­da­vo sa­vo gro­bį, bu­vo Ry­tų ša­lys, iš ku­rių di­džiau­sia yra Ru­si­ja. Jau ku­rį lai­ką ši rin­ka yra už­da­ra, tad vog­tos de­ta­lės par­duo­da­mos lo­ka­liai. Dau­giau­sia jų ke­liau­ja ra­tu - iš vie­nų pa­va­gia, ki­tiems par­duo­da. To­dėl drau­di­kai re­ko­men­duo­ja vi­sa­da kreip­tis tik į pa­ti­ki­mus ser­vi­sus, ku­rie ne­pa­nau­dos iš jū­sų kai­my­no au­to­mo­bi­lio pa­vog­tos de­ta­lės.

Eks­per­ti­zių sky­riaus va­do­vas pa­ta­ria: no­rint pa­ti­ki­miau ap­sau­go­ti au­to­mo­bi­lį nuo il­ga­pirš­čių, nak­tį jį de­rė­tų lai­ky­ti sau­go­mo­je aikš­te­lė­je ar pri­va­čia­me ga­ra­že. De­ja, dau­gia­bu­čių au­to­mo­bi­lių aikš­te­lės nė­ra sau­gios. Ypač pa­vo­jin­ga au­to­mo­bi­lius pa­lik­ti ten, kur žmo­nių ju­dė­ji­mas yra ma­žas ar jo iš­vis nė­ra. Su­pran­ta­ma, kad ne vi­sa­da įma­no­ma lai­ky­tis vi­sų rei­ka­lin­gų sau­gu­mo prie­mo­nių, to­dėl no­rint iš­veng­ti ga­li­mų ne­ma­lo­nu­mų, de­rė­tų jį apd­raus­ti.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ket­vir­ta­die­nį kal­bė­da­mie­si te­le­fo­nu pa­smer­kė „bar­ba­riš­kais“ Ru­si­jos ir Si­ri­jos re­ži­mo avia­ci­jos smūgiais Ale­pui, pra­ne­šė [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Pir­mo­ji fis­ka­li­nių če­kių lo­te­ri­ja ga­lė­tų bū­ti su­reng­ta ki­tų me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį, sa­ko Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių inspekcijos (VMI) at­sto­vas.
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami