Vagystės atskleidžia: turtingiausi pasaulio bedarbiai gyvena Maskvoje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-07-20 15:13
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-07-20 15:13
Maskvoje nieko nestebina prabangiais automobiliai važinėjantys bedarbiai.  Avtoinsider.com nuotrauka
Lie­pos vi­du­ry­je 33-ejų mask­vie­čiui pra­puo­lė 5 mi­li­jo­nų rub­lių (71,9 tūkst. eu­rų) ver­tės G kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ vi­su­rei­gis. Gal­būt ne­bū­tų nie­ko keis­ta, nes Ru­si­jos sos­ti­nė­je gy­ve­na daug tur­tuo­lių, jei ap­vog­tas Mask­vos gy­ven­to­jas ne­bū­tų be­dar­bis.

Nau­jie­ną ru­sams pa­tei­kė por­ta­las „RIA No­vos­ti“. Anot jo, pra­ban­gų „Ge­lan­de­wa­gen“ nu­va­rė lie­pos 11 die­nos ry­te. „Po­li­ci­jai bu­vo pra­neš­ta apie va­gys­tę Kom­jau­ni­mo pros­pek­te, na­mo Nr. 41. At­vy­ku­siems į įvy­kio vie­tą po­li­ci­jos dar­buo­to­jams pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad prieš dvi va­lan­das ne­ži­no­mas pik­ta­da­rys pa­vo­gė au­to­mo­bi­lį „Mer­ce­des-Benz G („Ge­lan­de­wa­gen“ – aut.) ir kar­tu su juo pa­sis­lė­pė. Šiuo me­tu vyks­ta pa­ieš­ka. Pa­tir­tas ma­te­ria­li­nis nuo­sto­lis ver­ti­na­mas 5 mi­li­jo­nais rub­lių“, – bu­vo tvir­ti­na­ma „RIA No­vos­ti“ pra­ne­ši­me.

Įsta­bu, bet por­ta­lo nė kiek ne­šo­ki­ra­vo ži­nia, kad pra­ban­gaus G kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ sa­vi­nin­kas yra be­dar­bis. Dar dau­giau, nie­kam ne­ki­lo nė ma­žiau­sio klau­si­mo, iš ko­kių ste­buk­lin­gų re­sur­sų dar­bo ne­tu­rin­tis žmo­gus įsi­gi­jo iš­rink­tie­siems skir­tą trans­por­to prie­mo­nę.

Pa­si­ro­do, Mask­vo­je pa­vog­ti iš be­dar­bių mi­li­jo­nus kai­nuo­jan­čias ma­ši­nas ta­po kas­die­niu rei­ka­lu. Skai­tant pa­na­šius į „RIA No­vos­ti“ pra­ne­ši­mus ne­tgi ga­li su­si­da­ry­ti įspū­dis, kad Ru­si­jos sos­ti­nė­je gy­ve­na pa­tys tur­tin­giau­si pa­sau­ly­je be­dar­biai. Spren­džiant iš pra­ne­ši­mų, di­de­lė da­lis ap­vog­tų­jų yra ne mask­vie­čiai ir net ne ru­sai, daž­nai – Ru­si­jai drau­giš­kų Vi­du­ri­nės Azi­jos ša­lių ar Šiau­rės Kau­ka­zo gy­ven­to­jai, gal­būt – or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kals­ta­mų gru­pių na­riai.

Tar­kim, iš tri­jų lie­pos mė­ne­sį jau įvy­ku­sių va­gys­čių, per ku­rias bu­vo nu­va­ry­ti pra­ban­gūs be­dar­bių au­to­mo­bi­liai, du kar­tus bu­vo ap­vog­ti Mask­vos gy­ven­to­jai ir kar­tą – Ta­dži­kis­ta­no be­dar­bis. Pa­sak Ru­si­jos ži­niask­lai­dos, ta­dži­kas pra­ra­do 2,5 mln. rub­lių (35,6 tūkst. eu­rų) kai­nuo­jan­tį pra­ban­gų 5 kla­sės BMW.

Per tre­čią lie­pos mė­ne­sio va­gys­tę nu­ken­tė­jo dar­bo ne­tu­rin­tis mask­vie­tis, iš ku­rio va­gys nu­gvel­bė 5,5 mln. rub­lių ver­tės (79,1 tūkst. eu­rų) iš­skir­ti­nį „Pors­che Pa­na­me­ra“.

Nuo šių me­tų pra­džios iki bir­že­lio Mask­vos po­li­ci­ja už­re­gis­tra­vo ma­žiau­siai še­šias va­gys­tes, kai be­dar­biai pra­ra­do pa­pras­tam ru­sui su­nkiai įsi­vaiz­duo­ja­mus pi­ni­gus kai­nuo­jan­čias ma­ši­nas. Apie bran­giau­sią šie­met din­gu­sią ma­ši­ną, ku­rią va­gys nu­kniau­kė iš be­dar­bio, tei­sė­sau­gai bu­vo pra­neš­ta 2016 me­tų sau­sio 5 die­ną. Ta­da Ru­si­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jas pa­sis­kun­dė, kad Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se iš sto­vė­ji­mo aikš­te­lės Mask­vos Lais­vės aikš­tė­je din­go jo spor­ti­nis „Pors­che Pa­na­me­ra Tur­bo“, ku­rio ver­tė – 9 mln. rub­lių (apie 130 tūkst. eu­rų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
primas  84.46.224.213 2016-07-20 19:15:43
Taigi iš bedarbio pašalpos susitaupė. Tik pavydėti reikia, kokios dosnios bedarbių pašalpos Rusijoje.
0 0  Netinkamas komentaras
NEABEJOTINA  78.58.146.179 2016-07-20 18:28:06
jog tokia betvarkė labai paranki toms jėgoms, kurios svajoja atsukti istorijos ratą atgal ne vien Rusijoje, bet ir buvusiose jos kolonijose, beje, tai savotiškai atsispindi padejavimuose tų, kurie turi šių dienų baudžiauninkų mentalitetą, jiems pakanka tik duonos bei pramogų iki menamo laimės jausmo. Jie teigia, kad prie anos valdžios "visi buvo lygūs", kad tada galima buvo įskųsti sugebantį gražiau gyventi, o valdžia pasirūpindavo, kad tinginys durnius ir girtuoklis turėtų darbo ir negyventų gatvėje. Bet visa tai daroma buvo sąžiningai gyvenančių žmonių sąskaita. Buvo tokia ekonomika ir tokia valstybė sugalvota nežinia kuo mąstančių svieto lygintojų.
0 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami