Vaikų saugumas kelyje – ne tik policijos reikalas

Rosita GARŠKAITĖ r.garskaite@lzinios.lt 2014-08-22 06:00
Rosita GARŠKAITĖ
r.garskaite@lzinios.lt
2014-08-22 06:00
Gintaras Aliksandravičius. Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
Va­sa­ros se­zo­nas bai­gia­si, ir ne­tru­kus mies­tų gat­vė­se pa­dau­gės eis­mo da­ly­vių – ir au­to­mo­bi­lių, ir pės­čių­jų, į gat­ves pa­si­pils mo­ki­nu­kai. Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­ko Gin­ta­ro Alik­sand­ra­vi­čiaus nuo­mo­ne, eis­mo įvy­kių rug­sė­jį ga­lė­tų bū­ti ma­žiau.

Mo­ki­niams vie­nu me­tu su­grį­žus į mo­kyk­las vi­so­je ša­ly­je, ke­lių po­li­ci­jai dar­bo ge­ro­kai pa­dau­gė­ja, nors sta­tis­tiš­kai rug­sė­jis nė­ra ava­rin­giau­sias mė­nuo, dau­giau gy­vy­bių nu­si­ne­ša­ma spa­lio-sau­sio mė­ne­siais. Pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį bu­vo už­fik­suo­ti 304 eis­mo įvy­kiai, ku­rių me­tu su­žeis­ti 366, žu­vo 21 žmo­gus. G. Alik­sand­ra­vi­čiaus tei­gi­mu, bend­ro­mis at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų bei vi­sų eis­mo da­ly­vių pa­stan­go­mis ga­li­ma dar la­biau su­ma­žin­ti ri­zi­kas, ku­rios ky­la mo­ki­niams.

Apie tai, į ką svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį tė­vams bei mo­ky­to­jams, rū­pi­nan­tis jau­nų­jų moks­lei­vių sau­gu­mu ke­ly­je, bei ko­kių prie­mo­nių im­sis par­ei­gū­nai rug­sė­jo pra­džio­je, „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Gin­ta­ras Aliksandravičius.

- Kaip ir kas­met mo­kyk­los pa­si­pil­dys pir­mo­kais, ku­rie dar ne­tu­ri pa­tir­ties sau­giai pa­siek­ti mo­kyk­lą. Ko de­rė­tų ne­pa­mirš­ti juos iš­lei­džian­tiems tė­vams?

- Dar ge­ro­kai prieš rug­sė­jo 1-ąją su vai­kais vaikš­čio­da­mi tė­vai tu­rė­tų su­pla­nuo­ti jiems sau­giau­sią marš­ru­tą į mo­kyk­lą ir iš jos. Ra­gi­nu ne­bi­jo­ti kreip­tis ir į te­ri­to­ri­nes po­li­ci­jos įstai­gas dėl in­for­ma­ci­jos. Juk ne­re­tai pa­si­ren­ka­mas trum­piau­sias, ta­čiau ne sau­giau­sias marš­ru­tas. Rei­kė­tų veng­ti jud­rių gat­vių, san­kry­žų, via­du­kų, til­tų, įver­tin­ti ir ki­tus pa­vo­jus: gal kai kur ne­įreng­ti ša­li­gat­viai ar per­ne­lyg sta­tūs laip­tai, ne­pa­kan­ka­mai apš­vies­tos po­že­mi­nės pe­rė­jos. Šio am­žiaus vai­kams taip pat svar­bu, jog tė­vai ar glo­bė­jai juos nu­ves­tų ir pa­siim­tų iš mo­kyk­los kuo il­ges­nį lai­ką, kad pir­mo­kai įsi­min­tų marš­ru­tą, su­si­for­muo­tų jų sau­gaus eis­mo įpro­čiai.

Už vai­kų sau­gu­mą at­sa­kin­gi su­au­gu­sie­ji, o kas ge­riau pa­žįs­ta vai­kus nei pa­tys tė­vai? Gal­būt ke­ly­je į mo­kyk­lą yra par­duo­tu­vė, ga­lin­ti pa­trauk­ti vai­ko dė­me­sį? Rei­kė­tų nu­ma­ty­ti at­ža­los el­ge­sį, nes net ir toks po­sū­kis iš ke­lio ga­li bū­ti lem­tin­gas.

No­rė­čiau pri­min­ti ir tai, kad bū­da­mi že­mes­nio ūgio vai­kai ki­taip nei su­au­gu­sie­ji ma­to ap­lin­ką, su­vo­kia gar­sus, į juos rea­guo­ja. Pa­ban­dy­ki­te pri­tūp­ti ar at­sik­laup­ti prie pės­čių­jų pe­rė­jos ir ap­lin­ką pa­ma­ty­si­te ki­taip. Vai­kų pe­da­go­gai, so­cio­lo­gai tei­gia, kad vai­kai iki 12 me­tų ne­ski­ria kai­rės nuo de­ši­nės.

Pa­sku­ti­nės rugp­jū­čio ir pir­mos rug­sė­jo die­nos dar šil­tos, vai­kai ir to­liau va­ži­nė­ja dvi­ra­čiais, tad no­rė­čiau at­kreip­ti tė­vų dė­me­sį, kad au­to­mo­bi­lių srau­tai, ypač did­mies­čiuo­se, iš­au­ga. Va­sa­rą ga­na lais­vai va­ži­nė­ju­siems po kie­mą ar gat­vė­je vai­kams ru­de­niop iš­ky­la grės­mė pa­kliū­ti po au­to­mo­bi­lių ra­tais. Be­je, la­bai svar­bu, kad dra­bu­žiai bū­tų švie­sūs, ryš­kūs, vai­kai ne­šio­tų at­švai­tus.

- Ar at­švai­tai jau ta­po įpras­ta mū­sų eis­mo kul­tū­ros da­li­mi?

- Jų iš­da­ly­ta ti­krai daug, bet vai­kai ne­re­tai juos su­vo­kia kaip žais­liu­kus. Vie­ną ru­dens die­ną, kai ry­tais tam­su, mo­kyk­lo­je iš­da­li­jus at­švai­tus bu­vo ste­bi­ma, ar ki­tą die­ną vai­kai at­eis su jais. Di­des­nė da­lis at­ėjo be at­švai­tų, nes pa­nau­do­jo juos ki­tam tiks­lui. Bū­tų ge­rai, kad juos da­li­jan­tie­ji pa­aiš­kin­tų vai­kams at­švai­tų pa­skir­tį. Gal­būt jie dar ne­ta­po įpras­ta mū­sų eis­mo kul­tū­ros da­li­mi, nes pa­gal sta­tis­ti­ką 40 proc. vi­sų žu­vu­sių­jų ke­ly­je yra pės­tie­ji, iš jų 70 proc. žu­vo tam­siu par­os me­tu ir dau­gu­ma ne­tu­rė­jo at­švai­tų. Vis dėl­to ma­ty­ti ir tei­gia­mų pos­tū­mių.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Be­je, me­ri­jų švie­ti­mo sky­riai, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ga­lė­tų aps­vars­ty­ti dėl an­tro­sios pa­mai­nos ket­vir­to­kų-šeš­to­kų ky­lan­čią prob­le­mą. Juk su­te­mus grįž­ti na­mo vai­kams la­bai pa­vo­jin­ga.

- Koks vaid­muo rū­pi­nan­tis mo­ki­nių sau­gu­mu ke­ly­je ten­ka mo­ky­to­jams?

- Kiek­vie­na mo­kyk­la ga­ran­tuo­ja, kad skel­bia in­for­ma­ci­ją apie ug­dy­mo įstai­gą pri­žiū­rin­tį po­li­ci­jos par­ei­gū­ną, tad pri­rei­kus jis ga­li at­vyk­ti pa­gel­bė­ti. No­rė­čiau kreip­tis į pe­da­go­gus su pra­šy­mu, kad vie­ni pir­mų­jų jų aiš­ki­ni­mų pra­di­nu­kams bū­tų apie sau­gų eis­mą. Net ir tuo at­ve­ju, kai vai­kui ke­ly­je ne­rei­kia kirs­ti gat­vės, jam nau­din­ga ži­no­ti bend­rą­sias sau­gaus eis­mo tai­syk­les.

Ir tė­ve­lius, ir mo­ky­to­jus ra­gin­čiau ati­džiau ap­žiū­rė­ti mo­kyk­lų prie­igas ir įsi­ti­kin­ti, kad eis­mas vi­sur tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­tas, o pa­ste­bė­jus prob­le­mą dėl jos kreip­tis į ke­lio sa­vi­nin­kus ar po­li­ci­ją.

- Į ką dė­me­sį tu­rė­tų at­kreip­ti vai­ruo­to­jai?

- Vai­ruo­to­jų pra­šau prie mo­kyk­lų su­ma­žin­ti grei­tį, va­žiuo­ti net lė­čiau, nei leis­ti­na. Prieš po­rą me­tų krei­pė­mės į vi­sas sa­vi­val­dy­bes re­ko­men­duo­da­mi, kad bent per moks­lo me­tus prie mo­kyk­lų ati­tin­ka­mais ke­lio ženk­lais bū­tų ri­bo­ja­mas grei­tis. Ta­čiau ge­ra­no­riš­kai at­si­lie­pė tik vie­na Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bė. Bū­ta ir ki­tų ini­cia­ty­vų, kai per vie­tos sa­vi­val­dą, švie­ti­mo sky­rius bu­vo su­reng­ta ak­ci­ja - ry­te bei po pa­mo­kų prie mo­kyk­lų pe­rė­jų bu­dė­jo su­au­gu­sie­ji, vil­kin­tys re­gu­liuo­to­jų lie­me­nė­mis. De­ja, tai te­bu­vo vien­kar­ti­nė ak­ci­ja, nes ki­lo po­le­mi­ka, ko­dėl už tai ne­mo­ka­ma pi­ni­gų.

La­bai ska­ti­nu sa­va­no­riš­kas ini­cia­ty­vas. Be­je, tu­ri­me ir ak­ty­vių pa­gal­bi­nin­kų – ir šie­met mums pa­dės Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga, po­li­ci­jos rė­mė­jai. Ta­čiau tė­ve­liai ir mo­ky­to­jai ge­riau­siai ži­no apie sa­vo gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių prob­le­mas. Štai, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je rug­sė­jį prie kiek­vie­nos mo­kyk­los bu­di eis­mo re­gu­liuo­to­jas. Kiek ži­nau, už to­kius sa­va­no­riš­kus bu­dė­ji­mus tė­vams kom­pen­suo­ja­ma lais­va­die­niais dar­be. O Lie­tu­vo­je ga­li­me pa­si­džiaug­ti, kai dar­že­li­nu­kai gat­vė­se jau ve­da­mi su švie­są at­spin­din­čio­mis lie­me­nė­mis.

- Ko­kių pa­pil­do­mų prie­mo­nių im­si­tės rug­sė­jo pra­džio­je?

- Rug­sė­jo 1-12 die­no­mis pa­tru­lia­vi­mas mo­kyk­lų prie­igo­se bus mak­si­ma­liai su­stip­rin­tas. Taip pat bus ti­kri­na­mas vai­kų pa­vė­žė­ji­mas mo­kyk­li­niais au­to­bu­sais. Yra bu­vę at­ve­jų, kai to­kių au­to­bu­sų vai­ruo­to­jai su­lai­ko­mi ne­blai­vūs, ar­ba au­to­bu­sai ne­ati­tin­ka Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se nu­sta­ty­tų rei­ka­la­vi­mų. Ste­bė­si­me ir vai­kų pa­vė­žė­ji­mą leng­vai­siais au­to­mo­bi­liais: ar dar­že­lius lan­kan­tys vai­kai ti­krai ve­ža­mi kė­du­tė­se, ar mo­ki­niai pri­si­se­gę sau­gos dir­žus.

Skir­si­me dė­me­sio ir vy­res­nio am­žiaus moks­lei­viams, įgi­ju­siems tei­sę vai­ruo­ti. Bū­ta at­ve­jų, kai jie vai­ruo­ja ne­tu­rė­da­mi tam tei­sės ar­ba ga­lė­da­mi vai­ruo­ti tik mo­to­cik­lą im­asi tė­vų au­to­mo­bi­lio. Taip pat pa­aug­liai yra lin­kę vir­šy­ti grei­tį, ne­pri­si­seg­ti sau­gos dir­žų.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai vi­są rug­sė­jį, o gal ir vė­liau (pa­gal iš­ga­les), lan­kys mo­kyk­las ir aiš­kins apie eis­mo sau­gą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami