Vaikų saugumas – tėvų atsakomybė ir rūpestis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-09-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-09-01 06:00
Tėvams primygtinai rekomenduojama prieš kelionę vaikus prisegti specialiai jiems skirtose automobilių kėdutėse.  LŽ archyvo nuotrauka
Rug­sė­jo 1-ąją nu­skam­bė­jus pir­ma­jam šių moks­lo me­tų skam­bu­čiui mo­ki­niai pa­bi­ro ne tik po mo­kyk­lų kla­ses, bet ir ša­lies ke­liuo­se bei gat­vė­se, kel­da­mi gal­vos skaus­mą dėl jų sau­gu­mo.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) duo­me­ni­mis, per pir­muo­sius še­šis šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je įvy­ko 260 eis­mo įvy­kiai (2014 me­tais nuo sau­sio iki bir­že­lio – 310), ku­riuo­se nu­ken­tė­jo vai­kai (iki 18 me­tų). 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 6 vai­kai (per­nai per tą pa­tį lai­ką – 11) ir 288 bu­vo su­žeis­ti. Pa­sak LAKD, nuo sau­sio iki bir­že­lio mė­ne­sio dėl vai­ruo­to­jų kal­tės įvy­ko 72,7 proc. vi­sų eis­mo įvy­kių ir 75,3 proc. ava­ri­jų, ku­rio­se vai­kai bu­vo su­ža­lo­ti. Šie­met per pir­mus še­šis mė­ne­sius vi­si 6 vai­kai žu­vo dėl vai­ruo­to­jų kal­tės. Dėl pa­čių vai­kų ne­at­sar­gu­mo ir ne­draus­min­gu­mo šie­met per pir­mą­jį pus­me­tį ne­žu­vo nė vie­nas vai­kas, nors 2014-ai­siais to­kių bu­vo 4.

Iki 2015 me­tų rugp­jū­čio 18 die­ną, kaip skel­bia LAKD, Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se gy­vy­bes pra­ra­do 8 vai­kai: 4 au­to­mo­bi­lių ir 2 mo­to­ro­le­rių ke­lei­viai, 1 dvi­ra­ti­nin­kas ir 1 pės­čia­sis. Vai­kas pės­čia­sis žu­vo, kai au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­ja ne­pra­lei­do per ke­lią ei­nan­čio iš mo­kyk­li­nio au­to­bu­so iš­li­pu­sio ma­žy­lio.

LAKD at­krei­pia dė­me­sį, kad dau­giau­sia vai­kų nu­ken­čia dėl vai­ruo­to­jų kal­tės kar­tu su su­au­gu­siai­siais ar ne­tgi sa­vo bend­raam­žiais va­žiuo­da­mi au­to­mo­bi­liais, mo­to­cik­lais, mo­to­ro­le­riais, kai vir­ši­ja­mas leis­ti­nas grei­tis, pa­žei­džia­mos vai­kų ve­ži­mo au­to­mo­bi­liuo­se tai­syk­lės, taip pat ne­pra­lei­džia­ma ma­žy­lių pės­čių­jų pe­rė­jo­se ir pa­na­šiai.

Ke­li­nin­kai ti­ki­na, kad sau­gant vai­kus ypač di­de­lis vaid­muo ten­ka jų tė­vams. „Kad ir kas bū­tu­me – pės­tie­ji, vai­ruo­to­jai ar ke­lei­viai – mes ne­sa­me vie­ni. Gre­ta mū­sų vi­suo­met yra ki­ti eis­mo da­ly­viai – vai­kai, ku­rie el­ge­sio tai­syk­lių ke­liuo­se dar tik mo­ko­si. Pir­mie­ji jų mo­ky­to­jai – tė­vai“, – tei­gė vals­ty­bės įmo­nės „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius.

La­bai daug ne­lai­min­gų at­si­ti­ki­mų įvyks­ta ve­žant vai­kus au­to­mo­bi­liu ne­pa­si­rū­pi­nus tin­ka­mo­mis jų ap­sau­gos prie­mo­nė­mis ar net vi­sai be jų. „Pa­si­rū­pin­ki­te, kad vai­kas, net ir ve­ža­mas au­to­mo­bi­liu trum­pas ke­lio at­kar­pas, tu­rė­tų rei­kia­mas sau­gu­mo prie­mo­nes ir pri­si­seg­tų sau­gos dir­žą. Vai­kui be sau­gos dir­žo gre­sia 7 kar­tus di­des­nis pa­vo­jus su­si­ža­lo­ti nei sau­gos dir­žą už­si­se­gu­siam vai­kui. Iš­mo­ky­ki­te vai­ką nau­do­tis bū­ti­no­mis sau­gos prie­mo­nė­mis, kad va­žiuo­da­mas ki­tu au­to­mo­bi­liu ga­lė­tų tuo pa­si­rū­pin­ti pats“, – pa­žy­mė­jo „Au­to­ma­gis­tra­lės“ Sau­gaus eis­mo ir ke­lių prie­žiū­ros sky­riaus in­ži­nie­rius Rus­la­nas Ru­sa­ko­vas.

Pra­si­dė­jus nau­jie­siems moks­lo me­tams švie­čia­mą­ją sau­gaus eis­mo veik­lą to­liau vyk­dan­čios VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ nuo­mo­ne, ne­lai­min­giems eis­mo įvy­kiams, ku­riuo­se da­ly­vau­ja vai­kai, ge­ro­kai su­ma­žin­ti pri­reiks daug lai­ko, kan­try­bės ir at­sa­kin­go po­žiū­rio, ta­čiau tė­vų at­sa­ko­my­bė ir vai­ruo­to­jų są­mo­nin­gu­mas ga­li pa­dė­ti už­ti­krin­ti, kad vai­ko ke­lias iš mo­kyk­los į na­mus bū­tų sau­ges­nis jau da­bar.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami