Vairavimo mokyklas vertins reitingais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-26 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-08-26 06:00
Vairavimo mokyklas anksčiau jau bandyta reitinguoti. Kai kurios iš jų taip paskatintos smarkiai pasitempė.
Vjdrmc.lt nuotrauka
No­rin­tie­ji įgy­ti tei­sę vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nes daž­nai nė­ra ti­kri, ar pa­si­rink­ta vai­ra­vi­mo mo­kyk­la ir jo­je dir­ban­tys ins­truk­to­riai ge­rai to iš­mo­kys. Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja (VKTI) siū­lo nuo šio ru­dens at­gai­vin­ti vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų rei­tin­gą.

Mo­ky­to­jas svar­bes­nis už automobilį

Toks rei­tin­ga­vi­mas, ins­pek­ci­jos tei­gi­mu, ne tik in­for­muo­tų vi­suo­me­nę apie ge­riau­sių re­zul­ta­tų pa­sie­ku­sias mo­kyk­las, bet ir ska­tin­tų vai­ra­vi­mo mo­ky­mo pa­slau­gų ko­ky­bės ge­ri­ni­mą bei kon­ku­ren­cin­gu­mą. Ta­čiau kai ku­rių ma­žes­nių mo­kyk­lų va­do­vai nuo­gąs­tau­ja, kad kri­te­ri­jai orien­tuo­ti į kie­ky­bi­nius ro­dik­lius, tad me­da­liai iš kar­to ka­bi­na­mi di­džiau­siems rin­kos ryk­liams.

„Y­ra nuo­mo­nių, kad toks rei­tin­gas – di­de­lių mo­kyk­lų pro­pa­ga­vi­mas. Jos tu­ri ge­res­nes fi­nan­si­nes ga­li­my­bes įsi­gy­ti dau­giau nau­jų au­to­mo­bi­lių ar ki­tų mo­ky­mui skir­tų prie­mo­nių, o tai pa­gal da­bar siū­lo­mus rei­tin­ga­vi­mo kri­te­ri­jus yra svar­bu. Ma­nau, rei­kė­tų ne­už­mirš­ti, kad vai­ra­vi­mo mo­ky­mas pir­miau­sia yra pe­da­go­gi­nis-psi­cho­lo­gi­nis dar­bas, ir jo re­zul­ta­tai pri­klau­so nuo mo­ky­to­jo ge­bė­ji­mo bend­rau­ti su mo­ki­niu, jį iš­mo­ky­ti. Gra­žiau­sia­me au­to­mo­bi­ly­je ga­li sė­dė­ti bjau­riau­sias žmo­gus. Juk nuo to nau­jo au­to­mo­bi­lio vi­sai ne­prik­lau­so, ar ge­rai vai­ruo­ja jo šei­mi­nin­kas“, - svars­tė Vai­ruo­to­jų mo­ky­mo ir kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos (VMKKMA) va­do­vas Da­rius Le­sic­kas.

Jis pa­žy­mė­jo, kad Ke­lių ins­pek­ci­ja rei­tin­ga­vi­mo ap­ra­šą pa­tei­kė ne­se­niai, rugp­jū­čio vi­du­ry­je, to­dėl bend­ra vai­ra­vi­mo mo­kyk­lų nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu dar ne­su­for­mu­luo­ta, ta­čiau su­ti­ko pa­si­da­ly­ti sa­vo as­me­ni­niu po­žiū­riu.

D. Le­sic­ko ma­ny­mu, dau­giau dė­me­sio ren­giant rei­tin­gą tu­rė­tų bū­ti skir­ta vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo­se dir­ban­čių ins­truk­to­rių kva­li­fi­ka­ci­jai, nes bū­tent nuo jų pro­fe­sio­na­lu­mo pri­klau­so ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas – ar mo­ki­nys kur­sus baigs pui­kiai mo­kė­da­mas tai­syk­les ir ge­bė­da­mas tin­ka­mai val­dy­ti trans­por­to prie­mo­nę.

„Jei­gu tai bū­tų nu­ma­ty­ta, kel­čiau abi ran­kas už to­kį rei­tin­gą. Kol kas ma­nau, kad ins­pek­ci­jos pa­teik­tas me­to­das yra pir­mas žings­nis, ta­čiau ne­ats­pin­din­tis rea­lios si­tua­ci­jos. Jei rei­tin­gas bū­tų pa­na­šus į tuos, ku­riais ver­ti­na­mos aukš­to­sios mo­kyk­los, tai yra ver­ti­na­ma ir dės­ty­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja, ir tu­ri­ma ma­te­ria­li­nė ba­zė, bū­tų tei­sin­giau. Jei ne­bus ver­ti­na­ma ins­truk­to­rių kva­li­fi­ka­ci­ja, tai reikš, kad rei­tin­go ren­gė­jai ne­tu­ri su­pra­ti­mo apie mū­sų dar­bą“, - pa­brė­žė D. Le­sic­kas.

Ma­žų­jų neskriaudžia

Anot Viktoro Lapino, reitingas padės gerinti vairavimo mokyklų teikiamų paslaugų kokybę, o visuomenė bus informuota apie tuos, kurie stengiasi tobulėti. / Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

VKTI Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vik­to­ras La­pi­nas pa­žy­mė­jo, kad kie­ky­bi­niai ro­dik­liai, kaip mo­kyk­los tu­ri­mų au­to­mo­bi­lių nau­ju­mas ar par­en­gia­mų mo­ki­nių skai­čius, rei­tin­ge nė­ra to­kie reikš­min­gi, kaip ban­do­ma pa­teik­ti.

„I­ki 2011 me­tų mo­kyk­las rei­tin­ga­vo Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja. Tu­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad tuo­me­ti­niai rei­tin­ga­vi­mo me­to­dai bu­vo kur kas la­biau orien­tuo­ti į mo­kyk­lų dis­po­nuo­ja­mą tur­tą. Mo­kyk­lų dy­dis iš es­mės su­da­ry­da­vo pu­sę vi­so rei­tin­go ba­lo, to­dėl pra­na­šu­mą tu­rė­da­vo stam­biau­sios ša­ly­je vei­kian­čios vai­ra­vi­mo mo­ky­mo įstai­gos, to­kios kaip „ARV-Au­to“ ar „Dor­ka­nas“. Nau­ja­me rei­tin­ga­vi­mo ap­ra­še, ku­rį pa­tei­kė­me ver­tin­ti iki rug­sė­jo 1 die­nos, mo­kyk­lų au­to­par­ko nau­ju­mas ar mo­ki­nių skai­čius su­da­ro tik ne­di­de­lę ga­lu­ti­nio ba­lo da­lį, tad ma­žo­sios mo­kyk­los ga­li kaip ly­gia­ver­tės kon­ku­ruo­ti su di­džio­sio­mis“, - tei­gė VKTI at­sto­vas.

Pa­sak V. La­pi­no, rei­tin­go su­da­ry­mo me­to­di­kos kri­ti­kai tu­rė­tų pa­teik­ti kons­truk­ty­vių siū­ly­mų, kaip jį to­bu­lin­ti. Ta­čiau, kaip ne­re­tai nu­tin­ka, kri­ti­kuo­ja­ma ir ne­pa­tei­kia­ma al­ter­na­ty­vų. Taip, jo nuo­mo­ne, nu­ti­ko ir ke­liant klau­si­mą dėl vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rių kva­li­fi­ka­ci­jos ver­ti­ni­mo. Šiuo me­tu vi­si ins­truk­to­riai pri­va­lo tu­rė­ti ne že­mes­nį nei ko­le­gi­jo­je įgy­tą iš­si­la­vi­ni­mą, ati­tin­ka­mą tre­jų me­tų vai­ra­vi­mo pa­tir­tį ir baig­ti spe­cia­lius vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rių kur­sus.

„Ky­la klau­si­mas, kaip ins­truk­to­rius pa­gal pro­fe­sio­na­lu­mą su­ri­kiuo­ti, nes vi­siems dir­ban­tiems šį dar­bą tai­ko­mi tie pa­tys rei­ka­la­vi­mai. Tad ar­ba vi­siems po ba­lą duo­ti ar­ba - nė vie­nam, bet nie­kas nuo to ne­pa­si­keis. Ži­no­ma, ga­li­me ver­tin­ti ins­truk­to­rių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą eko­no­mi­nio vai­ra­vi­mo sri­ty­je, už tai esa­me nu­ma­tę skir­ti pa­pil­do­mą ba­lą, bet tai ir vis­kas, kas su­si­ję su mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­ja“, - pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Ga­li tap­ti privalomas

Kol kas mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mas ren­giant rei­tin­gą, ku­rį ins­pek­ci­ja pla­nuo­ja pa­skelb­ti jau šį ru­de­nį, bus sa­va­no­riš­kas. Ma­no­ma, kad at­ei­ty­je, jei bus ras­tas bend­ras vi­siems tin­kan­tis spren­di­mas, jis ga­lė­tų tap­ti pri­va­lo­mas. Nuo to, kaip no­riai mo­kyk­los da­ly­vaus var­žy­tu­vė­se, pri­klau­sys ir su­da­ry­to rei­tin­go ob­jek­ty­vu­mas.

Pa­tir­tis ro­do, kad da­lis mo­kyk­lų, ku­rioms svar­bus jų įvaiz­dis, į lenk­ty­nes su kon­ku­ren­tais lei­džia­si en­tu­zias­tin­gai. Ge­riau­sio­mis Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos anks­čiau su­da­ri­nė­ta­me rei­tin­ge pri­pa­žin­tos mo­kyk­los iki šiol vie­šai pa­brė­žia pel­ny­tus ti­tu­lus, kaip svar­bų pa­sie­ki­mą.

Nau­ja­sis rei­tin­ga­vi­mo ap­ra­šas, su ku­riuo kiek­vie­nas no­rin­tis ga­li su­si­pa­žin­ti VKTI in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, nu­ma­to įvai­rius kri­te­ri­jus, pa­gal ku­riuos bus ver­ti­na­mos mo­kyk­los: mo­ki­nių skai­čius, eg­za­mi­nų iš­lai­ky­mo iš pir­mo kar­to pro­cen­tas, mo­ky­mui skir­tų trans­por­to prie­mo­nių nau­ju­mas, hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių ir elek­tro­mo­bi­lių nau­do­ji­mas, mo­kyk­los da­ly­va­vi­mas ren­giant sau­gaus eis­mo ren­gi­nius ir me­to­di­nę me­džia­gą, eko­no­mi­nio vai­ra­vi­mo ska­ti­ni­mas, sam­do­mas psi­cho­lo­gas, eu­ro­pi­nių va­dy­bos stan­dar­tų tai­ky­mas ir ki­ti fak­to­riai.

„Šiuo me­tu nė vie­na mo­kyk­la ne­tu­ri elek­tro­mo­bi­lių. Tai ne­reiš­kia, kad puls iš­kart jų įsi­gy­ti. Tie­siog sie­kia­me nu­brėž­ti tam ti­krą vi­zi­ją, ku­ri mo­kyk­las ska­tin­tų to­bu­lė­ti ir at­si­nau­jin­ti. Svar­biau­sia, kad mo­kyk­los ge­rin­tų sa­vo pa­slau­gų ko­ky­bę, o vi­suo­me­nė bū­tų in­for­muo­ta apie tuos, ku­rie ne­sto­vi vie­to­je ir sten­gia­si to­bu­lė­ti. Siek­si­me, kad rei­tin­gas bū­tų so­li­dus, da­ly­kiš­kas ir skaid­rus. Ga­lu­ti­nai ne­sa­me ap­sisp­ren­dę, ar skelb­si­me tik ge­riau­sius, ar vi­sus“, - sa­kė V. La­pi­nas.

Iki šiol pa­ti­krin­ti mo­kyk­lų re­pu­ta­ci­ją tuo be­si­do­min­tie­ji ga­lė­jo in­ter­ne­to sve­tai­nė­je vmrei­tin­gai.lt, kur mo­kyk­las rei­tin­guo­ja ir ko­men­ta­rus apie jas pa­lie­ka šios sve­tai­nės lan­ky­to­jai. Taip pat bū­ta ži­niask­lai­dos lei­di­nių ban­dy­mų su­da­ry­ti ge­riau­sių mo­kyk­lų są­ra­šus. Kiek tai kom­pe­ten­tin­ga ir tiks­lu, lie­ka spręs­ti kiek­vie­nam as­me­niš­kai.

„Ge­riau­sias rei­tin­ga­vi­mas yra iš lū­pų į lū­pas. Tam, kad bū­tų par­eng­tas ko­ky­biš­kas rei­tin­gas, rei­kia įdė­ti daug dar­bo. No­rė­tų­si ti­kė­ti, kad ins­pek­ci­jos no­ras ne­ky­la vien tik iš sie­kio par­ody­ti, kad vyks­ta dar­bas, su­reng­ti dar vie­ną šou. Ki­taip toks rei­tin­gas bus be­ver­tis“, - įsi­ti­ki­nęs D. Le­sic­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami