Vairuoti elektromobilius kol kas neapsimoka

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-18 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-18 06:00
Kaip rodo ADAC tyrimas, iš šiuo metu eksploatuojamų elektromobilių pigiausiai kainuoja išlaikyti prancūzišką mašiną. Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis di­džiau­sio­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis, van­giai per­ka­mos nau­jos al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mos ma­ši­nos, o sa­vo abe­jin­gu­mą vo­kie­čiai aiš­ki­na tuo, kad va­ži­nė­ti jo­mis kol kas ne­ap­si­mo­ka.

Vo­kie­ti­ja gar­sė­ja pa­ti­ki­mais ir ga­lin­gais tra­di­ci­niais au­to­mo­bi­liais, bet al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mos ma­ši­nos šios ša­lies gy­ven­to­jams pa­trauk­lios kur kas ma­žiau ne­gu ki­tų tur­tin­gų Va­ka­rų vals­ty­bių vai­ruo­to­jams. Dar vi­sai ne­se­niai bu­vo ma­no­ma, kad taip elg­da­mie­si vo­kie­čiai tie­siog ne­no­ri ati­duo­ti sa­vo rin­kos Ja­po­ni­jos ir Ame­ri­kos ga­min­to­jams, ku­rie yra ge­ro­kai to­liau pa­žen­gę kur­da­mi al­ter­na­ty­vias trans­por­to prie­mo­nes. Ta­čiau ne­se­niai Vo­kie­ti­jos vi­suo­me­ni­nės au­to­mo­bi­li­nin­kų or­ga­ni­za­ci­jos (ADAC) at­lik­ti ty­ri­mai at­sklei­dė, kad vo­kie­čiai al­ter­na­ty­viais de­ga­lai va­ro­mų ma­ši­nų gal­būt ne­si­ren­ka ir dėl pra­kti­nių su­me­ti­mų.

ADAC ly­gi­no, kiek pi­ni­gų ten­ka skir­ti tra­di­ci­niams ir kiek – elek­tri­niams au­to­mo­bi­liams iš­lai­ky­ti. Gau­tas re­zul­ta­tas liu­di­jo to­li gra­žu ne elek­tro­mo­bi­lių nau­dai. Pa­aiš­kė­jo, kad tik dviem iš dvy­li­kos elek­tra va­ro­mų leng­vų­jų ma­ši­nų va­ži­nė­ti la­biau ap­si­mo­ka ne­gu tos pa­čios ka­te­go­ri­jos ben­zi­ni­nė­mis ar dy­ze­li­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis.

Įdo­mu, kad ADAC sa­vo skai­čia­vi­mus at­li­ko po to, kai Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bė nu­ta­rė ma­te­ria­liai par­em­ti al­ter­na­ty­viais de­ga­lais va­ro­mų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jus ,– įsi­gy­jan­tie­siems elek­tro­mo­bi­lį kom­pen­suo­ja­ma 4 tūkst. eu­rų, hib­ri­dą – 3 tūkst. eu­rų iš­lai­dų. Pa­sak or­ga­ni­za­ci­jos, at­lie­kant pa­ly­gi­ni­mus į skai­čiuo­ja­mą nau­dą bu­vo įtrauk­tos ir šios su­mos, bet dėl to re­zul­ta­tas la­bai ne­daug pa­ge­rė­jo. To­dėl ADAC pa­ta­ria ir to­liau pirk­ti ma­ši­nas, tu­rin­čias tra­di­ci­nius va­rik­lius.

ADAC eks­per­tai aps­kai­čia­vo iš­lai­das, ten­kan­čias elek­tro­mo­bi­liui ir au­to­mo­bi­liui, ku­rį sa­vi­nin­kas ren­gia­si vai­ruo­ti 4 me­tus, o per me­tus juo nu­va­žiuo­ti vi­du­ti­niš­kai 15 tūkst. ki­lo­me­trų. Skai­čiuo­jant eksp­loa­ta­ci­jos iš­lai­das bu­vo ver­ti­na­ma pra­di­nė ma­ši­nos kai­na kar­tu su mo­kes­čiais ir kom­pen­sa­ci­jo­mis, elek­tros ener­gi­jos, de­ga­lų, drau­di­mo kai­nos ir ki­ti da­ly­kai, be ku­rių trans­por­to prie­mo­nės eksp­loa­ta­vi­mas ne­ga­li­mas. ADAC pri­pa­ži­no, kad da­liai elek­tro­mo­bi­lių (pa­vyz­džiui, „Tes­la Mo­del S“) ne­ra­do vie­tos mar­kės ati­tik­mens, to­dėl par­in­ko pa­gal par­ame­trus pa­na­šias ki­tų ga­min­to­jų „tra­di­ci­nes“ ma­ši­nas.

Kaip pa­aiš­kė­jo, tik B kla­sės „Mer­ce­des-Benz 250 E“ ir „Kia Soul EV“ elek­tro­mo­bi­liai šiuo me­tu yra tau­pes­ni už tra­di­ci­niais de­ga­lais va­ro­mus ana­lo­gus – B kla­sės „Mer­ce­des-Benz 220 4MA­TIC 7G.DCT“ (ben­zi­ni­nis), taip pat „Kia Soul 1.6 GDi Spi­rit“ (ben­zi­ni­nis) ir „Kia Soul 1.6 CRDi Spi­rit Au­to­ma­tik“ (dy­ze­li­nis). Ki­lo­me­trą nu­va­žia­vęs „Mer­ce­des-Benz 250 E“, pa­ly­gin­ti su ben­zi­ni­niu ana­lo­gu, sa­vo šei­mi­nin­kui su­tau­po 3,6 cen­to, „Kia“ – 0,9 cen­to (ly­gi­nant su dy­ze­li­nu va­ro­ma „Soul“) ir 0,6 cen­to (ly­gi­nant su ben­zi­ni­niu „Soul“). Tuo me­tu elek­tri­niu „Volks­wa­gen e-Golf“ nu­rie­dė­tas ki­lo­me­tras vai­ruo­to­jui kai­nuo­ja net 4,9 cen­to dau­giau, ne­gu va­žiuo­jant tą pa­tį at­stu­mą ben­zi­ni­niu „Volks­wa­gen Golf“.

Ty­ri­mo rezultatai

ModelisIš­lai­dos 1 km ke­lio (eu­ro­cen­tais)
BMW i351,8
„Ci­troen C-Ze­ro Tendance“38,2
„Ford Fo­cus Electric“56,6
„Kia Soul EV“46,9
B kla­sės „Mer­ce­des-Benz 250 E“62,1
„Mit­su­bis­hi Elec­tric Vehicle“41,4
„Nis­san Leaf acenta“52,6
„Peu­geot iOn Actrive“36,1
„Re­nault Zoe Intens“43,9
„Volks­wa­gen e-up!“41,3
„Volks­wa­gen e-Golf“52,6
„Tes­la Mo­del S 70D“137

Šal­ti­nis: ADAC.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami