Vairuoti moko atsižvelgdami į zodiako ženklą

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-09-14 09:00
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2015-09-14 09:00
Geriausiai, anot Laimutės ir Artūro Rudaičių, automobilius vairuoja gimusieji po Liūto ir Vėžio ženklu. Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotrauka
Ir tai – ne juo­kai, o per de­vy­ne­rius me­tus iš­mė­gin­ta bei pa­si­tei­si­nu­si kau­nie­čių vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rių Lai­mu­tės ir Ar­tū­ro Ru­dai­čių mo­ky­mo me­to­di­ka.

„Tie, kas do­mi­si ho­ros­ko­pais, pui­kiai ži­no, kad žmo­nių su­ab­so­liu­tin­ti ne­ga­li­ma. Juk įta­kos el­ge­siui tu­ri ir gi­mi­mo me­tai, ir mė­nu­lio pa­dė­tis gi­mi­mo me­tu, ir dau­gy­bė ki­tų fak­to­rių. Bet su­pras­ti žmo­gų, ži­nant jo zo­dia­ko ženk­lą, yra leng­viau“, - pa­ti­ki­no L. Ru­dai­tie­nė.

Pa­vyz­džiui, gi­mę po Dvy­nių ženk­lu žmo­nės va­do­vau­ja­si šū­kiu „Aš ži­nau“. Šis jų de­vi­zas tar­si lei­džia su­pras­ti – gi­męs pir­mą­jį va­sa­ros mė­ne­sį jau­čia­si vis­ką ge­rai iš­ma­nąs. „Nors jie im­lūs pa­sta­boms, ta­čiau prieš tai bū­ti­nai pik­to­kai pa­brėš vis­ką ži­ną pa­tys. 70 proc. Dvy­nių, pra­dė­ju­sių mo­ky­tis vai­ruo­ti, pir­mą kar­tą pa­skai­tas ap­lei­džia – jei jiems ne­išei­na vis­ko pa­da­ry­ti grei­tai ir pa­pras­tai, sten­gia­si to ir ne­da­ry­ti“, - sa­kė A. Ru­dai­tis.

Ste­bė­da­mas Dvy­nius jis įsi­ti­ki­no, kad tai nuo­lat įvai­rius rei­ka­lus spren­džian­tys žmo­nės, ku­riems ties da­bar­ti­mi su­si­kaup­ti su­nku. Jie nu­sto­ti mo­ky­tis vai­ruo­ti ga­li ir ti­kė­da­mi, jog tu­ri ge­ro­kai už tai svar­bes­nių rei­ka­lų. Dau­giau nei 90 proc. vai­ruo­to­jų, ne­te­kę tei­sių ir pri­vers­ti dar sy­kį min­ti vai­ra­vi­mo mo­kyk­lo slens­čius, yra gi­mę bū­tent po Dvy­nių ženk­lu. „Gal čia tik mums taip pa­si­tai­kė, bet ten­den­ci­ja bū­tent to­kia“, - sa­kė pa­šne­ko­vai.

Ge­riau­siai, anot jų, au­to­mo­bi­lius vai­ruo­ja gi­mu­sie­ji po Liū­to ir Vė­žio ženk­lu. Tuo tar­pu ava­ri­jos la­biau­siai ne­sve­ti­mos Avi­nams bei Svars­tyk­lėms. Pa­sta­ro­jo ženk­lo at­sto­vai – kruopš­tūs, bet jau­trūs ir baugš­tūs, o „a­vi­nai“ gat­vė­je sten­gia­si do­mi­nuo­ti – jie, net ma­ty­da­mi, kad tuoj už­si­degs rau­do­nas švie­so­fo­ro sig­na­las, steng­sis grei­čio pe­da­lą pa­spaus­ti iš vi­sų jė­gų ir ta­da stai­giai stab­dys au­to­mo­bi­lį.

Šau­liai – su­dė­tin­gos as­me­ny­bės. Jei vai­ruo­ti šio ženk­lo at­sto­vai ne­iš­mo­ko jau­nys­tė­je, to da­ry­ti vy­res­nia­me am­žiu­je Ru­dai­čiai ir ne­pa­ta­ria.

„Šau­liams ma­ši­na – dar­bo įran­kis. Jie ne­no­ri kan­kin­tis mo­ky­da­mie­si ją vai­ruo­ti. Jie, kaip ir Dvy­niai, ti­ki vis­ką ži­ną, tik jų par­eiš­ki­mai apie ab­so­liu­tų ži­no­ji­mą yra lyg pa­sa­ky­ti juo­kais“, - pa­sa­ko­jo A. Ru­dai­tis.

Mer­ge­lės vai­ruo­ti ma­ši­nos taip pat ne­trokš­ta. Jos mie­liau sė­dė­tų ke­lei­vio vie­to­je. Tik apie tai šio ho­ros­ko­po ženk­lo at­sto­vai yra lin­kę nu­ty­lė­ti.

„Y­ra žmo­nių, ku­riems mo­kė­ji­mas vai­ruo­ti – tar­si die­vo do­va­na. Jie tie­siog at­si­sė­da už vai­ro ir nu­va­žiuo­ja“, - sa­kė Ru­dai­čiai. Ne vie­no zo­dia­ko ženk­lo at­sto­vams jie re­ko­men­duo­ja pirk­ti au­to­mo­bi­lius ne su me­cha­ni­ne, o su au­to­ma­ti­ne grei­čio pa­va­rų dė­že. Tai ypač tin­ka Šau­liams, Svars­tyk­lėms, Mer­ge­lėms.

Vai­ra­vi­mo ins­truk­to­rių įsi­ti­ki­ni­mu, kaip val­dy­ti ma­ši­ną rei­kia aiš­kin­ti nuo ko jau­nes­nio am­žiaus, ta­čiau mo­ky­ti vi­ruo­ti tu­rė­tų pro­fe­sio­na­las. Prieš­in­gu at­ve­ju be­sis­ten­gian­čiam iš­lai­ky­ti vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus kils keb­lu­mų – jie tu­rės pa­mirš­ti vis­ką, ką ži­no­jo, ir mo­ky­tis iš nau­jo.

L.Ru­dai­tie­nė au­to­mo­bi­lį pri­si­jau­ki­no tik bū­da­ma stu­den­tė. Tuo­met di­džiu­lę su­mą – 225 rub­lius – už my­li­mai mer­gi­nai skir­tus kur­sus su­mo­kė­jo A. Ru­dai­tis. Kė­di­niuo­se gy­ve­nu­si po­ra tuo­met ste­bi­no ne vie­ną kai­my­ną – Lai­mu­tė mies­te bu­vo vie­na iš tri­jų mo­kan­čių vai­ruo­ti mo­te­rų. Ji tą da­rė ir be­si­lauk­da­ma pir­ma­gi­mio. Ne­to­lie­se gy­ve­nan­čios mo­te­rys ne­su­si­lai­ky­da­vo Lai­mu­tei į akis ne­pa­sa­kiu­sios, kad mo­te­riai sės­ti prie vai­ro ne tik ne­mo­te­riš­ka, bet net pa­vo­jin­ga. Ypač tuo­met, kai ji lau­kia­si vai­ke­lio.

Vai­ra­vi­mo ins­truk­to­re L. Ru­dai­tie­nė dir­ba 20 me­tų. Pir­mą ava­ri­ją mo­te­ris pa­ty­rė tuo­met, kai prie vai­ro jau bu­vo sė­dė­ju­si dvy­li­ka me­tų. Ji ne­sle­pia, kad ne­sėk­mės prie­žas­tis tą­kart bu­vo per di­de­lis pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­mi. Tuo­met L. Ru­dai­tie­nės vai­ruo­ja­ma ma­ši­na at­si­tren­kė į su­nkias­vo­rės trans­por­to prie­mo­nės ga­lą.

A.Ru­dai­tis su šyp­se­na pri­si­mi­nė pa­čio­je vai­ra­vi­mo pra­džio­je pa­ty­ręs dvi ava­ri­jas. Vie­na – tre­čią die­ną po tei­sių ga­vi­mo. Tuo­met jo val­do­mas „za­po­ro­žie­tis“ at­si­ver­tė nt sto­go. An­tro­ji ava­ri­ja nu­ti­ko ne gat­vė­je, o tie­siog ga­ra­že. Nuo to lai­ko jo­kių rim­tų in­ci­den­tų ke­ly­je A. Ru­dai­tis nė­ra iš­gy­ve­nęs.

„Ir ma­ne, ir vy­riau­sią sū­nų Ma­rių Lai­mu­tė įtrau­kė į vai­ra­vi­mo mo­ky­mą. Tą jau da­rau de­vy­ne­rius me­tus“, - pa­sa­ko­jo kau­nie­tis. Bū­tent jis ir pa­ste­bė­jo, kad ho­ros­ko­po ženk­las tu­ri įta­kos tiek mo­ky­mui­si vai­ruo­ti, tiek pa­čiam vai­ra­vi­mui. Pui­kiai au­to­mo­bi­lius val­do ir Ru­dai­čių sū­nus Ar­nas, ir jau­nė­lė du­kra Ie­va.

„Ho­ros­ko­pas pa­sa­ko ne vis­ką. Bet tai yra ne­di­de­lis rak­te­lis, ku­ris ga­li pa­dė­ti at­ra­kin­ti spy­ną ir pa­dė­ti ge­riau įsi­sa­vin­ti žmo­gui tai, ką jam rei­kia ži­no­ti“, - sa­kė L. Ru­dai­tie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami