Vairuoti pervargus – lyg vairuoti neblaiviam

lzinios.lt 2015-07-25 06:00
lzinios.lt
2015-07-25 06:00
Ilgoje kelionėje mieguistumą daug lengviau įveikti, jei šalia sėdi bendrakeleivis.  LŽ archyvo nuotrauka
Va­sa­rą esant ge­roms eis­mo są­ly­goms daž­nai ga­li at­ro­dy­ti, kad vie­nu pri­sė­di­mu prie vai­ro be di­de­lio var­go įma­no­ma įveik­ti ne vie­ną šim­tą ar net tūks­tan­tį ki­lo­me­trų, bet tai yra klai­da, ra­šo­ma drau­di­mo bend­ro­vės "ER­GO In­su­ran­ce" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Anot jo, gy­ven­to­jai, ypač sa­vait­ga­liais, au­to­mo­bi­liu iš­si­ruo­šia pa­si­va­ži­nė­ti ar net at­os­to­gau­ti tiek į to­li­mes­nius Lie­tu­vos kam­pe­lius, tiek į už­sie­nio vals­ty­bes, o no­rė­da­mi su­tau­py­ti dau­giau lai­ko vai­ruo­da­mi ski­ria ne­pa­kan­ka­mai dė­me­sio poil­siui. "ER­GO In­su­ran­ce" eks­per­tų tei­gi­mu, nuo­var­gis ir mie­guis­tu­mas ke­ly­je yra itin pa­vo­jin­gi. Ma­ža to, skir­tin­gų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, nuo 15 proc. iki 60 proc. vi­sų eis­mo įvy­kių įvyks­ta bū­tent dėl to. „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vos pa­da­li­nio Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas pa­žy­mi daž­niau­sias si­tua­ci­jas, kai au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jus užk­lum­pa per­var­gi­mas.

Tūks­tan­čiai ki­lo­me­trų – per parą

Pa­sak R. Bie­liaus­ko, vie­nas daž­nų at­ve­jų, kuo­met vai­ruo­to­jai ne­įver­ti­na sa­vo ga­li­my­bių, yra au­to­mo­bi­liu ke­liau­jant at­os­to­gau­ti į to­li­mus kraš­tus.

„Į­veik­ti at­stu­mą nuo sos­ti­nės iki Lie­tu­vos pa­jū­rio yra vie­na, ta­čiau pa­siek­ti to­li­mes­nius ki­tų Eu­ro­pos vals­ty­bių mies­tus au­to­mo­bi­lį vai­ruo­jant tik vie­nam žmo­gui nė­ra taip pa­pras­ta“, – įsi­ti­ki­nęs drau­di­mo eks­per­tas - Lie­tu­viai šian­dien no­riai nau­do­ja­si ga­li­my­be Eu­ro­pos Są­jun­go­je ke­liau­ti ne­var­žo­mai, o tau­tie­čių at­os­to­gų marš­ru­tai ne­re­tai nu­sid­rie­kia iki pat Is­pa­ni­jos ar Ita­li­jos. Šias ar ki­tas Eu­ro­pos ša­lis ne­ma­žai gy­ven­to­jų kas­met ryž­ta­si pa­siek­ti nuo­sa­vu ar nuo­mo­tu au­to­mo­bi­liu kir­tę ko­ne vi­są že­my­ną“.

Drau­di­kų at­sto­vo tei­gi­mu, Eu­ro­pos Są­jun­go­je ge­ra su­si­sie­ki­mo ke­liais inf­ras­truk­tū­ra, tad ke­li tūks­tan­čiai ki­lo­me­trų daž­nam at­ro­do ne prob­le­ma. Vis dėl­to ke­lio­nės tiks­lą ne­re­tai ban­do­ma pa­siek­ti kuo grei­čiau, daž­nai va­do­vau­ja­ma­si po­žiū­riu, kad te­rei­kia kaip nors iš­tver­ti ke­le­tą ar ne­tgi ke­lio­li­ka va­lan­dų prie vai­ro, o tuo­met jau il­sė­tis.

„De­ja, vai­ruo­jant toks po­žiū­ris ga­li bū­ti pra­žū­tin­gas“, – pers­pė­ja R. Bie­liaus­kas - Greit­ke­lio mo­no­to­ni­ja, pa­sto­vus vai­ra­vi­mo rit­mas il­gai­niui ga­li im­ti mig­dy­ti, lem­ti su­ma­žė­ju­sią kon­cen­tra­ci­ją. Be to, Eu­ro­pos greit­ke­liuo­se lei­džia­mas grei­tis yra daug di­des­nis nei Lie­tu­vos ke­liuo­se, to­dėl ir ne­lai­mių pa­sek­mės pri­snū­dus bū­na kur kas di­des­nės. Va­žiuo­jant il­ges­nius at­stu­mus bū­ti­na keis­tis ke­liems vai­ruo­to­jams ar­ba, jei vai­ruo­ja tik vie­nas as­muo, šiam re­gu­lia­riai il­sė­tis, iš­si­mie­go­ti. Be to, mie­gas tu­ri bū­ti vi­sa­ver­tis. Ne­už­ten­ka va­lan­dą-ki­tą nu­snūs­ti au­to­mo­bi­ly­je, tad vyks­tant į to­li­mes­nes ke­lio­nes ver­čiau su­pla­nuo­ti dau­giau tar­pi­nių sto­te­lių nei ri­zi­kuo­ti sa­vo ir ke­lei­vių sau­gu­mu“.

To­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai – pa­di­din­tos ri­zi­kos grupė

Pa­di­din­tos ri­zi­kos vai­ruo­to­jų gru­pė, kal­bant apie nuo­var­gį ir mie­go trū­ku­mą ke­liuo­se, drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, yra to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai. Pa­sta­rų­jų vai­ra­vi­mo ir poil­sio re­ži­mą reg­la­men­tuo­ja tei­sės ak­tai, o šios pro­fe­si­jos at­sto­vų dar­bo au­to­mo­bi­liuo­se pri­va­lo bū­ti įreng­ti spe­cia­lūs prie­tai­sai – ta­chog­ra­fai, re­gis­truo­jan­tys vai­ra­vi­mo ir poil­sio truk­mę, nu­va­žiuo­tą at­stu­mą, grei­tį ir ki­tus par­ame­trus.

„Di­de­lius at­stu­mus nu­va­žiuo­jan­tys kro­vi­nius ar ke­lei­vius ve­žan­tys pro­fe­sio­na­lūs vai­ruo­to­jai per par­ą ne­ga­li vai­ruo­ti il­giau nei 9 va­lan­das ir du kar­tus per sa­vai­tę il­giau nei 10 va­lan­dų, o iš vi­so per sa­vai­tę ke­ly­je pra­leis­ti dau­giau nei 6 die­nų. Be to, nu­ma­ty­ti rei­ka­la­vi­mai per­trau­koms, kas­die­niam ir kas­sa­vai­ti­niam poil­siui“, – pa­brė­žia R.Bie­liaus­kas. - Vis dėl­to tai yra tik mi­ni­ma­lūs rei­ka­la­vi­mai, o net ir poil­sio me­tu to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­jai ne vi­suo­met tu­ri tin­ka­mas są­ly­gas iš­si­mie­go­ti. Be to, kro­vi­nius ga­be­nan­tys vai­ruo­to­jai daž­niau­siai va­žiuo­ja vie­ni, ne­tu­ri ša­lia pa­šne­ko­vų, to­dėl mie­guis­tu­mas ir nuo­var­gis juos apim­ti ga­li dar leng­viau. Ri­zi­ką pa­di­di­na ir tai, kad sa­vo kro­vi­nius šie vai­ruo­to­jai sten­gia­si pri­sta­ty­ti kuo grei­čiau, to­dėl ne­re­tai sau­gu­mo sąs­kai­ta sten­gia­si per kuo trum­pes­nį lai­ką įveik­ti kuo di­des­nį ki­lo­me­trų skai­čių“.

Iš­veng­ti skau­džių ne­lai­mių vil­ki­kų vai­ruo­to­jams, anot drau­di­mo bend­ro­vės at­sto­vo, ga­li pa­dė­ti tik svei­kas pro­tas ir kri­tiš­kas sa­vo sa­vi­jau­tos įsi­ver­ti­ni­mas.

Puo­de­lis ka­vos mie­go neatstoja

Anot R. Bie­liaus­ko, ne vien il­go­se ke­lio­nė­se vai­ruo­to­jų nuo­var­gis ke­lią pa­vo­jų. Ne­re­tai prie vai­ro ne­iš­si­mie­go­jus ar pra­stos sa­vi­jau­tos sė­da­ma ir kas­die­nė­se ke­lio­nė­se au­to­mo­bi­liu.

„Daž­nai lai­ko­ma­si po­žiū­rio, kad vie­nas-ki­tas ka­vos puo­de­lis pa­dės nu­ga­lė­ti mie­guis­tu­mą ir su­grą­žin­ti bud­ru­mą net ir vos po po­ros va­lan­dų mie­go, ta­čiau iš tie­sų ko­ky­biš­ko poil­sio jo­kie sti­mu­lian­tai at­sto­ti ne­ga­li“, - pa­ste­bi drau­di­mo eks­per­tas.

Jo tei­gi­mu, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se at­lik­ti ty­ri­mai par­odė, kad vai­ruo­to­jai per par­ą mie­gan­tys 6-7 va­lan­das du kar­tus la­biau ri­zi­kuo­ja pa­tek­ti į su nuo­var­giu su­si­ju­sį eis­mo įvy­kį nei mie­gan­tys 8 ir dau­giau va­lan­dų. Tuo tar­pu as­me­nims, ku­rie mie­gui ski­ria vos 5 ar ma­žiau va­lan­dų per par­ą, ši ri­zi­ka iš­au­ga 4-5 kar­tus.

Di­de­lis nuo­var­gis ir mie­go trū­ku­mas su­ke­lia pa­na­šų ne­igia­mą po­vei­kį vai­ruo­to­jo kon­cen­tra­ci­jai, reak­ci­jos lai­kui, pa­sta­bu­mui kaip ir leng­vas ar vi­du­ti­nis gir­tu­mas, to­dėl prieš sė­dant už vai­ro rei­kė­tų ge­rai pa­sver­ti sa­vo fi­zi­nę ir psi­cho­lo­gi­nę bū­se­ną. Vai­ruo­jan­čiam as­me­niui ne­re­tai ob­jek­ty­viai tai pa­da­ry­ti yra su­dė­tin­ga, to­dėl ša­lia esan­tys as­me­nys ar ke­lei­viai taip pat tu­rė­tų pers­pė­ti vai­ruo­to­ją, jei šis at­ro­do per­var­gęs.

„Pa­di­din­ti mie­guis­tu­mą ga­li ir iš­ori­niai fak­to­riai, pa­vyz­džiui, per di­de­lė tem­pe­ra­tū­ra au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, pra­stas vė­di­ni­mas, į per­ne­lyg ho­ri­zon­ta­lią pa­dė­tį nu­re­gu­liuo­ta vai­ruo­to­jo sė­dy­nė, mo­no­to­niš­kas ir vie­no­das pei­za­žas. To­dėl, jei jau ten­ka va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liu po be­mie­gės nak­ties, to­kia ke­lio­nė tu­rė­tų bū­ti kuo trum­pes­nė“, – pa­ta­ria R. Bie­liaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Ma­žiau­siai dvi sprog­me­nų pri­krau­tos sta­ti­nės šeš­ta­die­nį bu­vo nu­mes­tos ant di­džiau­sios li­go­ni­nės Si­ri­jos su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­mo­je Ale­po mies­to da­ly­je, pra­ne­šė šiai įstaigai pa­gal­bą tei­kian­ti [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami