Vairuotojai dešinėje sėdės pavasarį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-10-22 06:00
„Anglus“ bus leista eksploatuoti tik pritaikius juos eismui dešine kelio puse. LŽ archyvo nuotrauka
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja par­en­gė Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­kei­ti­mų pro­jek­tą, šiuo me­tu jis de­ri­na­mas su ki­to­mis at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pa­kei­ti­mais bus įgy­ven­din­tas Eu­ro­pos Tei­sin­gu­mo Teis­mo (ETT) spren­di­mas, nu­ro­dan­tis Lie­tu­vai leis­ti re­gis­truo­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rių vai­ro me­cha­niz­mas yra de­ši­nė­je pu­sė­je.

Kaip ži­no­ma, de­ši­nia­vai­rių au­to­mo­bi­lių il­gą lai­ką ne­no­rė­jo re­gis­truo­ti ne vien Lie­tu­va. Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ra­gi­ni­mui įtei­sin­ti juos ne­pa­si­da­vė ir kai­my­nės Len­ki­ja, Lat­vi­ja bei Es­ti­ja. ETT pro­ce­sas vy­ko nuo 2011 me­tų. Ta­da Lie­tu­va pa­tei­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai iš­sa­mią ana­li­zę, ko­dėl au­to­mo­bi­liai, tu­rin­tys vai­rą de­ši­nė­je, ga­li pa­kenk­ti eis­mo sau­gu­mui. Ta­čiau ETT pri­ėmė spren­di­mą, ir jį teks įgy­ven­din­ti.

Pa­grin­di­niai Lie­tu­vos ar­gu­men­tai bu­vo ne­pa­to­gūs len­ki­mo ma­nev­rai, de­ši­nia­vai­rių kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių ke­lia­mas pa­vo­jus, smar­kiai pa­di­dė­jan­ti prieš­prie­ši­nio su­si­dū­ri­mo ti­ki­my­bė, su­dė­tin­ges­nis po­sū­kis į kai­rę ir tai, kad ke­lei­vi­nio trans­por­to du­rys, pro ku­rias iš­li­pa ke­lei­viai, bū­tų gat­vės pu­sė­je. Lie­tu­vos ir gre­ti­mų vals­ty­bių tei­gi­niai Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jo­se bu­vo iš da­lies iš­girs­ti. „Va­do­vau­jan­tis re­gis­truo­ja­moms de­ši­nia­vai­rėms prie­mo­nėms nu­ma­ty­tais rei­ka­la­vi­mais, pa­pil­do­mos grės­mės eis­mo sau­gu­mui ne­kils. Nu­ma­ty­ta įran­ga nė­ra leng­vai su­mon­tuo­ja­ma, tad de­ši­nia­vai­rių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams, pa­gei­dau­jan­tiems juos re­gis­truo­ti, bus ne­leng­va įgy­ven­din­ti vi­sus rei­ka­la­vi­mus“, - pa­brė­žė Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Sau­gaus eis­mo sky­riaus ve­dė­jas Vid­man­tas Pum­pu­tis. Pa­sak jo, tai pa­dės ap­si­sau­go­ti nuo pi­ges­nių, bet sau­giam eis­mui ne­pri­tai­ky­tų de­ši­nia­vai­rių au­to­mo­bi­lių eksp­loa­ta­vi­mo.

„Svar­biau­sia yra eis­mo sau­gu­mas ir pa­to­gu­mas vai­ruo­ti va­žiuo­jant to­kiu au­to­mo­bi­liu. Jis tu­ri bū­ti vi­siš­kai pri­tai­ky­tas eis­mui de­ši­nią­ja ke­lio pu­se. Dau­ge­liu at­ve­jų ne­la­bai ap­si­mo­kės dieg­ti vi­są rei­ka­lau­ja­mą įran­gą, to­dėl ir de­ši­nia­vai­riai au­to­mo­bi­liai ne­taps po­pu­lia­res­ni. Kaip ro­do pa­vyz­džiai ES ša­ly­se, ku­rio­se jau anks­čiau įgy­ven­din­ta to­kia tvar­ka, ge­rai už­dirb­ti ti­kė­ję­si au­to­mo­bi­lių iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos im­por­tuo­to­jai li­ko nie­ko ne­pe­šę. To­kios ma­ši­nos, nors ir ge­ro­kai pi­ges­nės, nė­ra po­pu­lia­rios“, - tei­gė V. Pum­pu­tis.

V. Pumpučio manymu, įteisinus dešiniavairius automobilius jie netaps populiaresni ir dažnesni Lietuvos keliuose. /Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Re­gis­truos nuo me­tų vidurio

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te nu­ro­dy­ta, kad Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­mos de­ši­nia­vai­rės trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lės tu­rė­ti tam ti­kro­je vie­to­je įreng­tą ne­tie­sio­gi­nio ma­ty­mo įran­gą, skir­tą vai­ruo­to­jo ma­to­mu­mui pa­ge­rin­ti, - pe­ris­ko­pi­nius veid­ro­džius, ka­me­rą su mo­ni­to­riu­mi, ku­ri ga­lė­tų fil­muo­ti ir ro­dy­ti eis­mą tiek švie­siuo­ju, tiek tam­siuo­ju par­os me­tu ir esant blo­gam ma­to­mu­mui. Šie au­to­mo­bi­liai taip pat tu­rės bū­ti ap­rū­pin­ti eis­mui de­ši­nią­ja ke­lio pu­se pri­tai­ky­tais švie­sos prie­tai­sais ir šo­ni­niais už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­džiais. Ke­lei­vius ve­žan­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių bent vie­nos du­rys, skir­tos žmo­nėms įlip­ti ir iš­lip­ti, pri­va­lės bū­ti de­ši­nė­je pu­sė­je. Kro­vi­ni­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ir au­to­bu­suo­se ir­gi rei­kės įtai­sy­ti pa­pil­do­mą ne­tie­sio­gi­nio ma­ty­mo įran­gą vai­ruo­to­jui – eis­mui de­ši­nią­ja ke­lio pu­se pri­tai­ky­tus pla­taus ste­bė­ji­mo kam­po ir ar­ti­mo vaiz­do veid­ro­džius.

„Įs­ta­ty­mo pro­jek­tą šiuo me­tu dar svars­to ki­tos kom­pe­ten­tin­gos ins­ti­tu­ci­jos – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, Eu­ro­pos tei­sės de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bi­nė ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­ja. Rea­liau­sia, kad Sei­mas pa­kei­ti­mus svars­tys pa­va­sa­rį. Jei­gu pri­tars jiems, de­ši­nia­vai­rės trans­por­to prie­mo­nės bus re­gis­truo­ja­mos nuo ki­tų me­tų vi­du­rio“, - kal­bė­jo V. Pum­pu­tis.

Per­dirb­ti nė­ra prasmės

Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) Tech­ni­kos sky­riaus ve­dė­jas Jus­tas Ra­šo­ma­vi­čius LŽ pa­tvir­ti­no, kad ki­tų es­mi­nių įsta­ty­mo pa­pil­dy­mų ir rei­ka­la­vi­mų de­ši­nia­vai­rėms trans­por­to prie­mo­nėms ins­pek­ci­ja ne­ke­lia. Sau­giam eis­mui už­ti­krin­ti pa­kan­ka ir mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me pro­jek­te siū­lo­mų prie­mo­nių.

„Vis­kas iš­dės­ty­ta aiš­kiai. Įtei­si­nus de­ši­nia­vai­res trans­por­to prie­mo­nes, iš es­mės taps ne­tiks­lin­ga per­kel­ti vai­ro. Jei­gu lei­džia­me re­gis­truo­ti ma­ši­ną, ku­rios vai­ro me­cha­niz­mas de­ši­nė­je, nė­ra pra­smės jo per­mon­tuo­ti. To­kiai mū­sų nuo­mo­nei pri­ta­ria ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Lie­tu­vių meis­trų ir per­par­da­vi­nė­to­jų iš­ra­din­gu­mas ne­tu­ri ri­bų. Per­da­ry­tas trans­por­to prie­mo­nes daž­nai ban­do­ma le­ga­li­zuo­ti, pir­miau­sia fik­ty­viai įre­gis­tra­vus jas ki­to­se Eu­ro­pos ša­ly­se. Įsi­gy­da­mi au­to­mo­bi­lį žmo­nės vi­sa­da pri­va­lo bū­ti ati­dūs“, - įspė­jo J. Ra­šo­ma­vi­čius.

Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką, au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įtai­sus per­kel­ti iš de­ši­nės į kai­rę ga­li­ma tik trans­por­to prie­mo­nės ga­min­to­jo įga­lio­ta­me ser­vi­se ar­ba va­do­vau­jan­tis trans­por­to prie­mo­nes ga­min­to­jo tech­ni­nė­mis są­ly­go­mis bet ku­ria­me ser­vi­se.

Ban­do apgauti

Dau­ge­lis vai­ruo­to­jų, ke­ti­nan­čių įsi­gy­ti de­ši­nia­vai­rį au­to­mo­bi­lį, jį per­dirb­ti ir taip su­tau­py­ti, vė­liau per­si­gal­vo­ja. Mat vien meis­tro pa­slau­gos at­siei­na dau­giau kaip tūks­tan­tį li­tų. Dar bran­giau kai­nuo­ja de­ta­lės, jei ne­tu­ri­te au­to­mo­bi­lio „do­no­ro“. VKTI in­for­ma­vo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu į ją ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją krei­pia­si vis dau­giau as­me­nų, įsi­gi­ju­sių per­da­ry­tas trans­por­to prie­mo­nes: ga­myk­lo­je jos bu­vo pri­tai­ky­tos eis­mui kai­re ke­lio pu­se ir tu­rė­jo vai­rą de­ši­nė­je.

Daž­niau­siai de­ši­nia­vai­riai au­to­mo­bi­liai par­ve­ža­mi į Lie­tu­vą iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės, čia per­dir­ba­mi ir par­duo­da­mi pir­kė­jams ne­in­for­ma­vus jų apie to­kius pa­kei­ti­mus.

Ins­pek­ci­ja pers­pė­ja žmo­nes, kad jie bū­tų ati­des­ni rink­da­mie­si nau­do­tas ma­ši­nas, im­tų­si pa­pil­do­mų prie­mo­nių ir iš­siaiš­kin­tų pra­di­nę trans­por­to prie­mo­nių kil­mę, pa­si­nau­do­tų ga­min­to­jų ar jų įga­lio­tų­jų at­sto­vų tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja apie šias trans­por­to prie­mo­nes. Vien au­to­mo­bi­lio iden­ti­fi­ka­vi­mo nu­me­rio (VIN ko­do) pa­ti­kra ga­li at­skleis­ti per­par­da­vi­nė­to­jų klas­tą.

Šiuo me­tu eis­mas kai­re ke­lio pu­se Eu­ro­po­je vyks­ta Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Ai­ri­jo­je, Kip­re ir Mal­to­je, o ne Eu­ro­po­je – Ja­po­ni­jo­je, Aus­tra­li­jo­je, taip pat ke­lio­se Azi­jos ir Af­ri­kos vals­ty­bė­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rytisas  213.226.172.248 2014-10-28 07:57:31
Labai jau ilgai tempia su tuo registravimu :(
6 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami