Vairuotojai gaišta laiką dėl naujos automobilių įregistravimo tvarkos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-17 13:39
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-17 13:39
Kol kas nuo liepos 1-osios įsigaliojusi nauja naudotų automobilių tvarka neduoda naudos nei vairuotojams, nei gerina eismo saugumo situaciją šalyje - ji naudinga tik papildomas procedūras atliekantiems verslininkams. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Du treč­da­liai vai­ruo­to­jų ne­igia­mai ver­ti­na nau­ją tvar­ką, kuo­met prieš re­gis­tra­ci­ją au­to­mo­bi­lis tu­ri pe­rei­ti pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA). Esą tai pa­il­gins ir pa­bran­gins re­gis­tra­ci­jos pro­ce­dū­rą.

To­kias Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų nuo­tai­kas par­odė autop­lius.lt at­lik­ta apk­lau­sa, sa­ko­ma trans­por­to skel­bi­mų pra­ne­ši­me spau­dai.

“Už tech­ni­nę ap­žiū­rą ir au­to­mo­bi­lio re­mon­tą bet ko­kiu at­ve­ju su­mo­ka pir­kė­jas, nes par­da­vė­jas šias iš­lai­das įtrau­kia į au­to­mo­bi­lio kai­ną. Vai­ruo­to­jas, nu­si­pir­kęs au­to­mo­bi­lį net ir su ga­lio­jan­čia tech­ni­ne ap­žiū­ra, nau­ją trans­por­to prie­mo­nę pa­pras­tai tuoj pat re­mon­tuo­ja, kad vė­liau ne­iš­kil­tų ne­ma­lo­nių ne­ti­kė­tu­mų. Pir­kė­jams bū­tų fi­nan­siš­kai nau­din­giau au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti šiek tiek pi­giau ir su­si­re­mon­tuo­ti pa­tiems. Tuo­met jie tiks­liai ži­no­tų, ką, ka­da ir kas re­mon­ta­vo”, – pa­ste­bi Vik­to­ras Dauk­šas, autop­lius.lt plė­tros va­do­vas.

Pa­tai­sos - be re­zul­ta­tų

Pa­sak V. Dauk­šo, to­kią pir­kė­jų nuo­mo­nę pa­tvir­ti­na ir apk­lau­sos duo­me­nys. Di­džio­ji dau­gu­ma – per 60 proc. apk­laus­tų­jų – rink­tų­si už au­to­mo­bi­lio re­mon­tą ir tech­ni­nę ap­žiū­rą mo­kė­ti pa­tys, o ne įsi­gy­ti au­to­mo­bi­lį jau su at­lik­ta TA ir su­mo­kė­ti dau­giau.

Nau­jo­ji tvar­ka Lie­tu­vo­je įves­ta sie­kiant su­ma­žin­ti tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių skai­čių Lie­tu­vos ke­liuo­se. Ta­čiau di­džio­ji dau­gu­ma vai­ruo­to­jų ne­ma­no, jog nau­jos tai­syk­lės duos no­ri­mų re­zul­ta­tų.

Valentinas Naujanis. / LŽ archyvo nuotraukos

Va­len­ti­no Nau­ja­nio, Kau­no au­to­mo­bi­lių tur­gaus di­rek­to­riaus, nuo­mo­ne, nau­ja tvar­ka ne­duo­da jo­kio re­zul­ta­to, tik su­ke­lia žmo­nėms pa­pil­do­mų prob­le­mų ir ne­aiš­ku­mų, ku­rie kai­nuo­ja tiek lai­ko, tiek pi­ni­gų.

“Sa­ky­ki­me, at­li­kęs tech­ni­nę ap­žiū­rą, grįž­tu au­to­mo­bi­lio už­re­gis­truo­ti. Ta­čiau jo ne­re­gis­truo­ja, nes do­ku­men­tai ro­do, jog nau­do­tas au­to­mo­bi­lis kaž­ka­da bu­vo pa­kliu­vęs į eis­mo įvy­kį. Tech­ni­nė ap­žiū­ra at­lik­ta, tad au­to­mo­bi­lis jau ga­lė­tų va­ži­nė­ti ke­liuo­se, bet aš pri­va­lau at­lik­ti dar vie­ną pa­pil­do­mą pa­ti­krą. Ne­ma­tau lo­gi­kos. Juk vis­kas bū­tų ki­taip, jei pir­ma bū­čiau at­vy­kęs au­to­mo­bi­lio už­re­gis­truo­ti, o tik ta­da at­li­kęs eks­per­ti­zę”, – sa­ko V. Nau­ja­nis.

Apk­lau­sa par­odė, jog vai­ruo­to­jai ne­ti­ki, jog to­kia tvar­ka su­truk­dys įre­gis­truo­ti tech­niš­kai ne­tvar­kin­gus au­to­mo­bi­lius. 74 proc. apk­laus­tų­jų yra įsi­ti­ki­nę, jog par­da­vė­jai vis tiek su­ras bū­dų, kaip nau­juo­sius rei­ka­la­vi­mus apei­ti.

Re­gis­truo­ja Latvijoje

Viktoras Daukšas. / LŽ archyvo nuotrauka

V. Dauk­šas tei­gė, kad įsi­ga­lio­jus nau­jai au­to­mo­bi­lių įre­gis­tra­vi­mo tvar­kai, par­da­vė­jai ra­do bū­dų, kaip rei­ka­la­vi­mus apei­ti.

“Da­bar da­lis jų au­to­mo­bi­lius pir­miau­sia re­gis­truo­ja kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je, o pa­skui per­re­gis­truo­ja Lie­tu­vo­je. Par­da­vė­jai taip ga­li su­tau­py­ti be­veik šim­tą li­tų už vie­ną au­to­mo­bi­lį bei su­gaiš­ti ma­žiau lai­ko, nes pro­ce­dū­ra ten – trum­pes­nė”, – sa­ko V. Dauk­šas.

Be­veik pu­sė apk­laus­tų­jų (47 proc.) pa­pra­šy­ti nu­ro­dy­ti di­džiau­sią nau­jos tvar­kos mi­nu­są, įvar­di­jo, jog pa­si­kei­tus tai­syk­lėms įre­gis­tra­vi­mo pro­ce­dū­ra už­trun­ka ge­ro­kai il­giau nei anks­čiau. Tai par­da­vė­jams truk­do grei­tai par­duo­ti nau­jai į ša­lį įvež­tą au­to­mo­bi­lį.

Dau­giau nei treč­da­lis vai­ruo­to­jų ti­ki­na, kad da­bar su­nku su­pras­ti, kas at­sa­kin­gas už au­to­mo­bi­lio įre­gis­tra­vi­mą – pir­kė­jas ar par­da­vė­jas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Romas  84.46.170.159 2014-09-18 20:31:45
Kas čia neaišku?Dabar pardavėjas,prieš parduodamas automobilį, turi atlikti jo techninę apžiūrą.Ši tvarka labiausiai nepatinka pardavėjams,nes bus sunkiau automobilį parduoti su defektais.Na už atliktą techninę apžiūrą gali susimokėti pirkėjas.
3 0  Netinkamas komentaras
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami