Vairuotojai mano, jog baudos balai beprasmiški

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-30 14:49
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-30 14:49
Vyriausybės siūlymu, per metus surinkus 10 baudos balų, tektų bent kuriam laikui išsiskirti su vairuotojo pažymėjimu.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Vy­riau­sy­bei pa­tei­kus siū­ly­mą grą­žin­ti 2007 m. tuo­met su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro par­ei­gas ėju­sio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus ini­cia­ty­va pa­nai­kin­tą bau­dos ba­lų sis­te­mą, di­džio­ji da­lis vai­ruo­to­jų lie­ka įsi­ti­ki­nę, jog grą­žin­ti bau­dos ba­lai ne­išsp­ręs prob­le­mų ke­liuo­se. At­virkš­čiai, šios prie­mo­nės veiks­min­gu­mas, anot jų, abe­jo­ti­nas – ji tik pa­di­dins ko­rup­ci­jos mas­tus.

Kaip ro­do lan­ko­miau­sio trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt at­lik­ta apk­lau­sa, to­kiam su­ma­ny­mui ne­pri­ta­ria be­veik 70 proc. lie­tu­vių. Jie ma­no, kad bau­dos ba­lų sis­te­ma yra ne­veiks­min­ga.

„Šio siū­ly­mo prieš­inin­kai tei­gia, jog ba­lų sis­te­ma nė­ra skaid­ri. Kaip ir anks­čiau, ji leis vai­ruo­to­jams ak­ty­viai tar­tis su par­ei­gū­nais dėl ky­šio. Ta­čiau pri­ta­rian­tys siū­ly­mui tei­gia, kad sis­te­ma bus to­bu­les­nė – pa­žei­di­mai bus įra­šo­mi į sis­te­mą, re­gis­truo­ja­mi ir in­for­ma­ci­ja sau­go­ma. Pa­sak jų, to­kiu bū­du bus už­kirs­tas ke­lią bet ko­kiai ko­rup­ci­jos ga­li­my­bei“, – tei­gė Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas Vik­to­ras Dauk­šas.

Tik už šiurkš­čiau­sius pa­žei­di­mus?

Nu­ma­ty­ta, kad už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus ski­ria­mi ba­lai bus di­fe­ren­ci­juo­ja­mi at­siž­vel­giant į pa­žei­di­mo su­nku­mą. Pri­klau­so­mai nuo pa­vo­jin­gu­mo bus ski­ria­ma nuo vie­no iki pen­kių bau­dos ba­lų.

Ta­čiau be­veik pu­sė apk­lau­sos da­ly­vių (47 proc.) ma­no, kad bau­dos ba­lais baus­ti reik­tų tik už šiurkš­čiau­sius pa­žei­di­mus – vai­ra­vi­mą iš­gė­rus, grei­čio vir­ši­ji­mą, va­žia­vi­mą de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui ar esant au­to­mo­bi­lio sta­ty­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mams. Be­veik 40 proc. apk­laus­tų­jų tei­gia, kad baus­ti reik­tų tik už pa­žei­di­mus, ku­riuos vai­ruo­to­jas pa­da­ro ne pir­mą kar­tą.

„Jei per me­tus vai­ruo­to­jas su­rinks 10 bau­dos ba­lų, o pra­de­dan­ty­sis – 6 ar dau­giau ba­lų, jiems bus ati­ma­ma tei­sė vai­ruo­ti nuo de­vy­nių mė­ne­sių iki vie­ne­rių me­tų. Ta­čiau dau­giau nei pu­sė apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių lie­tu­vių ma­no, kad tai per griež­ta baus­mė. Be to, dau­ge­liui siū­ly­mo prieš­inin­kų abe­jo­nę ke­lią ir dvi­gu­bo bau­di­mo ga­li­my­bė, t.y. be bau­dos ba­lų ga­lios ir pi­ni­gi­nės bau­dos”, – pa­ste­bė­jo V. Dauk­šas.

Pi­ni­gi­nės bau­dos veik­tų geriau

Apk­lau­sos da­ly­vių bu­vo klau­sia­ma, jei ne bau­dos ba­lus, ko­kią ki­tą prie­mo­nę reik­tų tai­ky­ti vai­ruo­to­jams už pa­kar­to­ti­nus pa­žei­di­mus. Dau­giau nei pu­sė – 52 proc. – apk­laus­tų­jų tei­gia, kad tin­ka­miau­sia prie­mo­nė bū­tų pa­di­din­tos pi­ni­gi­nės bau­dos. 40 proc. lie­tu­vių ma­no, kad nuo­la­ti­niams tai­syk­lių pa­žei­dė­jams reik­tų iš­kart ati­mti vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Tik 8 proc. da­ly­vių pa­si­sa­ko už au­to­mo­bi­lio kon­fis­ka­vi­mą.

Pa­sak V. Dauk­šo, ne­pri­ta­rian­tys bau­dos ba­lų sis­te­mai tvir­ti­na, kad nė­ra jo­kio ry­šio tarp bau­dos ba­lų sis­te­mos ir ava­ri­jų skai­čiaus ke­liuo­se ir ma­no, kad reik­tų ne griež­tin­ti sank­ci­jas, o dau­giau dė­me­sio skir­ti vai­ra­vi­mo mo­ky­mui.

Kaip ro­do apk­lau­sos duo­me­nys, be­veik pu­sė lie­tu­vių per me­tus yra nors kar­tą nu­bau­džia­mi už ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mus. 43 proc. apk­lau­sos da­ly­vių vi­du­ti­niš­kai nu­bau­džia­mi 1-2 kar­tus, apie 3 proc. – 3-4 kar­tus, apie 2 proc. – 5-6 ar dau­giau kar­tų per me­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami