Vairuotojai sužymėjo „pikčiausias“ šalies eismo vietas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-26 09:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-26 09:27
Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iden­ti­fi­ka­vo ke­lių vie­tas, ku­rio­se vai­ruo­da­mi daž­niau­siai pa­ti­ria pyk­tį ar su­sier­zi­na. Va­sa­rį ir ko­vą di­džiau­sios ša­lies drau­di­mo bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ ini­ci­juo­ta­me „Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­py­je“ in­ter­ne­te vai­ruo­to­jai pa­žy­mė­jo apie 4 tūkst. eis­mo vie­tų, ku­rio­se daž­niau­siai pa­ti­ria ne­igia­mas emo­ci­jas. Že­mė­la­py­je iden­ti­fi­kuo­ti „karš­čiau­si taš­kai“ Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je bei ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se.

„Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­pio“ tiks­las bu­vo leis­ti vai­ruo­to­jams pa­tiems par­ody­ti gat­ves, ku­rio­se jie daž­niau­siai pa­ti­ria stre­są ar ki­tas ne­igia­mas emo­ci­jas – juk ge­riau­siai tai ir ga­li pa­da­ry­ti žmo­nės, ku­rie nuo­lat su­si­du­ria su pyk­čiu ke­liuo­se. Su­lau­kę di­džiu­lio žmo­nių su­si­do­mė­ji­mo ir įsi­trau­ki­mo dar kar­tą įsi­ti­ki­no­me, kad pyk­tis ke­liuo­se yra ak­tua­li prob­le­ma, ku­rią bū­ti­na spręs­ti: ne tik ge­ri­nant vai­ruo­to­jų sa­vi­jau­tą, bet ug­dant ša­lies vai­ra­vi­mo kul­tū­rą“, – sa­kė Rai­mon­das Ge­le­že­vi­čius, kam­pa­ni­jos „Nu­lis pyk­čio“ am­ba­sa­do­rius, „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Pri­va­čių klien­tų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius.

Anks­čiau „Lie­tu­vos drau­di­mo“ už­sa­ky­mu at­lik­ti so­cio­lo­gi­niai ty­ri­mai ro­do, kad 95 proc. Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų yra su­si­dū­rę su pyk­čiu ke­liuo­se ir bent kar­tais pa­ti­ria ne­igia­mų emo­ci­jų, o 61 proc. vai­ruo­to­jų vie­naip ar ki­taip su­rea­guo­ja į ki­tų vai­ruo­to­jų de­mons­truo­ja­mą pyk­tį.

Dau­giau­sia pyk­čio – žie­di­nė­se ir įpras­to­se sankryžose

„Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­pio“ duo­me­nys at­sklei­dė, kad dau­giau­sia pyk­čio vai­ruo­to­jai pa­ti­ria did­mies­čiuo­se: apie 75 proc. pa­žy­mė­tų taš­kų – 5 ša­lies mies­tuo­se. Pa­sak pro­jek­tą ini­ci­ja­vu­sio „Lie­tu­vos drau­di­mo“ at­sto­vo R. Ge­le­že­vi­čiaus, pa­na­šią ten­den­ci­ją ro­dė ir anks­tes­ni ty­ri­mai – mies­tų ke­liuo­se vai­ruo­to­jai pa­ti­ria pyk­tį apie 10 kar­tų daž­niau nei kai­mo vie­to­vė­se. „Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­pio“ duo­me­nys taip pat at­sklei­dė, kad vai­ruo­to­jai daž­niau­siai ne­igia­mas emo­ci­jas pa­ti­ria in­ten­sy­vaus eis­mo vie­to­se, kur ne­re­tai su­si­da­ro spūs­tys.

Vil­niu­je tai – Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Ge­ro­sios vil­ties bei Olan­dų gat­vės žie­dai, Kau­ne – Pi­lies g. žie­das bei Pra­mo­nės ir Sa­va­no­rių pros­pek­tų san­kry­ža. Klai­pė­do­je gy­ven­to­jai dau­giau­siai ne­igia­mų emo­ci­jų pa­ti­ria Ši­lu­tės plen­to ir Bal­ti­jos pros­pek­to bei Ja­kų žie­duo­se. Ki­tuo­se mies­tuo­se daug stre­so vai­ruo­to­jams su­ke­lia vie­tos, ku­rio­se, pa­sak jų, – ne­tin­ka­mai vei­kian­tys švie­so­fo­rai, su­dė­tin­gai įvyk­do­mi po­sū­kiai į kai­rę, su­si­da­ro spūs­tys ar at­si­ran­da ki­tos kliū­tys, ne­lei­džian­čios ra­miai ir sau­giai va­žiuo­ti.

„Pik­čiau­sio­se“ vie­to­se – nuo­tai­ką ge­ri­nan­tys ženklai

Siek­da­mas ma­žin­ti pyk­tį Lie­tu­vos ke­liuo­se „Lie­tu­vos drau­di­mas“ to­liau tę­sia „Nu­lis pyk­čio“ kam­pa­ni­ją, ku­rios vie­na iš prie­mo­nių – ke­lio in­for­ma­ci­niai sten­dai „Į­si­junk šyp­se­ną“, skir­ti pa­ska­tin­ti vai­ruo­to­jus vai­ruo­ti drau­giš­kiau. Šiuo me­tu ke­lio sten­dai jau įreng­ti 38 Lie­tu­vos vie­to­se. „Lie­tu­vos drau­di­mas“ vi­so­je Lie­tu­vo­je nu­ma­to pa­sta­ty­ti dar ke­lias de­šim­tis šių ke­lio ženk­lų. Juos gy­ven­to­jai ver­ti­na tei­gia­mai – in­ten­sy­viau­sio­se sos­ti­nės gat­vė­se iš­vy­dę „Į­si­junk šyp­se­ną“ ke­lio sten­dą nu­si­šyp­so be­veik kas an­tras (45 proc.) eis­mo da­ly­vis.

Nau­jus in­for­ma­ci­nius ke­lio sten­dus drau­di­mo bend­ro­vė įrengs bend­ra­dar­biau­da­ma su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja. „Gy­ven­to­jų iden­ti­fi­kuo­tas „pik­čiau­sias“ eis­mo vie­tas per­duo­si­me kon­kre­čių sa­vi­val­dy­bių at­sto­vams, kad jie ga­lė­tų kri­tiš­kai įver­tin­ti si­tua­ci­ją ir nu­spręs­ti, ku­rio­se re­gio­nų vie­to­se bū­ti­na kaž­ką keis­ti, sie­kiant ge­rin­ti ne tik vai­ruo­to­jų sa­vi­jau­tą, bet ir sau­gu­mą“, – ko­men­ta­vo Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos at­sto­vė vie­šie­siems ry­šiams Ind­rė Vi­lū­nie­nė.

„Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­pį“ „Lie­tu­vos drau­di­mas“ su­kū­rė ir įgy­ven­di­no drau­ge su Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­ja bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja, taip pat nau­jie­nų por­ta­lu DEL­FI. Gy­ven­to­jai vie­tas, ku­rio­se vai­ruo­da­mi pa­ti­ria dau­giau­siai pyk­čio, ga­lė­jo žy­mė­ti šių me­tų va­sa­rio 19 – ko­vo 26 die­no­mis.

„Pyk­čio ke­liuo­se že­mė­la­pis“ yra vie­nas iš „Lie­tu­vos drau­di­mo“ kam­pa­ni­jos „Nu­lis pyk­čio“ pro­jek­tų. Vi­sa pyk­čio ma­ži­ni­mo ke­liuo­se ini­cia­ty­va Lie­tu­vo­je vei­kia nuo 2013 m. pa­bai­gos ir yra įver­tin­ta tiek Lie­tu­vo­je, tiek tarp­tau­ti­niu mas­tu. 2014 m. pa­bai­go­je „Nu­lis pyk­čio“ lai­mė­jo „Eu­ro­pean Ex­cel­len­ce Awards“ ge­riau­sio so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės pro­jek­to Eu­ro­po­je ti­tu­lą. „Nu­lis pyk­čio“ pro­jek­tą pa­lai­ko Lie­tu­vos Res­pub­li­kos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja bei Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja.

„Lie­tu­vos drau­di­mas“ yra di­džiau­sia ša­lies drau­di­mo bend­ro­vė, sa­vo pa­slau­gas tei­kia pu­sei mi­li­jo­no pri­va­čių ir vers­lo klien­tų ir per me­tus at­ly­gi­na klien­tams ža­lų už be­veik 60 mln. eu­rų. Bend­ro­vė­je dir­ba dau­giau nei 1100 dar­buo­to­jų. „Lie­tu­vos drau­di­mas“ tris kar­tus iš ei­lės pel­nė „Ge­riau­sio darb­da­vio“ ap­do­va­no­ji­mą, taip pat pri­pa­žin­tas ge­riau­siu Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos darb­da­viu 2013 me­tais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami