Vairuotojams apie gedimus – pusė tiesos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-29 06:00
Teigiama, jog neaišku kurių metų "Nissan Pathfinder" nekontroliuojamai gali prisipūsti saugos oro pagalvė, kas lemtų liūdnus padarinius.  LŽ archyvo nuotrauka
Nuo me­tų pra­džios Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT) iš Eu­ro­pos „Ra­pex“ sis­te­mos ga­vo 34 pra­ne­ši­mus apie pa­vo­jin­gas vai­ruo­to­jų svei­ka­tai trans­por­to prie­mo­nes, iš ku­rių 30 bu­vo leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai ir 4 – mo­to­cik­lų.

Ta­čiau tiks­liai iden­ti­fi­kuo­ti ofi­cia­lia­me tar­ny­bos tink­la­la­py­je vvtat.lt pa­teik­to­je in­for­ma­ci­jo­je nė­ra jo­kių šan­sų. Pir­miau­sia, nors 32 pra­ne­ši­muo­se kal­ba­ma apie au­to­mo­bi­lių mo­de­lius, dar dvie­juo­se mi­ni­mos tik­tai mar­kės. Per „Ra­pex“ sis­te­mą 2015 m. sau­sio 16 d. iš Pra­ncū­zi­jos ir 2015 m. va­sa­rio 19 d. iš Vo­kie­ti­jos nu­ro­do­mi pa­vo­jin­gi var­to­to­jams de­fek­tai ati­tin­ka­mai „Peu­geot“ ir „Volks­wa­gen“ au­to­mo­bi­liuo­se. „Dėl ke­le­to klai­dų ga­my­bos pro­ce­se trans­por­to prie­mo­nės su 1.8l/ 2.0 TFSI va­rik­lio ga­lia, ga­li­mas de­ga­lų pra­te­kė­ji­mas ir ky­la gais­ro pa­vo­jus“. „Peu­geot“ ge­di­mas ir­gi la­bai rim­tas: „Sto­vė­ji­mo stab­dys nė­ra pil­nai įdieg­tas, au­to­mo­bi­lis ga­li pa­ju­dė­ti su­kel­da­mas ki­toms trans­por­to prie­mo­nėms“ (šių ir ki­tų ci­ta­tų iš vvtat.lt kal­ba ne­tai­sy­ta). Iš pa­tei­kia­mos in­for­ma­ci­jos ga­li su­pras­ti ne­bent tiek, jog keis­ti stab­džių į dirb­tu­ves rei­kia vež­ti vi­sus „Peu­geot“ ir tuos „Volks­wa­gen“, ku­rių ra­tus va­ro 1,8 l ir 2 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­niai mo­to­rai, mat ne­mi­ni­ma jų pa­ga­mi­ni­mo da­ta. Nė prie vie­no au­to­mo­bi­lio mo­de­lio jos ir­gi nė su ži­bu­riu ne­su­ra­si.

Įtrau­kia tik su di­de­liais trūkumais

„Ra­pex“ ofi­cia­liai yra va­di­na­ma „sku­baus kei­ti­mo­si in­for­ma­ci­ja tarp ES vals­ty­bių apie ne­sau­gius ir pa­vo­jin­gus var­to­to­jų svei­ka­tai ga­mi­nius ir pro­duk­tus“. Ji bu­vo su­kur­ta vyk­dant Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos 2001 m. gruo­džio 3 d. di­rek­ty­vą Nr. 2001/95/EB „Dėl bend­ro­sios ga­mi­nių sau­gos nu­sta­to bend­rą­jį sau­gos rei­ka­la­vi­mą, tai­ko­mą ga­mi­niams, ku­rių sau­gos ne­reg­la­men­tuo­ja ki­ti Bend­ri­jos tei­sės ak­tai“. Di­rek­ty­va įpa­rei­go­ja ga­min­to­jus ir pla­tin­to­jus ne­del­siant in­for­muo­ti at­sa­kin­gas tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas apie ne­sau­gius ga­mi­nius ir prie­mo­nes, ku­rių ga­min­to­jai ar pla­tin­to­jai ėmė­si, kad šie ga­mi­niai bū­tų iš­im­ti iš rin­kos ir sau­giai su­nai­kin­ti. Tie­sa, trans­por­to prie­mo­nė­se su­ras­tus de­fek­tus ga­li­ma pa­ša­lin­ti.

Ope­ra­ty­via in­for­ma­ci­ja apie pa­vo­jin­gus ga­mi­nius Bend­ri­jos na­rės kei­čia­si per sis­te­mą „Ra­pex“. 2010-ai­siais prie jos pri­si­jun­gė ir Lie­tu­va.

Skil­ty­je apie trans­por­to prie­mo­nes vie­ši­na­mos tik tos iš jų, ku­rių iš­aiš­kin­ti trū­ku­mai pri­ski­ria­mi prie di­de­lių. Dėl dau­ge­lio iš jų (pa­vyz­džiui, ne­vei­kian­čių vai­ruo­to­jo pu­sės va­ly­tu­vo, strin­gan­čio vai­ro me­cha­niz­mo ir t.t.) per­nai Lie­tu­vo­je įsi­ga­lio­jus nau­jai Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais re­dak­ci­jai yra stab­do­mas lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me ir mū­sų ša­ly­je. Čia net ne­kal­bė­si­me apie tai, kad vai­ruo­to­jams tie­siog gy­vy­biš­kai pri­va­lu ži­no­ti apie trans­por­to prie­mo­nes, ku­rio­se dėl ga­myk­li­nių de­fek­tų ga­li kil­ti gais­ras, iš­te­kė­ti stab­džių skys­tis ar pa­na­šiai. Ir, pa­vyz­džiui, to­kių ne­pirk­ti ar tie­siog jo­mis ne­si­nau­do­ti, jei de­fek­tas nė­ra pa­ša­lin­tas.

Tarp de­fek­tuo­tų – bran­gus „Porsche“

Nuo me­tų pra­džios gau­tuo­se pra­ne­ši­muo­se apie pa­ste­bė­tus de­fek­tus trans­por­to prie­mo­nė­se, ku­riuos skel­bia tink­la­la­pis vvtat.lt, tik ne­di­de­lė jų da­lis yra są­ly­gi­nai ma­žiau pa­vo­jin­gi var­to­to­jams. Pa­vyz­džiui, 2015 m. sau­sio 27 d. iš Pra­ncū­zi­jos gau­ta­me pra­ne­ši­me apie pa­ste­bė­tą de­fek­tą mi­kroau­to­bu­se „Re­nault Tra­fic“ ra­šo­ma: „Sė­dy­nės rė­mas tu­ri bū­ti pa­ti­krin­tas sie­kiant už­ti­krin­ti su­vi­ri­ni­mo ko­ky­bę dėl įtrū­ki­mų ir pa­keis­ti, jei rei­kia“. 2015 m. sau­sio 27 d. iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos at­siųs­tas pra­ne­ši­mas apie „Ford Fies­ta“ in­for­muo­ja, kad šia­me au­to­mo­bil­ly­je „ga­li­nės sė­dy­nės dir­žo sag­tis (skląs­tis), ga­li bū­ti su de­fek­tais“: „Prie­ki­nio su­si­dū­ri­mo at­ve­ju sag­tis ga­li ne­su­veik­ti, kas su­ke­lia pa­vo­jų ga­li­nės sė­dy­nės ke­lei­viui“.

Tarp tų au­to­mo­bi­lių, ku­riuo­se ap­tik­ti de­fek­tai pri­skir­ti­ni prie ma­žiau pa­vo­jin­gų, yra ne­tgi itin bran­gus „Pors­che 918 Spy­der“. 2015 m. va­sa­rio 24 d. iš Vo­kie­ti­jos pra­ne­šė apie tai, kad spor­ti­nia­me au­to­mo­bi­ly­je „a­ti­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių, va­žiuok­lės kom­po­nen­tai yra su­mon­tuo­ti ant prie­ki­nės ašies, ku­rios yra iš vie­nos tie­ki­mo par­ti­jos, ku­rios at­žvil­giu il­gaam­žiš­ku­mas ne­ga­li bū­ti už­ti­kri­na­mas dėl ga­my­bos klai­dos“.

Dau­ge­lis ki­tų trans­por­to prie­mo­nių, ypač – mo­to­cik­lų, apie ku­riuo­se šie­met in­for­ma­ci­ją pa­skel­bė vvtat.lt, de­fek­tai – itin rim­ti, ga­lin­tys su­kel­ti pa­vo­jų ne tik vai­ruo­to­jų svei­ka­tai, bet ir gy­vy­bėms. Pa­mi­nė­si­me ke­le­tą pa­čių su­nkiau­sių at­ve­jų. Pa­vyz­džiui, tam ti­kro­mis są­ly­go­mis ga­li nu­sto­ti veik­ti ame­ri­kie­tiš­ko „Dod­ge Ni­tro“ stik­lų va­ly­tu­vai. „Toyo­ta Ya­ris Hib­rid“ nu­sta­ty­tas ne­tin­ka­mas stab­džių sis­te­mos funk­cio­na­vi­mas. Dau­gy­bė­je au­to­mo­bi­lių, ne­tgi vo­kiš­kuo­se pra­ban­giuo­se E ir CLS kla­sių „Mer­ce­des-Benz“, ras­ta de­fek­tų, ku­rių ne­pa­ša­li­nus ga­li kil­ti sa­vai­mi­nis gais­ras.

Ta­čiau pa­vo­jin­giau­sia va­ži­nė­ti mo­to­cik­lais „Ya­ma­ha YZF-R1M“, „MV Agus­ta F4RR“. „Ya­ma­ha DM01“ ir „Ya­ma­ha DM04“. Ypač leng­va nu­si­suk­ti gal­vą skrie­jant pa­sta­rų­jų dvie­jų mo­de­lių trans­por­to prie­mo­nė­mis, nes dėl ne­tin­ka­mai pa­duo­da­mo te­pa­lo pa­va­rų dė­žė­je „ga­li už­sib­lo­guo­ti ga­li­nis ra­tas“, mo­to­cik­las taps ne­val­do­mas.

To­dėl keis­ta, dėl ko ofi­cia­liuo­se „Ra­pex“ ir VVTAT tink­la­la­piuo­se nė­ra skel­bia­ma vi­sa in­for­ma­ci­ja apie trans­por­to prie­mo­nes su trū­ku­mais, iš ku­rių bū­tų leng­va jas iden­ti­fi­kuo­ti ma­ši­ną ir, jei pri­reik­tų, pa­ti­krin­ti, kad jos de­fek­tai pa­ša­lin­ti.

Au­to­ser­vi­suo­se iden­ti­fi­kuo­ja lengvai

VVTAT tei­si­na­si, kad pa­tei­kia tik bend­rą in­for­ma­ci­ją, o iš ti­krų­jų trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kus apie trans­por­to prie­mo­nės de­fek­tą ir tai­ko­mas prie­mo­nes in­for­muo­ja ga­min­to­jas per įga­lio­tus at­sto­vus. Kaip dien­raš­čiui LŽ tei­gė tar­ny­bos Tarp­tau­ti­nių ir ES rei­ka­lų koor­di­na­vi­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ge­nė Moc­ke­vi­čie­nė, esą tai da­ro­ma dėl to, kad trans­por­to prie­mo­nių iden­ti­fi­ka­vi­mo prie­mo­nės yra su­dė­tin­gos (va­žiuok­lės nu­me­riai, kė­bu­lo nu­me­riai, ga­my­bos lai­ko­tar­pis ir taip to­liau), ir jas ga­li iden­ti­fi­kuo­ti tik pa­ty­rę spe­cia­lis­tai.

Dien­raš­čio kal­bin­ti nau­jų au­to­mo­bi­lių sa­lo­nų va­do­vai pa­tvir­ti­no, jog jie iš ti­krų­jų apie de­fek­tus yra ope­ra­ty­viai in­for­muo­ja­mi per „Ra­pex“. Tar­ki­me, „O­pel“ au­to­mo­bi­liais pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Žai­bo ra­tas“ di­rek­to­rius Vi­lan­das Bur­nys LŽ sa­kė, kad vos ga­vę ži­nią apie „O­pel“, ku­ria­me ras­tas su ma­ši­nos sau­gu­mu su­si­jęs de­fek­tas, jo sa­vi­nin­kas iš kar­to kvie­čia­mas at­vyk­ti į au­to­ser­vi­są te­le­fo­nu ar ki­to­mis ry­šio prie­mo­nės, o jei to ne­už­ten­ka – ir dviem re­gis­truo­tais laiš­kais. „Ga­min­to­jas lai­ko, jog to už­ten­ka, kad klien­tas bū­tų tin­ka­mai in­for­muo­tas“, - sa­kė vers­li­nin­kas.

Anot jo, pa­pras­tai te­rei­kia pa­skam­bin­ti, kad vai­ruo­to­jas ap­lan­ky­tų au­to­ser­vi­są, kur de­fek­tas pa­ša­li­na­mas. „I­den­ti­fi­kuo­ti trans­por­to prie­mo­nę ne­sun­ku. Su do­ku­men­tais apie pa­ste­bė­tą de­fek­tą per „Ra­pex“ at­siun­čia­mas ir kė­bu­lo nu­me­ris, pa­gal ku­rį ir „at­pa­žįs­ta­me“ ma­ši­ną“, - ne­su­dė­tin­gą au­to­mo­bi­lio ati­tik­ties nu­sta­ty­mo pro­ce­dū­rą at­sklei­dė V.Bur­nys.

LŽ kal­bin­ti vers­li­nin­kai ti­ki­no ne­ži­ną, dėl ko­kių prie­žaš­čių, pa­vyz­džiui, kė­bu­lo nu­me­rio ne­ga­lė­tų sa­vo tink­la­la­py­je skelb­ti ir VVTAT.

Au­to­mo­bi­lių su de­fek­tais mar­kės, apie ku­riuos pa­skelb­ta tink­la­la­py­je vvtat.lt 2015 m. sau­sio 1 d.-bir­že­lio 26 d.

MarkėDe­fek­tuo­tų mo­de­lių skaičius
„Nissan“8
„Toyota“5
„O­pel“, „Honda“4
„Mit­su­bis­hi“, „Mer­ce­des-Benz“, „Honda“po 3
„Re­nault“, „Land Rover“po 2
„Ci­troen“, „Chev­ro­let“, „Peu­geot“, „Grat Wall Steed“, „Pors­che“, „Mit­su­bis­hi“, „Fiat“, „Ford“po 1
„Volks­wa­gen“, „Peugeot“nenurodyta

Šal­ti­nis: vvtat.lt

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami