Vairuotojų elgesys sukelia bangos efektą kelyje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-04 10:27
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-04 10:27
Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka
At­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­sklei­dė, kad vie­nas ag­re­sy­viai ke­ly­je be­siel­gian­tis vai­ruo­to­jas ver­čia ki­tus elg­tis pa­na­šiai: el­ge­sys su­ke­lia ban­gos efek­tą.

Apk­lau­so­je, ku­rio­je da­ly­va­vo be­veik 9 000 vai­ruo­to­jų iš 15 Eu­ro­pos ša­lių, 87 proc. vai­ruo­to­jų tei­gė, kad pa­ste­bė­tas ki­to vai­ruo­to­jo dė­me­sin­gu­mas va­žiuo­jant ga­li pa­ska­tin­ti juos pa­čius bū­ti dė­me­sin­giems ki­tų eis­mo da­ly­vių at­žvil­giu. Net 55 proc. apk­laus­tų­jų bu­vo pa­si­ren­gę pri­pa­žin­ti, kad, su­er­zin­ti ar iš­pro­vo­kuo­ti vie­no vai­ruo­to­jo, jie gal­būt bus lin­kę vė­liau iš­lie­ti pyk­tį ant ki­to vai­ruo­to­jo. Pa­pras­tas ge­ra­no­riš­kas poel­gis ar­ba ag­re­sy­vus veiks­mas ga­li pra­dė­ti iš­ti­są įvy­kių gran­di­nę, su­ku­rian­čią ar­ba kom­for­tiš­ką ir sau­gią, ar­ba įtemp­tą ir pa­vo­jin­gą eis­mo ap­lin­ką.

„Be to­kių veiks­nių kaip oro są­ly­gos ar nuo­var­gis, ke­ly­je su­tik­ti ki­ti vai­ruo­to­jai yra tas reikš­min­gas kon­teks­tas, į ku­rį mes rea­guo­ja­me ke­lio­nės me­tu“, – tei­gė dr. Chris Ten­nant iš Lon­do­no eko­no­mi­kos bei po­li­ti­kos moks­lų mo­kyk­los, va­do­va­vęs ty­ri­mo pro­jek­tui. „Da­ly­da­mie­si erd­ve ke­ly­je su ki­tais, vai­ruo­to­jai daž­nai va­do­vau­ja­si abi­pu­siš­ku­mo lo­gi­ka. Bet ka­dan­gi dau­ge­lis są­vei­kų yra trum­pa­lai­kės, abi­pu­siš­ku­mas daž­nai bū­na ne­tie­sio­gi­nis – mū­sų at­sa­kas pa­sie­kia ki­tą vai­ruo­to­ją, vė­les­niu ke­lio­nės mo­men­tu. Taip at­si­ran­da ban­gos efek­tas.“

Dėl ki­tų el­ge­sio bet ku­ris ga­li pra­dė­ti vai­ruo­ti pavojingiau

Ty­ri­mas taip pat par­odė, kad ki­tų vai­ruo­to­jų el­ge­sys ga­li bet ku­rį vai­ruo­to­ją pa­ska­tin­ti vai­ruo­ti pa­vo­jin­giau, net jei toks vai­ruo­to­jas pa­pras­tai nė­ra prob­le­miš­kas.

„Eis­mo da­ly­vių eti­ke­tas svar­bus vi­siems vai­ruo­to­jams“, – pa­aiš­ki­no C. Ten­nant. Per­žiū­rė­ję vaiz­do įra­šus apie są­vei­kas ke­liuo­se, dau­gu­ma apk­laus­tų vai­ruo­to­jų pa­tvir­ti­no, ko­kie svar­būs yra pa­dė­kos ges­tai, ir tik ma­žiau nei 10 proc. pa­nei­gė to­kių veiks­mų svar­bą. Po­kal­bių me­tu vai­ruo­to­jai leng­vai pri­pa­ži­no, kad, jei vie­nas vai­ruo­to­jas ne­pa­dė­ko­ja, per ki­tą są­vei­ką jie bus la­biau lin­kę vai­ruo­ti ne­at­siž­velg­da­mi į ki­tus.

Ty­ri­mas lei­do nu­sta­ty­ti įvai­rius el­ge­sio bū­dus, ku­rie vei­kiau­siai su­kels prieš­iš­kas nuo­tai­kas, pra­de­dant įsi­lie­ji­mo į eis­mo srau­tą tak­ti­ka di­de­lė­se san­kry­žo­se, va­žia­vi­mu iš pa­skos ma­žu at­stu­mu ir bai­giant ne­tin­ka­mu nau­do­ji­mu­si sig­na­lais bei ne­draus­min­gu va­žia­vi­mu greit­ke­lio juo­sto­mis. Ta­čiau po­kal­bių me­tu vai­ruo­to­jai pri­pa­ži­no, kad jie pa­tys taip el­gia­si ir tai daž­nai da­ro ne­ty­čia, taip su­kel­da­mi ne­igia­mų są­vei­kų ban­gos efek­tą.

„Ke­lias re­tai ka­da lai­ko­mas so­cia­li­ne sce­na ir to­kia ap­lin­ka, kur rei­ka­lin­gos ge­ros ma­nie­ros. Mū­sų ke­lių eis­mo sau­gos ty­ri­mas ro­do, kad dau­ge­lis vai­ruo­to­jų ga­li žvelg­ti į ki­tus ke­liu va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius kaip į ano­ni­mi­nes ma­ši­nas, o ne kaip į trans­por­to prie­mo­nes, ku­rio­mis va­žiuo­ja ki­ti žmo­nės“, – pri­dū­rė „Goo­dyear“ pla­taus nau­do­ji­mo pa­dan­gų EMEA pa­da­li­nio vi­cep­re­zi­den­tas Oli­vier Rous­seau.

„Mes ra­gi­na­me vai­ruo­to­jus ne­pa­mirš­ti, ko­kį stip­rų po­vei­kį jų pa­čių el­ge­sys da­ro ki­tų el­ge­siui. Mū­sų ty­ri­mas per­ša iš­va­dą, kad vie­no vai­ruo­to­jo ag­re­sy­vus ir ko­vin­gas el­ge­sys ga­li pra­dė­ti ki­tų vai­ruo­to­jų reak­ci­jų gran­di­nę ir ga­liau­siai su­kel­ti pa­vo­jin­gą si­tua­ci­ją ar net ne­lai­min­gą at­si­ti­ki­mą vė­liau, kai vi­so to pra­di­nis kal­ti­nin­kas jau bus ka­žin kur to­li. Tai, kad toks ban­gos efek­tas ne­įvyk­tų ke­ly­je, pri­klau­so nuo vi­sų mū­sų“, – tei­gė C. Rous­seau.

Ki­tų vai­ruo­to­jų nepaisymas

„Ne­pai­sy­ti ki­tų vai­ruo­to­jų ga­li­ma įvai­riai – mo­ky­ti, lenk­ty­niau­ti, šauk­ti, ges­ti­ku­liuo­ti, bau­gin­ti. Vi­si šie veiks­mai ga­li pa­ska­tin­ti ir su­stip­rin­ti ki­tų ne­pai­sy­mo ir ga­li­mai ne to­kio sau­gaus vai­ra­vi­mo „kul­tū­rą“. Ki­ta ver­tus, man­da­gu­mo ke­ly­je for­mos ri­bo­tos, ta­čiau tas man­da­gu­mas – pa­vyz­džiui, ki­tų pra­lei­di­mas esant in­ten­sy­viam eis­mui, akių kon­tak­tas ir ma­to­mas pa­dė­ko­ji­mas, kai ki­ti jus už­lei­džia, at­sip­ra­šy­mas, kai su­truk­do­te ki­tiems – da­ro di­de­lę įta­ką. Vi­sa tai ku­ria dė­me­sin­go vai­ra­vi­mo kul­tū­rą, ku­ri nau­din­ga mums vi­siems“, – tei­gė C. Ten­nant.

Vai­ruo­to­jų są­vei­kai, po­žiū­riui į ki­tus vai­ruo­to­jus ir ri­zi­kin­giems vai­ra­vi­mo bū­dams da­ro­mam po­vei­kiui ana­li­zuo­ti skir­tą ty­ri­mą su­da­rė ko­ky­bi­nė tiks­li­nių gru­pių apk­lau­sa ir po­kal­biai su vai­ruo­to­jais Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je bei Ita­li­jo­je, taip pat kie­ky­bi­nė in­ter­ne­ti­nė apk­lau­sa, ku­rio­je da­ly­va­vo be­veik 9 000 vai­ruo­to­jų iš 15 ša­lių (Bel­gi­jos, Če­ki­jos Res­pub­li­kos, Vo­kie­ti­jos, Pra­ncū­zi­jos, Ita­li­jos, Olan­di­jos, Len­ki­jos, Ru­mu­ni­jos, Ru­si­jos, Šve­di­jos, Tur­ki­jos, Slo­vė­ni­jos, Is­pa­ni­jos, Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės ir Aus­tri­jos).

Ty­ri­mą at­li­ko „Goo­dyear“ ir Lon­do­no eko­no­mi­kos bei po­li­ti­kos moks­lų mo­kyk­la (LSE).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami