Vairuotojų nuomone, automobiliai pabrango

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-17 16:40
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-17 16:40
Paskutinį praėjusių metų ketvirtį naudotų automobilių kainos augo nuo 7,1 iki 20,3 proc. priklausomai nuo automobilio amžiaus grupės. LŽ archyvo nuotrauka
Di­de­lė da­lis lie­tu­vių įsi­ti­ki­nę, kad įve­dus eu­rą au­to­mo­bi­lių kai­nos pa­di­dė­jo. Dar dau­giau res­pon­den­tų tei­gia pa­ste­bė­ję, jog po eu­ro įvei­mo pa­bran­go au­top­re­kės ir ne pir­kė­jo nau­dai su­ap­va­lin­tos bei pa­bran­gin­tos au­to­ser­vi­sų pa­slau­gos.

Kad po sau­sio 1 d. pa­bran­go Lie­tu­vos rin­ko­je par­duo­da­mi au­to­mo­bi­liai tei­gė, esą įsi­ti­ki­nę 43 proc. apk­laus­tų­jų, da­ly­va­vu­sių trans­por­to skel­bi­mų por­ta­lo „Au­top­lius.lt“ su­reng­to­je apk­lau­so­je. Kad po po eu­ro įve­di­mo pa­ste­bė­jo pa­bran­gu­sias au­top­re­kes ir au­to­ser­vi­so spe­cia­lis­tų tei­kia­mas pa­slau­gas pa­žy­mė­jo net 60 proc. res­pon­den­tų. Kai­nos, pa­sak jų, bu­vo su­ap­va­lin­tos ar pa­di­din­tos ne pir­kė­jo nau­dai - į di­des­nę pu­sę.

„Au­to­mo­bi­lių kai­nos šok­te­lė­jo dar prieš įve­dant eu­rą. Pa­sku­ti­nį pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį nau­do­tų au­to­mo­bi­lių kai­nos au­go nuo 7,1 iki 20,3 proc. pri­klau­so­mai nuo au­to­mo­bi­lio am­žiaus gru­pės. Jau įve­dus eu­rą, skel­bi­muo­se par­duo­da­mų au­to­mo­bi­lių kai­nos pa­di­dė­jo, ta­čiau ne­žy­miai. Da­lis par­da­vė­jų kai­nas eu­rais pa­kei­tė ap­va­lin­da­mi iki de­šim­čių. Pa­vy­džiui jei au­to­mo­bi­lis par­da­vi­nė­tas už 5000 lt po eu­ro įve­di­mo kai­na yra 1450 eu­rų. Šiuo at­ve­ju po­ky­tis ne­žy­mus tik 1,9 eu­ro (6,56 Lt)“,- tei­gė Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas Vik­to­ras Dauk­šas.

Au­to­ser­vi­sai apvalino

Pa­sak au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­to, po eu­ro įve­di­mo jau­čia­mi kai­nų po­ky­čiai ir pa­slau­gų kai­ny­nuo­se.

„Anks­čiau au­to­mo­bi­lių ser­vi­se ne­di­de­lė pa­slau­ga kai­na­vo 10 li­tų, da­bar pra­šo­ma 5 eu­rų. Įkai­nius ser­vi­sai ap­va­li­na ir dėl to, jog ne­no­ri lai­ky­ti di­de­lio kie­kio gry­nų­jų pi­ni­gų, to­dėl sten­gia­si dirb­ti pa­pras­čiau. Daž­na pa­slau­ga kai­nuo­ja 5, 10 ar 15 eu­rų. Ste­bė­tis dėl ky­lan­čių au­to­ser­vi­so kai­nų ne­rei­kė­tų – to­kie pat po­ky­čiai įve­dus eu­rą bu­vo už­fik­suo­ti ir Lat­vi­jo­je. Tie­sa, daž­nai su­nku tiks­liai nu­sta­ty­ti tam ti­krų pa­slau­gų pa­bran­gi­mą, ka­dan­gi vai­ruo­to­jai ne­pri­si­me­na re­čiau kei­čia­mų de­ta­lių ir at­lie­ka­mų dar­bų kai­nos”,- ver­ti­ni­mo su­bjek­ty­vu­mą pa­ste­bė­jo V. Dauk­šas.

Adap­tuo­sis greitai

Dėl au­to­mo­bi­lių kai­nų vai­ruo­to­jai po eu­ro įve­di­mo nė­ra nu­si­tei­kę itin op­ti­mis­tiš­kai. Be­veik kas an­tras (46 proc.) apk­lau­sos da­ly­vis ma­nė, kad au­to­mo­bi­lių, kaip ir dau­gu­mos pre­kių, kai­nos po eu­ro įve­di­mo tu­rė­tų aug­ti. Dau­giau nei treč­da­lis (35 proc.) ma­nė, kad au­to­mo­bi­liai brangs ne­žy­miai, iki 5 proc. Tie­sa, be­veik ket­vir­ta­da­lis (24 proc.) ti­kė­jo, kad au­to­mo­bi­liai tu­rė­tų at­pig­ti.

Au­top­lius.lt at­lik­tos apk­lau­sos da­ly­viai prog­no­zuo­ja ir au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų au­gi­mą. Be­veik kas an­tras res­pon­den­tas (49 proc.) ma­no, kad pir­mai­siais me­tų mė­ne­siais bus nu­per­ka­ma ma­žiau au­to­mo­bi­lių, ta­čiau vė­liau rin­ka pa­ma­žu įsi­bė­gės. Be­veik ket­vir­ta­da­lis (23 proc.) spė­ja, kad šie­met au­to­mo­bi­lių bus nu­pirk­ta ma­žiau.

„Lat­vi­jos au­to­mo­bi­lių rin­ko­je pir­kė­jai bu­vo ak­ty­vūs jau pir­mai­siais mė­ne­siais po eu­ro įve­di­mo. Tad ti­kė­ki­mės, kad kai­my­nų pa­vyz­džių lie­tu­viai taip pat grei­tai adap­tuo­sis prie eu­ro“, - svars­tė V. Dauk­šas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami