Vairuotojus nuo narkotikų atgrąsys specialiu kostiumu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-11-23 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-11-23 06:00
„Ford Drug Suit“ kostiumas leidžia vairuotojams patirti, ką reiškia dėl narkotikų poveikio sumažėjusi reakcija, iškraipytas vaizdas, rankų drebulys bei prasta kūno koordinacija. „Autoblog“ nuotraukos
Kor­po­ra­ci­ja „Ford“ pri­sta­tė uni­ka­lų kos­tiu­mą, ku­rio tiks­las – jau­niems vai­ruo­to­jams par­ody­ti, ko­kius pa­vo­jus ke­lia vai­ra­vi­mas aps­vai­gus nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų.

Spe­cia­lų kos­tiu­mą „Ford“ kū­rė rem­da­ma­si at­lik­to ty­ri­mo re­zul­ta­tais, ku­rie at­sklei­dė, jog nuo nar­ko­ti­kų aps­vai­gę vai­ruo­to­jai net 30 kar­tų la­biau lin­kę su­kel­ti mir­ti­nas ava­ri­jas. Su­kur­tas kos­tiu­mas yra il­ga­me­tės švie­čia­mo­sios „Ford“ „Dri­ving Skills for Li­fe“ prog­ra­mos da­lis, ku­rio­je per 11 me­tų da­ly­va­vo dau­giau nei pu­sė mi­li­jo­no vai­ruo­to­jų vi­sa­me pa­sau­ly­je.

Nau­ją­jį kos­tiu­mą kom­pa­ni­jai „Ford“ kur­ti pa­dė­jo Vo­kie­ti­jo­je įsi­kū­ru­sio „Meyer-Hents­chel“ ins­ti­tu­to moks­li­nin­kai. Jie sva­riai pri­si­dė­jo prie nar­ko­ti­nių me­džia­gų, to­kių kaip ka­na­pės, ko­kai­nas, he­roi­nas bei „Ecs­ta­sy“, po­vei­kio ap­lin­kos su­vo­ki­mui si­mu­lia­ci­jų kū­ri­mo. „Ford Drug Su­it“ kos­tiu­mas lei­džia vai­ruo­to­jams pa­tir­ti ką reiš­kia dėl nar­ko­ti­kų po­vei­kio su­ma­žė­ju­si reak­ci­ja, iš­krai­py­tas vaiz­das, ran­kų dre­bu­lys bei pra­sta kū­no koor­di­na­ci­ja. Vai­ruo­to­jai šį kos­tiu­mą ga­lės iš­ban­dy­ti vai­ra­vi­mo si­mu­lia­ci­jos už­da­ro­je aikš­te­lė­je me­tu.

„Vai­ra­vi­mas aps­vai­gus nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų ga­li tu­rė­ti mir­ti­nų pa­sek­mių tiek pa­čiam vai­ruo­to­jui, tiek jo ve­ža­miems ke­lei­viams bei ki­tiems eis­mo da­ly­viams“, – tei­gė „Ford“ „Dri­ving Skills for Li­fe“ prog­ra­mos va­do­vas Ji­mas Gra­ha­mas. „Anks­čiau sa­vo­mis aki­mis ga­lė­jo­me įsi­ti­kin­ti mū­sų kur­to vai­ra­vi­mą iš­gė­rus im­ituo­jan­čio kos­tiu­mo „Drink Dri­ving Su­it“ po­vei­kiu, to­dėl esa­me ti­kri, kad nau­ja­sis nar­ko­ti­kų po­vei­kį im­ituo­jan­tis „Drug Dri­ving Su­it“ kos­tiu­mas taip pat at­vers akis dau­ge­liui jį iš­ban­dy­sian­čių žmo­nių“.

At­ku­ria įvai­riau­sią poveikį

Eu­ro­po­je at­lik­tas ty­ri­mas ro­do, jog vai­ruo­to­jai, ku­rie prie vai­ro sė­da aps­vai­gę nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų yra iki 30 kar­tų la­biau lin­kę su­kel­ti mir­ti­ną eis­mo įvy­kį. Ne­pais­tant to, maž­daug de­šim­ta­da­lis spe­cia­lio­je „Ford“ apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių žmo­nių tei­gia, jog sa­vo gy­ve­ni­me bent kar­tą yra su­ti­kę bū­ti ve­ža­mi nuo nar­ko­ti­kų aps­vai­gu­sių vai­ruo­to­jų.

Nau­ja­ja­me „Drug Dri­ving Su­it“ įmon­tuo­ti spe­cia­lūs svo­riai, aki­niai ir au­si­nės lei­džia at­kur­ti su­ma­žin­to jud­ru­mo, pa­blo­gė­ju­sio ma­ty­mo bei su­tri­ku­sios koor­di­na­ci­jos efek­tus. „Ford“ kos­tiu­mą kū­rė at­siž­velg­da­ma į kon­kre­čių ne­le­ga­lių nar­ko­ti­nių me­džia­gų, tarp ku­rių ka­na­pės, ko­kai­nas, he­roi­nas, „Ecs­ta­sy“ bei LSD, po­vei­kį.

„Ži­no­me, jog kai ku­rie nar­ko­ti­kai pri­ver­čia dre­bė­ti ran­kas, to­dėl į kos­tiu­mą įmon­ta­vo­me įren­gi­nį, ku­ris tiks­liai at­kar­to­ja tą pa­tį efek­tą“, – pa­sa­ko­jo „Meyer-Hents­chel“ ins­ti­tu­to di­rek­to­rius Gun­dol­fas Meyer-Hents­che­lis. „Nar­ko­ti­kų pa­var­to­ję žmo­nės kar­tais ma­to švie­sos blyks­nius, to­dėl šį efek­tą at­ku­ria spe­cia­lūs aki­niai. Tuo tar­pu ne­ti­krus, nar­ko­ti­kų dė­ka įsi­vaiz­duo­ja­mus gar­sus at­ku­ria spe­cia­lios kos­tiu­me esan­čios au­si­nės. Be to, aki­niai dar ir iš­krei­pia ap­lin­kos su­vo­ki­mą bei su­ku­ria spal­vi­nius im­pul­sus – vi­sai to­kius pat, ko­kie bū­na pa­var­to­jus LSD“.

Nar­ko­ma­nų pri­čium­pa daugiau

Eu­ro­pos nar­ko­ti­kų ir pri­klau­so­my­bės nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų ste­bė­se­nos cen­tro duo­me­ni­mis, pra­ėju­siais me­tais Eu­ro­po­je maž­daug 8,8 mi­li­jo­nai 15–24 me­tų am­žiaus žmo­nių var­to­jo ka­na­pes ir bent 2,3 mi­li­jo­nai to pa­ties am­žiaus žmo­nių var­to­jo ko­kai­ną.

Pa­vyz­džiui, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je kiek­vie­ną mė­ne­sį po­li­ci­ja su­lai­ko vi­du­ti­niš­kai po 400 vai­ruo­to­jų, ku­rie vai­ruo­ja aps­vai­gę nuo ne­le­ga­lių nar­ko­ti­nių me­džia­gų. Bri­tai skai­čiuo­ja, kad kas­met bent 200 žmo­nių žū­va au­toį­vy­kiuo­se, su­kel­tuo­se nuo nar­ko­ti­kų aps­vai­gu­sių vai­ruo­to­jų.

Tuo tar­pu Pra­ncū­zi­jos ke­lių sau­gos tar­ny­bos duo­me­ni­mis, 2014 me­tais 23 proc. vi­sų mir­ti­nų ava­ri­jų pa­grin­di­nis fak­to­rius bu­vo aps­vai­gi­mas nuo nar­ko­ti­kų, o vai­ruo­to­jų, ku­riems bu­vo nu­sta­ty­tas aps­vai­gi­mas nuo nar­ko­ti­nių me­džia­gų, skai­čius iš­au­go net 44 pro­cen­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami