Vakarietiškų atlyginimų kol kas nemokės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-05-18 06:00
Vokietija ir Prancūzija bando gintis nuo vežėjų iš Vidurio bei Rytų Europos valstybių kurdamos naujus įstatymus ir reikalavimus. LŽ archyvo nuotrauka
Per­nai Vo­kie­ti­jo­je įsi­ga­lio­jęs 8,5 eu­ro už va­lan­dą (iki mo­kes­čių) mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo ta­ri­fas pa­gal iš­anks­ti­nį vo­kie­čių su­ma­ny­mą tu­rė­jo bū­ti tai­ko­mas ir iš ki­tų vals­ty­bių de­le­guo­tiems dar­buo­to­jams, pa­vyz­džiui, tarp­tau­ti­nius kro­vi­nius į Vo­kie­ti­ją ga­be­nan­čių trans­por­to įmo­nių vai­ruo­to­jams. Ta­čiau kol kas nei Lie­tu­vos, nei ki­tų Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lių vai­ruo­to­jai vo­kiš­kų al­gų ne­su­lau­kė.

10 vals­ty­bių, tarp jų ir Lie­tu­va, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai (EK) pa­tei­kė prieš­ta­ra­vi­mą dėl pla­nų keis­ti de­le­guo­tų dar­buo­to­jų tei­si­nį sta­tu­są reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus. Be Lie­tu­vos, tai dar pa­da­rė Bul­ga­ri­ja, Če­ki­ja, Ru­mu­ni­ja, Veng­ri­ja, Kroa­ti­ja, Len­ki­ja, Lat­vi­ja, Es­ti­ja ir Da­ni­ja. Dėl to šių pa­kei­ti­mų įsi­ga­lio­ji­mas, kol bus baig­tas ty­ri­mas, bent lai­ki­nai su­stab­dy­tas.

Pa­sak Lie­tu­vos ve­žė­jų, to­kia pra­kti­ka, kai į už­sie­nį kro­vi­nį ve­žan­tis vai­ruo­to­jas už lai­ką, pra­leis­tą ku­rio­je nors ša­ly­je, tu­rė­tų gau­ti tos vals­ty­bės mi­ni­ma­lų va­lan­di­nį at­ly­gį, iš es­mės kenk­tų lais­vai kon­ku­ren­ci­jai. Va­ka­rų Eu­ro­pos vals­ty­bės jau se­niai sie­kia pa­pil­dy­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę nau­jais tei­sės ak­tais, reg­la­men­tuo­jan­čiais dar­buo­to­jų de­le­ga­vi­mo tai­syk­les.

Pa­se­kė ir Prancūzija

Kaip in­for­ma­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“, nuo šių me­tų lie­pos vo­kie­čių pa­vyz­džiu nu­ta­rė pa­sek­ti ir Pra­ncū­zi­ja. Ji jau nu­ma­tė nau­jas są­ly­gas kro­vi­ni­nio ir ke­lei­vi­nio trans­por­to kom­pa­ni­joms, ku­rių dar­buo­to­jai ko­man­di­ruo­ja­mi į Pra­ncū­zi­ją. Rei­ka­lau­ja­ma, kaip ir Vo­kie­ti­jo­je, mo­kė­ti nu­sta­ty­tą mi­ni­ma­lią al­gą, ta­čiau dar pri­dė­ta ir pa­pil­do­mų prie­vo­lių.

Aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas ir Tarp­tau­ti­nės ke­lių są­jun­gos (IRU) pre­zi­diu­mo na­rys Er­lan­das Mi­kė­nas įtrau­kė šį klau­si­mą į bū­si­mo IRU pre­zi­diu­mo po­sė­džio dar­bot­var­kę. Jis siū­lys kreip­tis į EK, kad ši pa­teik­tų sa­vo iš­va­das, ar mi­nė­tas rei­ka­la­vi­mas ne­prieš­ta­rau­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­čiai. Ana­lo­giš­kų veiks­mų bu­vo im­ta­si ir dėl Vo­kie­ti­jos nu­sta­ty­to mi­ni­ma­laus dar­bo už­mo­kes­čio. Šiuo me­tu, pa­sak „Li­na­vos“ va­do­vo, vyks­ta ty­ri­mas dėl rei­ka­la­vi­mų tei­sė­tu­mo.

Re­mia prie sienos

Ne­aiš­ku, ar pra­ncū­zams ir vo­kie­čiams pa­vyks ap­gin­ti sa­vo tie­są EK, bet aki­vaiz­du, kad ES ins­ti­tu­ci­jos ve­žė­jų veik­lą ste­bi vis ati­džiau. ES reg­la­men­te (jis įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų sau­sio) yra pa­teik­tas nau­jas tai­syk­lių pa­žei­di­mų, dėl ku­rių trans­por­to įmo­nė ga­li pra­ras­ti ne­prie­kaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją, są­ra­šas ir kla­si­fi­ka­ci­ja.

Nau­ja­sis reg­la­men­tas, kaip pra­ne­ša Trans.eu, api­ma pa­žei­di­mus, su­si­ju­sius tiek su vai­ruo­to­jais, tiek su trans­por­to prie­mo­nė­mis, tiek su pa­čiu ve­ži­mo pro­ce­su. Kal­bant apie vai­ruo­to­jams tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus, do­ku­men­te rim­tais pri­pa­žįs­ta­mi nu­si­žen­gi­mai, su­si­ję su dar­bo ir poil­sio lai­ko aps­kai­čia­vi­mo tai­syk­lių, drau­di­mų va­žiuo­ti nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis ne­si­lai­ky­mu, ta­cho­me­tro duo­me­nų klas­to­ji­mu, rei­kia­mos kva­li­fi­ka­ci­jos, vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mo ne­tu­rė­ji­mu. Pa­žei­di­mai, su­si­ję su trans­por­to prie­mo­ne, yra šie: tai­syk­lių dėl trans­por­to prie­mo­nės svo­rio ar mat­me­nų ne­si­lai­ky­mas, ne­pe­rei­ta tech­ni­nė ap­žiū­ra, taip pat ma­ni­pu­lia­ci­jos su grei­tį ri­bo­jan­čiais įren­gi­niais.

Vi­si pa­žei­di­mai su­skirs­ty­ti į tris gru­pes pa­gal su­nku­mo ly­gį: su­nkus, la­bai su­nkus ir su­nkiau­sias. Pa­da­rius su­nkiau­sią nu­si­žen­gi­mą ga­li bū­ti pra­dė­ta ad­mi­nis­tra­ci­nė pro­ce­dū­ra ir dėl to kon­fis­kuo­ta trans­por­to prie­mo­nė. Jei per me­tus ve­žė­jas su­nkiai nu­si­žengs tris kar­tus, bus trak­tuo­ja­ma, kad jis pa­da­rė su­nkiau­sią pa­žei­di­mą. Tuo at­ve­ju, jei­gu pa­žei­di­mų vie­nų me­tų lai­ko­tar­piu bus dau­giau ne­gu trys, reg­la­men­tas nu­ma­to ga­li­my­bę pra­dė­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę pro­ce­dū­rą. Dėl to taip pat ga­li bū­ti kon­fis­kuo­ta trans­por­to prie­mo­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami