Vakarinio aplinkkelio trečiasis etapas drieksis į finišą

Nerijus JASAITIS red@lzinios.lt 2014-12-30 10:35
Nerijus JASAITIS
red@lzinios.lt 2014-12-30 10:35
Užbaigus statybą vakarinis sostinės aplinkkelis sujungs tarptautinį IXB transporto koridorių Kijevas-Minskas-Vilnius-Klaipėda su Vilniaus-Panevėžio automagistrale. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vy­riau­sy­bė už­de­gė ža­lią švie­są Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio 3-io­jo eta­po sta­ty­boms, ku­rias už­bai­gus pa­ge­rės tarp­tau­ti­nio bei tran­zi­ti­nio eis­mo są­ly­gos, Vil­niu­je su­ma­žės tar­ša ir trans­por­to srau­tai.

Vy­riau­sy­bė pra­ne­šė, jog už­de­gė ža­lią švie­są Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čio­jo eta­po fi­nan­sa­vi­mui. Bus nu­ties­ta pa­sku­ti­nė šio ke­lio at­kar­pa nuo sos­ti­nės Ozo iki Uk­mer­gės gat­vės.

„Va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio idė­ja ki­lo dar 2007-ai­siais, kai dir­bau su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru. Tuo­met kal­bė­jo­me apie du pir­muo­sius eta­pus, ku­rie šiuo me­tu jau yra už­baig­ti ir žy­miai pa­ge­ri­no eis­mo są­ly­gas sos­ti­nės va­ka­ri­nė­je da­ly­je. Da­bar Vy­riau­sy­bės ini­cia­ty­va skel­bia­mas kon­kur­sas fi­nan­suo­ja­moms tre­čio­jo pro­jek­to eta­po sta­ty­boms. Kon­kur­są skel­bia Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Pro­jek­tas bus įgy­ven­din­tas pa­nau­do­jant 2014–2020 me­tų lai­ko­tar­pio Eu­ro­pos Są­jun­gos Sang­lau­dos fon­do par­amą“, – sa­kė Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Vy­riau­sy­bės va­do­vo tei­gi­mu, pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti 5,4 km il­gio gat­vę, ku­ri taps erd­viu ko­ri­do­riu­mi tarp­tau­ti­niam bei tran­zi­ti­niam eis­mui, taip pat bus pa­sta­ty­ti via­du­kai, triukš­mo su­lai­ky­mo sie­ne­lė. Pla­nuo­ja­ma, kad in­ves­ti­ci­jos į pa­sku­ti­nį šio ap­link­ke­lio eta­pą sieks apie 365 mln. li­tų.

Vyk­dant šios sta­ty­bos dar­bus bus nu­ties­tas 5,4 km il­gio gat­vė nuo sos­ti­nės Vir­šu­liš­kių (Ozo g.) iki ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vil­niaus–­Pa­ne­vė­žys (Uk­mer­gės g.), bus pa­sta­ty­ti 7 til­tai ir via­du­kai, taip pat bus re­kons­truo­ta 110 kV ori­nė li­ni­ja – 19,64 km elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jų. Pla­nuo­ja­ma, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­ma pro­jek­to da­lis sieks 80 proc., li­ku­sios lė­šos bus ski­ria­mos iš vals­ty­bės ir Sa­vi­val­dy­bės biudžetų

„Dėl su­ma­žė­ju­sių trans­por­ti­nių srau­tų Vil­niaus mies­to cen­tre bei gy­ve­na­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se pa­di­dės gat­vių pra­lai­du­mas ir pa­ge­rės są­ly­gos ke­lei­vi­niam trans­por­tui. Ir, ži­no­ma, su­ma­žės iš­me­ta­mų ter­ša­lų kie­kis mies­te. Už­baig­ti pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma 2017-ai­siais“, – sa­kė prem­je­ras.

Vil­niaus va­ka­ri­nis ap­link­ke­lis pra­dė­tas ties­ti 2009 me­tais. Jis ap­len­kia Laz­dy­nus, Ka­ro­li­niš­kes, Pi­lai­tę ir drie­kia­si link Uk­mer­gės ke­lio. Už­bai­gus sta­ty­bą šis ap­link­ke­lis su­jungs tarp­tau­ti­nį IXB trans­por­to ko­ri­do­rių Ki­je­vas-Mins­kas-Vil­nius-Klai­pė­da su Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gis­tra­le.

Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė gruo­džio 29 die­ną cen­tri­nia­me vie­šų­jų pir­ki­mų por­ta­le pa­skel­bė ap­link­ke­lio sta­ty­bos kon­kur­są. Nu­ro­do­ma, kad pa­si­ra­šius su­tar­tį, dar­bai tu­rė­tų už­truk­ti 20 mė­ne­sių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Triratuk  46.216.172.43 2014-12-30 22:03:54
Vakarinio aplinkkelio idėja atsirado dar 1965 m.
0 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami