Valdas Jonušis: apie vairavimą per lietuvišką prizmę

Almantas KARČIAUSKAS 2014-06-06 08:23
Almantas KARČIAUSKAS
2014-06-06 08:23
V.Jonušis A.Karčiausko nuotrauka
Lenk­ty­ni­nin­kas ir au­to­mo­bi­lių spor­to pe­da­go­gas Val­das Jo­nu­šis ži­no­mas, be­ne, vi­siems, kas bent šiek tiek do­mė­jo­si au­to­mo­bi­liais ar lenk­ty­nė­mis. Šis lenk­ty­nių tra­sų spe­cia­lis­tas yra iš­ug­dęs ne vie­ną jau­ną lenk­ty­ni­nin­ką, bet šį kar­tą su ju­mis jis da­lin­sis sa­vo pa­ste­bė­ji­mais apie kas­die­nį vai­ra­vi­mą ir eis­mo kul­tū­rą.

Lie­tu­vos kar­tin­go fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Val­das Jo­nu­šis pa­ste­bi, kad šiais lai­kais vai­ra­vi­mas glau­džiai su­si­jęs su gy­ve­ni­mu. Tai šim­tu pro­cen­tų ga­lio­ja ir kal­bant apie eis­mo sau­gu­mą bei kul­tū­rą.

Au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė būk­lė ga­lė­tų bū­ti geresnė

Lenk­ty­ni­nin­kas pa­ste­bi, kad ne­ri­mą ke­lia mū­sų ša­lies ke­liuo­se rie­dan­čių au­to­mo­bi­lių tech­ni­nė būk­lė. Ir ne vien to­dėl, kad di­džio­ji da­lis au­to­mo­bi­lių čia se­ni.

„Ša­lies au­to­mo­bi­lių par­kas ga­na ne­jau­nas. Ir ne vien tik dėl au­to­mo­bi­lių am­žiaus. Taip, se­nes­ni au­to­mo­bi­liai nė­ra to­kie sau­gūs, kaip nau­ji, ta­čiau va­ži­nė­ti jais ga­li­ma vi­sai sėk­min­gai. Ta­čiau tie se­ni au­to­mo­bi­liai yra dar ir ne­pri­žiū­rė­ti - mū­sų gat­vė­se aps­tu tech­niš­kai ne­tvar­kin­gų au­to­mo­bi­lių, o tai jau pa­vo­jus jų šei­mi­nin­kams ir ap­lin­ki­niams. Tech­ni­nė au­to­mo­bi­lių būk­lė – tai ne vien tik sau­gu­mo prob­le­mos. Ele­men­ta­ri ilius­tra­ci­ja. Kaž­ka­da vaikš­ti­nė­jau po Vie­nos se­na­mies­tį ir, nors ma­čiau ne vie­ną ne­nau­ją au­to­mo­bi­lį, vi­sai ne­du­sau nuo iš­me­ta­mų­jų du­jų tvai­ko. Lie­tu­vos mies­tų gat­vė­mis va­ži­nė­ja daug pa­sku­ti­nes die­nas „gy­ve­nan­čių“ au­to­mo­bi­lių su iš­di­lu­siais va­rik­liais, be ka­ta­li­za­to­rių ku­rių iš­me­ta­mo­sio­se du­jo­se aps­tu kan­ce­ro­ge­ni­nių te­pa­lo de­gė­sių. Tai jau­čia­si, au­to­mo­bi­lių čia nė­ra itin daug, ta­čiau ša­lia gat­vių kvė­puo­ti su­nku,“ – sa­kė Lie­tu­vos kar­tin­go fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Val­das Jo­nu­šis.

Vai­ra­vi­mas – tar­si vi­suo­me­nės būk­lės atspindys

„Vai­ra­vi­mas da­bar yra ne­ats­ki­ria­ma vi­suo­me­nės kul­tū­ros da­lis. Kaip žmo­nės bend­rau­ja tar­pu­sa­vy­je, kaip bend­rau­ja šei­mo­se ar dar­be, taip ir va­žiuo­ja. Ne­ga­li­ma at­skir­ti vai­ra­vi­mo nuo gy­ve­ni­mo ir tai ga­lio­ja vi­sa­me pa­sau­ly­je. Ne­ma­žai va­ži­nė­jau Pra­ncū­zi­jos, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ir Is­pa­ni­jos ke­liais, vi­sur sa­va spe­ci­fi­ka – jun­ta­ma vie­ti­nės kul­tū­ros ir tem­pe­ra­men­to įta­ka vai­ra­vi­mui. Sė­dint prie vai­ro pa­jus­ti ga­li­ma vis­ką, net ir so­cia­li­nę at­mos­fe­rą,“ – pa­sa­ko­jo lenk­ty­ni­nin­kas V. Jo­nu­šis.

„Ži­no­ma, dau­ge­lis iš mū­sų jau su­pran­ta, kad iš­si­kro­vi­mas gat­vė­je yra ne­leis­ti­nas ir ne­at­leis­ti­nas. Sma­gu, kad Lie­tu­vo­je jau at­si­ra­do va­di­na­mo­ji „track-days“ kul­tū­ra – lenk­ty­nių tra­so­se vai­ruo­to­jai ga­li ir to­bu­lin­ti vai­ra­vi­mo įgū­džius, ar tie­siog iš­si­krau­ti. To­li iki Ka­čer­gi­nės? Tuo­met iš­si­krau­ti ga­li­ma sė­dus kad ir prie pra­mo­gi­nio kar­to vai­ro Vil­niu­je, Aukš­tad­va­ry­je ar Sma­li­nin­kuo­se. Svar­biau­sia, jo­kiu bū­du ne­ro­dy­ki­te sa­vo „kla­sės“ gat­vė­je, tarp ki­tų eis­mo da­ly­vių.“ – sa­ko Val­das Jonušis

Lie­tu­vos vai­ruo­to­jai jau bran­gi­na sa­vo gyvybes

Ke­tu­rio­li­ka kar­tų Lie­tu­vos čem­pio­nas, ke­tu­ris kar­tus Bal­ti­jos ša­lių for­mu­lių nu­ga­lė­to­jas, lenk­ty­ni­nin­kas, Lie­tu­vos kar­tin­go fe­de­ra­ci­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius V. Jo­nu­šis pa­ste­bi, kad mū­sų ša­lies vai­ruo­to­jai jau bran­gi­na sa­vo ir ap­lin­ki­nių gy­vy­bes.

„Lie­tu­viai, sė­dę prie vai­ro, jau iš­mo­ko sa­ve sau­go­ti. Nu­trūkt­gal­viš­ku­mo ar ne­pa­ma­tuo­tos ri­zi­kos ap­raiš­kų ma­tau jau ne­daug. Yra ir tam ti­kra kul­tū­ra bei el­ge­sio ke­ly­je stan­dar­tai. Tie­sa, aš čia šne­ku apie ci­vi­li­zuo­tus vai­ruo­to­jus, apie ci­vi­li­zuo­tus žmo­nes, o ki­to­kių yra vi­sur, ne tik Lie­tu­vo­je, ta­čiau pa­pras­tai pa­sta­rie­ji gy­ve­na trum­pai. Šiaip si­tua­ci­ją gelbs­ti ir tai, kad dau­gu­ma lie­tu­vių taip stip­riai gat­vė­se ne­laks­to: srau­tas pas mus yra ge­ro­kai ma­žes­nis nei Vo­kie­ti­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos mies­tų gat­vė­se ar ke­liuo­se, tad ava­ri­jų pa­sek­mės ne to­kios mil­ži­niš­kos,“ – pa­ste­bi Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to le­gen­da.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
Ira­kas par­ašė Va­šing­to­no at­siųs­ti dau­giau ins­truk­to­rių ir pa­ta­rė­jų, ren­gian­tis mū­šiui dėl Mo­su­lo, ku­rį sie­kia­ma iš­va­duo­ti iš dži­ha­dis­tų gru­puo­tės „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS) ran­kų, pra­ne­šė [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Kė­dai­nių „Ne­vė­žio“ krep­ši­nin­kai šven­čia pir­mą­ją per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Kė­dai­nie­čiai na­muo­se 80:68 (22:14, 19:15, 21:12, 18:24) užtikrintai nu­ga­lė­jo Prie­nų-Birš­to­no [...]
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami