Valdininkų kliūtys po elektromobilizacijos ratais

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-24 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-24 06:00
Šarūnas Šutavičius: "Visos transporto priemonės, kurios naudodamos vien elektros energiją gali nuvažiuoti ne mažiau kaip 50 kilometrų, turėtų būti priskirtos prie elektromobilių." LŽ archyvo nuotrauka
Vai­ruo­to­jai, ku­rie ti­ki įsi­gi­ję di­des­nės ri­dos elek­tro­mo­bi­lius, pik­ti­na­si, kad jų trans­por­to prie­mo­nėms nė­ra tai­ko­mos to­kios pat leng­va­tos, kaip elek­tra va­ro­moms ma­ši­noms. Esą šian­dien nau­jau­sios ir mo­der­niau­sios trans­por­to prie­mo­nės tu­ri di­des­nės ri­dos funk­ci­ją, to­dėl ne­li­kus ska­ti­ni­mo elek­tro­mo­bi­li­za­ci­ja Lie­tu­vo­je aps­kri­tai su­stos.

Lie­tu­vo­je elek­tro­mo­bi­liams tai­ko­mos leng­va­tos nė­ra to­kios sva­rios, kad pa­ska­tin­tų to­kią pat ak­ty­vią ša­lies elek­tro­mo­bi­li­za­ci­ją, ko­kia ji yra, pa­vyz­džiui, kai­my­nė­je Es­ti­jo­je, kur iki 2013 me­tų sau­sio 1 die­nos įsi­gi­ju­siems elek­tro­mo­bi­lius vai­ruo­to­jams bu­vo kom­pen­suo­ja­ma net iki 50 proc. jų ver­tės. Pi­giau­sias tuo me­tu elek­tro­mo­bi­lis „Mit­su­bis­hi i-MiEV“ kai­na­vo apie 38 tūkst. eu­rų, tad nė­ra ko ste­bė­tis, kad es­tai ta­po vie­na la­biau­siai elek­tro­mo­bi­li­zuo­tų vals­ty­bių Eu­ro­po­je.

Lie­tu­va elek­tro­mo­bi­lių pir­kė­jams tai­ko mi­ni­ma­lias leng­va­tas, ta­čiau jos bent šiek tiek ska­ti­na pirk­ti elek­tra va­ro­mus au­to­mo­bi­lius.

Įžvel­gia diskriminaciją

Tri­jų di­džiau­sių Lie­tu­vos mies­tų - Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos - sa­vi­val­dy­bių spren­di­mu elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai ne­mo­ka už sto­vė­ji­mą aikš­te­lė­se. Kai ku­rio­se įkro­vi­mo sto­te­lė­se ba­te­ri­jas ga­li­ma įkrau­ti ne­mo­ka­mai. Elek­tro­mo­bi­liams Lie­tu­vo­je lei­džia­ma va­žiuo­ti vie­šo­jo trans­por­to juo­sto­mis, pa­žy­mė­to­mis elek­tro­mo­bi­lio ženk­lu. Ta­čiau vai­ruo­to­jai, ku­rie ma­no nu­si­pir­kę di­des­nės ri­dos elek­tro­mo­bi­lius, ti­ki­na ne­su­lau­kian­tys ne­tgi to­kių leng­va­tų. Prieš­in­gai – pa­žei­du­siems Ke­lių eis­mo tai­syk­les (KET) jiems gre­sia ne­ma­žos bau­dos.

Vai­ruo­to­jų nuo­gąs­ta­vi­mus pa­tvir­ti­no ir Ma­ri­ja Ka­za­no­vič, Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos Bend­rų­jų rei­ka­lų gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė. „Ke­lių eis­mo tai­syk­lė­se vie­na­reikš­miš­kai apib­rėž­ta elek­tro­mo­bi­lio są­vo­ka: „E­lek­tro­mo­bi­lis – trans­por­to prie­mo­nė, ku­rio­je ener­gi­ja me­cha­ni­niam ju­de­siui at­lik­ti tie­kia­ma tik iš elek­tros ener­gi­jos kau­pik­lio.“ Įsta­ty­muo­se nė­ra apib­rėž­ta ki­to­kia elek­tro­mo­bi­lių są­vo­ka – „ti­kra­sis elek­tro­mo­bi­lis“, "di­des­nės ri­dos elek­tro­mo­bi­lis“ ar ki­taip. Po­li­ci­ja ne­tu­ri tei­sės ki­taip trak­tuo­ti ke­lio ženk­lų ar ženk­li­ni­mo rei­ka­la­vi­mų, nei nu­ma­ty­ta įsta­ty­muo­se“, - at­sa­ky­me pa­žy­mė­jo par­ei­gū­nė.

Kal­bant pa­pras­čiau, leng­va­tos da­bar tai­ko­mos tik toms trans­por­to prie­mo­nėms, ku­rio­se nė­ra vi­daus de­gi­mo va­rik­lių. Lie­tu­vo­je ži­no­miau­sios iš to­kių ma­ši­nų yra „Nis­san Leaf“, „Mit­su­bis­hi i-MiEV“, „Tes­la Mo­del S“. Jei elek­tri­nis va­rik­lis vei­kia kar­tu su ben­zi­ni­niu ar dy­ze­li­niu, tai jau – hib­ri­di­nis au­to­mo­bi­lis, ku­rio šei­mi­nin­kas ne­ga­li ti­kė­tis leng­va­tų.

Ta­čiau vai­ruo­to­jai, ku­rie ti­ki įsi­gi­ję di­des­nės ri­dos elek­tro­mo­bi­lius, tei­gia, kad vi­sa­me pa­sau­ly­je šios trans­por­to prie­mo­nės taip va­di­na­mos, nors tu­ri ir vi­daus de­gi­mo va­rik­lį. O ir elek­tro­mo­bi­lių, ku­rie pri­ski­ria­mi prie di­des­nės ri­dos elek­tra va­ro­mų ma­ši­nų, są­ra­šas įspū­din­gas: BMW i3, BMW i8, „Tes­la Mo­del X“, „Volks­wa­gen e-Up“, „Volks­wa­gen e-Golf“, „Kia Soul EV“, „Mer­ce­des-Benz B-class Elec­tric“, „Nis­san e-NV 200“ ir ki­ti.

Ma­ža to, da­lies jų vai­ruo­to­jai be­da į Lie­tu­vos elek­tros skirs­to­mų­jų tink­lų ope­ra­to­rės „Les­to“ in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį, kur ne­va yra iš­dės­ty­ta, ko­kią trans­por­to prie­mo­nę lai­ky­ti elek­tro­mo­bi­liu, o ko­kios – ne­lai­ky­ti. LŽ pri­me­na, kad prieš pen­ke­rius ar še­še­rius me­tus „Les­to“ bu­vo vie­na di­džiau­sių Lie­tu­vos elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos ska­tin­to­jų. Ta­čiau jos spe­cia­lis­tų siū­lo­mas reg­la­men­ta­vi­mas, ži­no­ma, nė­ra įsta­ty­mas.

Įspūdingasis BMW i8 visame pasaulyje yra laikomas elektromobiliu, o Lietuvoje jis veikiau hibridas./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Są­vo­kų brūzgyne

In­ter­ne­ti­nė­je svetainėje les­to.lt iš ti­krų­jų smul­kiai aiš­ki­na­ma, kaip at­skir­ti au­to­mo­bi­lius su vi­daus de­gi­mo va­rik­liais nuo hib­ri­di­nių, o hib­ri­di­nius – nuo elek­tro­mo­bi­lių. Tei­gia­ma, kad hib­ri­dai tu­ri vi­daus de­gi­mo va­rik­lį kaip pa­grin­di­nį, o elek­tros va­rik­lį ir ba­te­ri­jas nau­do­ja tik de­ga­lų są­nau­doms su­ma­žin­ti. Ba­te­ri­jos įkrau­na­mos va­žiuo­jant ma­ši­no­je įmon­tuo­tu elek­tros ge­ne­ra­to­riu­mi.

Pa­pil­do­mai įkrau­na­mi (angl. plug-in) hib­ri­dai api­bū­di­na­mi kaip au­to­mo­bi­liai, ku­riuos ga­li­ma įkrau­ti iš iš­ori­nio elek­tros tink­lo.

O štai elek­tro­mo­bi­lius bend­ro­vė "Les­to" skirs­to į di­des­nės ri­dos (angl. ex­ten­ded-range) ir tuos, ku­rie va­ro­mi vien ba­te­ri­jo­mis. Pa­gal les­to.lt, elek­tro­mo­bi­liai, tu­rin­tys di­des­nės ri­dos funk­ci­ją, va­ro­mi tik ba­te­ri­jo­se su­kaup­ta ener­gi­ja, ta­čiau pri­rei­kus jas ga­li­ma įkrau­ti ne tik iš­ori­nia­me elek­tros tink­le, bet ir vi­daus de­gi­mo va­rik­liu.

To­kių elek­tro­mo­bi­lių vai­ruo­to­jai LŽ ti­ki­no, kad di­des­nės ri­dos elek­tro­mo­bi­lių nau­do­ji­mas be­veik nie­kuo ne­sis­ki­ria nuo tų, ku­rie va­ro­mi tik ba­te­ri­jo­mis. „Vi­daus de­gi­mo va­rik­lis juo­se įmon­tuo­tas pir­miau­sia tam, kad vai­ruo­to­jai at­si­kra­ty­tų bai­mės įsi­gy­ti to­kią trans­por­to prie­mo­nę. Ne pa­slap­tis, kad va­ži­nė­jan­tys elek­tro­mo­bi­liais vai­ruo­to­jai nuo­lat jau­čia bai­mę, kad pa­si­bai­gus ener­gi­jai ga­li su­sto­ti kur nors lau­kuo­se il­gam. Tai­gi vi­daus de­gi­mo va­rik­lis pra­de­da veik­ti tik tais re­tais at­ve­jais, jei ma­ši­na su­sto­tų“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vai.

Kal­ti­na valdininkus

Vis dėl­to LŽ kal­bin­tas elek­tro­mo­bi­lių eks­per­tas Ša­rū­nas Šu­ta­vi­čius ne­slė­pė, kad „Les­to“ siū­lo­mas elek­tro­mo­bi­lių skirs­ty­mas tu­ri tam ti­krų trū­ku­mų. Eks­per­to tei­gi­mu, plug-in ir ex­ten­ded-range iš es­mės yra tie pa­tys pa­pil­do­mai įkrau­na­mi (plug-in) hib­ri­dai. Be­je, "ti­krie­ji" elek­tra ir ben­zi­nu ar dy­ze­li­nu va­ro­mi hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai nau­do­da­mi tik elek­trą ga­li nu­va­žiuo­ti vos 2 ki­lo­me­trus, pa­pil­do­mai įkrau­na­mi hib­ri­di­niai au­to­mo­bi­liai – 25 ir dau­giau ki­lo­me­trų. Pa­sak Š.Šu­ta­vi­čiaus, taip yra dėl to, kad pa­pil­do­mai įkrau­na­muo­se hib­ri­duo­se nau­do­ja­mos daug di­des­nės tal­pos ba­te­ri­jos. To­kios ma­ši­nos pa­sau­ly­je tam­pa vis po­pu­lia­res­nės.

Š.Šu­ta­vi­čiaus nuo­mo­ne, no­rint, kad elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos plė­tra Lie­tu­vo­je ne­sus­to­tų, kuo grei­čiau bū­ti­na keis­ti elek­tro­mo­bi­lių reg­la­men­ta­vi­mą. Jo tei­gi­mu, da­bar elek­tro­mo­bi­liais Lie­tu­vo­je iš ti­krų­jų lai­ko­mos vien ba­te­ri­jo­mis va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės. „Ma­nau, kad vi­sos ma­ši­nos, ku­rios vie­ną kar­tą įkro­vus jų ba­te­ri­ją ga­li nu­va­žiuo­ti ne ma­žiau kaip 50 ki­lo­me­trų, tu­rė­tų bū­ti pri­skir­tos prie elek­tro­mo­bi­lių. Su­pran­tu, kad gal­būt bi­jo­ma­si, jog to­kių trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai nau­do­sis elek­tro­mo­bi­liams tai­ko­mo­mis leng­va­to­mis, nors va­ži­nės ben­zi­nu ar dy­ze­li­nu. Bet su­ras­ki­te man to­kį keis­tą vai­ruo­to­ją, ku­ris ga­lė­da­mas va­ži­nė­ti pi­giau, šiuo at­ve­ju – nau­do­da­mas elek­trą, de­gins daug bran­ges­nius de­ga­lus?" - svars­tė Š.Šu­ta­vi­čius.

Dėl at­ei­ties eks­per­tas di­de­lio op­ti­miz­mo ne­ro­dė. Jis ma­no, kad nau­jas reg­la­men­ta­vi­mas grei­čiau­siai at­si­ras dar ne­greit. "Tas dar­bas jau ga­lė­jo bū­ti at­lik­tas. Kal­ti val­di­nin­kai. Jie kra­to­si pa­pil­do­mo dar­bo. Kam reg­la­men­tuo­ti, jei ga­li­ma nie­ko ne­da­ry­ti?“ - kal­bė­jo eks­per­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Gerb.Sarunai  213.226.131.133 2015-02-25 07:42:08
Tirak atleiskit, jei kai kas cituojant yra pakoreguojama - snekamoji kabla visuomet skijaši nuoširdį literaturines. Bethoven vinies del valdininku tai neiskraipiau. O del 2 km - tikrai, sina informacije premiju is Lesto. Taciau ir nesakau, kad tai - Jusu zodziai. Bet Jus tenisu - rasaų apie techninius dalykus tekstus reikia derintų. Ateityje taip ir darysime. O Jusu nuomone labai vertiname, atleiskit uz nesusipratima. Pagarbiai - strašnije autorius
0 0  Netinkamas komentaras
Šarūnas  78.60.169.125 2015-02-24 20:23:59
Gerb. Vidmantai, Jūsų straipsnyje radau kelias citatas, kurių niekada nesu sakęs, į mano lūpas įdėjote savo žodžius: Apie Lesto elektromobilių skirstymą net neužsiminiau, 2 km nuvažiuojančių elektromobilių taip pat neminėjau, šitos citatos apskritai sugalvotos: "Bet suraskite man tokį keistą vairuotoją, kuris galėdamas važinėti pigiau, šiuo atveju – naudodamas elektrą, degins daug brangesnius degalus?", "Tas darbas jau galėjo būti atliktas. Kalti valdininkai. Jie kratosi papildomo darbo. Kam reglamentuoti, jei galima nieko nedaryti?" Jei ateityje norėsite komentaro vienu ar kitu klausimu, prašau pasidaryti įrašą, o prieš publikaciją atsiųsti tekstą suderinimui. Pagarbiai, Šarūnas Šutavičius
7 1  Netinkamas komentaras
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami