Valstybės karas prieš apsileidėlius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-01 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-01 06:00
Tikimasi, kad spiriant vairuotojus atsikratyti automobiliais, kurie seniai nenaudojami, išnyks lūženomis vadinamos transporto priemonės, kurios dabar dūla garažuose ar kiemuose, darko kraštovaizdį. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Jei kur nors ga­ra­že, dar­ži­nė­je ar tie­siog lau­ke lai­ko­te me­tų me­tais ne­eksp­loa­tuo­tą, ne­va­žiuo­jan­tį, se­niai rū­di­mis apau­gu­sį au­to­mo­bi­lį, lau­ki­te ra­gi­ni­mo iš vals­ty­bės įmo­nės (VĮ) „Re­gi­tra“. Bus par­ei­ka­lau­ta ma­ši­ną apd­raus­ti, at­lik­ti jos tech­ni­nę ap­žiū­rą (TA) ir su­mo­kė­ti vi­sus iki tol ne­su­mo­kė­tus mo­kes­čius, an­traip po 90 die­nų gre­sia au­to­ma­ti­nis trans­por­to prie­mo­nės iš­re­gis­tra­vi­mas.

Tai nu­ma­to dar 2013-ųjų bir­že­lio 13 die­ną Sei­mo pri­im­tas ir šian­dien įsi­ga­lio­jęs nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas. Dau­gu­ma Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų, aiš­ku, yra gir­dė­ję apie pa­kei­ti­mus, ku­riais va­do­vau­jan­tis bus pra­dė­ta tai­ky­ti lei­di­mo trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti eis­me su­stab­dy­mo pro­ce­dū­ra. Ta­čiau dau­ge­lis au­to­mo­bi­li­nin­kų ma­no, kad po įsta­ty­mo kir­viu jie pa­teks ne­bent ta­da, jei ke­ly­je ar gat­vė­je par­ei­gū­nų bus su­stab­dy­ti vai­ruo­jan­tys trans­por­to prie­mo­nę, ku­ri ne­tu­ri vie­no, ke­lių ar iš­kart vi­sų iš­var­dy­tų da­ly­kų – ma­ši­na bus ne­re­gis­truo­ta, pa­si­bai­gęs jos TA ap­žiū­ros ter­mi­nas, trans­por­to prie­mo­nė bus ne­apd­raus­ta pri­va­lo­muo­ju Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, o už ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius ne­bus su­mo­kė­tas ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tis. Ta­čiau Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Sei­mo tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, dien­raš­tį LŽ in­for­ma­vo, kad pa­ti­kra ke­liuo­se bus tik­tai vie­nas, be to, ne pats svar­biau­sias bū­das iden­ti­fi­kuo­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rių do­ku­men­tai ne­sut­var­ky­ti.

Iš­re­gis­truos automatiškai

Pa­sak J. Sa­ba­taus­ko, nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mu VĮ „Re­gi­tra“ nuo lie­pos 1 die­nos yra įpa­rei­go­ta at­lik­ti nuo­la­ti­nį jos re­gis­tre esan­čių trans­por­to prie­mo­nių mo­ni­to­rin­gą. „Pro­ce­sas iden­ti­fi­kuo­jant ne­tvar­kin­gų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kus vyks au­to­ma­tiš­kai. Į „Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zes bus per­duo­da­mi duo­me­nys iš pri­va­lo­mą­sias tech­ni­nes ap­žiū­ras at­lie­kan­čių įmo­nių vie­ni­jan­čios aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“, taip pat iš Trans­por­to prie­mo­nių drau­di­ko biu­ro, ku­rio na­rės už­sii­ma pri­va­lo­muo­ju drau­di­mu, in­for­ma­ci­nių duo­me­nų ba­zių. Bus iš kar­to ma­ty­ti, ku­rie au­to­mo­bi­liai pri­žiū­ri­mi lai­kan­tis ga­lio­jan­čių tei­sės ak­tų, o ku­rie – ne. Pa­sta­rų­jų sa­vi­nin­kams ar val­dy­to­jams bus iš­siun­čia­mi rei­ka­la­vi­mai per 90 die­nų pa­ša­lin­ti trū­ku­mus. Jei­gu per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną to ne­bus at­lik­ta, bus stab­do­mas lei­di­mas au­to­mo­bi­liui da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me, jis bus iš­re­gis­truo­tas iš „Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zės, o iš ne­rū­pes­tin­go vai­ruo­to­jo bus par­ei­ka­lau­ta grą­žin­ti vals­ty­bi­nius nu­me­rius“, - pa­sa­ko­jo sei­mū­nas.

Toks ne­rū­pes­tin­gas vai­ruo­to­jas sa­vo trans­por­to prie­mo­ne ga­lės grįž­ti į ke­lią tik tuo­met, jei prieš tai at­li­kęs tech­ni­nę ap­žiū­rą ir ją apd­rau­dęs iš nau­jo įre­gis­truos „Re­gi­tros“ duo­me­nų ba­zė­je.

J. Sa­ba­taus­kas ti­ki­no, kad nau­jo­vė pa­lies ne tik ga­lin­čių va­žiuo­ti ir va­ži­nė­jan­čių trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jus, bet ir tuos sa­vi­nin­kus, ku­rių ma­ši­nos se­niau­siai ne­be­nau­do­ja­mos, dū­la kur nors ga­ra­žuo­se ar­ba yra pa­gal įga­lio­ji­mus par­duo­tos į už­sie­nį „Lei­di­mai bus stab­do­mi ne dėl to, jog pa­pras­čiau­siai sie­kia­ma ką nors nu­baus­ti, o tam, kad pa­di­dė­tų at­sa­ko­my­bė tų as­me­nų, ku­rie ig­no­ruo­ja esa­mą tvar­ką vals­ty­bė­je. Pa­vyz­džiui, da­bar Lie­tu­vo­je yra už­re­gis­truo­ta apie 1,8 mln. au­to­mo­bi­lių. Iš jų tik­tai 1,2 mln. re­gu­lia­riai at­lie­ka tech­ni­nę ap­žiū­rą ir yra drau­džia­mi. Kur pra­puo­lę dar 0,6 mi­li­jo­no - ne­aiš­ku. Gal­būt ne­ma­žai au­to­mo­bi­lių yra eksp­loa­tuo­ja­mi už­sie­ny­je. Anks­čiau bu­vo lei­džia­ma pa­gal įga­lio­ji­mą par­duo­ti au­to­mo­bi­lį ki­tam as­me­niui, tarp ku­rių bu­vo daug per­par­da­vi­nė­to­jų ar­ba tie­siog už­sie­nie­čių. Mū­sų pi­lie­čiai par­duo­da­vo ma­ši­nas už­sie­nie­čiams vi­siš­kai ne­si­rū­pin­da­mi, kad ne­iš­re­gis­tra­vę jų iš „Re­gi­tros“ už trans­por­to prie­mo­nes vis dar at­sa­ko“, - aiš­ki­no Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Julius Sabatauskas: „Procesas identifikuojant netvarkingų transporto priemonių savininkus vyks automatiškai." / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Vais­tas nuo nemalonumų

J. Sa­ba­taus­ko tei­gi­mu, nau­jo­ji tvar­ka da­lį vai­ruo­to­jų ne­tgi ap­sau­gos nuo ne­ma­lo­nių pa­da­ri­nių, ku­riuos ga­li su­kel­ti jų au­to­mo­bi­lių nau­do­ji­mas už­sie­ny­je. „Skai­čiai iš­kal­bin­gi. Tar­ki­me, 2013 me­tais už eis­mo įvy­kiuo­se pa­da­ry­tas ža­las kaip kom­pen­sa­ci­jos bu­vo iš­mo­kė­ta 18 mln. li­tų. Tik­tai 3 mln. li­tų li­ko Lie­tu­vo­je, ki­ti pi­ni­gai iš­ke­lia­vo į už­sie­nį. Yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad di­de­lė da­lis iš tos 15 mln. li­tų ša­lį pa­li­ku­sios su­mos su­mo­kė­ta už ne­rū­pes­tin­gus vai­ruo­to­jus“, - pa­žy­mė­jo Sei­mo na­rys.

Anot jo, dar tuo­met, kai bū­da­vo lei­džia­ma au­to­mo­bi­lius įsi­gy­ti pa­gal įga­lio­ji­mus, iš mū­sų ša­lies pi­lie­čių su lie­tu­viš­kais re­gis­tra­vi­mo ženk­lais trans­por­to prie­mo­nę įsi­gi­ję už­sie­nio vai­ruo­to­jai dau­giau ne­si­rū­pi­na nei au­to­mo­bi­lio tech­ni­ne ap­žiū­ra, nei drau­di­mu. „Aiš­ku, kad, to­kiai ma­ši­nai ta­pus eis­mo įvy­kio kal­ti­nin­ke, nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mas nu­krei­pia­mas į Lie­tu­vą. Dar blo­giau, kai ne­ofi­cia­lus ma­ši­nos sa­vi­nin­kas už­sie­ny­je su­gau­na­mas su nar­ko­ti­kų kon­tra­ban­da. Ta­da ofi­cia­lus sa­vi­nin­kas Lie­tu­vo­je ga­li su­lauk­ti daug rim­tes­nių sank­ci­jų nei bau­da ar nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mas“, - tei­gė LŽ pa­šne­ko­vas.

J. Sa­ba­taus­kas sa­kė, kad pa­gal įga­lio­ji­mus tar­pi­nin­kams ar už­sie­nie­čiams par­da­vę au­to­mo­bi­lius vai­ruo­to­jai ga­li „Re­gi­tro­je“ pa­tys juos iš­re­gis­truo­ti. Po­li­ti­kas pa­ta­rė ne­lauk­ti, kol ma­ši­na bus iš­re­gis­truo­ta au­to­ma­tiš­kai. „Ta­da bus par­ei­ka­lau­ta grą­žin­ti vals­ty­bi­nius nu­me­rius“, - tvir­ti­no jis. Pa­čiam vai­ruo­to­jui iš­re­gis­truo­jant ma­ši­ną iki šiol vals­ty­bi­nių nu­me­rių ne­bu­vo rei­ka­lau­ja­ma.

Rei­kės dau­giau nau­do­tis internetu

„Sup­ran­tu, kad bus daug vai­ruo­to­jų, ku­rie reikš ne­pa­si­ten­ki­ni­mą nau­ją­ja tvar­ka. Ma­nau, dau­giau­sia ne­pa­si­ten­ki­ni­mo bus su­lauk­ta iš mo­to­cik­lų, ke­tur­ra­čių vai­ruo­to­jų, taip pat sen­jo­rų, ku­rie trans­por­to prie­mo­nes nau­do­ja tik tam ti­kru, daž­niau­siai – šil­tuo­ju me­tų se­zo­nu. Nu­ma­ty­ta, kad to­kie vai­ruo­to­jai ga­lės pri­si­jung­ti prie „Re­gi­tros“ in­ter­ne­to sve­tai­nės ir pa­pra­šy­ti, kad jų lei­di­mas eksp­loa­tuo­ti trans­por­to prie­mo­nę ga­li bū­ti su­stab­dy­tas, tar­ki­me, nuo lap­kri­čio 2 die­nos iki ba­lan­džio 1 die­nos. Ka­dan­gi vai­ruo­to­jas pats in­for­muos apie ne­nau­do­ja­mą trans­por­to prie­mo­nę, sank­ci­jos jam ne­bus tai­ko­mos“, - dės­tė J. Sa­ba­taus­kas.

Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad drau­di­kai pa­na­šią sis­te­mą nau­do­ja jau nuo 2007 me­tų, ir ji yra veiks­min­ga. „Drau­dė­jas pa­pras­čiau­siai pra­ne­ša jo au­to­mo­bi­lį apd­rau­du­siai kom­pa­ni­jai, kad ne­mo­kės įmo­kos už tam ti­krą mė­ne­sį, nes iš­va­žiuo­ja į už­sie­nį, drau­di­mas mė­ne­siui su­stab­do­mas, o jo ga­lio­ji­mas pra­tę­sia­mas mė­ne­siui“, - sa­kė Sei­mo na­rys.

Pa­sak J. Sa­ba­taus­ko, in­ter­ne­to pus­la­py­je re­gi­tra.lt vai­ruo­to­jas ga­lės pa­si­ti­krin­ti, ar jo au­to­mo­bi­lis nė­ra įra­šy­tas tarp tų, ku­riems gre­sia bū­ti pri­tai­ky­ta "da­ly­va­vi­mo eis­me stab­dy­mo pro­ce­dū­ra".

O ką da­ry­ti tiems vai­ruo­to­jams, ku­rie ne­tu­ri in­ter­ne­to? Be jo, o daž­nai – ir be kom­piu­te­rio, dau­giau­sia gy­ve­na kai­mo vie­to­vė­se įsi­kū­rę vy­res­nio am­žiaus vai­ruo­to­jai. Į šį LŽ pa­teik­tą klau­si­mą iš­sa­miai at­sa­kė Lai­mu­tis Sker­si­nis, „Re­gi­tros“ Trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo me­to­di­kos sky­riaus va­do­vas. Jo tei­gi­mu, pir­ma­sis įspė­ji­mas dėl trū­ku­mų iš­tai­sy­mo per 90 die­nų vi­siems be iš­im­ties ne­rū­pes­tin­giems vai­ruo­to­jams bus iš­siun­ti­nė­tas pa­pras­tu pa­štu. „Su tais, ku­rie tu­ri elek­tro­ni­nį pa­štą, vė­liau bend­rau­si­me vir­tua­liai. O su vi­sais ki­tais – ir to­liau siun­ti­nė­ja­mais laiš­kais“, - ti­ki­no LŽ pa­šne­ko­vas.

Vis dėl­to tiems, ku­rie ke­ti­na su­ži­no­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo au­to­mo­bi­lį, ne­tu­ri in­ter­ne­to ir ne­ga­li pri­si­jung­ti prie re­gi­tra.lt, teks pa­tiems at­vyk­ti į ar­ti­miau­sią VĮ „Re­gi­tra“ sky­rių. „Te­le­fo­nu in­for­ma­ci­jos ne­ga­lė­si­me teik­ti, nes ko­mu­ni­kuo­jant to­kiu bū­du su­nku iden­ti­fi­kuo­ti skam­bi­nan­čio­jo as­me­ny­bę“, - sa­kė L. Sker­si­nis.

***

FAK­TAI

2013 me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ta 2 237 882 trans­por­to prie­mo­nės. Iš jų ke­lei­vi­nių leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių - 1 812 006, mo­to­cik­lų - 45 608. Tei­gia­ma, kad vien vien apie 600 tūkst. leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ne­tu­rė­jo tech­ni­nės ap­žiū­ros ir­/ar drau­di­mo po­li­so.

Šal­ti­nis: VĮ "Re­gi­tra"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
taigi  84.32.108.203 2014-07-02 08:11:50
apzerge oligarhai viska,,regitrai jau biznis apsilpes buvo tai dabar atsigaus
2 0  Netinkamas komentaras
Ar ne Tevynes isdavikas esate, ponuli?  213.252.196.2 2014-07-01 16:03:07
Oho kas per isvada...
2 0  Netinkamas komentaras
kada paspringsite erkės?  78.61.84.41 2014-07-01 15:29:12
Vis valdžios parazitai nepriryja.Manau taip tyčiojamasi iš žmonių kad visi pamėgtų Putiną.
3 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami