Valstybiniais numeriais šlovina sovietmetį

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-18 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-18 06:00
Sovietinio režimo santrumpą rodantys vardiniai numeriai - galbūt viskas gerai, bet minčių kyla įvairių.  „Facebook“ nuotrauka
Ne tik va­di­na­mo­sio­mis Geor­gi­jaus juo­ste­lė­mis, ar­ba „ko­lo­rad­kė­mis“, Ru­si­jos ag­re­si­ją Ukrai­no­je pa­lai­kan­čių­jų ski­ria­mai­siais ženk­lais, kai ku­rie to­kie rė­mė­jai pa­da­bi­na sa­vo trans­por­to prie­mo­nes. Žmo­nės gūž­čio­ja pe­čiais Lie­tu­vos ke­liuo­se iš­vy­dę au­to­mo­bi­lius, "pa­puoš­tus" ko­mu­nis­ti­nius sim­bo­lius gal­būt šlo­vi­nan­čiais už­ra­šais.

Ži­no­mo at­li­kė­jo Žil­vi­no Žva­gu­lio se­suo Eg­lė Mag­liu­la Kau­ne ap­ti­ko au­to­mo­bi­lį, ku­rio vals­ty­bi­nis nu­me­ris at­vi­rai ke­lia aso­cia­ci­jas su So­vie­tų Są­jun­ga. Flo­ris­te dir­ban­ti mo­te­ris vi­su­rei­gį „Jeep Grand Che­ro­kee“, tu­rin­tį nu­me­rį CCCP17 (So­juz so­viets­kich so­cia­lis­ti­čes­kich respublik – lie­tu­viš­kai tai reiš­kia So­vie­tų so­cia­lis­ti­nių res­pub­li­kų są­jun­ga), vi­siš­kai at­si­tik­ti­nai pa­ste­bė­jo prie Pa­žais­lio vie­nuo­ly­no ir jo nuo­trau­ka pa­si­da­li­jo so­cia­li­nia­me tink­le.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 188-18 straips­nis nu­ma­to at­sa­ko­my­bę pla­ti­nan­tie­siems ar de­mons­truo­jan­tie­siems na­cis­ti­nius ir ko­mu­nis­ti­nius sim­bo­lius. Ta­čiau pro šio straips­nio for­mu­luo­tes to­ta­li­ta­ri­nius re­ži­mus šlo­vi­nan­tys už­ra­šai grei­čiau­siai pra­slys­ta.

VĮ „Re­gi­tra“, iš­duo­dan­čios vals­ty­bi­nius nu­me­rius, spe­cia­lis­tai iš da­lies pri­pa­žįs­ta, kad var­di­nių nu­me­rių iš­da­vi­mo tai­syk­lės nė­ra to­bu­los. Jo­se ne­nu­ro­dy­ti vi­si ga­li­mi at­ve­jai, kai nu­me­rius įsi­gy­jan­tys as­me­nys su­gal­vo­to­mis fra­zė­mis ir san­trum­po­mis gal­būt kurs­to ne­apy­kan­tą, var­to­ja keiks­ma­žo­džius ar ki­tas įžei­džia­mas są­vo­kas.

„A­ki­vaiz­du, kad dėl svar­bių pa­sta­ro­jo lai­ko­tar­pio ap­lin­ky­bių daug me­tų gy­vuo­jan­čios var­di­nių ženk­lų iš­da­vi­mo tai­syk­lės bus to­bu­li­na­mos, griež­čiau apib­rė­žiant, ko­kie už­ra­šai yra ne­priim­ti­ni“, - tvir­ti­no „Re­gi­tros“ at­sto­vė Lai­mu­tė Užu­pė.

"Re­gi­tra" ne­si­ry­žo ver­tin­ti, ar var­di­nis nu­me­ris CCCP17 ga­li pra­si­lenk­ti su įsta­ty­mų nor­mo­mis. Ji taip pat ne­nu­ro­dė, ko­kių kon­kre­čių veiks­mų pla­nuo­ja im­tis to­bu­lin­da­ma var­di­nių nu­me­rių iš­da­vi­mo tai­syk­les.

Ru­siš­kai keik­tis nedraudžia

LŽ pa­teik­ta­me at­sa­ky­me „Re­gi­tros“ spe­cia­lis­tai pri­pa­žįs­ta, kad ver­ti­nant, ar var­di­niai nu­me­riai ne­pra­si­len­kia su iš­da­vi­mo tai­syk­lė­mis, iš es­mės va­do­vau­ja­ma­si tik lie­tu­vių kal­bos nor­mo­mis. Tad par­eiš­kė­jai leng­vai ga­li apei­ti tai­syk­les var­to­da­mi ne­pa­do­rias są­vo­kas bet ku­ria ki­ta už­sie­nio kal­ba.

„Siū­lo­mi už­ra­šai vi­sų pir­ma įver­ti­na­mi at­siž­vel­giant į tai, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bi­nė kal­ba yra lie­tu­vių kal­ba. Spren­di­mas iš­duo­ti var­di­nius ženk­lus pri­ima­mas va­do­vau­jan­tis nu­sta­ty­to­mis iš­da­vi­mo tai­syk­lė­mis, taip pat ne­re­tai kon­sul­tuo­ja­ma­si su lie­tu­vių kal­bos spe­cia­lis­tais. Šiuo me­tu ga­lio­jan­čio­se tai­syk­lė­se nu­sta­ty­ta, kad var­di­nio ženk­lo už­ra­šui ne­ga­li bū­ti var­to­ja­mi ne­pa­do­rūs, žar­go­ni­niai žo­džiai, keiks­ma­žo­džiai“, - pa­žy­mė­jo L. Užu­pė.

„Re­gi­tros“ at­sto­vė ne­at­sa­kė, ar vals­ty­bės įstai­ga iš­duo­tų var­di­nius nu­me­rius su dau­ge­liui lie­tu­vių pui­kiai su­pran­ta­mais ang­liš­kais ar­ba lo­ty­niš­ko al­fa­be­to rai­dė­mis už­ra­šy­tais ru­siš­kais keiks­ma­žo­džiais.

„At­krei­pia­me dė­me­sį, kad Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja 2012 me­tų nu­tar­ty­je yra pa­žy­mė­ju­si, jog au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­me­ris lai­ky­ti­nas as­mens duo­me­ni­mis, nes ne­tie­sio­giai ga­li bū­ti sie­ja­mas su kon­kre­čiu as­me­niu – ati­tin­ka­mo au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ku. Pa­žy­mė­ti­na, kad as­mens duo­me­nys ga­li bū­ti sklei­džia­mi tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos as­mens duo­me­nų tei­si­nės ap­sau­gos įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka“, - pa­aiš­ki­no L. Užu­pė.

Daž­niau­siai už­sa­ko verslininkai

„Re­gi­tros“ tei­gi­mu, var­di­niai vals­ty­bi­nio re­gis­tra­ci­jos nu­me­rio ženk­lai bu­vo pra­dė­ti iš­duo­ti 2001 me­tais, at­siž­vel­giant į vi­suo­me­nės, ypač vers­lo įmo­nių, po­rei­kius. Per 14 me­tų iš­duo­ta dau­giau kaip 880 šių ženk­lų komp­lek­tų. Pa­grin­di­niai jų už­sa­ko­vai – ju­ri­di­niai as­me­nys, įmo­nės ir or­ga­ni­za­ci­jos.

Nau­do­jan­tis var­di­niu ženk­lu ne­re­tai sie­kia­ma rek­la­muo­ti tei­kia­mas pa­slau­gas ar įmo­nės var­dą. Šiuo me­tu var­di­nių nu­me­rių komp­lek­tas jų pa­gei­dau­jan­čiam as­me­niui at­siei­na 1448,10 eu­ro (5000 li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (11)
Kažkokia paranoja  78.60.214.247 2015-02-19 12:15:17
Jau reikės žegnotis kokį nors anų laikų ženklą pamačius, kam trukdo sovietiniai užrašai ant kanalizacijos šulinių - žegnokitės, o man tai vienodai rodo ,kas ten ant to džipo, padėvės ir pakeis, o dabar blusinėjamasi ,tarytum neturi ką veikt,
0 2  Netinkamas komentaras
aras  77.221.67.30 2015-02-18 14:36:06
Bet koks sovietinių ar nacistinių ženklų demonstravimas yra draudžiamas ir baudžamas. Kodėl tai Regitrai, džipo savininkui negalioja?
1 1  Netinkamas komentaras
haris  46.249.171.40 2015-02-18 13:59:04
Tai jei kam patinka koks režimas ar buvus valstybė,tai gal iš karto ir sušaudom?Visus kitaip galvojančius išsiųsti kebenimat ir liksim vieninga draugiška šeima.
1 2  Netinkamas komentaras
haris  46.249.171.40 2015-02-18 13:58:37
Tai jei kam patinka koks režimas ar buvus valstybė,tai gal iš karto ir sušaudom?Visus kitaip galvojančius išsiųsti kebenimat ir liksim vieninga draugiška šeima.
1 2  Netinkamas komentaras
pilnai komplektacijai  86.100.91.175 2015-02-18 13:21:57
reikejo ant masinuko padaryti grafiti HUYLO
5 1  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami